ТВАРИНА ТА ЇЇ БУДОВА

ВСТУП

Держава всякая сильна. Когда устроены в ней все премудро части

Цитата з байки І. Крилова “Гармати і вітрила”

&3. ТВАРИНА ТА ЇЇ БУДОВА

Ключові терміни: Клітина. Тканини. Органи. Системи органів

Пригадайте! Що таке організм?

Спробуйте пояснити

На малюнку зображено різні клітини тварин:

1 – нервова клітина мозку; 2 – війкова клітина носової порожнини; 3 – епітеліальна клітина покривів; 4 – вистилаюча клітина кишечника; 5 – кісткова клітина; 6 – яйцеклітина; 7 – м’язова клітина. У чому

ж мудрість такої різноманітності клітин організму?

 ТВАРИНА ТА ЇЇ БУДОВА

ЗМІСТ

Яке значення клітин для тваринного організму?

Не існує тварини, організм якої не мав би клітинної будови. Тому можна зробити висновок, що клітини є одиницею будови організму. Клітина – жива система, для якої характерні всі функції живого: живлення, дихання, виділення, подразливість, рух, розмноження тощо. Нові клітини виникають у результаті поділу існуючих живих клітин. А ріст і розвиток багатоклітинного організму – це результат збільшення числа клітин та їхньої спеціалізації на функціях. Тому клітина

є одиницею життєдіяльності організму.

Клітини організму тварини мікроскопічні, але їх дуже багато, і вони всі разом, здійснюючи свою маленьку частку роботи, забезпечують життя цілого організму. Між собою клітини можуть відрізнятися розмірами, формою, будовою, тому що виконують різні функції. Так, нейрони мають зірчасту форму з відростками для проведення регулюючих сигналів, клітини м’язів видовжені й мають усередині скоротливі волокна для скорочення.

 ТВАРИНА ТА ЇЇ БУДОВА

Іл. 9. Узагальнена клітина тварин: 1 – ядерце; 2 – ядро; 3 – ендоплазматина сітка; 4 – цитоплазма; 5 – клітинна мембрана; 6 – мітохондрія; 7 – клітинний центр; 8 – рибосоми; 9 – лізосоми

У той же час різні клітини одного чи різних організмів дуже схожі, що підтверджує спільне походження всіх тварин.

Основними спільними складовими частинами клітини тварин є поверхневий апарат, цитоплазма та ядро. Ззовні клітина вкрита тоненькою еластичною мембраною, яка захищає вміст клітини та здійснює взаємозв’язок із середовищем. Усередині міститься в’язка речовина – цитоплазма, у яку занурені всі клітинні органели. Ці тільця здійснюють необхідні для життя клітини перетворення речовин та енергії. Ендоплазматична сітка утворює й транспортує речовини по всій клітині, мітохондрії здійснюють розщеплення хімічних речовин і вивільнення енергії, лізосоми розщеплюють речовини, рибосоми синтезують білки. Клітинний центр бере участь у поділі клітини. Ядро, зазвичай, займає центральну частину клітини й зберігає спадкову інформацію організму та керує усіма процесами.

Отже, клітина є основною одиницею будови й життєдіяльності організму тварини, яка має відмінності, пов’язані з гетеротрофним живленням й активним способом життя.

Які функції тканин в організмі тварин?

Клітини в організмі тварини для кращого здійснення певної життєвої функції поєднуються в групи. Тому в багатоклітинних тварин формуються тканини. До складу тваринних тканин входять не лише клітини, а й міжклітинна речовина, яку вони виділяють. Цей компонент тканин забезпечує клітинам обмін речовин, опору, взаємодію. Отже, тканина тварин – це сукупність клітин з міжклітинною речовиною, які подібні за будовою та спеціалізуються на виконанні певних функцій. У тварин виділяють чотири типи тканин: епітеліальну, сполучну, м’язову та нервову.

 ТВАРИНА ТА ЇЇ БУДОВА

Іл. 10. Тканини організму тварин: 1 – епітеліальна; 2 – м’язова: 3 – сполучна; 4 – нервова

Епітеліальна тканина виконує функції захисту, виділення та обміну речовин із середовищем. Клітини цієї тканини вкривають тіло тварини зовні, вистилають порожнини тіла, утворюють залози.

Сполучні тканини мають дуже багато міжклітинної речовини і володіють найвищою здатністю до регенерації при пошкодженнях. Ця тканина є основою багатьох органів, з неї складаються кістки, хрящі, кров тощо.

