ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ § 19. КОМА МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ Про те, як правильно розставляти розділові знаки в складному реченні, а також про

ЛЕКСИКОЛОГІЯ §44. СИНОНІМИ Про особливості слів-синонімів, їхню роль у мовленні та взагалі про красу й багатство української мови ПРИГАДАЙМО Що таке синоніми? Прочитайте речення і

КОРІНЬ СЛОВА Спільнокореневі (споріднені) слова 77 1. Прочитайте текст. Перекажіть прочитане. Іде зі своєю і веде до річки. На зустріч їм повзе велика гусінь. –

Урок 99. З любов’ю до природи ГОРІХ Він ріс у нашому дворі поміж каштанами й кленами. Чи його посадив хто, чи сам посіявся – ніхто

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ДІЄПРИКМЕТНИК & 15 Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу Дієприкметники за станом поділяються на активні

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ЗАЙМЕННИК § 43. ЗАПЕРЕЧНІ Й НЕОЗНАЧЕНІ ЗАЙМЕННИКИ. НІ В ЗАПЕРЕЧНИХ ЗАЙМЕННИКАХ. ДЕФІС У НЕОЗНАЧЕНИХ ЗАЙМЕННИКАХ 484. Прочитайте. Випишіть виділені займенники і дайте відповіді

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФ І Я § 49. Способи творення слів 504. Прочитайте. Вкажіть, за допомогою яких значущих частин слова утворені нові слова. 1. Бити

ЛЕКСИКОЛОГІЯ, ФРАЗЕОЛОГІЯ § 12 Діалектні слова Запам’ятаймо! Мова, характерна для певної місцевості, називається діалектом, або говором. В українській мові розрізняють три діалекти: північний, або поліський,

ЗАЙМЕННИК § 59 Розряди займенників за значенням Запам’ятаймо! За значенням займенники поділяються на 9 розрядів. № Розряд Займенників Значення Займенників Приклади 1 Особові Указують на

ДОВІДКОВЕ БЮРО СЛОВНИЧОК ПОЧУТТІВ Байдужість – відсутність інтересу та уваги до людей, їхніх справ і почуттів; нечуйність, брак співчутливості. Синоніми: нечулість, незворушність, незацікавленість, апатія. Моя

МОВА І МОВЛЕННЯ & 2. Збагачення мови новими словами Світить рідне слово, як жива вода Богдан Чепурко 5. Прочитай строфу з поезії Дмитра Білоуса. Знайди

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО Що ми знаємо про іменник і прикметник 414. Виконайте тестові завдання. 1. Визначте, у якому рядку записані іменники жіночого роду, що стоять в

СЛОВО Велика буква в кличках тварин 54 1. Розгляньте малюнки героїв мультфільмів. – Прочитайте підписи під малюнками. Це – клички тварин. З якої букви написані

ЧАСТИНА ПЕРША Навчання грамоти і розвиток мовлення 20 Буква Є, є. Звуки [йе], [е] Російською: Українською: Ева – Єва Домашнєє – домашнє Позднее – пізнє

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ § 45. Синоніми. Антоніми 446.1 Прочитайте текст. Зверніть увагу на виділені слова, з’ясуйте їхні лексичні значення. Забарвлення неба змінює сонце. Це й зветься

МОРФОЛОГІЯ І ОРФОГРАФІЯ ЗАЙМЕННИК §42. Присвійні, вказівні й означальні займенники Присвійні (рос. притяжательные) займенники вказують на належність якогось предмета певній особі. Вони, як і прикметники,

СЛОВО §26 Велика буква у кличках тварин 304. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте і спишіть. Назви тварин: корова, кінь, собака, кіт. Клички тварин: Рябуха, Орлик, Сірко,

СЛОВО §30 Службові слова 365. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте речення. 1. Сонце вийшло з-за хмари, 2. По верхівках дерев розбіглися сонячні зайчики. 2. Спишіть речення,

