Водний баланс і водні ресурси України

Розділ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УKPAЇНИ

Тема 6. ВНУТРІШНІ ВОДИ

§28. Водний баланс і водні ресурси України

Географічна розминка

Спираючись на знання, здобуті з попередніх курсів географії, поясніть, що є водними ресурсами.

Водний баланс. Слово “баланс” прийшло до нас із французької мови і означає “ваги”. Водний баланс – це кількісне співвідношення надходження, витрат і накопичення води для певної території за певний час (рік, сезон, місяць тощо). Отже, водний баланс дає змогу

визначити (“зважити”) той об’єм води, який накопичується на території України впродовж певного періоду і який може використати людина.

Надходження води забезпечується передусім завдяки атмосферним опадам, що випадають в Україні. При цьому більша частина пересічної річної суми атмосферних опадів витрачається на випаровування. На формування місцевого стоку (поверхневого і підземного) з 609 мм, що становить пересічну річну суму атмосферних опадів, витрачається лише 83 мм. Однак, попри таку малу частку сумарних опадів, що припадає на річковий стік, він має надзвичайно важливе значення. Адже, як ви

вже знаєте, саме річковий стік є основним джерелом водних ресурсів.

Водні ресурси. Водні ресурси України складаються з місцевого стоку і транзитного. Місцевий стік – це той, що формується в межах нашої країни. Транзитним є той стік, який надходить із суміжних з Україною територій.

Залежно від водності річок, яка щороку змінюється, місцевий річковий стік коливається в межах від 48 до 59 км3. Завдяки притоку транзитних вод місцевий річковий стік зростає до 87 км3. А якщо врахувати стік Дунаю по Кілійському гирлу, то величина водних ресурсів становитиме майже 210 км3. До цих вод можна ще додати ресурси підземних вод, об’єм яких за прогнозами вчених становить в Україні понад 22 км3 (з них лише 7 км3 не пов’язані з поверхневими водами).

Отже, транзитний стік набагато більший від місцевого. Однак транзитний стік можна використати лише частково, а тому основними є місцеві водні ресурси.

Сумарні водні ресурси України в середній за водністю рік оцінюють у 94 км3, у маловодний – 77 км3, а в дуже маловодний – 54 км3. Багато це чи мало? За визначенням ООН, державу, водні ресурси якої не перевищують 1,5 тис. м3 на одну людину, вважають не забезпеченою водою. В Україні на одного мешканця в маловодний рік припадає лише 0,5 тис. м3 (з урахуванням транзитного стоку – близько 1 тис. м3). Для порівняння: у Росії ця величина дорівнює 25,4 тис. м3, Білорусі – 3,3 тис. м3, Франції – 2,9 тис. м3, у Польщі – 1,4 тис. м3.

Отже, Україна належить до недостатньо забезпечених водою країн. Забезпеченість її водою в чотири рази менша за середньосвітовий рівень і майже у шість разів менша, ніж в Європі.

Водні ресурси України розподіляються по її території дуже нерівномірно (мал. 128). Характерною особливістю річкового стоку в Україні є також його нерівномірність у часі – протягом року і з року в рік. Більша частина річного стоку припадає на час весняної повені – від 60-70 % на півночі та північному сході до 80-90 % на півдні України.

 Водний баланс і водні ресурси України

Мал. 128. Забезпеченість водними ресурсами

 Водний баланс і водні ресурси України

Мал. 129. Забруднення водойм

Сучасний стан водних ресурсів та їхнє використання. Українці завжди шанобливо ставилися до води. Однак нині через економічні негаразди використання водних ресурсів супроводжується їхнім надмірним споживанням і забрудненням.

Найбільше споживає води промисловість, насамперед енергетика, чорна металургія, хімічна промисловість, машинобудування та ін. При цьому витрати свіжої води в Україні на одиницю виробленої продукції значно перевищують такі показники в розвинутих країнах Європи: у Німеччині – у 4,3 раза, Великій Британії та Швеції – у 4,2 раза, у Франції – у 2,5 раза.

