ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 1

Фінансовий ринок

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 1

Сферою економічних відносин, де об’єктом операцій виступає наданий на певних умовах у борг капітал, є:

A) кредитний ринок;

B) валютний ринок;

C) ринок цінних паперів;

D) усі відповіді правильні;

Е) правильної відповіді немає.

2. Ринком, де гроші надаються в борг на визначений час, є:

A) ринком власності;

B) ринком боргових зобов’язань;

C) первинним ринком;

D) усі відповіді правильні;

Е) правильної відповіді немає.

3. Фізичні або юридичні особи,

які залучають кошти інших суб’єктів для розвитку своєї діяльності, називаються:

A) посередниками;

B) інвесторами;

C) позичальниками;

D) усі відповіді правильні;

Е) правильної відповіді немає.

4. Позика, номінальний розмір якої більше ніж фактична величина, що передається позичальнику в момент надання займу, називається:

A) проста;

B) дисконтна;

C) позика з фінансовими виплатами;

D) купонна облігація.

Е) усі відповіді правильні;

F) правильної відповіді немає.

5. Функціями кредитного ринку є:

A) трансформація коштів у залучений капітал;

B) об’єднання малих

грошових збережень і створення великих грошових фондів;

C) регулювання валютних курсів;

D) страхування ризиків;

Е) усі відповіді правильні;

F) правильної відповіді немає.

6. Суб’єктами валютного ринку можуть бути:

A) комерційні банки;

B) небанківські фінансові установи;

C) підприємства;

D) фізичні особи;

Е) усі відповіді правильні;

F) правильної відповіді немає.

7. За терміном надання грошей фінансовий ринок поділяється на:

A) організований та розподільчий;

B) первинний та вторинний;

C) ринок грошей та ринок капіталу;

G) ринок боргових зобов’язань та ринок власності;

H) усі відповіді правильні;

D) правильної відповіді немає.

8. Товаром фінансового ринку є:

A) гроші;

B) нерухомість;

C) цінні папери;

D) всі відповіді правильні;

Е) правильної відповіді немає.

9. Доходність – це властивість цінних паперів:

A) принести власникам грошові збитки;

B) швидко перетворюватися у гроші;

C) виступати як засіб зберігання та накопичення багатства;

D) можливість цінних паперів купуватися та продаватися на ринку;

Е) усі відповіді правильні;

F) правильної відповіді немає.

10. Ринок, де продається і купується право на отримання доходу від вкладених коштів, – це:

A) ринок боргових зобов’язань;

B) ринок власності;

C) первинний ринок;

D) вторинний ринок;

Е) усі відповіді правильні;

F) правильної відповіді немає.

11. Органом державного регулювання ринку банківських послуг є:

A) Національний Банк України;

B) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

C) спеціально уповноважений орган виконавчої влади;

D) усі відповіді правильні;

Е) правильної відповіді немає.

12. Основною установою, що регулює функціонування ринку цінних паперів є:

A) Міністерство фінансів України;

B) Національний Банк України;

C) Фонд державного майна;

D) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

Е) усі відповіді правильні;

F) правильної відповіді немає.

13. Чи може рішення уповноваженого органу, стосовно залучення штрафних санкцій, бути оскаржено в суді?

A) так;

B) ні;

C) усі відповіді правильні;

D) правильної відповіді немає.

14. Термін повноважень тимчасової адміністрації не може перевищувати:

A) одного року із дня її призначення;

B) півроку із дня її призначення;

C) часу, необхідного для вирішення поставлених завдань;

D) усі відповіді правильні;

Е) правильної відповіді немає.

15. Банки, що функціонують у вузькому секторі ринку, називаються:

A) універсальні;

B) новостворені;

C) аутсайдери;

D) спеціалізовані;

Е) усі відповіді правильні;

F) правильної відповіді немає.

16. Банки, що займаються довгостроковим кредитуванням житлового будівництва під заклад земельних ділянок, називаються:

A) універсальними;

B) інвестиційними;

C) взаємоощадними;

D) іпотечними;

Е) усі відповіді правильні;

F) правильної відповіді немає.

17. Установи мають право створювати банківські об’єднання таких типів:

A) банківська корпорація;

B) банківська холдингова група;

C) фінансова холдингова група;

D) всі відповіді правильні;

Е) правильної відповіді немає.

18. Головна функція фінансових посередників – це:

A) залучення коштів інших суб’єктів для розвитку своєї діяльності;

B) вкладання коштів у об’єкти інвестування;

C) допомога в передачі коштів від потенційних інвесторів до потенційних залучальників і навпаки;

D) всі відповіді правильні;

Е) правильної відповіді немає.

