Військова дисципліна

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ СТАТУТ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Цей Статут визначає сутність військової дисципліни, обов’язки військовослужбовців щодо її дотримання, види заохочень та дисциплінарних стягнень, права командирів щодо їх застосування, а також порядок подання і розгляду заяв, пропозицій та скарг. Усі військовослужбовці Збройних Сил України незалежно від своїх військових звань, службового становища та заслуг повинні неухильно керуватися вимогами цього Статуту.

Військовослужбовці залежно від характеру вчиненого правопорушення чи провини

несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, цивільно-правову та кримінальну відповідальність згідно із законом. Накладення дисциплінарного стягнення за вчинене правопорушення не звільняє військовослужбовця від матеріальної та цивільно-правової відповідальності за ці правопорушення. За вчинення злочину військовослужбовці притягаються до кримінальної відповідальності на загальних підставах.

ТЕМА: ВІЙСЬКОВА ДИСЦИПЛІНА, ЗАСОБИ ЩОДО ЇЇ ЗМІЦНЕННЯ

§18. Військова дисципліна

Яку роль відіграє дотримання військової дисципліни у ЗСУ? Що, на вашу думку, важливіше для підтримання

військової дисципліни – заохочення чи стягнення?

Визначення та шляхи досягнення військової дисципліни, її значення в сучасних умовах. Військова дисципліна – це бездоганне й неухильне дотримання всіма військовослужбовцями порядку і правил, установлених військовими статутами та іншим законодавством України. Вона грунтується на усвідомленні військовослужбовцями свого військового обов’язку, відповідальності за захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, на вірності Військовій присязі.

Військова дисципліна досягається шляхом:

♦ виховання високих бойових і морально-психологічних якостей військовослужбовців на національно-історичних традиціях українського народу та ЗСУ, патріотизму, свідомого ставлення до виконання військового обов’язку, вірності Військовій присязі;

♦ особистої відповідальності кожного військовослужбовця за дотримання Військової присяги, виконання своїх обов’язків, вимог військових статутів;

♦ формування правової культури військовослужбовців;

♦ умілого поєднання повсякденної вимогливості командирів до підлеглих без приниження їх особистої гідності, з дотриманням прав і свобод, постійної турботи про них та правильного застосування засобів переконання, примусу й громадського впливу колективу;

♦ зразкового виконання командирами військового обов’язку, їх справедливого ставлення до підлеглих;

♦ підтримання у військових об’єднаннях, з’єднаннях, частинах (підрозділах), закладах та установах необхідних матеріально-побутових умов, статутного порядку;

♦ своєчасного і повного постачання військовослужбовців установленими видами забезпечення;

♦ чіткої організації і повного залучення особового складу до бойового навчання.

Обов’язки військовослужбовця з дотримання військової дисципліни. Військова

Дисципліна зобов’язує кожного військовослужбовця:

♦ дотримувати Конституції та законів України, Військової присяги, неухильно виконувати вимоги військових статутів, накази командирів;

♦ бути пильним, зберігати державну та військову таємницю;

♦ дотримувати визначених військовими статутами правил взаємовідносин між військовослужбовцями, зміцнювати військове товариство;

♦ виявляти повагу до командирів і один до одного, бути ввічливими і дотримувати військового етикету;

♦ поводитися з гідністю й честю, не допускати самому і стримувати інших від негідних вчинків.

Стан військової дисципліни у військовій частині (підрозділі), закладі, установі та організації визначається здатністю особового складу виконувати в повному обсязі та в строк поставлені завдання; морально-психологічним станом особового складу; спроможністю командирів (начальників) підтримувати на належному рівні військову дисципліну.

Діяльність командира щодо підтримання військової дисципліни оцінюється не кількістю накладених ним дисциплінарних стягнень, а виконанням обов’язків з додержанням вимог законів і статутів Збройних сил України, повним використанням дисциплінарної влади для наведення порядку і запобігання порушенням військової дисципліни.

Кожний військовослужбовець зобов’язаний сприяти командирові у відновленні та постійному підтриманні порядку й дисципліни. Командир, який не забезпечив дотримання військової дисципліни та не вжив заходів для її відновлення, несе встановлену законом відповідальність.