Не менш важлива проблема – забруднення вод (мал. 129). Основні забруднювачі – це хімічні та органічні речовини. У річки та інші водойми надходять мільярди кубічних метрів забруднених стічних вод. Понад половину забруднювальних речовин постачає промисловість, передусім підприємства металургії, енергетики, хімічної, нафтохімічної та фармацевтичної промисловості. До злісних забруднювачів наших водойм належать також комунальне господарство з його побутовими стоками та сільське господарство, яке використовує різноманітні хімічні сполуки для “годування” культурних рослин.

Факти сьогодення

Спостерігаємо забруднення. За станом забруднення поверхневих вод в Україні здійснюють систематичні спостереження на 251 ділянці в 195 пунктах на 101 річці, 15 водосховищах, семи озерах та одному каналі. Майже всі водні об’єкти, на яких тривають спостереження, належать до забруднених і дуже забруднених.

 Водний баланс і водні ресурси України

Мал. 130. Водоочисні споруди

Проблема

Погіршення якості вод, передусім річок, унаслідок їх забруднення спричинило в Україні проблему питної води. Подумайте, що ви особисто можете зробити для поліпшення якості водних ресурсів своєї місцевості, а отже, й усієї країни.

Річки в Україні є основними “колодязями”, з яких беруть більшу частину питної води. Проте дедалі більше доводиться витрачати коштів (на очищення) для того, щоб річкова вода стала питною водою у Чернігівській, Кіровоградській, Херсонській, Полтавській, Львівській та Житомирській областях (мал. 130). Саме тут виявлено найвищий ступінь забруднення річок.

Проблема забруднення водних об’єктів є надзвичайно гострою для басейну Дніпра. Адже його водні ресурси становлять близько 80 % загальноукраїнських. Головна ріка України забезпечує водою 2/3 території країни, де мешкає близько 32 млн осіб, розташовано 50 великих міст і промислових центрів, близько 10 тис. підприємств, 2,2 тис. сільських і понад 1 тис. комунальних господарств, 50 великих зрошувальних систем, 4 атомні електростанції.

Тим часом деякі річки дніпровського басейну перебувають у катастрофічному стані. На накопичувачів забруднювальних речовин перетворились і водосховища на Дніпрі, особливо Київське та Канівське. Зважаючи на це, ще 1997 року Верховною Радою України затверджена Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води.

Практичне завдання

Підготуйте коротку доповідь про виконання Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра. Для цього зверніться по допомогу до Інтернету або інших додаткових джерел географічної інформації (див. Бібліотечку допитливих).

З огляду на забруднення поверхневих вод, питні потреби в більшості областей України нині можуть бути задоволені завдяки підземним водам. Для добування підземних вод споруджено понад 110 тис. свердловин. Крім того, переважно в сільській місцевості існує близько 2 млн шахтних колодязів. До того ж експлуатується понад 2 тис. джерел, які мають велике значення для водопостачання окремих районів, як-от у Гірському Криму.

В Україні виявлено ще не всі ресурси підземних вод і вочевидь є поки що невідомі нам резерви, які в майбутньому можна залучити для поліпшення питного водопостачання. Проте забруднення торкнулося й підземних вод. Украй незадовільний якісний стан підземних вод у Донбасі та Кривбасі. Чимало накопичувачів небезпечних підземних вод виявлено в Криму, а також у Київській, Миколаївській, Одеській та Черкаській областях.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 (завершення)

Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних територій України

Зробіть аналіз забезпеченості водними ресурсами різних територій України. Для цього за таблицею 7, наведеною у додатках, визначте:

1. Які з областей України найкраще і найгірше забезпечені водними ресурсами?

2. У яких областях кількість водних ресурсів є найбільша і найменша в перерахунку на одного мешканця?

Ключові терміни і поняття

Водний баланс

місцевий стік

транзитний стік

Водні ресурси

Забруднення вод

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Україна належить до недостатньо забезпечених водою країн.

Водні ресурси України розподіляються дуже нерівномірно по території та в часі.

Природні води України в багатьох регіонах забруднені й мають незадовільний якісний стан.

Самоперевірка

За літературними джерелами і власними спостереженнями підготуйте коротку доповідь про водні ресурси своєї місцевості. Чим пояснити нерівномірність розподілу водних ресурсів по території України?

Які мають відбутися зміни у водному балансі України, щоб зросли її водні ресурси?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Водний баланс і водні ресурси України - Географія


Водний баланс і водні ресурси України