ТВАРИНИ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ПОШИРЕННЯ

ТЕМА 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

Не потрібна солов’ю золотая клітка, краще йому зеленая вітка.

Прислів’я

&6. ТВАРИНИ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ПОШИРЕННЯ

Ключові терміни: Первинні багатоклітинні. Справжні багатоклітинні

Пригадайте! Що таке симетрія тіла, тканини, органи, системи органів?

Поміркуйте

Всесвітній день тварин (англ. World Animal Day) – міжнародний день, покликаний звернути увагу людства на тварин планети Земля. Його святкують щороку, і жовтня. Чому й для чого існує такий день?

 ТВАРИНИ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ПОШИРЕННЯ

ЗМІСТ

Які

основні групи тварин?

За сучасними уявленнями до царства Тварини належать лише багатоклітинні організми. Такі істоти, як амеби, інфузорії та інші найпростіші, яких раніше називали “одноклітинними тваринами”, сьогодні виведені зі складу тваринного царства і їх називають “одноклітинними твариноподібними організмами”.

Багатоклітинні тварини – це організми, у яких тіло складається з великої кількості клітин, що спеціалізуються на здійсненні певних функцій і починають відрізнятися за будовою. У межах царства Тварини розрізняють дві великих групи: первинні багатоклітинні

та справжні багатоклітинні. До первинних багатоклітинних належать примітивні істоти, у яких немає симетрії, тканин та органів.

Прикладом таких тварин є відомі вам губки, які вже мають спеціалізовані джгутикові, амебоїдні, статеві та інші клітини.

(Справжні багатоклітинні характеризуються наявністю радіальної або двобічної симетрії, наявністю справжніх тканин, органів і систем органів. У справжніх багатоклітинних тварин з’являються травна, нервова, статева системи, органи чуття. Більшість істот цієї групи вже має видільну систему, а вищі тварини – ще й кровоносну та дихальну. Серед справжніх багатоклітинних найнижчий рівень займають кишковопорожнинні та реброплави, а найвищий – хордові тварини з такими групами, як риби, амфібії, плазуни, птахи, ссавці.

ЦАРСТВО ТВАРИНИ

Первинні багатоклітинні

Тип

Губки

Тип

Пластинчасті

Справжні багатоклітинні

Розділ

Кишковопорожнинні, або Радіальносиметричні

Тип

Кнідарії

Тип

Реброплави

Розділ

Двобічносиметричні

Тип

Плоскі черви

Тип

Круглі черви

Тип

Кільчасті черви

Тип

Членистоногі (ракоподібні, павукоподібні, комахи)

Тип

Молюски

Тип

Хордові (риби, земноводні, плазуни, птахи, ссавці)

Отже, основними групами багатоклітинних тварин є первинні багатоклітинні та справжні багатоклітинні, які відрізняються наявністю симетрії, тканин, органів та систем органів.

Які особливості поширення тварин?

У кожному куточку Землі, хоч трохи придатному для життя, живуть тваринні організми. Поширення тварин у певній місцевості земної кулі зумовлено особливостями їх еволюції та умов існування (клімату, рельєфу, грунту, води, рослинного світу тощо).

Приблизно третина всіх типів тварин, за підрахунками сучасної систематики, є мешканцями водного середовища. Пояснюється це тим, що зародження життя й ранні етапи еволюції тварин проходили у воді. Тільки в морях і прісних водах живуть представники таких груп, як: губки, кишковопорожнинні, риби. Багато мешканців води серед кільчастих червів, молюсків. Найпоширенішими водними мешканцями є ракоподібні, які живуть у різних водах: у морях та океанах, у прісних озерах, річках, ставках, струмках, джерелах.

Найбільшою за видовим різноманіттям групою тварин суходолу є членистоногі, які характеризуються широким спектром пристосувань до найрізноманітніших умов існування. Із наземних хордових найбільш поширені та чисельні – птахи. Здатність до польоту дає їм можливість долати різні перешкоди (гірські хребти, річки, моря тощо) та оселятись у різних місцях, де є умови для живлення й розмноження.

Значне видове різноманіття спостерігаємо й серед тварин, які заселили грунтове середовище існування. Підземний світ грунтових тварин нараховує більше тисячі видів круглих і кільчастих червів, десятки тисяч членистоногих, сотні молюсків і ряд видів хребетних. У мешканців грунту в процесі еволюції виробилися пристосування до відповідних умов життя. Наприклад, у дощових черв’яків, нематод, багатоніжок, личинок жуків і мух дуже подовжене тіло, наявні утвори, що дозволяють їм рухатись у грунті й міцно утримуватися в норах. Очі в них, як правило, розвинені слабо або повністю відсутні. Зате дуже тонко розвинулися органи нюху й дотику.

