Україна і світове господарство

Розділ 3 ГОСПОДАРСТВО

Тема 16. УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ

Наші предки завжди прагнули до дружніх стосунків із сусідніми народами, адже розуміли, що господарство держави можна зміцнити завдяки справедливій торгівлі й рівноправним взаємовідносинам із сусідами. Саме з метою розвитку зовнішніх зв’язків нині на державному кордоні України облаштовано 210 пунктів пропуску. Через ці пункти в найвіддаленіші куточки землі потрапляють люди і товари. Отже, ми не ізолюємо себе від світової спільноти.

Та налагоджуючи зовнішні зв’язки, що нам як державі потрібно насамперед відстоювати? Чи здатна сьогодні Україна гідно конкурувати з іншими державами у сфері економіки? У чому вигода для України від участі в міжнародних організаціях? Сподіваємося, що в цій темі ви знайдете відповіді на ці запитання.

§37. Україна і світове господарство

Географічна розминка

Пригадайте, що є господарством України.

Назвіть основні галузі господарства України.

Світове господарство і міжнародний поділ праці. З курсу фізичної географії вам відомо, що природні умови і природні ресурси неоднакові в різних

куточках земної кулі і часто навіть у межах однієї великої за площею держави. До того ж окремі території – регіони, країни, райони і навіть населені пункти – відрізняються рівнем економічного розвитку, наявністю трудових ресурсів, їхньою кваліфікацією. Велике значення мають також і давні національні традиції щодо розвитку певних галузей господарства.

Як наслідок, окремі території починають спеціалізуватися на виробництві певної продукції. При цьому кожна з таких територій виробляє продукцію не тільки для себе, а й для обміну з іншими територіями. Так відбувається географічний (територіальний) поділ праці – спеціалізація територій на виробництві певної продукції та обмін нею.

У географічному поділі праці беруть участь і окремі країни, які прагнуть забезпечити власне населення всім необхідним для повноцінної життєдіяльності. Для цього вони вступають між собою в економічні відносини. При цьому кожна незалежна країна пропонує партнеру ті товари і послуги, для виробництва яких у неї є кращі умови порівняно

З іншими країнами світу. Адже саме завдяки кращим умовам вироблений продукт буде якісний і недорогий, а отже, швидше знайде попит. Так відбувається міжнародний поділ праці – спеціалізація держав на виробництві певних товарів і послуг та обмін ними.

Практичне завдання

Спираючись на власний досвід, наведіть приклади товарів або послуг іноземного походження, що добре відомі в Україні.

Україна, як і інші держави світу, підтримує взаємовигідні міжнародні економічні зв’язки (мал. 128). Завдяки їм національне господарство України взаємодіє з господарствами інших країн, беручи участь у формуванні єдиного світового господарства. Світове господарство – це система взаємопов’язаних національних господарств, підгрунтям якої є міжнародний поділ праці та економічні (і політичні) відносини.

Значення зовнішньоекономічних зв’язків для України. Зовнішньоекономічна діяльність України за часів незалежності відіграє ключову роль у розвиткові й реформуванні господарства. Спочатку це був чинник подолання кризових тенденцій та економічного спаду. Нині ця діяльність є важливим чинником економічної стабілізації та зростання. Так, близько 50 % вітчизняної промислової продукції спрямовують на продаж за кордон. Завдяки цьому держава отримує потрібні для розвитку економіки валютні надходження. Частину цих коштів витрачають на придбання в інших країнах тих товарів, яких нам бракує, зокрема сировини й енергоносіїв.

Україна намагається будувати свої економічні зв’язки з іншими державами як рівноправний партнер, поважаючи інтереси інших країн. Саме такої політики вона додержується, відстоюючи свої економічні інтереси як на традиційних, так і нових ринках для українських товарів і послуг на Близькому Сході, в Латинській Америці, Азії та Африці.

Щоб посісти гідне місце у світовому господарстві і співробітничати з якнайбільшою кількістю країн, Україна має реалізувати кілька першочергових завдань. Одним з них є прагнення увійти до європейської спільноти. Водночас Україна має визначити свою участь у поділі праці на новій, економічній основі з колишніми республіками Радянського Союзу, особливо з Росією. З огляду на це, з 2004 р. Україна бере участь у формуванні Єдиного економічного простору між чотирма державами, який, крім нашої країни, мають забезпечити Білорусь, Казахстан і Росія. Про це була підписана відповідна Угода.

Успішна зовнішньоекономічна діяльність має стратегічне значення, адже забезпечує залучення нашої країни в міжнародний поділ праці і, зрештою, інтеграцію України у світову економіку.

