Теорія (концепція) економічної рівноваги

Теорія (концепція) економічної рівноваги – концепція, в якій робляться спроби довести лише, що децентралізована економічна система за капіталізму може бути організована без активного втручання держави у механізм відтворення. Основи концепції заклав Л. Вальрас, а розвитку вона набула в 20-30-х XX ст. у працях В. Парето, І. Фішера, А. Вальда, К. Ерроу, Дж. Хікса, Дж. Неймана, М. Аллє, П. Самуельсона та ін. У ній зроблено спроби поєднати концепції граничної корисності, граничної продуктивності, попиту та пропозиції, а також концепції часткової економічної

рівноваги, що розроблялась у працях А. Курно, У. Джевонса, А. Маршалла, з одного боку, та загальної економічної рівноваги, яку розробляли представники лозаннської школи (Г. Госсен, С. Джевонс, В. Парето, П. Вальрас та ін.) – з іншого, а також Дж. Хікс та П. Самуельсон. Ця концепція передбачає єдність інтересів соціальних верств і груп, у т. ч. протилежних класів, а також наявність статичної економічної системи, за якої відсутні зміни цін та інших економічних показників. Крім того, умовами економічної рівноваги є досягнення максимуму привласнюваних прибутків для кожного підприємця, з одного боку, та отримання
найбільшої корисності для кожного споживача – з іншого, за наявності рівноваги попиту і пропозиції, рівності доходу на одиницю кожного фактора виробництва (його граничної корисності), а також рівності доходу кожного споживача і його попиту на предмети споживання. Механізм досягнення економічної рівноваги розкривається за допомогою економіко-математичних моделей. Однак більшість із перелічених умов досягнення рівноваги є нереальними, а отже, зафіксовані в них абстракції не відповідають науковим вимогам. Відірваними від практики є, зокрема, припущення про єдність інтересів різних класів і соціальних груп, про можливість привласнення максимального прибутку кожним підприємцем, про пропорційність доходів, отримуваних від граничної продуктивності кожного фактора. В моделі Хікса-Аллена розглядається, по-перше, досягнення максимальної корисності для кожного споживача за обмеженості доходів; по-друге, привласнення максимального прибутку за обмеженості обсягів і номенклатури виробленої ними продукції; по-третє, умови рівності попиту і пропозиції на всю номенклатуру продукції та привласнення прибутку внаслідок різниці між цінами продажу і цінами купівлі. Це означає, що досягти загальної рівноваги економіки можна в результаті узгодження часткових рівноваг прибутків усіх підприємців з частковими рівновагами корисності для всіх споживачів. Однак ця модель не враховує того, що ринкова економіка існувала лише на нижчій стадії розвитку капіталізму, що за сучасних умов досягти економічної рівноваги без широкомасштабного регулювання економіки неможливо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Теорія (концепція) економічної рівноваги - Економічний словник


Теорія (концепція) економічної рівноваги