Паразитичні види, які мешкають у живих організмах, зустрічаються серед більшості груп тварин, за винятком голкошкірих. Найбільша кількість паразитів серед плоских та круглих червів.

Отже, тварини заселили всі типи середовищ існування на нашій планеті: наземне, водне, грунтове та живі організми.

Які групи тварин є найбільшими за кількістю видів?

Найчисельніша та найрізноманітніша група в усьому тваринному царстві – це комахи, які належать до типу Членистоногі. Більшість комах – наземні тварини, здатні переміщуватися за допомогою крил. Описано приблизно мільйон видів різних комах, що становить 70-75% видів тварин, які живуть на Землі. Ці тварини населяють усі материки від полярних широт до тропічних лісів і пустель, від рівнин до вічних снігів.

Молюски – другий за чисельністю видів тип тварин після членистоногих. Наразі відомо майже 130 тисяч сучасних видів молюсків, проте науковці припускають, що існує до 200 тисяч видів. Молюски поширені по всій планеті, заселяють суходіл, мілководдя та глибини морів та океанів, особливо багато їх у прибережній зоні. Порівняно невелика кількість видів живе в прісних та солонуватих водоймах. Найбільше розмаїття молюсків спостерігаємо в тропічних морях. Представники цієї групи виявлені навіть у Маріанському жолобі на глибині майже 11 000 м. На суходолі молюски живуть на територіях від тундри до тропіків та від низовин до верхніх поясів гір.

 ТВАРИНИ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ПОШИРЕННЯ

Іл. 16. Пpeдcтавники найчисельнішого серед тварин класу Koмaxи

До найбільших груп науковці відносять і круглих червів, або нематод. Тип Круглі черви об’єднує майже 30 000 видів і є одним із найчисленніших типів тваринного світу. Учені вважають, що їх є значно більше – майже мільйон видів. Первиннопорожнинні живуть у грунті та водоймах, серед них є хижаки та рослиноїдні, відомо багато паразитів людини, тварин і рослин. До цієї групи належить і нематода галіцефалобус, яку вважають рекордсменкою за глибиною проживання серед наземних багатоклітинних організмів.

Отже, найчисельнішими групами тварин є комахи, молюски та круглі черви.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчаємося пізнавати

На Іл. 17 зображення двох тварин – трихоплакса і губки бодяги. Трихоплакс – найпримітивніша із сучасних багатоклітинних тварин. Це напівпрозора тварина, схожа на тоненьку пластинку діаметром до 4 мм. Тіло губки бодяги схоже на зеленкуватий наріст з численними порами в тілі. Чому ці істоти належать до первинних багатоклітинних тварин? Що спільного та відмінного між трихоплаксом та губкою?

 ТВАРИНИ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ПОШИРЕННЯ

Іл. 17. 1 – трихоплакс, 2 – губка бодяга

Біологія + Географія

Маріанський жолоб – найглибоководніший серед відомих географічних об’єктів. Найбільша його глибина – 11 022 м, довжина – приблизно 2 500 кілометрів, а ширина – майже 80 кілометрів. Це дно найглибшої океанської западини у світі, туди не потрапляє сонячне світло. Крім того, там мало кисню й дуже високий тиск. Світло не сягає таких глибин, але освітлені істоти є такими ж барвистими, як і їх родичі там, котрі живуть вище. Де розташований Маріанський жолоб? Які тварини живуть у цій западині?

 ТВАРИНИ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ПОШИРЕННЯ

Іл. 18. Восьминіг Дамбо – глибоководна істота

Біологія + Геологія

Нематода галіцефалобус знайдена в 2011 році в руді, яку добувають у золотоносних шахтах “Беатрікс” та “Дріфонтейн” у ПAP нарізній глибині (0,9 км, 1,3 км та 3,6 км). Черви живуть у невеликій кількості води, температура якої близько 48 °С. Ця знахідка є важливою, тому що до цього часу не було виявлено жодного багатоклітинного організму на глибині більшій за 2 км під поверхнею Землі. А що таке “руда”? Які ж пристосування мають ці черви до життя на таких глибинах?

 ТВАРИНИ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ПОШИРЕННЯ

Iл. 19. Галіцефалобус-представник круглих червів

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Що ви знаєте про багатоклітинні організми? 2. Назвіть дві групи багатоклітинних тварин. 3. Назвіть середовища існування тварин. 4. Наведіть приклади тварин з різних середовищ існування. 5. Назвіть найчисельніші групи тварин.

7-9

7. Які тварини належать до первинних багатоклітинних і справжніх багатоклітинних? 8. Які особливості поширення тварин? 9. Які групи є найбільшими за кількістю видів серед водних та наземних мешканців тваринного царства?

10-12

10. Що спільного й відмінного між первинними та справжніми багатоклітинними тваринами?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


ТВАРИНИ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ПОШИРЕННЯ - Біологія


ТВАРИНИ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ПОШИРЕННЯ