Тематичне оцінювання знань за темою: “Електричний струм”

1-й семестр

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЯВИЩА

2. Електричний струм

Урок 23/29

Тема. Тематичне оцінювання знань за темою: “Електричний струм”

Мета уроку: контроль та оцінювання знань, умінь і навичок учнів з вивченої теми.

Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Підсумкове тематичне оцінювання можна провести у вигляді тестування або звичайної контрольної роботи. Тестування учнів можна виконати на уроці в класі, а контрольну роботу задати додому. Можна запропонувати учням

виконати й контрольну роботу, і тестування на двох уроках (якщо у вчителя є така можливість).

Можна запропонувати учням на урок 24 тестових завдання. У кожному із завдань потрібно вибрати одну правильну відповідь з чотирьох запропонованих. За кожне правильно виконане завдання дається 0,5 бала (якщо сума набраних балів виявиться не цілою, оцінка округляється у бік збільшення до найближчого цілого числа).

Як приклад наводимо кілька варіантів тестових завдань.

1. При замиканні ключа в колі буде протікати електричний струм.

Електричний струм обумовлений рухом…

 Тематичне оцінювання знань за темою: Електричний струм

А…позитивних

іонів.

Б…негативних іонів.

В…електронів.

Г…позитивних і негативних іонів.

2. На рисунку показано…

 Тематичне оцінювання знань за темою: Електричний струм

А…теплову дію струму.

Б…магнітну дію струму.

В…хімічну дію струму.

Г…механічну дію струму.

3. На рисунку показана шкала вольтметра, за допомогою якого вимірюють напругу на лампі.

 Тематичне оцінювання знань за темою: Електричний струм

А Ціна поділки шкали дорівнює 40 В.

Б Вольтметр показує напругу 220 В.

В Вольтметр має бути підключений до лампи послідовно.

Г Опір вольтметра повинен бути дуже маленьким.

4. На рисунку наведена схема електричного кола й показання вольтметра.

А Вольтметр і резистор ввімкнені послідовно.

Б Ціна поділки шкали дорівнює 1 В.

В Напруга на резисторі більше 5 В.

Г Вольтметр і резистор ввімкнені паралельно.

 Тематичне оцінювання знань за темою: Електричний струм

5. Який з наведених нижче виразів може бути визначенням поняття “електричний опір”?

А Фізична величина, що характеризує дію струму.

Б Фізична величина, що характеризує напругу на ділянці кола.

В Властивість провідника обмежувати силу струму в колі.

Г Фізична величина, що характеризує силу струму в ділянці кола.

6. Наявні два дроти однакових розмірів. Перший дріт виготовлений з міді, другий – з нікеліну.

А Опір обох дротів однаковий.

Б Опір мідного дроту менший.

В Опір нікелінового дроту менший.

Г Напруги на кожному із дротів будуть однаковим за однієї й тієї ж силі струму.

7. Через мідний провід пропускають електричний струм.

А Сила струму обернено пропорційна прикладеній напрузі.

Б Опір проводу прямо пропорційний прикладеній напрузі.

В Опір проводу залежить від величини сили струму.

Г Якщо провід вкоротити, його опір зменшиться.

8. У показаному на рисунку колі амперметр показує 0,5 А, а вольтметр показує 3 В.

 Тематичне оцінювання знань за темою: Електричний струм

А Сила струму в першому резисторі менше, ніж у другому.

Б Сила струму в другому резисторі менше, ніж у першому.

В Сила струму в першому резисторі дорівнює 0,25 А.

Г Електричний опір першого резистора дорівнює 6 Ом.

9. Сталевий та алюмінієвий провідники однакової довжини й однакового діаметра ввімкнені в коло так, як показано на рисунку.

 Тематичне оцінювання знань за темою: Електричний струм

А Сила струму в сталевому провіднику більше, ніж в алюмінієвому.

Б Сила струму в алюмінієвому провіднику більше, ніж у сталевому.

В Напруга на сталевому провіднику більше, ніж на алюмінієвому.

Г Провідники з’єднані паралельно.

10. Два резистори ввімкнені в коло так, як показано на рисунку.

 Тематичне оцінювання знань за темою: Електричний струм

А Загальний опір резисторів менший за 20 Ом.

Б Сила струму в обох резисторах однакова.

В Напруга на обох резисторах однакова.

Г Напруга на першому резисторі більша, ніж на другому.

11. Мідний та алюмінієвий провідники однакової довжини й однакового діаметра ввімкнені в коло так, як показано на рисунку.

 Тематичне оцінювання знань за темою: Електричний струм

А Напруга на мідному провіднику менша, ніж на алюмінієвому.