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ §30. СПРОЩЕННЯ В ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ Про те, чому випадає приголосний, коли ми творимо чи змінюємо якесь слово, а також про те,

Морфологія та орфографія. Числівник § 53. РОЗРЯДИ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ Про цілі, дробові й збірні кількісні числівники, а також про культуру мовлення 439 Порівняйте числівники в

Урок 35. Часові відношення: рік, доба, година ЯК ХОДИТЬ ГОДИННИК? Дід прохає онука: – Іди подивися: чи годинник ходить? – Годинник стоїть, де й стояв,

ЧАСТИНА ДРУГА Післябукварний період 27 Наша Батьківщина – Україна УКРАЇНА – МОЯ БАТЬКІВЩИНА Україна – рідний край. Тут живеш ти і твої батьки. У багатьох

НАЙВАЖЛИВІШІ ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ §7. Основні пунктограми у простому і складному реченнях, у реченнях із прямою мовою та в діалозі. Пунктуаційний аналіз. Способи

ЧИСЛІВНИК § 56 Відмінювання і правопис кількісних (власне кількісних, збірних і неозначено-кількісних) числівників Запам’ятаймо! У сучасній українській мові кількісні числівники мають різні типи відмінювання. Типи

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО Перевірте себе. Розв’яжіть тести 117 1. У якому рядку написані спільнокореневі слова? А лис, лисичка, листок Б ліс, лісник, лісок В дуб, дубок,

ЧАСТИНА ДРУГА Післябукварний період 19 Птахи Настав березень – перший місяць весни. Десь уже летять до нас із далеких країв шпаки, жайворонки та зяблики. Це

НАЙВАЖЛИВІШІ ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ §5. Особливості вживання в мовленні різних видів складних речень. Інтонування різних видів складних речень. Синтаксичний аналіз Єдиний вихід –

Урок 70. Добре – погано Додай слово: “добре” чи “погано”. Бути уважним – це. Ображати менших – це. Допомагати іншій людині – це. Дарувати квіти

ПРИКМЕТНИК Прикметники-антоніми, прикметники-синоніми. Уживання прикметників у прямому та переносному значеннях 175. Прочитайте текст. Катруся жила в маленькій квартирі багатоповерхового будинку. Тато Андрій і мама Христина

Морфологія та орфографія. Іменник § 29. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ І ВІДМІНИ Про відмінкові закінчення іменників, синонімічність деяких закінчень та про грамотність ПРИГАДАЙМО. Коли пишемо е, а

МОРФОЛОГІЯ І ОРФОГРАФІЯ ЧИСЛІВНИК §37. Відмінювання збірних, дробових і неозначено-кількісних числівників 336. Розгляньте таблицю. Розкажіть за нею, як відмінюються дробові числівники. В чому особливості відмінювання

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО Що ми знаємо про частини мови 114 1. У кожному рядку вилучіть зайве слово. Бублики, тістечка, торти, цукерки, вареники циркуль, олівець, ручка, зошит,

РОЗДІЛ 4 СЛОВО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА ЧАСТИНИ МОВИ ДІЄСЛОВО & 44. ДІЄСЛОВА НА – СЯ (-СЬ) Яку дію називають дієслова на – ся (-сь)? Як треба

РЕЧЕННЯ §20 Питальні речення 235. Попрацюйте в парах! 1. Розподіліть ролі і прочитайте розмову бібліотекаря з читачем. – Яку книжку ти прочитав? – “Про дівчинку

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ §39. ВИМОВА ТА НАПИСАННЯ ПРЕФІКСІВ пре-, при-, прі- 551. Прочитайте слова, визначте в них префікси. Як вимовляються ненаголошені голосні в префіксах? Вимовте

ЗВУКИ І БУКВИ. СКЛАД. НАГОЛОС §1. Звуки і букви. Абетка (алфавіт) 1. Попрацюйте разом! 1. Послухайте вірш. КРАСИВА ОСІНЬ ВИШИВАЄ КЛЕНИ Красива осінь вишиває клени

