Тести – Урок 2

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

2. Будова атома

Тести

2.1 Укажіть рядок, що містить назви лише s-елементів

А Натрій, Неон, Хлор

Б Бром, Хлор, Гелій

В Гідроген, Кальцій, Алюміній

Г Гелій, Гідроген, Магній

 Тести  Урок 2

2.2 Укажіть протонне число елемента, електронна формула якого…3s23p6

А 17

Б 16

В 18

Г 26

 Тести  Урок 2

2.3 Укажіть кількість нейтронів у ядрі нукліда 31Р

А 46

Б 15

В 16

Г 14

 Тести  Урок 2

src="/image/2/image236_4.jpg" alt="image17" class=""/>

2.4 Укажіть елемент, нуклонне число якого дорівнює 80

А Ванадій

Б Хром

В Манган

Г Бром

 Тести  Урок 2

2.5 Укажіть символи елементів, які входять до побічної підгрупи V групи періодичної системи

A Br, I, F

Б V, Nb, Та

В Sc, Cd, Hg

Г І, Сl, Мn

 Тести  Урок 2

2.6 Укажіть елемент, який утворює оксид з вищою валентністю VII

А Бор

Б Манган

В Арсен

Г Сульфур

 Тести  Урок 2

2.7 Укажіть елемент, що міститься в головній підгрупі IV групи 4 періоду

А Титан

Б Силіцій

В Германій

Г

Станум

 Тести  Урок 2

2.8 Укажіть р-елемент 5 періоду

А Телур

Б Аргентум

В Германій

Г Манган

 Тести  Урок 2

2.9 Укажіть кількість d-електронів в атомі Купруму

А 9

Б 10

В 8

Г 7

 Тести  Урок 2

2.10 Укажіть кількість s-електронів в атомі Хрому

А 6

Б 8

В 7

Г 9

 Тести  Урок 2

2.11 Укажіть валентність Сульфуру в першому збудженому стані

А II

Б V

В IV

Г III

 Тести  Урок 2

2.12 Укажіть електронну формулу зовнішнього електронного шару атома Сульфуру в другому збудженому стані

A…3s23p33d1

Б…3s13p33d2

В…3s13p43d1

Г…3s23p4

 Тести  Урок 2

2.13 Укажіть s-елементи: 1) В; 2) Не; 3) Сl; 4) Ва; 5) Вr; 6) Cs

А 2, 3, 4

Б 2, 5, 6

В 2, 4 ,6

Г 1, 3, 4

 Тести  Урок 2

2.14 Укажіть p-елементи: 1) Be; 2) Н; 3) Сl; 4) В; 5) Ва; 6) Ge

А 1, 3, 4

Б 2, 5, 6

В 2, 4, 6

Г 3, 4, 6

 Тести  Урок 2

2.15 Укажіть d-елементи: 1) Мn; 2) Sr; 3) Сr; 4) Ва; 5) Fe; 6) Аr

А 1, 3, 4

Б 1, 3, 5

В 2, 3, 6

Г 1, 3, 6

 Тести  Урок 2

2.16 Укажіть кількість p-електронів в атомі Феруму

А 10

Б 6

В 11

Г 12

 Тести  Урок 2

2.17 Укажіть d-елемент 4-го періоду

А Хе

Б Zn

В Se

Г Са

 Тести  Урок 2

2.18 Валентність Хлору в третьому збудженому стані

А III

Б І

В II

Г VII

 Тести  Урок 2

2.19 Укажіть кількість електронів, що розміщуються на d-підрівні в атомі Цинку

А 8

Б 14

В 10

Г 12

 Тести  Урок 2

2.20 Укажіть кількість d-електронів у йоні Fe3+

А 2

Б 7

В 5

Г 4

 Тести  Урок 2

2.21 Розташуйте елементи за зменшенням кількості енергетичних рівнів в електронній оболонці їхніх атомів

А Карбон

Б Гелій

В Калій

Г Стронцій

 Тести  Урок 2

2.22 Розташуйте елементи за збільшенням їхніх протонних чисел

А Берилій

Б Бром

В Бор

Г Флуор

 Тести  Урок 2

2.23 В атомі p-елемента в зовнішньому електронному шарі розміщується три електрони. Молярна маса його оксиду – 102 г/моль. Укажіть кількість електронів у йоні цього елемента

