ТЕСТ 13. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ ХВИЛІ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА

ТЕСТ 13. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ ХВИЛІ

Завдання 1-14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

1. У ході поширення у вакуумі монохроматичної електромагнітної хвилі в неї періодично змінюється:

 ТЕСТ 13. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ ХВИЛІ

2. За яких умов рухомий електричний заряд випромінює електромагнітні хвилі?

А Під час будь-якого руху з прискоренням

Б Тільки під час руху по колу

В Під час

будь-якого руху з великою швидкістю

Г Під час рівномірного руху

3. Чи існує такий рух електричного заряду, під час якого він не випромінює електромагнітних хвиль?

А Такого руху немає

Б Існує, де будь-який рух із невеликою швидкістю

В Існує, це рівномірний прямолінійний рух

Г Існує, це рух по колу

4. Електромагнітна хвиля поширюється у вакуумі. Укажіть правильне твердження.

А Швидкість хвилі залежить від густини потоку енергії

Б Напрямок поширення хвилі змінюється

В

Швидкість хвилі не залежить від довжини хвилі

Г Магнітне поле ЕМХ напрямлене в бік її поширення

5. Які радіохвилі використовують для радіолокації?

 ТЕСТ 13. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ ХВИЛІ

6. Які радіохвилі використовують для телемовлення?

 ТЕСТ 13. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ ХВИЛІ

7. Яку функцію виконує коливальний контур радіоприймача?

А Виділяє з ЕМХ промодульований сигнал

Б Приймає всі електромагнітні хвилі

В Виділяє з-поміж усіх електромагнітних хвиль ті, які збігаються за частотою з його власними коливанням

Г Підсилює прийнятий сигнал однієї обраної хвилі

8. У скільки разів потрібно змінити частоту електромагнітної хвилі, щоб її довжина зменшилась у 4 рази?

 ТЕСТ 13. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ ХВИЛІ

9. Радіоприймач настроїли на приймання в 3 рази довших хвиль. Як змінився при цьому період хвилі?

 ТЕСТ 13. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ ХВИЛІ

10. Коливальний контур генератора радіопередавача має ємність 3,5 пФ та індуктивність 14 мкГн. Якою є довжина радіохвиль, випромінюваних антеною цього радіопередавача?

 ТЕСТ 13. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ ХВИЛІ

11. Ємність вхідного контуру радіоприймача дорівнює 2 пФ. Якою є довжина хвилі радіостанції, на котру настроєний цей радіоприймач, якщо індуктивність вхідного коливального контуру дорівнює 1,28 мкГн?

 ТЕСТ 13. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ ХВИЛІ

12. Довжина радіохвилі у вакуумі дорівнює 60 м. За який час напруженість електричного поля хвилі зменшиться від максимуму до нуля?

 ТЕСТ 13. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ ХВИЛІ

13. Довжину хвилі, на яку налаштовано радіоприймач, зменшили у 9 разів, змінивши ємність вхідного коливального контуру. У скільки разів її змінили?

 ТЕСТ 13. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ ХВИЛІ

14. Скільки електромагнітних коливань відбувається в електромагнітній хвилі з довжиною хвилі 25 см протягом одного періоду звукових коливань із частотою 800 Гц?

 ТЕСТ 13. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ ХВИЛІ

Завдання 15-16 мають на меті встановлення відповідності (логічні пари). До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою, і зробіть відповідну позначку “х” у наведеній таблиці.

15. Установіть відповідність між визначеннями фізичних понять і їх назвами.

1 Процес поширення коливань у просторі з часом

2 Утворюється рухомими електричними зарядами і змінним електричним полем

3 Утворюється електричними зарядами і змінним магнітним полем

4 Випромінюється зарядженими частинками, що прискорено рухаються

А Магнітне поле

Б Електричне поле

В Електромагнітне поле

Г Хвиля

Д Електромагнітна хвиля

 ТЕСТ 13. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ ХВИЛІ

16. Установіть відповідність між процесами і схемами, які їх ілюструють.

1 Модуляція

2 Детектування

3 Коливальний контур

4 Поширення електромагнітної хвилі

 ТЕСТ 13. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ ХВИЛІ

 ТЕСТ 13. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ ХВИЛІ

У завданнях 17-20 впишіть відповідь у зазначених одиницях. (Числову відповідь у зазначених одиницях доцільно розрахувати за отриманою формулою розв’язання задачі в загальному вигляді).

17. Сила струму у відкритому коливальному контурі змінюється залежно від часу за законом: і = 0,5 cos 8∙105 πt. Знайдіть довжину випромінюваної хвилі. Відповідь наведіть у метрах.

Відповідь:____________________________________

18. Електромагнітні хвилі поширюються в певному однорідному середовищі зі швидкістю 2∙108 м/с. Яку довжину хвилі мають електромагнітні коливання в цьому середовищі, якщо їхня частота у вакуумі 1 МГц? Відповідь наведіть у метрах.

Відповідь:___________________________________

19. Радіолокаційна станція посилає в певне середовище електромагнітні хвилі з довжиною 10 см і частотою 2,25 ГГц. Яку довжину матимуть електромагнітні хвилі у вакуумі? Відповідь наведіть у сантиметрах.

Відповідь:___________________________________

20. Ємність конденсатора змінної ємності у вхідному коливальному контурі радіоприймача можна змінювати від 100 пФ до 1600 пФ. Визначте ємність додаткового конденсатора Сдод, який потрібно підключити паралельно до основного у вхідний коливальний контур так, щоб межі нового діапазону, в якому буде працювати приймач, визначалися хвилями, довжини яких відрізнялися б у 3 рази. Відповідь наведіть у пікофарадах.

 ТЕСТ 13. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ ХВИЛІ

Відповідь:___________________________________
ТЕСТ 13. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ ХВИЛІ