МОРФОЛОГІЯ І ОРФОГРАФІЯ ІМЕННИК §20. Не з іменниками Не з іменниками може писатися разом або окремо. Не з іменниками пишуть разом, якщо: 1) іменник не

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики Дієслово § 50. НАПИСАННЯ НЕ З ДІЄСЛОВАМИ Про те, коли не з дієсловами пишемо разом, а коли – окремо 438 Порівняйте

РОЗДІЛ 4 СЛОВО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА ЧАСТИНИ МОВИ ДІЄСЛОВО & 41. ДІЄСЛОВА МАЙБУТНЬОГО ЧАСУ Як змінюються дієслова майбутнього часу? 295. 1. Прочитай текст. Він добрий, Влас

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ § 54 Форми слова. Змінні і незмінні слова Запам’ятаймо! Слова бувають змінні (весна, весною, весну, веснами) та незмінні (навесні). Змінні слова набувають

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ Тема 9. ТИПИ МОВЛЕННЯ ПРИГАДАЙМО. Чим розповідь відрізняється від опису та роздуму (міркування)? Розповідь – це висловлювання про події, що відбулися

ТЕКСТ Поділ тексту на частини. План тексту 25. Прочитайте текст. Я взяв кілька різних кленових листочків і зв’язав їх у пучечок. На довгих хвостиках вони

Розвиток мислення і мовлення & 45. АУДІЮВАННЯ (СЛУХАННЯ – РОЗУМІННЯ). АУДІЮВАННЯ ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПРЕДМЕТІВ ПОБУТУ Я лілея у ставочку, Я – дівчина у

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики Прикметник § 29. БУКВИ Н І НН У ПРИКМЕТНИКАХ Про написання – нн – у прикметниках на межі кореня і суфікса,

ІМЕННИК Розповідаємо, описуємо, міркуємо Робота з деформованим текстом (заміна недоречно повторюваних слів) 117. Розгляньте малюнки. Виконайте завдання в “Зошиті з розвитку писемного мовлення” 118. Прочитайте

ЛЕКСИКОЛОГІЯ, ФРАЗЕОЛОГІЯ § 16 Джерела українських фразеологізмів Запам’ятаймо! Доберіть і запишіть синонімічні вислови до відомих вам фразеологізмів (три-п’ять висловів). Зразок: бігати хвостиком – невідступно, часто

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І КОМУНІКАЦІЯ § 1. Поняття комунікації, ділового спілкування, комунікабельності Про поняття комунікації, використання вербального й невербального коду в комунікації. Модель вербальної комунікації, в

ЗАЙМЕННИК Розповідаємо, описуємо, міркуємо Складання й записування зв’язаних між собою речень, які описують зміст малюнка 297. Розгляньте репродукцію картини Катерини Білокур “Богданівські яблука”. – Виконайте

МОРФОЛОГІЯ І ОРФОГРАФІЯ ДІЄСЛОВО §51. Способи дієслова. Дійсний спосіб 471. Прочитайте. Скажіть, у якому з речень виділені дієслова означають: а) реальну дію; б) дію, можливу

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ & 18. ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ 220. Прочитайте записані в дві колонки речення. Визначте в реченнях першої колонки дієприкметники. У реченнях другої колонки визначте дієприкметники

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ § 18. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ Про те, чим складне речення відрізняється від простого, про засоби зв’язку та розділові знаки між частинами

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ ІЗ СИНТАКСИСУ, ПУНКТУАЦІЇ І СТИЛІСТИКИ § 5. Особливості вживання в мовленні та інтонування різних видів простих речень Про стилістичні особливості

Урок 23. Батьки і діти Добери слова, протилежні за значенням. Тато великий, а синочок – …; Дідусь старенький, а тато – …; мама висока, а

& 47. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 1-4 КЛАСАХ 351. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте текст і спишіть його. Немає на нашій землі такого куточка, де не височіли