19. Ризик, коли втрачається частина доходу, називається:

A) допустимим;

B) критичним;

C) катастрофічним;

D) усі відповіді правильні;

Е) правильної відповіді немає.

20. Ризик, пов’язаний із помилкою або неправильною організацією, неправильним вибором методу проведення тієї чи іншої фінансової операції, – це:

A) операційний ризик;

B) інфляційний ризик;

C) кредитний ризик;

D) процентний ризик;

E) валютний ризик;

F) усі відповіді правильні;

G) правильної відповіді немає.

21. Ризик неправильного вибору цінних паперів для інвестування при формуванні портфеля – це:

A) систематичний ризик;

B) селективний ризик;

C) часовий ризик;

D) ризик ліквідності;

Е) усі відповіді правильні;

F) правильної відповіді немає.

22. Процес розподілу інвестованих коштів між різними об’єктами вкладення, які безпосередньо не пов’язані між собою, є способом:

A) диверсифікації;

B) придбання додаткової інформації;

C) лімітування;

D) страхування;

Е) усі відповіді правильні;

F) правильної відповіді немає.

23. Метод приведення майбутньої вартості коштів до їх вартості в поточному періоді називається:

A) нарощування;

B) дисконтування;

C) вартість певної суми грошей;

D) усі відповіді правильні;

Е) правильної відповіді немає.

24. Грошові кошти, передані в банк їх власником для зберігання на певних умовах, – це:

A) депозит;

B) сертифікат;

С) вексель;

D) усі відповіді правильні;

Е) правильної відповіді немає.

25. До припливу грошової готівки слід віднести:

A) виграти на виплати;

B) прийняття готівки;

C) депозити готівкою;

D) інвестування;

Е) усі відповіді правильні;

F) правильної відповіді немає.

26. До відпливу грошової готівки слід віднести:

A) витрати на виплати;

B) прийняття готівки;

C) депозити готівкою;

D) інвестування;

Е) усі відповіді правильні;

F) правильної відповіді немає.

27. Депонування золота в банк підтверджуються:

A) ощадним сертифікатом;

B) золотим сертифікатом;

C) депозитним сертифікатом;

D) усі відповіді правильні;

Е) правильної відповіді немає.

28. Платіжне доручення господарчого суб’єкта про перерахування визначеної суми зі свого рахунку на рахунок іншого господарчого суб’єкта – це:

A) платіжна вимога;

B) платіжне доручення;

C) чек;

D) усі відповіді правильні;

Е) правильної відповіді немає.

28. Банки виконують з векселями наступні операції:

A) інкасування;

B) доміціляція;

C) акцепт;

D) форфетування;

Е) усі відповіді правильні;

F) правильної відповіді немає.

29. Міжнародний ринок поточних конверсійних операцій називається:

A) спот-ринком;

B) валютним ринком;

C) форвард – ринком;

D) усі відповіді правильні;

С) правильної відповіді немає.

30. Ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях іншої країни або міжнародним платіжним засобом це:

A) спот – курс;

B) валютний курс;

C) спред;

D) усі відповіді правильні;

Е) правильної відповіді немає.

31. При прямому котируванні іноземної валюти курс продажу відносно курсу купівлі буде:

A) меншим;

B) більшим;

C) рівним;

D) протилежним;

Е) усі відповіді правильні;

F) правильної відповіді немає.

32. Валютні інтервенції на валютному ринку можуть здійснювати:

A) комерційні банки;

B) валютна біржа;

C) промислові підприємства;

D) Центральний банк країни;

E) Кабінет Міністрів країни;

F) усі відповіді правильні;

G) правильної відповіді немає.

33. Валютний курс це:

A) ціна, яка сплачується у власній валюті за одиницю іноземної валюти;

B) курсове співвідношення під час перерахунку цін та грошових сум із однієї країни в іншу;

C) курс, при якому попит і пропозиція валюти збігаються;

D) усі відповіді правильні;

Е) правильної відповіді немає.

34. Підвищення відсоткових ставок у країні приводить до:

A) інфляції;

B) залучення іноземного капіталу та подорожчання національної валюти;

C) відтоку вітчизняного та іноземного капіталу і знецінення національної грошової одиниці;

D) зростання експорту;

Е) зростання імпорту;

F) усі відповіді правильні;

G) правильної відповіді немає.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 1 - Фінансовий ринок


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 1