Б Напруга на алюмінієвому провіднику менша, ніж на мідному.

В Провідники з’єднані послідовно.

Г Сила струму в мідному провіднику більша, ніж в алюмінієвому.

12. Два резистори ввімкнені в коло так, як показано на рисунку.

 Тематичне оцінювання знань за темою: Електричний струм

А Загальний опір резисторів менший за 5 Ом.

Б Загальний опір резисторів більший за 5 Ом.

В Сила струму в обох резисторах однакова.

Г Напруга на другому резисторі вдвічі більша, ніж на першому.

13. Три однакових резистори з’єднані так, як показано на рисунку.

 Тематичне оцінювання знань за темою: Електричний струм

А Перший і третій резистори з’єднані паралельно.

Б Перший і другий резистори з’єднані паралельно.

В Сила струму в резисторі 3 більша, ніж у резисторі 1.

Г Напруга на резисторах 1 і 3 однакова.

14. На рисунку зображена схема з’єднання провідників.

 Тематичне оцінювання знань за темою: Електричний струм

А Резистори R1 і R3 ввімкнені послідовно.

Б Резистори R2 і R3 ввімкнені послідовно.

В Резистори R1 і R3 ввімкнені паралельно.

Г Загальний опір ділянки кола менший від опору резистора R3.

15. Яку фізичну величину можна обчислити, використовуючи добуток IUt?

А Потужність електричного струму.

Б Роботу електричного струму.

В Кількість теплоти, що виділяється на ділянці кола.

Г Енергію електричного струму.

16. Яку фізичну величину можна обчислити, використовуючи добуток I2Rt?

А Потужність електричного струму.

Б Роботу електричного струму.

В Кількість теплоти, що виділяється на ділянці кола.

Г Енергію електричного струму.

17. Лампа, розрахована на напругу 6 В, підключена до джерела постійної напруги 18 В послідовно з реостатом. Лампа горить нормальним розжаренням.

А Потужність струму в реостаті в 2 рази більше, ніж у лампі.

Б Напруга на лампі й на реостаті однакова.

В Сила струму в лампі менша, ніж у реостаті.

Г Опір лампи в 2 рази більший від опору реостата.

18. Потужність струму в нікеліновому дроті, підключеному до полюсів джерела постійної напруги, дорівнює 20 Вт.

А Якщо розрізати дріт на 5 рівних частин і підключити їх до того самого джерела паралельно, загальна потужність струму в них дорівнюватиме 0,5 кВт.

Б Якщо нікеліновий дріт замінити ніхромовим таких самих розмірів, потужність струму в дроті збільшиться.

В Якщо послідовно з дротом підключити резистор, потужність струму в дроті збільшиться.

Г Якщо дріт вкоротити в 2 рази, потужність струму в ньому буде дорівнювати 10 Вт.

Тематична контрольна робота

Варіант 1

1. (1 бал) На рисунку наведена схема електричного кола й показання амперметра.

А Ціна поділки шкали амперметра 0,5 А.

Б Напруга на резисторі дорівнює 1,5 В.

В Сила струму в перерізі B менше, ніж у перерізі A.

Г За 5 с у резисторі виділиться кількість теплоти, більша за 50 Дж.

 Тематичне оцінювання знань за темою: Електричний струм

2. (1 бал) На рисунку наведені графіки залежності сили струму від напруги для провідників A і B.

 Тематичне оцінювання знань за темою: Електричний струм

А Опір провідника A менший, ніж опір провідника B.

Б Опір провідника A менший за 0,5 Ом.

В Опір провідника B більший за 5 Ом.

Г За той самий час за однакової напруги в провіднику A виділиться менша кількість теплоти, ніж у провіднику B.

3. (2 бали) Чому тепловий рух електронів у провіднику не може бути названо електричним струмом? Поясніть свою відповідь.

4. (2 бали) До кінців мідного й алюмінієвого провідників однакових розмірів прикладені однакові напруги. Чи однакові сили струму в них? Поясніть свою відповідь.

5. (3 бали) Знайдіть напругу на резисторах R1 = 3 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 4 Ом, якщо амперметр показує 6 А.

 Тематичне оцінювання знань за темою: Електричний струм

6. (3 бали) З якого матеріалу виготовлена спіраль нагрівного елемента, потужність якого 480 Вт, якщо його довжина дорівнює 16 м, переріз 0,224 мм2 і напруга в мережі 120 В?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Тематичне оцінювання знань за темою: “Електричний струм” - Плани-конспекти уроків по фізиці


Тематичне оцінювання знань за темою: “Електричний струм”