Виконання наказу – обов’язок кожного військовослужбовця. Право командира – віддавати накази і розпорядження, а обов’язок підлеглого – їх виконувати, крім випадку віддання явно злочинного наказу чи розпорядження. Наказ має бути виконаний сумлінно, точно та у встановлений строк. Відповідальність за наказ несе командир, який його віддав.

У разі непокори чи опору підлеглого командир зобов’язаний для відновлення порядку вжити всіх передбачених законами та військовими статутами заходів примусу аж до арешту винного й притягнення його до кримінальної відповідальності.

Застосування зброї допускається лише в бойовій обстановці, а в мирний час – у виняткових випадках, відповідно до вимог Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних сил України, Статуту внутрішньої служби Збройних сил України.

Якщо в підрозділі (частині) міцна дисципліна, то в ньому ефективніше відбувається навчання солдатів (матросів) і вони швидше оволодівають довіреною їм зброєю та технікою.

Заохочення та стягнення – важливі засоби виховання військовослужбовців і зміцнення військової дисципліни. Кожний командир у межах прав, наданих йому Статутом, зобов’язаний заохочувати підлеглих військовослужбовців за старанність, розумну ініціативу та сумлінне виконання службових обов’язків. Якщо командир вважає, що наданих йому прав недостатньо для заохочення військовослужбовців, він може клопотати про заохочення перед старшим командиром.

Заохочення має бути заслуженим. При визначенні виду заохочення враховується характер заслуг військовослужбовця та його ставлення до служби за попередній час.

У разі невиконання (неналежного виконання) військовослужбовцем своїх службових обов’язків, порушення військовослужбовцем військової дисципліни або громадського порядку командир має нагадати йому про обов’язки служби, а за необхідності – накласти дисциплінарне стягнення.

За вчинення адміністративних правопорушень військовослужбовці несуть дисциплінарну відповідальність за Статутом, за винятком випадків, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення. За вчинення корупційних діянь чи інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, військовослужбовці несуть відповідальність згідно із Законом України “Про боротьбу з корупцією” та Кодексом України “Про адміністративні правопорушення”.

У разі вчинення злочину військовослужбовець притягається до кримінальної відповідальності. Командири, які не порушили кримінальну справу за наявності ознак злочину, несуть відповідальність згідно із законом.

Усі дисциплінарні стягнення, крім позбавлення військового звання, накладені на військовослужбовців і не скасовані до дня звільнення їх у запас чи відставку, втрачають чинність з дня звільнення.

З метою громадського впливу на порушників військової дисципліни та громадського порядку до накладення стягнення за порушення військовослужбовців за рішенням командира можна обговорювати: рядових (матросів) – на зборах особового складу; сержантів (старшин) – на зборах сержантів (старшин).

Заохочення і стягнення, що застосовують до рядових (матросів), сержантів (старшин). Застосовувати заохочення та накладати дисциплінарні стягнення можуть тільки прямі командири та командири, визначені в розділі 3 Дисциплінарного статуту Збройних сил України.

Дисциплінарну владу, яка надана молодшим командирам, завжди мають і старші командири. Тобто командир кожного рівня має відповідний обсяг прав щодо заохочень або накладання дисциплінарних стягнень. Наприклад, командувач військ оперативного командування та командувач корпусу щодо підлеглих рядових (матросів) і сержантів (старшин) користуються правом накладати дисциплінарні стягнення в повному обсязі Статуту.

До рядових (матросів), сержантів (старшин) застосовуються такі заохочення:

А) оголошення подяки;

Б) зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення;

В) надання одного додаткового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег поза чергою військовослужбовцям строкової служби;

Г) надання додаткової відпустки військовослужбовцям строкової служби строком до 5 діб;

Д) повідомлення батьків або колективу за місцем роботи чи навчання військовослужбовця до його призову на службу про зразкове виконання ним військового обов’язку та про отримані заохочення;

Е) нагородження грамотою, цінним подарунком або грошовою премією;

Є) нагородження військовослужбовця його фотокарткою, у якій він знятий біля розгорнутого Бойового Прапора військової частини;

Ж) присвоєння військового звання старший солдат (старший матрос);

 Військова дисципліна

Іл. 18.1. Військовослужбовець – жінка перед оголошенням їй подяки

З) присвоєння сержантам (старшинам) строкової служби, які звільняються в запас, чергового військового звання, вищого на один ступінь за військове звання, передбачене штатною посадою, яку обіймав сержант чи старшина під час звільнення в запас, до старшини, головного корабельного старшини включно;

И) занесення прізвища військовослужбовця до Книги пошани військової частини (корабля);

І) нагородження заохочувальними відзнаками Міністра оборони України.

До військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, у тому числі військовослужбовців – жінок (іл. 18.1.), що проходять військову службу на посадах рядового, матроського, сержантського й старшинського складу, застосовуються такі ж заохочення, крім тих, що передбачені пунктами “в”, “г”, “д”, “є”, “з”.

Оголошення подяки застосовується до окремого військовослужбовця, а також до всього особового складу підрозділу, військової частини.

Дисциплінарні стягнення, які накладають на рядових (матросів), сержантів (старшин). На рядових (матросів) строкової військової служби можуть бути накладені такі стягнення:

А) зауваження;

Б) догана;

В) сувора догана;

Г) позбавлення чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;

Д) призначення поза чергою в наряд на роботу – до 5 нарядів;

Е) позбавлення військового звання старший солдат (старший матрос).

На рядових (матросів) військової служби за контрактом можуть бути накладені такі стягнення:

– замінено пункт г) попередження про неповну службову відповідність;

– додається пункт ж) звільнення з військової служби за контрактом за службовою невідповідністю.

На сержантів (старшин) строкової військової служби можуть бути накладені такі стягнення:

а) зауваження;

б) догана;

в) сувора догана;

Г) позбавлення чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;

Е) пониження в посаді;

Є) пониження у військовому званні на один ступінь;

Ж) пониження у військовому званні на один ступінь з переведенням на нижчу посаду;

З) позбавлення сержантського (старшинського) звання.

На сержантів (старшин), військової служби за контрактом, можуть бути накладені такі самі стягнення:

– замінено пункт г) попередження про неповну службову відповідність;

– додається пункт и) звільнення з військової служби за контрактом за службовою невідповідністю.

Військовослужбовець, що має дисциплінарні стягнення, заохочується шляхом зняття накладеного раніше стягнення. Право знімати дисциплінарні стягнення належить тому командирові, який їх накладав, та його прямим начальникам.

Згідно з Дісциплінарним статутом Збройних сил України одночасно військовослужбовцю може бути знято лише одне дисциплінарне стягнення. Але такі дисциплінарні стягнення, як позбавлення військового звання, пониження у військовому званні (у посаді), можуть бути зняті із старших солдатів, старших матросів, сержантів, старшин через 6 місяців з дня накладення стягнення.

Командир має право зняти дисциплінарне стягнення тільки після того, як воно відіграло виховну роль і військовослужбовець змінив своє ставлення до виконання військового обов’язку.

Заохочення оголошуються на зборах (нарадах), перед строєм або військовослужбовцю особисто.

Про накладені дисциплінарні стягнення оголошується: рядовим (матросам) – особисто чи перед строєм; сержантам (старшинам) – особисто, на нараді чи перед строєм сержантів (старшин).

Оголошувати дисциплінарні стягнення командирам у присутності підлеглих заборонено. Під час оголошення дисциплінарного стягнення до відома військовослужбовця доводять, у чому полягає порушення ним військової дисципліни чи громадського порядку.

Забороняється зривання погонів, зрізання нашивок та інші дії, що принижують гідність військовослужбовців. Під час оголошення стягнення про пониження у військовому званні військовослужбовцю надається час для заміни відповідних знаків розрізнення.

Вважається, що військовослужбовець не має дисциплінарних стягнень після їх зняття відповідним командиром.

Безпосередні командири зобов’язані доповідати про заохочення та дисциплінарні стягнення щодо рядових (матросів) та сержантів (старшин) – командирам рот та їм рівним – щоденно.

Усі заохочення та дисциплінарні стягнення (крім зауваження), передбачені Дисциплінарним статутом Збройних сил України, у тому числі й заохочення, оголошені командиром усьому особовому складу підрозділу (команди), військової частини, заносяться в тижневий строк до службової картки військовослужбовця. На рядових та сержантів службові картки ведуться в роті.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Військова дисципліна - Захист


Військова дисципліна