Інтеграція України у світову економіку. У сучасних умовах досягти високого рівня добробуту українського народу без такої інтеграції неможливо. Економічна інтеграція – це входження в систему взаємопо’язаних національних господарств і створення міжнародних господарських комплексів завдяки узгодженій міждержавній економічній політиці. Економічна інтеграція досягається через різні форми міжнародного співробітництва (мал. 129).

 Україна і світове господарство

 Україна і світове господарство

Мал. 129. Форми міжнародного співробітництва

Найвідомішою серед форм міжнародного співробітництва є торгівля товарами і послугами. Так, зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснює з партнерами з 207 країн світу, а послугами – з 211 країн світу. Річна сума товарів при цьому перевищує 100 млрд дол., а послуг – 10 млрд дол.

Проблема

Успішна інтеграція України у світову економіку через торгівлю товарами і послугами можлива лише за умов їхньої високої якості. Тим часом продукція українських виробників часто має нарікання з боку іноземних споживачів. Чи відомі вам випадки низької якості вітчизняних товарів і послуг? Як можна вирішити цю проблему?

Надзвичайно важливою формою співробітництва є іноземні інвестиції в національну економіку. Останніми роками вони зростають і вимірюються мільярдами доларів щорічно. Інвестиційні вкладення Україна отримує з різних країн Європи, Азії та Америки.

Після 2000 р. посилився і зворотний потік – вивіз капіталів з України за кордон. Інвестуються передусім країни з пільговим режимом для фінансових операцій – немає валютного контролю, низькі податки тощо. Ось чому левова частка українських інвестицій припадає на Кіпр.

Серед форм міжнародного співробітництва, до яких вдається Україна з метою інтеграції в світову економіку як рівноправний партнер, – створення спільних підприємств. У світі є десятки тисяч підприємств зі змішаним капіталом, в Україні їх зареєстровано понад тисячу. Загалом сфера діяльності спільних підприємств в Україні різна – будівництво і туризм, торгівля і посередницькі послуги тощо.

Україна активно та ефективно використовує й таку форму співробітництва, як міжнародні організації. Наша країна є членом багатьох таких організацій світового і регіонального масштабу. Нині вона докладає чимало зусиль щодо членства її ще в ряді деяких найвпливовіших міжнародних об’єднань, зокрема ЄС і НАТО.

Україна всіляко підтримує і розвиває з різними країнами світу й таку форму співпраці, як науково-технічне співробітництво. Таке співробітництво передбачає спільну розробку нової техніки й технології з подальшим її впровадженням і використанням, обмін передовим технічним досвідом і технічне навчання персоналу, а також спільні конференції, симпозіуми, публікації, взаємну технічну допомогу в опануванні нових виробництв тощо.

Україна і світ

Науково-технічне співробітництво. Прикладом такого співробітництва може бути спільна українсько-російсько-казахська програма запуску космічних кораблів, експлуатації космічної станції “Мир” і будівництва нової космічної станції (за допомогою США й інших країн) “Альфа”. Спільне українсько-російське підприємство “Космотран” призначене для комерційних запусків космічних супутників. За програмою “Sea-Lunch” (морський старт), в якій беруть участь Україна, США, Норвегія та Росія, з плаваючої платформи “Одіссей” здійснюють запуски космічних кораблів біля о. Різдва в Океанії за допомогою українських ракетоносіїв “Зеніт”.

Дуже перспективною формою співробітництва є також міжнародний туризм, який в економіці України поки що посідає незначне місце. Проте передумови для його успішного розвитку, безперечно, існують. Адже поряд з вигідним географічним положенням, Україна має значний природний рекреаційно-туристичний потенціал. Тут і сприятливі кліматичні умови, і мальовничі ландшафти, і цілющі джерела та грязі, і численні історико-культурні пам’ятки тощо.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Світове господарство – це система взаємопов’язаних національних господарств, що спирається на міжнародний поділ праці й економічні (і політичні) відносини.

Міжнародний поділ праці – спеціалізація держав на виробництві певних товарів і послуг та обмін ними.

Економічна інтеграція – це входження в систему взаємопов’язаних національних господарств і створення міжнародних господарських комплексів унаслідок проведення узгодженої міждержавної економічної політики.

Основні форми міжнародного співробітництва – торгівля, інвестиції, науково-технічне співробітництво, спільні підприємства, міжнародний туризм тощо.

Ключові терміни і поняття

Світове господарство міжнародний поділ праці зовнішньоекономічні зв’язки економічна інтеграція

Самоперевірка

Визначте галузі господарства України, що сприяють інтеграції країни в світову економіку.

Поясніть, чому і як Україна має інтегруватися в світову економіку. Поясніть значення зовнішньоекономічних зв’язків для України.

Що таке світове господарство і чим зумовлений географічний поділ праці?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Україна і світове господарство - Географія


Україна і світове господарство