Урок 90. Наполегливість і впертість Поміркуй! Коли людина говорить: “Я не вмію, але обов’язково навчуся”, – це впертість чи наполегливість? А коли людину попереджають про

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ § 29 Наголос. Словник наголосів. Орфоепічний словник Запам’ятаймо! Наголос – виділення одного зі складів у слові посиленим голосом. Такий склад називається

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ & 14. ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ НАКАЗОВОГО СПОСОБУ 184. Прочитайте речення. Визначте дієслова наказового способу, з’ясуйте особу й число кожного з них. 1. Чесним словом

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ Частини мови поділяють на самостійні та службові. САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ Мають лексичне значення (означають предмети, їхні ознаки, кількість, дію,

ЗАЙМЕННИК § 60 Відмінювання займенників Запам’ятаймо! За особливостями відмінювання займенники можна об’єднати в три групи. І група II група III група Особові займенники і зворотний

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ & 31. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ 379. Прочитайте прислів’я, подані в колонках. Визначте, якими частинами мови є виділені слова. Перо сильніше меча. Чим глибше

ЧАСТИНА ПЕРША Навчання грамоти і розвиток мовлення 21 Букви е, є Єва малює. Емма читає. Євгенко майструє. Швидше (быстрее) Рухатися (двигаться) Повільно (медленно) Григорій Вієру

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ §31. ПОДВОЄННЯ БУКВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОДОВЖЕНИХ М’ЯКИХ ПРИГОЛОСНИХ ТА ЗБІГУ ОДНАКОВИХ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ 419. Вимовте подані парами слова. Поясніть різницю у

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ §8. ПРИЙМЕННИК. СПОЛУЧНИК 63. Роздивіться таблицю. Поясніть, чому прийменник і сполучник не належать до самостійних частин мови. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ & 39. ВИГУК ЯК ОСОБЛИВА ЧАСТИНА МОВИ 541. Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Які з виділених слів виражають почуття? Які передають волевиявлення?

ІМЕННИК & 15. Розрізнення відмінків іменників … У козаків і музика була Оксана Пахльовська 120. 1. Прочитай вірш. Чим уславилося українське козацтво? Не тільки зброя,

ПРИКМЕТНИК & 29. Вимова та написання закінчень – ій у прикметниках жіночого роду в давальному і місцевому відмінках однини Вишита сорочка, як душа моя… Євген

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО § 2. ЗВЕРТАННЯ. ВСТАВНІ СЛОВА ТА СПОЛУЧЕННЯ СЛІВ 27. Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Визначте в кожному звертання. Що називається

Лексикологія. Фразеологія Слова, слова… Вони в собі всі різні: Тривожні й тихі, радісні й сумні; Є терпеливі, є жорстокі й грізні, Лукаві й чесні, мудрі

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ Ключові слова та поняття: – твірне слово, твірна основа; значущі частини слова; способи словотворення; чергування звуків; складні та складноскорочені слова § 13. ЗМІНЮВАННЯ

РЕЧЕННЯ Однорідні члени речення. Інтонації перелічування та протиставлення (кома, сполучники) 71. Прочитайте текст, уставляючи з довідки пропущені слова. Сонечко пробилося крізь кучеряві і… хмари. Його

Сучасна українська літературна мова як ваша форма існування національної мови §12. ДІАЛЕКТИ ЯК ІСТОРИЧНА БАЗА ЛІТЕРАТУРНИХ МОВ. ТЕРИТОРІАЛЬНІ І СОЦІАЛЬНІ ДІАЛЕКТИ. МОВА МІСТА Й СЕЛА

Морфологія та орфографія. Іменник § 39. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ “ІМЕННИК” 324 Розгляньте схему. Розкажіть за нею про іменник як частину мови. Свою розповідь ілюструйте

Урок 68. З повагою до природи КОНВАЛІЯ Уранці Петрик прийшов до саду і побачив конвалію. Зачарований дивною красою квітки, хлопчик довго стояв перед нею. Петрику

