Види підприємництва: виробниче, комерційне, посередницьке, фінансове. Підприємництво в інформаційній сфері

УРОК 2

Види підприємництва: виробниче, комерційне, посередницьке, фінансове. Підприємництво в інформаційній сфері

Мета уроку: розглянути види підприємництва та з’ясувати їхні особливості; сформувати в учнів знання про технологію здійснення кожного з видів підприємницької діяльності; сприяти формуванню вміння висловлювати власну думку; розвивати вміння застосовувати на практиці набуті теоретичні знання.

Основні поняття: виробниче підприємництво, комерційне, фінансове, інформаційна сфера, витрати, кредит, економічний

та бухгалтерський прибутки.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Поясність значення нижченаведених висловлювань.

1. Не підприємець платить зарплату – він лише вручає гроші; це товар платить зарплату (Б. Франклін).

2. Будь-яка комерція – це спроба передбачити майбутнє (С. Батлер).

3. Бізнес, який не робить нічого, крім грошей, – це бідний бізнес (Г. Форд).

4. Інформація як така – не сила, інакше наймогутнішими у світі були б працівники бібліотек (Б. Стерлінг).

III. Мотивація навчальної та пізнавальної

діяльності

Минулого уроку ми з вами розглянули відмітні особливості підприємців. Найважливіший принцип їхньої діяльності та світогляду – робити корисну справу й отримувати від цього дохід. Існують різні види підприємництва, що є корисними для суспільства та приносять підприємцям заробіток у формі створеної додаткової вартості. Однак до вибору виду підприємництва слід підходити дуже зважено, аналізуючи всі можливості й загрози середовища, а також власні сильні та слабкі сторони.

IV. Вивчення нового матеріалу

Кожен із видів підприємництва має свою специфіку, особливості, технологію, предметну сферу. Однак усі вони доповнюють один одного: кожен вид підприємницької діяльності створює передумови існування іншого. Залежно від предмета діяльності розрізняють виробниче, комерційне та фінансове підприємництво.

Виробниче підприємництво – це діяльність, пов’язана з виробництвом товарів або послуг із метою їх подальшого збуту споживачам. При цьому виробництво є головною функцією, а збут – вторинною. За умов виробничого підприємництва ресурси проходять такі стадії: виробничі ресурси – виробництво – готова продукція (роботи, послуги) – товар – продаж – валовий дохід – фінансовий результат.

Комерційне підприємництво – це діяльність, пов’язана з торговельно-обмінними операціями. Під час комерційної діяльності фактори виробництва проходять такі етапи: ресурси для господарської діяльності – товар – продаж – валовий дохід – фінансовий результат. Головна відмінність порівняно з виробничим підприємництвом полягає у відсутності виробництва товару, а отже, стадії закупівлі й переробки сировини.

Фінансове (фінансово-кредитне) підприємництво – вид підприємництва, у процесі здійснення якого відбувається купівля – продаж фінансових активів (грошей, валюти, цінних паперів). Етапи фінансового підприємництва: ресурси для господарської діяльності – придбання фінансових ресурсів – продаж – валовий дохід – фінансовий результат.

Останнім часом інтенсивно розвивається такий вид підприємництва, як інформаційне. Інформаційне підприємництво – це використання в комерційних цілях системи креативних знань з організації, функціонування та розвитку інформаційної індустрії. Воно включає такі види діяльності: створення програмного забезпечення; опрацювання даних, роботу з базами даних; консультації з питань автоматизації, технічне обслуговування і ремонт офісної та комп’ютерної техніки; торгівля інформацією, комп’ютерною технікою, програмними засобами.

У результаті виробничого й інформаційного видів підприємництва створюються матеріальні або духовні блага, тоді як комерційне й фінансове базуються на здійсненні угод. Ці два види підприємницької діяльності є невід’ємною складовою ринкового механізму, однак питома вага і провідна роль все-таки мають належати сфері реального виробництва. це є запорукою тривалого безкризового розвитку економічної системи країни.

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

>> Розв’яжіть задачі.

Задача 1

Підприємець заснував фірму, вклавши 100 тис. грн власного капіталу. Результати роботи фірми впродовж року характеризуються такими показниками: обсяг продажів – 80 тис. одиниць на одиницю продукції, ціна – 10 грн; витрати на оплату праці робітників – 300 тис. грн; амортизаційні відрахування – 50 тис. грн.; витрати на придбання сировини, комплектуючих, інші витрати – 250 тис. грн. Альтернативні варіанти використання ресурсів є такими: 1) поклавши гроші на банківський депозит, підприємець отримав би 18 % річних; 2) здача в оренду власного приміщення, у якому розташоване підприємство, дала б можливість упродовж року отримувати 70 тис. грн. орендної плати; 3) працюючи за най – мом в іншій фірмі, підприємець міг би отримувати 30 тис. грн на рік. Дайте відповідь, чи найкращий варіант використання власних ресурсів обрав підприємець.

Розв’язання

Економічні результати в разі організації власного бізнесу:

Дохід = Q • P

Дохід = 80000 • 10 = 800000 (грн).

Собівартість продукції:

C = 300000 + 50000 + 250000 = 600000 (грн).

Бухгалтерський прибуток – це різниця між доходами та явними витратами.

Пбух = 800000 – 600000 = 200000 (грн).

