ТВАРИНИ

Довідник з біології

ТВАРИНИ

ЗООЛОГІЯ (грец. гооп – тварини, logos – наука) – наука про тварин, частина біології, що вивчає різноманіття тваринного світу, будову та життєдіяльність тварин, розповсюдження, зв’язок із середовищем проживання, закономірності індивідуаль­ного й історичного розвитку.

За завданнями дослідження зоологія як комплексна дисцип­ліна розпадається на низку основних розділів: систематика тва­рин (природна система тварин зі всіма їх родинними відносинами, що дозволяють встановити походження різних

груп), морфологія тварин (вивчає будову тварин), фізіологія тварин (процеси їх жит­тєдіяльності), ембріологія тварин, екологія тварин (взаємостосун­ки тварин із навколишнім середовищем і різні форми їх пристосу­вань до середовища), генетика тварин (закономірності спадковос­ті та мінливості у тварин), філогенія, етологія, зоогеографія, па­леозоологія. За об’єктами дослідження зоологію підрозділяють на протозоологію (вивчає одноклітинних найпростіших), зоологію безхребетних і зоологію хребетних, а також більш дробово – на гельмінтологію (об’єкт вивчення – паразитичні черви), малако­логію (молюски),
карцинологію (ракоподібні), ентомологію (ко­махи), іхтіологію (риби), герпетологію (плазуни та земноводні), орнітологію (птахи), теріологію (ссавці) тощо.

Тварини мешкають у грунті, у водоймищах, в атмосфері. У даний час відомо близько 3 млн. видів тварин. Як і в ботаніці, в зоології існує класифікація, елементарною одиницею якої є вид. Основу класифікації становить бінарна номенклатура К. Ліннея. Види об’єднуються у роди, роди – у сімейства, сімейства в ряди, ряди – у класи, класи – у типи, типи у підцарства, підцарства – у царства.

Царство

ТВАРИНИ

Підцарства

Одноклітинні

Багатоклітинні

Типи

Саркомастігофори

Кишковопорожнинні

Інфузорії

Плоскі черви

Споровики

Круглі черви

Кільчасті черви

Молюски

Членистоногі

Хордові

Рослини і тварини мають загальних предків. Загальними їх ознаками є: клітинна будова, обмін речовин, розмноження, спад­ковість і мінливість, зростання та розвиток, подразливість і рух. Головні ознаки, що відрізняють тварин від рослин, – це гетеротрофне живлення і рухливість (див. табл. 4). Тваринні клітини на відміну від рослинних позбавлені твердих оболонок і пластид. Одним із кінцевих продуктів обміну у тварин-гетеротрофів є сечовина, що не утворюється у рослин. Зростання тварин, як правило, відбувається на певних стадіях розвитку, тоді як рослини ростуть протягом всього життя. Тварини на відміну від рослин характеризуються наявністю нервової системи. Реакція тварин у відповідь на зовнішні дії виявляється у формі таксисів або рефлексів, у рослин – у вигляді тропізмів.

Тварини беруть активну участь у біогенному кругооберті речо­вин і в потоці енергії, оскільки є компонентами ланцюгів живлення в біогеоценозах. Істотна їх роль в грунтоутворенні (черв’яки, личи­нки комах, риючі гризуни) і у формуванні окремих ландшафтів (степ “створювався” за участю великого скупчення копитних тва­рин). Представники тваринного світу є запилювачами рослин (ко­махи, птахи). Значна роль у природі належить тваринам-санітарам, які харчуються падаллю (комахи, птахи, ссавці).

Тварини мають велике значення в господарстві та в житті людини. Вони є продуктами харчування (водні безхребетні та хре­бетні, полювально-промислові та домашні тварини). Основну масу білка тваринного походження людина одержує з м’ясом домашніх ссавців і птахів. Цінні продукти харчування дають бджоли. Види багатьох звірів дають цінне хутро, сировину для виробництва шкіри. Тутового шовкопряда розводять для отримання натураль­ного шовку. Деяких тварин людина використовує для пересуван­ня і при фізичних роботах (кінь, буйвіл, олень).

Тварини “поставляють” цінну сировину для виробництва лі­ків (бджоли, змії), лікувальних сироваток (коні). Гормонні препа­рати здебільшого одержують із залоз тварин. Деякі представники тваринного світу використовуються для навчальних і експериментальних цілей (амеби, інфузорії, планарії, таргани, бджоли, жаби, голуби, криси, миші, морські свинки, кішки, собаки, мавпи, дельфіни).

Деякі тварини становлять для людини небезпеку як отруйні (скорпіони, павуки, бджоли, оси, змії), збудники хвороб (паразитичні найпростіші та черв’яки), переносники або проміжні госпо­дарі збудників хвороб людини і тварин (малярійний комар, москі­ти, мухи, кліщі). Значний збиток сільському господарству нано­сять паразити рослин і тварини – споживачі продуктів харчу­вання людини.

Величезна роль представників тваринного світу в естетично­му вихованні.

Таблиця 4. Відмінності між рослинами і тваринами

Зелені рослини

Тварини

Спосіб живлення

Автотрофний (фотосинтез)

Гетеротрофний

Обмін речовин

Йде за рахунок розщеплення органі­чних речовин, які утворюються в процесі фотосинтезу з неорганічних

Йде за рахунок розщеплення органі­чних речовин, отриманих з їжею

Клітина

Має целюлозну стінку, пластиди та вакуолі з клітинним соком. Запасні речовини у вигляді крохмалю

Целюлозної стінки немає, є тонень­ка, звана глікокаліз, немає хлоро­пластів, вакуолей з клітинним со­ком. Запасні речовини у вигляді глі­когену

Тканини

Утворювальна, покривна, механіч­на, основна, провідна. Міжклітинна речовина відсутня

Епітеліальна, м’язова, сполучна, нервова. Є міжклітинна речовина

Системи органів

Вегетативні: корінь, стебло, лист Репродуктивні: квітка, насінина, плід

Соматичні: опорно-рухова, кровоно­сна, дихальна, травна, видільна, ендокринна та нервова Репродуктивні: статева

Здатність до пересування

Нерухомі. Є лише ростові рухи – тропізми, таксиси

Активно пересуваються. Мають амебоїдні, джгутикові, війчасті та м’я­зові рухи

Нерухомі. Є лише ростові рухи – тропізми, таксиси

Активно пересуваються. Мають амебоїдні, джгутикові, війчасті та м’я­зові рухи

Здатність до зростання

Ростуть протягом всього життя

Ростуть в основному лише у моло­дому віці

Активність у пошуках їжі

Неактивні

Активні

Цикл розвитку

Зигота – зародок – паросток – молода рослина – рослина, що плодоносить – старіюча рослина – відмерла рослина

Зигота – зародок – маля (личинка)

– молода тварина – доросла твари­на – статевозріла активна тварина

– старіюча тварина – померла тва­рина


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


ТВАРИНИ - Довідник з біології


ТВАРИНИ