ПРИКМЕТНИК Вимова та написання закінчення – ій у прикметниках жіночого роду в давальному і місцевому відмінках 212. Прочитайте словосполучення, правильно вимовляючи закінчення прикметників у давальному

Морфологія та орфографія. Іменник § 28. ВІДМІНИ Й ГРУПИ ІМЕННИКІВ Про поділ іменників на чотири відміни, а також про іменники твердої, м’якої та мішаної груп

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ § 55 Вимова і написання префікса з – (зі-, с-) Запам’ятаймо! Перед дзвінкими приголосними префікс з – вимовляється дзвінко, а перед глухими

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ & 5. НЕ З ДІЄСЛОВАМИ 89. Прочитайте козацькі прислів’я. Обгрунтуйте написання не з дієсловами. Звіртеся з таблицею. 1. Козача потилиця ворогам не хилиться.

Закон України “Про Державний Гімн України” від 6 березня 2003 року Стаття 1. Державним Гімном України є національний гімн на музику М. Вербицького зі словами

СЛОВОТВІР, ОРФОГРАФІЯ § 19 Словотвірний ланцюжок. Словотвірне гніздо. Словотвірний словник. Словотвірний розбір слова 157 Визначте способи творення слів. Сонцесяйний, промовець, медичний, міждержавний, приморський, помірний, підфарбований,

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ Тема 2. ПРАВИЛА СПІЛКУВАННЯ. МОНОЛОГІЧНЕ ТА ДІАЛОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ. СКЛАДАННЯ ДІАЛОГІВ 477 І. Прочитайте крилаті вислови, у яких узагальнено народні погляди на

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ & 11. МАЙБУТНІЙ ЧАС Дієслова у формі майбутнього часу означають дію або стан, які відбуватимуться вже після моменту розмови про них: зроблю, скажу.

ДОДАТОК ТЛУМАЧНИМ СЛОВНИК Абітурієнт. 1. Випускник середнього навчального закладу. 2. Особа, яка вступає до вищого навчального закладу. Архістратиг. Начальник ангельського війська. Беркут. Птах з родини

Урок 19. Київ – столиця України ЕКСКУРСІЯ ДО КИЄВА Таїсія і Фаїна влітку їздили поїздом на екскурсію до Києва. Екскурсовод водила їх у парки, музеї.

Словотвір. Орфографія § 17. ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ Про те, як творяться похідні слова, про назви осіб за професією та словотвірний ланцюжок ПРИГАДАЙМО. Що таке префікс

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики Дієслово § 57. ДІЄСЛОВА І ТА II ДІЄВІДМІН Про дві дієвідміни дієслів, особливості дієвідмінювання та про написання е(є), и (ї) в

ІМЕННИК & 21. Правопис закінчень іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в орудному відмінку однини Тихо так опівночі ніч зірки засвітила Павло

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ § 24. Вимова [г] і [г] В українському алфавіті є дві подібні букви г і г. Вони позначають на письмі різні

ЧАСТИНА ДРУГА Післябукварний період 7 Дикі тварини Прочитай текст казки мовчки і скажи, де його початок, де середина, а де – кінець. Прочитай казку вголос

ЧАСТИНА ПЕРША Навчання грамоти і розвиток мовлення 34 Апостроф (‘) (продовження) Голуб’ята ім’я в’яз п’ять П’ятниця м’яч в’янути дев’ять Скоромовка Посадила м’яту мати, пахне м’ята

ДОВІДКОВЕ БЮРО СЛОВНИЧОК СПІЛКУВАННЯ Адресант – той, хто надсилає комусь інформацію (листа, телеграму тощо). Адресат – той, кому призначено інформацію; одержувач листа, телеграми. Ввічливість –

Морфологія. Орфографія. Дієприслівник & 22. ДІЄПРИСЛІВНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА Мово ненина, батьківська мово, Що здолала найтяжчі віки, Що засяяла так веселково, Перелившись в пісенні