Альтернативні варіанти вкладення грошей

1) Дохід від депозиту (прості відсотки):

Kn = K0 • (1 + p • n),

Де Kn – нарощена сума;

K0 – вкладена сума;

P – відсоткова ставка;

N – тривалість періоду.

Kn = 100000 (1 + 0,18 • 1) = 118000 (грн.);

? = 118000 -100000 = 18000 (грн.).

2) Оренда = 70 000 грн.

3) Можлива заробітна платня – 30 000 грн.

Отже, неотримані доходи становлять:

18000 + 70000 + 30000 = 118000 (грн.).

Економічний прибуток – це різниця між доходами та всіма витратами, включаючи неотримані доходи.

Пек = 800000 – 600000 – 118000 = 82000 (грн.).

Отже, діяльність підприємця є прибутковою, оскільки дохід перевищує явні та неявні витрати.

Задача 2

Банк видає кредити під 33 % річних. Упродовж року було надано кредитів на суму 1 700 000 грн. Ставка за депозитами дорівнює 15 %. Сума депозитних вкладень за останній рік становить 2 400 000 грн. Обчисліть річний прибуток банку.

(Відповідь: 201 000 грн.)

Задача 3

Торговельне підприємство “Арго” займається збутом меблів. Прийнятий рівень рентабельності становить 35 %. “Арго” закупляє продукцію для збуту у виробників за такими цінами: кухня “Світанок” (за рік продано 7 шт.) – 8500 грн., стільці офісні (за рік продано 49 шт.) – 110 грн., спальня “Мрія” (продано 15 шт.) – 5700 грн., шафи “Shadow” (продано 11 шт.) – 7200 грн., ліжко дитяче “Зайченя” (продано 26 шт.) – 960 грн., стіл письмовий (продано 31 шт.) – 900 грн, стіл комп’ютерний (продано 21 шт.) – 2800 грн. Крім того, видатки підприємства становлять: оплата праці – 5000 грн./міс; комунальні послуги – 1900; витрати на доставку – 1000. Обчисліть річний прибуток.

Розв’язання

1) Під час розрахунку доходу підприємства враховуємо, що підприємство продає продукцію з 35%-ю надбавкою до закупівельної ціни:

7 • 8500 1,35 + 49 110 1,35 + 15 • 5700 1,35 + 11 7200 1,35 + 26 • 960 1,35 + 31 • 900 1,35 + 21 • 2800 1,35 = 460688 (грн.).

2) Витрати підприємства за рік:

12 • (5000 + 1900 + 1000) + 341250 (витрати на закупівлю товару) = 436050 (грн.).

3) Річний прибуток = 460688 – 436050 = 24638 (грн.).

Відповідь: прибуток становить 24638 грн.

>> Розв’яжіть кросворд

 Види підприємництва: виробниче, комерційне, посередницьке, фінансове. Підприємництво в інформаційній сфері

По горизонталі

1. Передача активів у грошовій або натуральній формі на певний обумовлений час за винагороду.

2. Виторг від реалізації товарів (послуг).

3. Імовірність отримання незапланованого прибутку або втрати ресурсів чи доходів.

4. Установлені вищим органом законодавчої влади обов’язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету в розмірах і в терміни, передбачені законодавством.

7. Сучасна поширена назва керівника підприємства.

9. Одна з характерних рис підприємця.

10. Діяльність, спрямована на створення попиту й досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів.

11. Зменшення економічних вигод у результаті вибуття коштів або іншого майна.

14. Економічна категорія, що означає кількість грошей, за яку продавець згоден продати, а покупець готовий купити одиницю товару.

15. Одна з функцій управління.

По вертикалі

1. Господарська діяльність, що здійснюється для отримання економічних і соціальних результатів, а також із метою отримання прибутку.

5. Кількість товарів і послуг, які споживачі бажають і можуть придбати на ринку за встановленими цінами.

6. Процес створення матеріальних і нематеріальних благ.

8. Місце взаємодії продавців та покупців.

9. результат інтелектуальної творчої діяльності підприємця.

12. Результат праці, створений для обміну і здатний задовольнити потреби споживача.

13. Задоволення суспільних потреб і отримання прибутку для підприємця.

Відповіді

По горизонталі: 1. Позика. 2. Дохід. 3. Ризик. 4. Податки. 7. Менеджер. 9. Ініціатива. 10. Маркетинг. 11. Витрати. 14. Ціна. 15. Організація.

По вертикалі: 1. Підприємництво. 5. Попит. 6. Виробництво. 8. Ринок. 9. Інновація. 12. Товар. 13. Мета.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2 . Розв’язати задачу.

На швейній фабриці щороку виготовляється 20 тис. зимових курток. Ціна однієї куртки становить 300 грн., витрати – 230 грн. У результаті вжитих техніко-технологічних заходів витрати вдалося знизити на 20 %. При цьому обсяг виробництва не змінився. Обчисліть, на скільки збільшиться прибуток підприємства. (Відповідь: прибуток зросте на 920 тис. грн.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Види підприємництва: виробниче, комерційне, посередницьке, фінансове. Підприємництво в інформаційній сфері - Плани-конспекти уроків по хімії


Види підприємництва: виробниче, комерційне, посередницьке, фінансове. Підприємництво в інформаційній сфері