ВАРІАНТ 1 – ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІІ

ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

ВАРІАНТ 1

Завдання 1-35 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні – лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією.

Не робіть інших позначок – комп’ютерна програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ!

1. Укажіть хімічну реакцію, за допомогою якої можна добувати кисень:

А прожарювання води

Б розклад калій перманганату

В розклад купрум(ІІ)

оксиду

Г розклад амоній нітрату

2. Укажіть причину, завдяки якій алюміній оксид є тугоплавкою речовиною:

А складається з атомів Алюмінію і Оксигену

Б має іонну кристалічну гратку

В є сполукою молекулярної будови

Г є поширеною сполукою в земній корі

3. Позначте максимальне число електронів, що може міститися на першому енергетичному рівні:

А 1

Б 3

В 4

Г 2

4. Укажіть кислоту, що може утворювати кислі солі:

А фосфатна кислота

Б хлоридна кислота

В оцтова кислота

Г нітратна кислота

5. Позначте реакцію, що характерна для ацетилену:

А приєднання молекули

води

Б відщеплення молекули води

В нітрування

Г відщеплення хлороводню

6. Позначте речовину, що необхідна для добування пропанолу з пропену:

А фтор

Б вода

В бензен

Г нітратна кислота

7. Позначте речовину, що нерозчинна у воді:

А натрій хлорид

Б аргентум нітрат

В кальцій карбонат

Г барій хлорид

8. Позначте іони, що знаходяться у розчині магній нітрату:

А Мg2+ та NO3-

Б Мg2+ та NO32-

В Мg+ та NO32-

Г Мg2+ та NO32-

9. Укажіть речовини, при взаємодії яких виділяється осад:

А цинк хлорид та натрій нітрат

Б аргентум фторид та натрій нітрат

В натрій хлорид та магній сульфат

Г аргентум нітрат та калій бромід

10. Позначте ознаку хімічної реакції між етиленом та бромною водою:

А знебарвлення розчину

Б виділення бурого газу

В виділення жовтого осаду

Г поява синього забарвлення

11. Укажіть продукти взаємодії концентрованої нітратної кислоти з міддю:

А купрум(ІІ) нітрат

Б купрум(ІІ) нітрат та водень

В купрум(ІІ) гідрогеннітрат

Г купрум(ІІ) нітрат, вода та нітроген оксид

12. Укажіть ряд кислот, в якому наведено тільки безоксигенові кислоти:

А сульфідна, бромідна, хлоридна

Б сульфатна, оцтова, амінопропіонова

В фосфітна, фосфатна, нітритна

Г фторидна, хлоратна, бромідна

13. Позначте спільну ознаку між метаном та бензеном:

А складаються з атомів Карбону та Гідрогену

Б у складі не містять атоми Карбону

В наявність тільки одинарних зв’язків

Г вступають у реакції приєднання

14. Укажіть формулу 3-хлорпентану.

 ВАРІАНТ 1  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

15. Укажіть речовини, необхідні для добування етилового спирту:

А оцтовий альдегід та етанол

Б оцтовий альдегід та пропіонова кислота

В оцтовий альдегід та калій перманганат

Г оцтовий альдегід та водень

16. Укажіть електронну конфігурацію катіона Літію:

А 1s22s1

Б 1s22s22р6

В 1s2

Г 1s22s22р63s23р6

17. Позначте рівняння реакції, що характеризує загальні методи добування кислот:

 ВАРІАНТ 1  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

18. Укажіть органічну сполуку, що містить карбоксильну групу:

А етанова кислота

Б етанол

В етиловий спирт

Г ацетилен

19. Укажіть ознаку, що характерна для гліцерину:

А реагує з хлором у присутності каталізатора

Б характеризується великим значенням в’язкості

В має жовте забарвлення

Г має специфічний запах

20. Укажіть назву елемента, що не утворює амфотерні сполуки:

А Аргентум

Б Берилій

В Цинк

Г Алюміній

21. Обчисліть та позначте ступінь окиснення Хлору в кальцій перхлораті Са(СlO4)2:

А -3

Б +6

В +1

Г +7

22. Укажіть продукти згоряння піриту:

А FеО та SO3

Б Fе2O3 та SO2

В Fе2O3 та SO3

Г FеО та Н2S

23. Позначте рівняння реакції, що характеризує загальні хімічні властивості кислот:

 ВАРІАНТ 1  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

24. Позначте формулу речовини, що належить до класу естерів.