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ & 16. СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ 206. Прочитайте. Яким способом утворено кожне з дієслів? Від якої частини мови? Казати – переказати Білий – білити

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ § 31. ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ ЗВУКІВ Про те, як при творенні слів чи зміні їхньої форми замість одного голосного з’являється інший, а

Морфологія та орфографія. Іменник § 38. ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ІМЕННИКІВ Про те, які складні іменники пишемо разом, а які – через дефіс ПРИГАДАЙМО. Які слова називають

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ Урок 10. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ПРОТОКОЛ. ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ Пригадайте – Які основні ознаки офіційно-ділового стилю мовлення? – Що таке ділові папери?

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ & 26. ДІЄПРИСЛІВНИКОВИЙ ЗВОРОТ 311. Прочитайте речення. Визначте дієприслівники. Які дієприслівники мають залежні від них слова? Які дієприслівники таких слів не мають? 1.

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО §3. Фонетика і орфографія 1. Чим відрізняються звуки від букв? 2. Скільки голосних звуків в українській мові? 3. Розкажіть про звукове значення букв

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики Дієслово § 59. ДІЄСЛОВА НАКАЗОВОГО СПОСОБУ Про особливості творення дієслів наказового способу та про вживання одного способу дієслова в значенні іншого

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ § 30 Орфограма. Ознайомлення з орфографічним словником Запам’ятаймо! Орфограма – написання слова, частини слова, яке відповідає певному правилу. Орфографічний словник містить

РИТОРИКА § 17. Полемічна майстерність Про правила полеміки, полемічні прийоми, типові помилки в аргументації й критиці та про полеміку в професійному спілкуванні 204. Прочитайте висловлювання.

ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ § 67. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ 568 І. Прочитайте текст. Визначте його тип і стиль мовлення. Розкажіть, чи мешкають в Україні перелітні метелики

Словотвір. Орфографія § 19. СКЛАДНІ СЛОВА. ПРАВОПИС СКЛАДНИХ СЛІВ Про особливості творення складних слів, написання їх разом і через дефіс, а також про написання слів

Урок 64. Звірі теж уміють товаришувати Відгадай загадку. Клишоногий, волохатий, Влітку спритний та завзятий, Ну а взимку, лежебока, У барлозі гріє боки. ЛІСОВИЙ ВЕДМЕДИК І

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ПРИСЛІВНИК & 30 Правопис прислівників на – о, – е, утворених від прикметників і дієприкметників ! У прислівниках, утворених від прикметників і дієприкметників,

РЕЧЕННЯ §19 Розповідні речення 231. Попрацюйте разом! 1. Підготуйтеся до читання вірша вголос. Сніжок стомився Та й зупинився. Він поглядає На ліс, на поля. Таке

ЗВ’ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ) § 69 Діалог. Різновиди діалогів. Розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування Пригадаймо 1. Що таке монолог? 2. Що таке діалог? 3.

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ПРИЙМЕННИК & 34 Види прийменників за будовою 3a будовою прийменники бувають: – прості – складаються з однієї частини: без, до. край (села), близько

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ & 7. ПЕРЕХІДНІ ТА НЕПЕРЕХІДНІ ДІЄСЛОВА 114. Прочитайте прислів’я. Визначте присудки-дієслова, від яких можна поставити до додатка питання знахідного відмінка. Випишіть ці присудки-дієслова

Повторення та узагальнення вивченого & 3. ЧАСТИНИ МОВИ. ВИВЧЕНІ ГРУПИ ОРФОГРАМ Мово рідна, слово рідне, Хто вас забуває, Той у грудях не серденько, Але камінь

ЧАСТИНА ДРУГА Післябукварний період 20 Свійська птиця Прокидатися (просыпаться) Покликати (позвать) Птаство (птицы) Продовж речення, додаючи потрібні слова. – Кукуріку-у-у! – заспівав…. – Ко-ко-ко-ко-ко,- засокотали….

