Умовні позначення, назви та одиниці фізичних величин

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ДОДАТОК

1. Умовні позначення, назви та одиниці фізичних величин

η – Вихід продукту (масова частка виходу) –

Аr – Відносна атомна маса –

Mr – Відносна молекулярна маса –

DH2 – Відносна густина за воднем –

Dn – Відносна густина за повітрям –

Х – Відносна електронегативність –

PH – Водневий показник –

Р – Густина г/мл, г/см, кг/л

L – Довжина –

μ – Електричний момент диполя Кл ∙ м

Е – Електродний

потенціал В

X – Електронегативність еВ

L – Енергія іонізації еВ

Q – Заряд електричний Кл

∆Н – Зміна ентальпії Дж

Кв – Іонний добуток води –

N – Кількість речовини моль, моль

K – Константа швидкості реакції –

M – Маса кг, г, кг, г

W – Масова частка –

С – Молярна концентрація моль/л

М – Молярна маса г/моль

Vm – Молярний об’єм газу л/моль

V – Об’єм л, м3

Е – Спорідненість до електрода еВ

Na – Стала Авогадро моль-1

Е° – Стандартний електродний потенціал В

А – Ступінь дисоціації –

Т – Температура

T – Температура за шкалою Цельсія °С

 Умовні позначення, назви та одиниці фізичних величин – Температурний коефіцієнт швидкості –

Реакції

Р – Тиск Па

 Умовні позначення, назви та одиниці фізичних величин – Час с

N – Число структурних одиниць –

 Умовні позначення, назви та одиниці фізичних величин – Швидкість реакції моль/(л ∙ с)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Умовні позначення, назви та одиниці фізичних величин - Довідник з хімії


Умовні позначення, назви та одиниці фізичних величин