Виконання навчальних індивідуальних проектів

Виконання навчальних індивідуальних проектів

& 20. Виконання навчальних індивідуальних проектів

Сучасний світ дуже мінливий. Тому учні повинні навчитися самостійно і критично мислити, міркувати, спираючись на факти, робити обгрунтовані висновки, приймати рішення, навчитися працювати в колективі.

Сьогодні метод проектів вважається одним із перспективних видів навчання, тому що він створюй умови для творчої самореалізації учнів, підвищує мотивацію для отримання знань, сприяє розвитку їхніх інтелектуальних здібностей. Учні

набувають досвіду вирішення реальних проблем з огляду на майбутнє самостійне життя, які проектують у навчанні.

Саме слово проект (від лат. projectus – кинутий уперед) означає план, задум організації. влаштування будь-чого.

– Історичні відомості Джон Дьюї (1859-1952) – професор з Колумбійського університету – був переконаний, що здібності людини закладено природою.

Проект – це унікальна діяльність, спрямована на створення певного нового продукту (програми, книги, фільму, моделі, сценарію тощо).

Проект об’єднує різноманітні види діяльності, які характеризуються низкою спільних ознак:

спрямованість на досягнення конкретних цілей, певних результатів;

– координоване виконання пов’язаних між собою операцій;

– обмежена тривалість у часі з чітко визначеним початком та кінцем.

Кожен проект має складатися з двох частин: теоретичної (пояснювальна записка) та практичної (конкретний виріб, модель, комп’ютерна розробка, відеофільм тощо)

ВИДИ ПРОЕКТІВ

1. Практико-орієнтований проект спрямований на вирішення соціальних завдань, що відображають інтереси замовників проекту (проект закону, програма дій, спільна експедиція).

2. Дослідницький проект за структурою подібний до наукового дослідження і дослідницький реферат).

3. Інформаційний проект спрямований на збір інформації про деякий об’єкт (різні повідомлення, доповіді).

4. Творчий проект передбачає максимально вільний і нетрадиційний підхід до виконання (відеофільм, газета виставка, вистава).

5. Ігровий проект – учасники беруть на себе певні раті, обумовлені характером і змістом проекту (сценарій свята, ділова гра).

Усі види проектів можна реалізовувати, використовуючи комп’ютерні засоби.

ЕТАПИ РОБОТИ НАД КОМП’ЮТЕРНИМ ПРОЕКТОМ

1. Вибір теми.

2. Постановка мети.

3. Створення інформаційної моделі (словесний опис, блок-схема, карта розуму, таблиця тощо).

4. Підбір та підготовка матеріалу.

5. Вибір засобів реалізації проекту.

6. Створення програмного продукту.

7. Створення презентації проекту.

8. Захист проекту.

9. Оцінювання результатів.

ПРОГРАМУЄМО КАЗКУ

Пропонуємо зразок реалізації проекту в програмному середовищі Scratch, у якому казкові герої будуть спілкуватися між собою, виконувати певні дії (переміщення, обертання, зміну зовнішнього вигляду тощо).

1. Вибір теми.

Тома проекту: Scratch-проект “Казка Колобок”.

2. Постановка глети.

Мета проекту: анімаційне відтворення казки “Колобок”.

3. Створення інформаційної моделі.

Інформаційну модель створено у вигляді блок-схеми на рис. 6.1.

 Виконання навчальних індивідуальних проектів

Рис. 6.1. Інформаційна модель проекту у вигляді блок-схема

– Перевірити свої знання ви зможете, виконавши вправи на диску.

4. Підбір матеріалу.

Пошук тексту казки здійснено на сайті http://kazky. org. ua.

Пошук зображень здійснено на сайті http://www. Ienagold. rv та за допомогою вкладки Зображення у пошукових службах yandex або google.

Зауважимо, що персонажі мають бути у форматі png або gif і мати прозорий фон.

 Виконання навчальних індивідуальних проектів

Рис. 6.2. Сцени проекту

 Виконання навчальних індивідуальних проектів

Рис. 6.3. Спрайти проекту

5. Вибір програмних засобів реалізації проекту.

Обрано програмне середовище Scratch, у якому можна створити скрипти для взаємодії персонажів.

6. Створення програмного продукту.

У табл. 6.1. наведено етапи створення казки в програмному середовищі Scratch.

Таблиця 6.1. Етапи створення казки в програмному середовищі Scratch

 Виконання навчальних індивідуальних проектів

 Виконання навчальних індивідуальних проектів

 Виконання навчальних індивідуальних проектів

 Виконання навчальних індивідуальних проектів

 Виконання навчальних індивідуальних проектів

7. Створення презентації проекту.

Для створення презентації проекту варто дотримуватися наступних рекомендацій.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

1) На першому слайді розташуйте назву проекту та інформацію про його виконавців (прізвище та ім’я авторів).

2) На другому слайді сформулюйте мету проекту.

3) На третьому і наступному слайдах:

– представте інформаційну модель;

– подайте інформацію щодо пошуку необхідного матеріалу (веб-сайти, знайдені зображення, перелік того, що було знайдено тощо)

– представте й обгрунтуйте вибір програмних засобів;

– представте декілька скріншотів програмного продукту (копії зображення на екрані, які можна скопіювати до буфера обміну, натиснувши клавішу PrtSc, а потім вставити на слайд, клацнувши Ctrl+V):

– розмістіть висновки (перелік дій, що було виконано в результаті створення проекту).

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

1) Фон слайдів витриманий в одному стилі, приємний для сприйняття очима, на ньому можна легко прочитати текст, відповідає вмісту презентації.

2) Розмір та колір шрифту зручні для сприйняття: не дуже дрібний і легко читається на заданому фоні.