М’язова тканина складається з клітин видовженої форми, які здатні скорочуватися. Завдяки цьому відбувається переміщення тіла тварини, здійснюється захист внутрішніх органів, підтримується форма органів тощо.

Нервова тканина складається із зірчастих нейронів, які здатні сприймати подразнення та передавати керівні сигнали від мозку до органів. Завдяки цій тканині відбувається регуляція всіх функцій організму.

Отже, тканини тварин виконують різноманітні й важливі для організму функції.

Які органи й системи органів розрізняють у тварин?

Тканини формують органи, які в тварин набагато різноманітніші. Найчастіше їх поділяють за функціями (наприклад, органи травлення, дихання, руху тощо) та розташуванням (наприклад, зовнішні органи, якими є вуха, ніс, лапи, та внутрішні – серце, легені). Орган – частина організму, що характеризується певною будовою, розміщенням та виконує певні функції. Жоден орган не працює сам по собі, кожен зв’язаний з іншими органами й підпорядкований усьому організму. Організми більшості тварин, на відміну від рослин і грибів, мають системи органів, які забезпечують ефективнішу життєдіяльність. Система органів – це сукупність органів, які разом забезпечують певний прояв життєдіяльності. У тварин системи органів, як і самі органи, є набагато різноманітнішими, аніж у рослин.

Таблиця 1. БУДОВА І ФУНКЦІЇ СИСТЕМ ОРГАНІВ

Система органів

Органи

Функції

Опорно-рухова

Кістки та м’які

Опора, рух тіла, захист органів

Травка

Травнем канал і травні залози

Розщеплення поживних речовин

Дихальна

Дихальні шляхи, органи газообміну (зябра, трахеї, легені)

Постачання кисню та видалення вуглекислого газу

Кровоносна

Серце та кровоносні судини

Транспорт речовин, теплорегуляція

Видільна

Сечовивідні шляхи й нирки

Виведення продуктів обміну

Статева

Статеві залози та статеві органи

Розмноження організму

Нервова

Головний і спинний мозок, нерви

Регуляція життєдіяльності

Система органів чуттів

Орган зору, слуху, моху, смаку, дотику, рівноваги та ін.

Сприйняття подразнень

Ендокринна

Залози внутрішньої секреції

Гуморальна регуляція діяльності

Отже, особливості життєвих функцій тваринного організму визначають й певні особливості його будови на рівні тканин, органів і cиcтем органів.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчаємося пізнавати

Порівняльно-описовий метод – це найпоширеніший метод біологічних досліджень. Вам запропонували два мікроскопічних об’єкта для вивчення. Застосуйте свої знання будови клітини й правило-орієнтир використання методу порівняння для їх дослідження. Зробіть порівняльний опис цих об’єктів.

 ТВАРИНА ТА ЇЇ БУДОВА

Біологія + Латина

Термін “регенерація” має латинське походження й був запропонований французьким ученим Реомюром у 1712 році, який вивчав відновлення втрачених ніг річкового рака. У сучасній науці під регенерацією розуміється процес відновлення організмом втрачених або пошкоджених тканин і органів або відновлення організму з якоїсь його частини. Наведіть приклади регенерації в тваринному світі й визначте, що означає цей термін в перекладі з латини?

 ТВАРИНА ТА ЇЇ БУДОВА

Iл. 11. Пухка волокниста сполучна тканина

Біологія + Мистецтво

Фантазія художника не знає кордонів. Саме завдяки цій фантазії на папері іноді народжуються абсолютно неймовірні істоти, які не позбавлені шарму, життя і краси. Застосуйте свої знання про органи тварин і створіть зображення будь-якої фантастичної тварини, пам’ятаючи принцип взаємозв’язку між органами й системами органів в організмі.

 ТВАРИНА ТА ЇЇ БУДОВА

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Що таке клітина? 2. Наведіть приклади різних клітин організму тварини. 3. Що таке тканина? 4. Назвіть тканини тварин. 5. Що таке органи? 6. Що таке системи органів?

7-9

7. Яке значення мають клітини для організму тварини? 8. Які функції виконують в організмі тканини тварин? 9. Яке значення мають системи органів для організму тварини?

10-12

10. Чому жоден орган багатоклітинної тварини не працює сам по собі, а зв’язаний з іншими органами й підпорядкований усьому організму?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


ТВАРИНА ТА ЇЇ БУДОВА - Біологія


ТВАРИНА ТА ЇЇ БУДОВА