УГОДА ПРО ДЕПОЗИТНИЙ ВКЛАД

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ

ДОДАТКИ

(зразки первинних документів)

Додаток 24

УГОДА №

ПРО ДЕПОЗИТНИЙ ВКЛАД

М. _________________

“___ “_________________ 20____ р.

________________ в особі _______________________ , що діє на підставі Статуту і надалі йменується “Вкладник”, з одного боку, і акціонерний банк __________________________ в особі ____________________________ , що діє на підставі Статуту й надалі йменується “Банк”, з іншого боку, уклали угоду про таке:

1. Предмет угоди

1.1. Вкладник перераховує банку грошові кошти в сумі _____________________________________________________________________

грн. для зарахування

(цифрами і прописом)

На депозитний рахунок № ____________ на строк від__________________ до _________________________________________20___ р.

2. Умови угоди

2.1. Відсоткова ставка, що нараховується на першочергову суму вкладу, становить % річних і переглядається з урахуванням грошово-кредитної політики Національного банку України та кон’юнктури ринку ресурсів.

2.2. Вкладник має право поповнення залишків на депозитному рахунка впродовж усього терміну дії цієї угоди.

2.3. У разі поповнення вкладу строк повернення внесеної суми і відсоткова ставка за нею затверджуються додатковою угодою.

2.4.

Вкладник має право достроково вимагати всю суму вкладу або його частину, повідомивши про це Банк письмово за п’ять банківських днів наперед. У випадку дострокового запиту вкладу відсоткова ставка на суму, що погашається, визначається в розмірі 8 від чинної за угодою депозитної ставки. Відсотки за достроково погашеною сумою нараховуються і сплачуються на розрахункову дату згідно з п. 2.6 цієї угоди.

2.5. При розрахунку сплати за депозитний вклад кількість днів у році та кількість днів у місяці приймається фактична.

2.6. Після закінчення строку, обумовленого в п. 1.1 Банк повертає суму внеску і протягом трьох банківських днів перераховує відсотки.

2.7. Строк дії угоди може бути пролонгований за домовленістю сторін на підставі чинних або змінених умов.

3. Строк дії угоди

3.1. Угода набирає чинності від дня зарахування засобів Вкладника на депозитний рахунок у Банку.

3.2. Строк дії угоди обмежений днем зняття депозитного внеску з рахунка Банку і погашення нарахованих відсотків.

4. Додаткові умови

4.1. Умови цієї угоди можуть бути змінені й доповнені за обопільною згодою сторін. Зміни оформляються додатковим погодженням сторін у письмовій формі.

4.2. Усі суперечки, що виникають під час виконання цієї угоди, розглядаються сторонами в п’ятиденний строк. У випадку, якщо сторони не дійшли згоди, суперечка зацікавленою стороною передається до арбітражного суду.

Цю угоду складено у двох примірниках, по одному примірнику в кожної зі сторін.

5. Юридичні адреси і реквізити сторін

Банк:__________________________________________________

Вкладник:______________________________________________

Підписи сторін:

Банк Вкладник

Голова Правління Генеральний директор

М. П.

М. П.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


УГОДА ПРО ДЕПОЗИТНИЙ ВКЛАД - Бухгалтерський облік


УГОДА ПРО ДЕПОЗИТНИЙ ВКЛАД