А 3

Б 5

В 10

Г 6

 Тести  Урок 2

2.24 Укажіть електронну родину елементів, до якої належать Купрум і Хром

А s-елементи

Б p-елементи

В d-елементи

Г f-елементи

 Тести  Урок 2

2.25 Укажіть, чим кількісно різняться атоми нуклідів Хлору 35Сl і 37Сl

А зарядом ядра

Б кількістю нейтронів

В кількістю протонів

Г кількістю електронів

 Тести  Урок 2

2.26 Укажіть елемент, атом якого найлегше віддає електрони

A Sr

Б С

В S

Г Be

 Тести  Урок 2

2.27 Укажіть пару йонів з однаковою електронною конфігурацією зовнішнього електронного шару

А Са2+ і Na+

Б S2- і К+

В Na+ і I-

Г Сl – і Li+

 Тести  Урок 2

2.28 Укажіть електронну конфігурацію зовнішнього електронного шару елемента, вищий оксид якого відповідає формулі Е2O5

A…3s23p4

Б…4s24p3

В…2s22р2

Г…4s23р5

 Тести  Урок 2

2.29 Укажіть лужні елементи: 1) Са; 2) К; 3) Na; 4) Cs; 5) Cu; 6) Ag

A 1, 2, 3

Б 2, 3, 5

В 2, 3, 4

Г 2, 3, 6

 Тести  Урок 2

2.30 Укажіть елементи, менш електронегативні за Сульфур: 1) Флуор; 2) Селен; 3) Оксиген; 4) Силіцій; 5) Берилій; 6) Нітроген

А 2, 4, 5

Б 2, 3, 5

В 2, 3, 4

Г 2, 3, 6

 Тести  Урок 2

2.31 Укажіть рядок елементів, які входять до малих періодів періодичної системи

А Магній, Калій, Нітроген, Оксиген

Б Купрум, Хлор, Молібден, Нітроген

В Гелій, Фосфор, Бор, Флуор

Г Літій, Гідроген, Кадмій, Йод

 Тести  Урок 2

2.32 Укажіть елементи, які відносять до s-елементів великих періодів: 1) Ва; 2) Na; 3) Са; 4) Cs; 5) Li; 6) Cu

А 1, 3, 4

Б 2, 4, 6

В 1, 5, 6

Г 1, 4, 6

 Тести  Урок 2

2.33 Укажіть галогени: 1) Сl; 2) Мn; 3) F; 4) Ва; 5) Тс; 6) Вr

А 1, 2, 3

Б 1, 3, 6

В 2, 3, 4

Г 2, 3, 6

 Тести  Урок 2

2.34 Укажіть рядок, який включає елементи лише великих періодів

A As, I, К, Cs

Б Аl, S, Na, F

В Si, Sc Ва, Ag

Г Mg, I, Na, Br

 Тести  Урок 2

2.35 Укажіть рядок, який включає елементи лише побічних підгруп великих періодів

A Cu, Zn, Ge, Аr

Б Be, В, S, Сl

В Не, Ne, Аr, Хе

Г Zn, Fe, Ti, Mo

 Тести  Урок 2

2.36 Установіть послідовність послаблення відновних властивостей елементів з такими електронними конфігураціями зовнішнього електронного шару

A 4s1

Б 5s1

В 4s2

Г 3s2

 Тести  Урок 2

2.37 Укажіть елемент, атом якого має в зовнішньому електронному шарі 6 електронів

А Сl

Б S

В Si

Г Аl

 Тести  Урок 2

2.38 Укажіть елементи, які відносять до p-елементів великих періодів: 1) Стронцій; 2) Германій; 3) Молібден; 4) Хром; 5) Селен; 6) Бром

А 2, 3, 5

Б 2, 3, 4

В 1, 5, 6

Г 2, 5, 6

 Тести  Урок 2

2.39 Укажіть протонне число елемента V групи періодичної системи, що утворює оксигеновмісну кислоту з молярною масою 142 г/моль

А 51

Б 33

В 15

Г 41

 Тести  Урок 2

2.40 Укажіть елемент, зовнішній електронний шар якого незавершений

А Аr

Б Вr

В Ne

Г Не

 Тести  Урок 2

2.41 Укажіть кількість нейтронів у ядрі атома нукліда Хлору з нуклонним числом 37

А 26

Б 20

В 30

Г 35

 Тести  Урок 2

2.42 Укажіть сумарну кількість протонів і електронів у йорі, утвореному атомом Натрію

