Уряд у системі економічного кругообігу як власник, виробник і споживач

УРОК 59

Уряд у системі економічного кругообігу як власник, виробник і споживач

Мета уроку: з’ясувати особливу роль держави в системі народногосподарського кругообігу; розкрити особливості кругообігу планової та ринкової економік; навчитись аналізувати прояви недоліків держави в реалізації соціально-економічної політики, виборі методів і засобів державного регулювання економіки; розвивати економічне мислення.

Основні поняття: кругообіг ресурсів, продуктів, доходів; економічні функції держави.

Тип уроку: закріплення

та застосування знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

III. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

>> Економічна розминка (проводиться у формі бесіди)

¦ Що вам відомо про економічні функції держави?

¦ У чому полягає різниця між функціями держави за планового й ринкового господарств?

IV. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Держава суттєво впливає на процес кругообігу ресурсів через державні закупки, податки та зміну пропозиції грошей. Так, скорочення державної закупівлі призводить до нагромадження товарно

– матеріальних запасів у виробників. Останні в цьому випадку починають скорочувати обсяги виробництв, що призводить до зменшення попиту на ринку ресурсів – зростання безробіття. І навпаки. Тобто уряд може стимулювати економічне зростання або стримувати його, змінюючи через державні закупівлі сукупний попит.

Регулюючи податкові ставки, уряд також впливає на динаміку сукупного попиту. Підвищення рівня податкових ставок призводить до зменшення доходу в розпорядженні домашніх господарств і, внаслідок цього, – до скорочення їх споживчого попиту на товарному ринку. Виробники відповідають на це зменшенням обсягів виробництва, скороченням попиту на робочу силу. У результаті зростає безробіття. І навпаки.

Впливаючи на грошову масу в обігу, уряд через Національний банк може змінювати відсоткову ставку і в такий спосіб впливати на інвестиційні витрати підприємств, стимулюючи розширення виробництва або, навпаки, стримуючи його. Слід зауважити, що сума ВВП за рік – більша, ніж кількість грошей в обігу, оскільки кожна грошова одиниця може бути витрачена кілька разів. Збільшення кількості грошей не приведе до збільшення доходу (ВВП), якщо гроші не будуть витрачені. Але потік доходів-витрат може зрости, якщо за умов незмінної грошової маси підвищиться швидкість обігу грошей.

V. Вивчення нового матеріалу

Кругообіг ринкової економіки починається з домашніх господарств як власників ресурсів, що постачають на ринок ресурсів працю, землю і підприємницькі здібності. Ресурси потрапляють до фірм, які, розподіливши та поєднавши їх певним чином, створюють товари й послуги. Вироблені товари й послуги, опинившись на ринку продуктів, стають об’єктом попиту і подальшого споживання домогосподарств. Цим завершується перше коло кругообігу в ринковій економіці.

Друге коло кругообігу починається з фірм. Фірми, здійснюючи витрати, є на ринку ресурсів покупцями. Купуючи ці ресурси в домогосподарств, вони сплачують їм доходи: заробітну плату, ренту, відсоток і прибуток. Домогосподарства, отримавши доходи, здійснюють споживчі витрати й купують на ринку продуктів товари та послуги. Фірми, які ці товари й послуги реалізують, привласнюють виручку від реалізації.

Отже, на ринку товарів і послуг фірми пропонують їх, а домогосподарства визначають свій попит на товари та послуги. На ринку ресурсів домогосподарства пропонують ці ресурси для продажу, а фірми визначають свій попит на них.

Подвійний зв’язок домогосподарств і фірм через ринок ресурсів і ринок продуктів забезпечує узгодженість дій цих суб’єктів ринкової економіки.

Однією з головних функцій домогосподарств є споживання приватних благ, що купуються на ринку, і суспільних благ, які надаються державою.

Витрати домогосподарств складаються з витрат на предмети споживання тривалого використання (автомобілі, телевізори, пральні машини тощо), товари поточного споживання (хліб, молоко, сорочки, зубна паста тощо) та споживчих витрат на послуги. Метою виробництва є задоволення потреб споживачів у певних товарах і послугах, але інтереси суб’єктів ринкових відносин при цьому не збігаються, оскільки кожен прагне отримати вигоду для себе. Як саме узгоджуються їхні інтереси та звідки фірми знають про товари, потрібні домогосподарствам? Як, урешті-решт, домогосподарства вибирають необхідний для них набір благ за умови, що купити всі товари вони не можуть, оскільки існує проблема обмеженості ресурсу – доходу?

Ці проблеми розглядає теорія споживання, яка досліджує вподобання індивідів на основі їх власних потреб, аналізує, як домо – господарство вибирає той чи інший товар, у якій кількості воно може купити його, ураховуючи обмежений бюджет споживача і прагнення максимізувати власну вигоду.

Держава в системі народногосподарського кругообігу відіграє особливу роль. Уведення державного сектора не порушує рівноваги, оскільки, з точки зору доходів, дохід розподіляється не лише на споживання і заощадження, але й на сплату податків.

Кругообіг ресурсів, продуктів, доходів у ринковій економіці

 Уряд у системі економічного кругообігу як власник, виробник і споживач

Кругообіг у ринковій економіці

Державний сектор пов’язаний з економічною системою через:

¦ чисті податки, тобто податкові надходження від домогоспо – дарств за вирахуванням державних трансфертних виплат;

¦ державні видатки;

¦ державні позики, що надаються за наявності дефіциту державного бюджету;

¦ державні заощадження, що здійснюються за наявності надлишку бюджету.

Кругообіг ресурсів, продуктів, доходів у плановій (командній) економіці

 Уряд у системі економічного кругообігу як власник, виробник і споживач

Кругообіг у командній економіці

Для реальної економіки характерні ситуації, коли одночасно наявні й недоліки ринку, і недоліки державного впливу. При цьому ослабити вплив одних недоліків найчастіше можна, лише посиливши вплив інших. Тому, приймаючи економічні рішення, слід зіставляти наслідки впливу недоліків ринку та держави, щоб визначити оптимальну форму і межу державного регулювання.

Особливо актуальною проблема оптимального співвідношення між впливом ринку і держави на управління економікою є для України, яка стала на шлях переходу від адміністративно-командної системи управління до цивілізованої ринкової економіки.

Слід відзначити, що ринкова конкуренція, впливаючи на ціни й доходи, тривалий час може досить ефективно пристосовувати дії господарських суб’єктів до постійно мінливої економічної ситуації, регулювати рівновагу між попитом і пропозицією, що забезпечує макроекономічну стабільність. Проте за сучасних умов складних відтворювальних процесів виявляється обмеженість регуляторних можливостей ринкового механізму. Це проявляється через інфляцію, безробіття, тривале порушення рівноваги між попитом і пропозицією. За цих умов існує об’єктивна необхідність активізації ролі держави в регулюванні економіки.

VI. Закріплення нових знань і вмінь учнів

>> Практичні вправи

Завдання 1. Складіть схему головних елементів кругообігу потоків доходів і витрат у ринковій економіці.

Завдання 2. Поділіть сторінку в зошиті на три частини. В одному стовпчику запишіть функції та дії уряду як власника, у другому – як виробника, а в третьому – як споживача. Проаналізуйте і порівняйте дані кожного стовпчика. Що з наведеного вдається державі найкраще, де вона досягає найкращого результату?

VII. Підсумок уроку

VIII. Домашнє завдання

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Проведіть порівняння таких понять “країна” та “держава”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Уряд у системі економічного кругообігу як власник, виробник і споживач - Плани-конспекти уроків по хімії


Уряд у системі економічного кругообігу як власник, виробник і споживач