ВИД, ВИДОУТВОРЕННЯ. МІКРОЕВОЛЮЦІЯ

Тема. ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ

УРОК 40. ВИД, ВИДОУТВОРЕННЯ. МІКРОЕВОЛЮЦІЯ

Цілі уроку: розглянути поняття виду і процеси ви­доутворення, проаналізувати механізми мікроеволюції; розвивати аналітичне мислення; виховувати бережливе став­лення до природи.

Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації, які ілюструють процеси видоутворення, зображення особин різних видів живих організмів.

Базові поняття й терміни: вид, видоутворення, макроеволюція, кри­терії виду, географічне видоутворення, екологічне видоутворення,

видоутворен­ня шляхом схрещування, видоутворення шляхом поліплоїдії.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Які форми боротьби за існування виділив Ч. Дарвін?

2. Які існують форми природного добору?

3. У чому полягає особливість штучного добору?

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

Вид – це сукупність популяцій особин, подібних між собою за будовою, функціями, місцем у біогеоценозі (займають одну еколо­гічну нішу), що населяють певну частину

біосфери (ареал), вільно схрещуються між собою у природі (для видів зі статевим розмно­женням), дають плідне потомство й не гібридизуються з іншими видами.

У природі трапляються види-двійники, які дуже подібні між собою. Тому, щоб не помилитися, для визначення виду використо­вують не якусь одну ознаку, а цілий комплекс критеріїв виду.

Заповнення таблиці разом з учнями

Критерії виду

Критерій

Що характеризує

Морфоло­гічний

Характеризує схожість зовнішньої і внутрішньої будови організмів одного виду. Критерій не абсолютний, тому що існують види-двійники, статевий диморфізм особин одного виду, породи й сорту, що значно відрізняє їх один від одного

Генетичний

Характеризує кількість і структуру хромосом виду, його каріотип. Кожен вид має чітко визначений набір хромосом. Види-двійники відрізняються за кількістю хромосом. Кри­терій не абсолютний, тому що в межах одного виду кіль­кість хромосом може змінюватися в результаті мутацій

Фізіологіч­ний

Характеризує схожість процесів життєдіяльності й можли­вість схрещування. Особини різних видів, як правило, не схрещуються й не дають плідного потомства, однак є винят­ки. Між деякими різними видами можлива гібридизація

Біохіміч­ний

Характеризує можливість розрізняти види за біохімічними параметрами (будовою білків і нуклеїнових кислот). Однак наявність мутаційної мінливості веде до синтезу різнома­нітних білків, тому критерій не абсолютний

Географіч­ний

Характеризує область поширення виду. Однак існують види з розірваним ареалом і види з дуже широким ареалом поширення. Різні види можуть займати один ареал

Екологіч­ний

Характеризує умови існування виду, його екологічну нішу, місце існування в біоценозі. Але в одній екологічній ніші можуть існувати різні види. Часто види-двійники займа­ють різні екологічні ніші

Мікроеволюція – це еволюційний процес, що відбувається в межах виду й веде до його зміни й виникнення нового виду. Про­цес видоутворення починається в популяціях, тому популяція є елементарною еволюційною ланкою.

Існує кілька можливих способів утворення нового виду. Найваж­ливішою умовою утворення виду є ізоляція його окремих популяцій. Класифікація способів видоутворення побудована саме на різниці у способах створення ізоляції між різними популяціями виду.

Заповнення таблиці разом з учнями

Способи видоутворення

Спосіб видоутворення

Процеси, які відбуваються

Географічне видоутворення

Нові форми організмів виникають як результат розри­ву ареалу і просторової ізоляції. У кожній ізольованій популяції внаслідок дрейфу генів і добору змінюється генофонд. Далі настає репродуктивна ізоляція, що веде до утворення нових видів. Причинами розриву ареалу можуть бути гірські процеси, льодовики, утворення річок та інші геологічні процеси

Екологічне ви­доутворення

Нові форми займають різні екологічні ніші в межах одного ареалу. Ізоляція відбувається внаслідок невідпо­відності часу й місця схрещування, поведінки тварин, пристосування до різних способів запилення у рослин, споживання різної їжі тощо

Видоутворен­ня шляхом схрещування

Нова форма утворюється внаслідок схрещування двох видів. Частіше за все такий варіант реалізується шля­хом алополіплоїдії. Прикладом такого видоутворення є слива (гібрид терену й аличі)

Видоутворен­ня шляхом поліплоїдії

Нова форма утворюється зі старої шляхом поліплоїдизації. Цей спосіб видоутворення поширений у рослин

Видоутворен­ня шляхом рушійного добору

У разі дії рушійного добору вид залишається на тому самому місці й від нього не відокремлюються популяції. Але з часом зміни біології виду стають настільки знач­ними, що він утрачає схожість із предковою формою (у цьому випадку ізоляція є функцією часу; якби наща­док існував одночасно з предковою формою, їх схрещу­вання було б неможливим)

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. Що таке вид?

2. Які існують критерії виду?

3. Як відбуваються процеси видоутворення?

4. Що таке мікроеволюція?

V. Домашнє завдання


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


ВИД, ВИДОУТВОРЕННЯ. МІКРОЕВОЛЮЦІЯ - Плани-конспекти уроків по біології


ВИД, ВИДОУТВОРЕННЯ. МІКРОЕВОЛЮЦІЯ