А 24

Б 21

В 22

Г 19

 Тести  Урок 2

2.43 Нукліди Купруму з нуклонними числами 63 і 65

А мають різну кількість електронів

Б мають однакову кількість нейтронів

В мають різну кількість протонів

Г мають однакову кількість електронів

 Тести  Урок 2

2.44 Проаналізуйте твердження щодо нуклідів Аргентум-107 та Аргентум-109 та вкажіть правильне

А нуклід 109Ag має на 2 електрони більше, ніж нукдід 107Ag

Б нуклід 109Ag має на 2 протони більше, ніж нуклід 107Ag

В нуклід 109Ag має на 2 нейтрони більше, ніж нуклід 107Ag

Г нуклід 107Ag має на 2 електрон менше, ніж нуклід 109Ag

 Тести  Урок 2

2.45 Проаналізуйте твердження щодо нуклідів складу йонів К+ і Са2+ та вкажіть правильне

А в обох йонах різна кількість електронів

Б йони різняться кількістю електронів у зовнішньому електронному шарі

В йони різняться загальною кількістю електронів

Г йони мають однакову кількість електронів у зовнішньому електронному шарі

 Тести  Урок 2

2.46 Укажіть правильне твердження стосовно йонів Вr – і I-

А мають однакову кількість нейтронів

Б мають однакову кількість протонів

В мають однакову кількість електронів у зовнішньому електронному шарі

Г мають однакову кількість електронів і нейтронів

 Тести  Урок 2

2.47 Укажіть твердження, правильне для нуклідів 54Сr і 54Fe

А мають однакову кількість електронів

Б мають однакове протонне число

В мають однакове нуклонне число

Г мають однакову кількість і електронів, і протонів

 Тести  Урок 2

2.48 Укажіть протонне число елемента, що утворює аніон А2- з електронною структурою 1s22s22p6

А 8

Б 6

В 18

Г 9

 Тести  Урок 2

2.49 Укажіть протонне число елемента, йон якого має 10 електронів і заряд +3

А 12

Б 13

В 14

Г 15

 Тести  Урок 2

2.50 Установіть відповідність між символом елемента і його електронною формулою зовнішнього електронного шару

Символ:

Електронна формула:

1 Cs

A…3d54s1

2 Сr

Б…4s24p6

3 Si

В…6s1

4 Кr

Г…3s23p5

Д…3s23p2

 Тести  Урок 2

2.51 Установіть відповідність між назвою елемента та родиною, до якої його відносять

Назва:

Родина:

1 Самарій

А p-елемент

2 Арсен

Б s-елемент

3 Ферум

В f-елемент

4 Барій

Г d-елемент

Д q-елемент

 Тести  Урок 2

2.52 Установіть послідовність зменшення кількості електронів у зовнішньому енергетичному рівні в атомах таких елементів

А Ксенон

Б Магній

В Рубідій

Г Сульфур

 Тести  Урок 2

2.53 Укажіть протонне число елемента, атом якого має на 4 електрони менше, ніж йон Са2+

А 9

Б 10

В 14

Г 24

 Тести  Урок 2

2.54 Укажіть символ елемента, атом якого має однакову з йоном Вr – будову зовнішнього електронного шару

А Аr

Б Кr

В Сl

Г S

 Тести  Урок 2

2.55 Укажіть кількість р-електронів в атомі елемента, який має на 2 електрони більше, ніж йон S2-

А 17

Б 5

В 8

Г 12

 Тести  Урок 2

2.56 Що спільного в будові атомів Магнію і Хлору?

А кількість електронів у зовнішньому електронному шарі

Б кількість енергетичних рівнів

В кількість нейтронів

Г однаковий заряд ядра

 Тести  Урок 2

2.57 Укажіть елемент 4 періоду, що виявляє най сильніші неметалічні властивості

А Криптон

Б Нікол

В Селен

Г Бром

 Тести  Урок 2

2.58 Укажіть елемент, який утворює оксид з вищою валентністю VI

А Натрій

Б Силіцій

В Селен

Г Йод

 Тести  Урок 2

2.59 Укажіть, як змінюються відновні властивості йонів у ряду F – – Сl – – Вr – – I-

А посилюються

Б спочатку послаблюються, а потім посилюються

В послаблюються

Г спочатку посилюються, а потім послаблюються

 Тести  Урок 2

2.60 Укажіть елементи, які входять до побічної підгрупи VII групи періодичної системи