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ & 24. НЕ З ДІЄПРИКМЕТНИКАМИ 291. Прочитайте речення. Визначте дієприкметники, з’ясуйте синтаксичну роль кожного. Зверніть увагу на написання дієприкметників з не. 1. Незакінчене

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ & 9. ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС Дієслова теперішнього часу означають дію або стан, які збігаються з моментом мовлення про них: знаю, можемо, хочеш, працюють. Дієслова

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО Що ми знаємо про речення 115 1. Доповніть речення. 1. Речення виражає… . 2. Речення, у якому про щось розповідається, називається… . 3.

УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ Тема 5. ПОНЯТТЯ ПРО ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ МОВЛЕННЯ ПРИГАДАЙМО. Які є типи і стилі мовлення? 569 І. Прочитайте текст офіційно-ділового стилю мовлення. Визначте

Повторення вивченого в початкових класах § 6. ПРИСЛІВНИК ПРИГАДАЙМО Яку частину мови називають прислівником? Чи змінюються прислівники? 44 І. Спишіть речення, добираючи з довідки пропущені

СИНТАКСИС. ПУНКТАЦІЯ § 17. Речення із вставними словами 181. Прочитайте речення. З’ясуйте за допомогою довідки, що виражають виділені слова. Як називаються ці слова? 1. Може,

ЛЕКСИКОЛОГІЯ, ФРАЗЕОЛОГІЯ § 10 Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми, історизми), неологізми 78 Прочитайте текст. Випишіть виділені слова. Богдан Хмельницький брав участь у польсько-турецькій

ЧАСТИНА ПЕРША Навчання грамоти і розвиток мовлення 12 Звук [ц] Олівці хлопці прапорці Папірці молодці стільці Що це? Чого скільки? Загадка У коробці спочивають спритні

Урок 39. Подорожуємо. Транспорт Літак, пароплав, човен, таксі, автобус, травай, гондола, скейт, велосипед, віз, корабель, яхта, тролейбус, самоскид, трактор. Продовж речення. До бабусі я можу

РОЗДІЛ 4 СЛОВО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА ЧАСТИНИ МОВИ ЗАЙМЕННИК & 34 ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ Які займенники належать до особових? 235. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте уривок із тексту.

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ §27. НАЙПОШИРЕНІШІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ Чергування [о], [е] з [і] 317. Перепишіть пари слів, поділяючи кожне слово рисками

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ § 11. ДЖЕРЕЛА УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ. ПРИСЛІВ’Я, ПРИКАЗКИ, КРИЛАН ВИСЛОВИ, АФОРИЗМИ ЯК РІЗНОВИДИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ Джерела походження українських фразеологізмів різні. Найважливішим є мова народу. Фразеологізми

ДОДАТКИ Додаток 7 ЗІ СЛОВНИКА АНТОНІМІВ Аварійний – безаварійний Адресний – безадресний Активність – пасивність, Бездіяльність Барвистий – безбарвний Білий – чорний Близько – далеко

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ Тема 22. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-РОЗДУМ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ ПРИГАДАЙМО. Які особливості тексту-роздуму? 542 І. Прочитайте твердження (тези). Доберіть переконливі аргументи, за допомогою

ЛЕКСИКОЛОГІЯ Ви знатимете: Що вивчає лексикологія; Групи слів за значенням. Ви вмітимете: визначати однозначні й багатозначні, загальновживані і стилістично забарвлені слова, синоніми, антоніми, омоніми; Пояснювати

РЕЧЕННЯ Головні та другорядні члени речення 54. Прочитайте текст. Перекажіть. Стомлене сонечко повільно зачиняє за собою золоту браму. Його ще бачать пташки з верховіть дерев.

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ § 37. Букви і в словах іншомовного походження Українська мова постійно збагачується, розвивається. Одним із джерел збагачення мови, поповнення запасу її

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ & 17. ДІЄПРИКМЕТНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ 211. Прочитайте речення. До виділених слів поставте питання. Що в

Page 1 of 6123456