 ВАРІАНТ 1  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

25. Укажіть ряд речовин, в якому наведено тільки солі карбонатної кислоти:

А НСООН, СО, СO2

Б Аl2O3, SiO2, N2O3

В Nа2СO3, СаСO3, К2СO3

Г Nа2SO3, СаSO3, К2SO3

26. Укажіть символ, яким позначається молярна маса речовини:

А NА

Б М

В m

Г ν

27. Укажіть, в яких масових співвідношеннях необхідно змішати натрій сульфат та воду, щоб отримати розчин з масовою часткою солі 4 % :

А 1 : 25

Б 1 : 20

В 4 : 100

Г 1 : 24

28. Укажіть прізвище вченого, який виявив закономірність між атомною масою хімічного елемента і його властивостями:

А Д. І. Менделєєв

Б В. Паулі

В О. М. Бутлеров

Г Е. Резерфорд

29. Укажіть речовини, що не взаємодіють одна з одною:

А карбон(ІІ) оксид та кисень

Б мідь та нітратна кислота

В кальцій карбонат та нітратна кислота

Г мідь та хлоридна кислота

30. Укажіть ознаку якісної реакції на багатоатомні спирти:

А утворення білого аморфного осаду

В виділення бурого газу

В розчинення синього осаду

Г знебарвлення розчину

31. Укажіть, під час якого ядерного процесу виділяється бета-частинка:

 ВАРІАНТ 1  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

32. Укажіть тип зв’язку, що утворюється між атомами Нітрогену в азоті:

А ковалентний полярний

Б ковалентний неполярний

В іонний

Г металевий

33. Укажіть схему, що відповідає перетворенню N0 → N+3:

 ВАРІАНТ 1  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

34. Позначте іони, що обумовлюють утворення білого осаду у присутності барій нітрату:

А гідроксид-іони

Б іони Гідрогену

В сульфат-іони

Г іони Кальцію

35. Позначте речовину, що реагує із сульфур(ІV) оксидом:

А калій оксид

Б етан

В калій нітрат

Г калій хлорид

В завданнях 36-40 до кожного з завдань, позначених ЦИФРАМИ, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначений БУКВОЮ. Правильну відповідь позначте у відповідному місці бланка. Усі інші види Вашого запису комп’ютерна програма реєструватиме як ПОМИЛКУ!

36. Установіть відповідність між реакціями та каталізатором, у присутності якого вони перебігають:

 ВАРІАНТ 1  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

А ванадій(V) оксид

Б платина

В алюміній хлорид

Г сульфатна кислота

Д ферум(ІІІ) бромід

 ВАРІАНТ 1  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

37. Установіть відповідність між реагентами та ознаками хімічних реакцій між ними:

1 натрій фосфат та аргентум нітрат

2 купрум(ІІ) гідроксид та гліцерин

3 ферум(ІІІ) хлорид та калій гідроксид

4 калій гідроксид та купрум(ІІ) нітрат

А виділення жовтого осаду

Б виділення бурого аморфного осаду

В виділення блакитного аморфного осаду

Г виділення білого драглистого осаду

Д розчинення блакитного осаду

 ВАРІАНТ 1  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

38. Установіть відповідність між назвою методу добування органічних речовин та речовинами, що можна добути таким чином:

1 гідрохлорування

2 дегідратація

3 омилення

4 гідрування

А алкани

Б солі карбонових кислот

В хлоралкани

Г алкени

Д феноли

 ВАРІАНТ 1  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

39. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

 ВАРІАНТ 1  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

 ВАРІАНТ 1  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

 ВАРІАНТ 1  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

40. Установіть відповідність між кристалічною граткою речовин та їх назвами:

1 золото

2 кремній

3 сахароза

4 алюміній оксид

А молекулярна

Б іонна

В металічна

Г атомна

Д шарувата

 ВАРІАНТ 1  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

У завданнях 41-50 розташуйте певні дії (поняття, формули, характеристики) у правильній послідовності. Поставте позначки в таблиці на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Цифрі 1 має відповідати обрана Вами перша дія, цифрі 2 – друга, цифрі 3 – третя, цифрі 4 – четверта. Зробіть позначки у бланку А згідно з інструкцією. Усі інші види Вашого запису у бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як ПОМИЛКУ!