А Вr, Мn, Те

Б Mn, Тс, Re

В Вr, Cl, F

Г F, At, Re

 Тести  Урок 2

2.61 Укажіть елемент 3 періоду, який виявляє найсильніші неметалічні властивості

A Li

Б Ne

В F

Г Сl

 Тести  Урок 2

2.62 Укажіть елемент, розташований у 5 періоді в головній підгрупі V групи

А Стибій

Б Германій

В Ніобій

Г Тантал

 Тести  Урок 2

2.63 Укажіть групу, у якій хімічні елементи розташовані в послідовності зменшення електронегативності

A F, N, С, Ge

Б С, Ge, Sn, Si

В Al, Si, P, S

Г Si, Al, Mg, O

 Тести  Урок 2

2.64 Укажіть елемент 4 періоду, який найсильніше виявляє металічні властивості

А Купрум

Б Калій

В Криптон

Г Кальцій

 Тести  Урок 2

2.65 Укажіть, як змінюються неметалічні властивості елементів у ряду: Р – Si – Al – Na

А спочатку послаблюються, а потім посилюються

Б посилюються

В послаблюються

Г спочатку посилюються, а потім послаблюються

 Тести  Урок 2

2.66 У межах періоду зі зменшенням порядкового номера елемента відбувається

А збільшення атомного радіуса та зменшення електронегативності

Б зменшення атомного радіуса та зменшення електронегативності

В збільшення атомного радіуса та збільшення електронегативності

Г зменшення атомного радіуса та збільшення електронегативності

 Тести  Урок 2

2.67 Укажіть елемент, розташований у 3 періоді, який утворює оксид ЕО2

А Карбон

Б Силіцій

В Бор

Г Літій

 Тести  Урок 2

2.68 Укажіть групу, в якій розміщений елемент, що утворює летку сполуку з Гідрогеном типу Н2Е

А III

Б IV

В V

Г VI

 Тести  Урок 2

2.69 Укажіть, яка з поданих нижче характеристик атомів елементів періодично змінюється

А заряд ядра атома

Б кількість енергетичних рівнів в атомі

В кількість електронів у зовнішньому енергетичному рівні

Г кількість протонів

 Тести  Урок 2

2.70 Кількість енергетичних рівнів визначає належність елемента до

А головної підгрупи

Б певної підгрупи

В побічної підгрупи

Г відповідного періоду

 Тести  Урок 2

2.71 Укажіть ряд, у якому хімічні елементи розміщено в послідовності зменшення електронегативності

A Cl, Р, Si, Al

Б Са, В, Be, Li

В Be, С, N, F

Г С, N, F, Ne

 Тести  Урок 2

2.72 Укажіть ряд, у якому хімічні елементи розміщено в послідовності зменшення металічних властивостей

A Cs, Rb, К

Б Са, Zn, Be

В Cs, Li, Al

Г Mg, Ca, Sr

 Тести  Урок 2

2.73 Ступінь окиснення -4 у сполуках можуть виявляти елементи

А побічної підгрупи ІІ| групи

Б головної підгрупи III групи

В побічної підгрупи IV групи

Г головної підгрупи IV групи

 Тести  Урок 2

2.74 Ступінь окиснення -1 у сполуках можуть виявляти елементи

А головної підгрупи II групи

Б головної підгрупи VII групи

В головної підгрупи IV групи

Г побічної підгрупи V групи

 Тести  Урок 2

2.75 В ряду І – Вr – Cl – F

А неметалічний характер елементів і хімічна активність відповідних простих речовин спадає

Б неметалічний характер елементів і хімічна активність відповідних простих речовин зростає

В неметалічний характер елементів посилюється, а хімічна активність відповідних простих речовин спадає

Г неметалічний характер елементів спадає, а хімічна активність відповідних простих речовин зростає

 Тести  Урок 2

2.76 Номер періоду короткого варіанта періодичної системи відповідає кількості

А протонів в атомі елемента

Б валентних електронів

В енергетичних рівнів, на яких розміщені електрони в атомі

Г підрівнів, на яких розміщуються електрони в атомі

 Тести  Урок 2

2.77 Укажіть найвищу валентність елемента з протонним числом 53

А V

Б VI

В VII

Г VIII

 Тести  Урок 2

2.78 Елемент Е утворює вищий оксид складу ЕO2, а також відповідну кислоту. Укажіть формулу цієї кислоти