3) Площі, які займають текст і зображення на слайді, приблизно однакові.

8. Захист проекту.

Нижче наведено орієнтовний план захисту проекту із зображеннями слайдів, до яких слід віднести певні пункти плану.

ПЛАН ЗАХИСТУ ПРОЕКТУ

1) Вступ.

Доброго дня, ми <прізвище та ім’я> представляємо вам власний проект на тему “Scratch-проект “Казка “Колобок””.

 Виконання навчальних індивідуальних проектів

Рис. 6.4. Слайд 1

2) Оголошення мети проекту.

Метою нашого проекту є анімаційне відтворення казки “Колобок”.

 Виконання навчальних індивідуальних проектів

Рис. 6.5 Слайд 2

3) Етапи виконання комп’ютерного проекту.

У результаті роботи над проектом було:

– створено інформаційну модель у вигляді блок-схеми;

 Виконання навчальних індивідуальних проектів

Рис. 6.6. Слайд 3

– здійснено пошук необхідних даних, а саме: текст казки, сцен та спрайтів на сайтах, що вказані на даному слайді презентації;

 Виконання навчальних індивідуальних проектів

Рис. 6.7. Слайд 4

– для реалізації представленої інформаційної моделі обрано програмне середовище Scratch, у якому можна запрограмувати бажану взаємодію між персонажами;

 Виконання навчальних індивідуальних проектів

Рис. 6.8. Слайд 5

– створено Scratch-проект згідно інформаційної моделі.

 Виконання навчальних індивідуальних проектів

Рис. 6.9. Слайд 6

4) Демонстрація програмного продукту. Демонстрація Scratch-проекту.

5) Висновки (підсумки, відповіді на запитання). У результаті роботи над проектом ми:

– створили інформаційну модель;

– підібрали необхідний матеріал;

– обрали програмний засіб;

– створили Scratch-проект.

– Дізнатися більше про виконання проекту “Геометрична квітка” ви зможете на диску.

 Виконання навчальних індивідуальних проектів

Рис. 6.10. Слайд 7

6) Самооцінка.

На нашу думку, виконуючи проект, ми дотримались усіх вимог, які висувають до робіт такого виду, тому наша робота заслуговує на оцінку 12.

9. Оцінювання результатів.

Звичайно вашу роботу оцінить учитель. Однак ви самостійно можете оцінити виконання вашого проекту, коли ознайомитесь із критеріями оцінювання наведеними в табл. 6.2.

Таблиця 6.2. Критерії оцінювання проекту

Критерій

Пояснення

Кількість

Балів

Створення інформаційної моделі

Створено блок-схему реалізації проекту

2

Розуміння умови завдання

Правильно визначено дані, які необхідно знайти для створення проекту

1

Уміння формулювати критерії відбору даних для пошуку

Вказано адреси пошукових служб, адреси сайтів, на яких знайдено необхідні дані

2

Уміння здійснювати пошук в Інтернеті

Вказано правильні ключові слова для пошуку потрібних відомостей

2

Правильність вибору програмних засобів

Правильно вказано програмне забезпечення

2

Уміння створювати комп’ютерний проект

Встановлено правильну послідовність дій сцени та персонажів.

Використано усі необхідні дані (сцени, спрайти). Розроблено правильно скрипти

6

6

6

Уміння здійснити презентацію проекту

Презентацію створено з дотриманням усіх вимог:

– презентація має чітку логічну структуру розташування слайдів:

– вдало підібрано елементи оформлення (шрифт, тло, графіка, слайди презентації не перевантажено матеріалом тощо);

– у презентації наявні усі представлені у вимогах дані (тема, автор, мета, інформаційна модель, перелік даних для пошуку, вибір програмних засобів, скріншоти програмного продукту, висновки);

– захист проекту виконано згідно зазначених вимог

2

2

4

3

Уміння робити висновки

Правильно зроблено й обгрунтовано висновки

2

Усього

40

– Виконання проекту “Колобок” ви зможете переглянути на диску.

ДЛЯ ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУ ОБЕРІТЬ ОДНУ ІЗ ЗАПРОПОНОВАНИХ ТЕМ

БІОЛОГІЯ “Як бачать тварини” (органи чуття тварин, особливості органів чуття у різних груп тварин, значення органів зору для життєдіяльності тварин).

ГЕОГРАФІЯ “Географічна подорож материком або океаном” (походження материків та океанічних западин, карти материків та океанів, геологічна будова, рельєф, корисні копалини, клімат, рослинний і тваринний світ).

ГЕОМЕТРІЯ “Трикутники та їх особливості” (види трикутників, елементи трикутника (висота, бісектриса, медіана), розміщення центра вписаного і о писан от кола навколо трикутника).

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ “Культура Київської Русі IX – XI ст.- (виникнення та розвиток української мови та писемності, виникнення шкіл, усна народна творчість, архітектура і малярство, скульптура, побут).

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ: для дівчат – “Створення в’язаного гачком виробу (серветка, чохол для мобільного телефону, косметичка тощо)” (прийоми роботи з гачком, створення ескізу виробу, опис матеріалів, техніка виконання за поданою схемою в’язання, кінцевий результат); для хлопців – “Створення виробу з деревини (годівничка)” (створення креслення деталей виробу, процес розмічання заготовки, опис матеріалів, необхідних для роботи, техніка виконання роботи, кінцевий результат).

ФІЗИКА “”Розвиток судно – та повітроплавання” (маса тіла та густина речовини, виштовхувальна сила в рідинах і газах, закон Архімеда, з’ясування умов плавання тіл, практичне значення застосування вивчених фізичних законів у природі та техніці).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Виконання навчальних індивідуальних проектів - Інформатика


Виконання навчальних індивідуальних проектів