41. Установіть речовини у послідовності добування пропаналю:

А С2Н5СНО

Б СН3СН2СН2ОН

В С3Н8

Г С3Н7Сl

 ВАРІАНТ 1  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

42. Установіть послідовність зростання неметалічних властивостей елементів:

А Бром

Б Галій

В Калій

Г Арсен

 ВАРІАНТ 1  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

43. Установіть послідовність зростання електронегативності елементів:

А Плюмбум

Б Силіцій

В Карбон

Г Станум

44. Установіть послідовність зростання ступеня окиснення атома Оксигену в сполуках:

А Nа2СO3

Б O3

В ОF2

Г O2F2

 ВАРІАНТ 1  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

45. Установіть генетичний ланцюжок добування солі:

А Fе2(SO4)3

Б Fе

В FеО

Г Fе2O3

 ВАРІАНТ 1  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

46. Установіть речовини у порядку зростання їх температур плавлення:

А етанол

Б калій ацетат

В етаналь

Г етан

 ВАРІАНТ 1  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

47. Установіть послідовність одержання речовин при добуванні етану:

А вугілля

Б етилен

В ацетилен

Г метан

 ВАРІАНТ 1  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

48. Установіть генетичний ланцюжок добування барій сульфату:

А барій гідроксид

Б барій

В барій оксид

Г барій сульфат

 ВАРІАНТ 1  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

49. Установіть послідовність розташування речовин в гомологічному ряду альдегідів:

А оцтовий альдегід

Б масляний альдегід

В гептаналь

Г формальдегід

 ВАРІАНТ 1  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

50. Установіть елементи у послідовності зростання їх вищої валентності:

А Арсен

Б Станум

В Хлор

Г Магній

 ВАРІАНТ 1  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

У завданнях 50-60 після слова “Відповідь” напишіть числа, які Ви отримаєте після певних обчислень (запис розв’язання при цьому не вимагається). Перенесіть свою відповідь до бланка.

51. Укажіть загальну суму всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції взаємодії ферум(ІІІ) сульфату з марганцем.

Відповідь:

52. Укажіть число електронів, що віддає один атом Сульфуру при згорянні сірководню.

Відповідь:

53. Розставте коефіцієнти методом електронного балансу в рівнянні МnO2 + Аl → Аl2O3 + Мn та укажіть загальну суму всіх коефіцієнтів в ньому.

Відповідь:

54. Укажіть число структурних ізомерів, що відповідають складу С3Н6O2.

Відповідь:

55. Укажіть число атомів Оксигену, що входить до складу однієї молекули нітроген оксиду, якщо масова частка атомів Нітрогену в ньому дорівнює 25,93 %.

Відповідь:

56. У розчині мурашиної кислоти масою 100 г з масовою часткою кислоти 4,6 % міститься 8,0 ∙ 10-3 моль катіонів Гідрогену. Обчисліть та укажіть ступінь дисоціації кислоти (у відсотках) у цьому розчині.

Відповідь:

57. Змішали розчин кальцій хлориду масою 222 г з масовою часткою солі 12,5 % з розчином калій карбонату масою 552 г з масовою часткою солі 5 % . Обчисліть та укажіть масу осаду (в грамах), що при цьому утворюється.

Відповідь:

58. При нітруванні фенолу масою 141 г було одержано тринітрофенол масою 274,8 г. Обчисліть та укажіть масову частку виходу продукту реакції від теоретично можливого (у відсотках).

Відповідь:

59. Обчисліть та укажіть об’єм сірчистого газу (в літрах), що можна одержати при спалюванні 500 г ферум(ІІ) сульфіду, що містить 12 % домішок.

Відповідь:

60. Ядро атома елемента містить на два протони більше, ніж ядро атома Купруму. Визначте порядковий номер цього елемента.

Відповідь:

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

У завданнях правильну відповідь позначайте тільки так: ВАРІАНТ 1  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

 ВАРІАНТ 1  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

Місце виправлення помилкової відповіді

Щоб виправити відповідь до завдання, запишіть його номер у білих прямокутниках зліва.

 ВАРІАНТ 1  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


ВАРІАНТ 1 – ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ - Довідник з хімії


ВАРІАНТ 1 – ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