А H2ЕO3

Б HЕO4

В H2ЕO4

Г H3ЕO4

 Тести  Урок 2

2.79 Укажіть місце елемента в періодичній системі за його електронною формулою: 3s23p63d34s2

А четвертий період, II група, побічна підгрупа

Б четвертий період, IV група, головна підгрупа

В четвертий період, V група, побічна підгрупа

Г третій період, IV група, головна підгрупа

 Тести  Урок 2

2.80 Укажіть місце елемента в періодичній системі за його електронною формулою – 5s25p3

А п’ятий період, IV група, головна підгрупа

Б п’ятий період, V група, побічна підгрупа

В четвертий період, VI група, головна підгрупа

Г п’ятий період, V група, головна підгрупа

 Тести  Урок 2

2.81 Елемент четвертого періоду утворює вищий оксид складу ЕO3. Укажіть формулу леткої сполуки з Гідрогеном елемента Е

А СН4

Б SiH4

В H2Se

Г РН3

 Тести  Урок 2

2.82 Елемент Е третього періоду утворює кислоту складу Н3ЕO4 і розмішуєтеся в головній підгрупі. Укажіть назву елемента Е

А Бор

Б Фосфор

В Карбон

Г Алюміній

 Тести  Урок 2

2.83 Укажіть формулу сполуки, утвореної Магнієм та Силіцієм, якщо в ній Силіцій виявляє найнижчий ступінь окиснення

A MgSi

Б Mg2Si

В MgSi2

Г Mg3Si4

 Тести  Урок 2

2.84 Установіть відповідність між елементом та найнижчим ступенем окиснення, який він може виявляти

Елемент:

Найнижчий ступінь окиснення:

1 Хлор

А -3

2 Нітроген

Б -2

3 Карбон

В -1

4 Сульфур

Г -4

Д -5.

 Тести  Урок 2

2.85 Установіть відповідність між елементом та найвищим ступенем окиснення, який він може виявляти

Елемент:

Найвищий ступінь окиснення:

1 Хром

А +6

2 Станум

Б +7

3 Арсен

В +3

4 Іод

Г +4

Д +5

 Тести  Урок 2

2.86 Установіть відповідність між назвою хімічного елемента та його характеристикою

Назва:

Характеристика:

1 Калій

А найбільш електронегативний елемент IV групи

2 Карбон

Б найбільш електронегативний елемент VI групи

3 Оксиген

В найменш електронегативний елемент 4 періоду

4 Флуор

Г найбільш електронегативний елемент

Д найменш електронегативний елемент 3 періоду

 Тести  Урок 2

2.87 Установіть послідовність збільшення неметалічних властивостей елементів за електронними конфігураціями їхніх атомів

А 1s22s22p1

Б 1s22s22p5

В 1s22s22p3

Г 1s22s22p2

 Тести  Урок 2

2.88 Установіть послідовність зростання електронегативності елементів

А Фосфор

Б Оксиген

В Флуор

Г Бор

 Тести  Урок 2

2.89 Укажіть суму індексів у формулі вищого оксиду елемента, атом якого має 5 енергетичних рівнів, а кількість електронів на його зовнішньому рівні удвічі більша, ніж в атома Магнію

А 6

Б 5

В 4

Г З

 Тести  Урок 2

2.90 Установіть послідовність збільшення радіусів атомів елементів за електронними формулами зовнішнього електронного шару їхніх атомів

A 3s23p5

Б 3s23p4

В 3s23p1

Г 3s23р3

 Тести  Урок 2

2.91 Розмістіть назви елементів відповідно до послаблений їхніх відновних властивостей

А Стронцій

Б Кальцій

В Рубідій

Г Барій

 Тести  Урок 2

2.92 Установіть послідовність посилення відновних властивостей елементів, користуючись електронними конфігураціями зовнішнього електронного шару їхніх атомів

A 6s2

Б 4s2

В 6s1

Г 5s2

 Тести  Урок 2

2.93 Укажіть суму індексів у формулі гідрату вищого оксиду елемента, атом якого має 3 енергетичні рівні, а кількість електронів на його зовнішньому рівні удвічі менша, ніж в атома Сульфуру

А 6

Б 7

В 8

Г 9

 Тести  Урок 2


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Тести – Урок 2 - Довідник з хімії


Тести – Урок 2