Українська мова

now browsing by category

 

КОМА МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

СИНОНІМИ

ПРИКМЕТНИК. ГОЛОСНІ У ВІДМІНКОВИХ ЗАКІНЧЕННЯХ ПРИКМЕТНИКІВ

Спільнокореневі (споріднені) слова

З любов’ю до природи

Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу

ЗАПЕРЕЧНІ Й НЕОЗНАЧЕНІ ЗАЙМЕННИКИ. НІ В ЗАПЕРЕЧНИХ ЗАЙМЕННИКАХ. ДЕФІС У НЕОЗНАЧЕНИХ ЗАЙМЕННИКАХ

Способи творення слів

Діалектні слова

Дієслово як частина мови. Неозначена форма дієслова

ПРИКМЕТНИКИ ТВЕРДОЇ І М’ЯКОЇ ГРУП. ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

Розряди займенників за значенням

>СЛОВНИЧОК ПОЧУТТІВ

Збагачення мови новими словами

Що ми знаємо про іменник і прикметник

УЖИВАННЯ ЗНАКА М’ЯКШЕННЯ ПЕРЕД ЗАКІНЧЕННЯМ ПРИКМЕТНИКІВ

Велика буква в кличках тварин

Буква Є, є. Звуки [йе], [е]

Наголос. Наголошені й ненаголошені голосні, їх вимова, позначення на письмі

ПРОСТЕ І СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ, РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В НИХ

Синоніми. Антоніми

Присвійні, вказівні й означальні займенники

Велика буква у кличках тварин

ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ-РОЗДУМУ

Вимова і правопис слів із ненаголошеними звуками [е], [и] в корені слова

ТВОРЕННЯ ДІЄПРИСЛІВНИКІВ НЕДОКОНАНОГО І ДОКОНАНОГО ВИДУ

Службові слова

Поділ тексту на частини. План

Прислівники, близькі й протилежні за значенням

Усний твір-опис природи в художньому з стилі на основі особистих вражень

СПРОЩЕННЯ В ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

РОЗРЯДИ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ

Словосполучення і речення, синтаксичні зв’язки в них

Часові відношення: рік, доба, година

Наша Батьківщина

Роль слів у побудові тексту

КОНСПЕКТУВАННЯ ВИСЛОВЛЮВАНЬ. ЩО СПРИЙМАЮТЬСЯ НА СЛУХ

Основні пунктограми у простому і складному реченнях, у реченнях із прямою мовою та в діалозі. Пунктуаційний аналіз. Способи цитування

Відмінювання і правопис кількісних (власне кількісних, збірних і неозначено-кількісних) числівників

Слова, які називають дії предметів (дієслові)

Перевірте себе. Розв’яжіть тести

Птахи

Особливості вживання в мовленні різних видів складних речень. Інтонування різних видів складних речень. Синтаксичний аналіз

УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ “СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ”

Добре

Прикметники-антоніми, прикметники-синоніми. Уживання прикметників у прямому та переносному значеннях

ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ І ВІДМІНИ

Склад. Перенос слів із рядка в рядок

ОРФОГРАМИ В КОРЕНЯХ, ПРЕФІКСАХ, СУФІКСАХ ТА НА МЕЖІ ЗНАЧУЩИХ ЧАСТИН СЛОВА

Відмінювання збірних, дробових і неозначено-кількісних числівників

ГОВОРІННЯ. ПИСЬМО. ДІАЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ

Закінчення іменників чоловічого роду на

Однорідні члени речення. Головні та другорядні однорідні члени речення

Що ми знаємо про частини мови

ДІЄСЛОВА НА

Питальні речення

ВИМОВА ТА НАПИСАННЯ ПРЕФІКСІВ пре-, при-, прі

Звуки і букви. Абетка (алфавіт)

Не з іменниками

НАПИСАННЯ НЕ З ДІЄСЛОВАМИ

ДІЄСЛОВА МАЙБУТНЬОГО ЧАСУ

Форми слова. Змінні і незмінні слова

ЗАКРІПЛЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРО БУДОВУ ТЕКСТУ. ТЕМА І МЕТА ВИСЛОВЛЮВАННЯ. ЗАГОЛОВОК

ТИПИ МОВЛЕННЯ

Ознайомлення з найуживанішими вставними словами

Слова, які називають ознаки предметів (прикметники)

Головні та другорядні однорідні члени речення

ЗАМІТКА В ГАЗЕТУ (ЗІ ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ) ІНФОРМАЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ

Поділ тексту на частини. План тексту

АУДІЮВАННЯ (СЛУХАННЯ

СЛОВНИК СТАНДАРТНИХ ДІЄСЛІВНИХ СПОЛУЧЕНЬ

ФРАЗЕОЛОГІЯ. ПОНЯТТЯ ПРО ФРАЗЕОЛОГІЗМ, ЙОГО ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

БУКВИ Н І НН У ПРИКМЕТНИКАХ

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

Робота з деформованим текстом (заміна недоречно повторюваних слів)

Джерела українських фразеологізмів

Поняття комунікації, ділового спілкування, комунікабельності

Складання й записування зв’язаних між собою речень, які описують зміст малюнка

Правопис іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в орудному відмінку однини

Спостереження за роллю прислівників у тексті

Відмінювання іменників, що вживаються тільки у множині

Способи дієслова. Дійсний спосіб

ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Особливості вживання в мовленні та інтонування різних видів простих речень

Мої шкільні друзі. Звук [г] та буква г на його позначення

Батьки і діти

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 1-4 КЛАСАХ

Усний вибірковий переказ тексту о наукового стилю з елементами роздуму

Наполегливість і впертість

Іменник як частіша мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Наголос. Словник наголосів. Орфоепічний словник

СПОЛУЧНИКИ СУРЯДНОСТІ Й ПІДРЯДНОСТІ У ПРОСТОМУ І СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ

ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ НАКАЗОВОГО СПОСОБУ

УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З РОЗДІЛУ “ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ”

ПРИЙМЕННИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ

ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС ПРИМІЩЕННЯ НА ОСНОВІ ОСОБИСТИХ ВРАЖЕНЬ У НАУКОВОМУ СТИЛІ

ПРИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ. ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ. СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Відмінювання займенників

Морфологія як розділ мовознавчої науки. Частини мови