ВСТАВНІ СЛОВА

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

§ 17. ВСТАВНІ СЛОВА

Про слова, за допомогою яких мовець виражає ставлення до висловлюваного, а також про те, як ці слова виділяємо на письмі та в усному мовленні

135 Прочитайте речення, звертаючи увагу на виділені вставні слова. Спробуйте вилучити ці слова з речень. Що втратять речення? На основі спостереження зробіть висновок про роль вставних слів у мовленні.

1. Крізь ці кущі, здається, ніхто не пробереться (Н. Забіла). 2. Кажуть, після грози навіть хліб краще росте (О. Гончар). 3. Мужність, як правило,

скромна (П. Загребельний).

4. Можливо, буде віхола, замети вкриють путь (С. Пушик).

Вставні конструкції

Вставними називають слова або сполучення слів, за допомогою яких виражається ставлення мовця до висловлюваного.

НАПРИКЛАД. 1. Діти, безумовно, люблять морозиво. 2. На жаль, зустріч скасували.

Особливості

Вставні слова та сполучення слів не є членами речення, до них не можна поставити питання. На письмі їх виділяємо комами. В усному мовленні перед вставними словами і після них робимо невелику паузу, а самі слова читаємо трохи швидше і більш низьким голосом.

Зверніть увагу

136

Слова навіть, майже, все-таки, мовби, начебто, особливо вставними не бувають.

Розгляньте таблицю “Групи вставних слів і сполучень слів”. Розкажіть, що можуть виражати вставні слова та сполучення слів. Складіть усно речення з одним вставним словом чи сполученням слів кожної групи.

Групи вставних слів і сполучень слів

Групи

Приклади

Виражають упевненість, невпевненість

Здається, мабуть, можливо, звичайно, безумовно, певна річ, певно, смію запевнити, видно

Виражають різні почуття (радість, жаль, тривогу тощо)

На щастя, на радість, на жаль, як на біду, як навмисне, на диво

Указують на джерело повідомлення

Кажуть, за словами…,на думку…, як відомо, по-моєму, по-твоєму

Указують на порядок викладу думок

По-перше, по-друге, до речі, отже, таким чином, нарешті, наприклад

Слова ввічливості

Будь ласка, вибачте

137 І. Прочитайте речення вголос, дотримуючись правильної інтонації. З’ясуйте, до якої групи належать виділені вставні слова та сполучення слів.

Що вони виражають або на що вказують? Поясніть уживання розділових знаків.

1. Коли, бувало, затримувалися лелеки, сусіди сумно перепитували: “Чого не видно ваших буслів? Може, лихо якесь трапилося в дорозі…” (В. Скуратівський). 2. Здається, гори перевертав би й не чув би втоми (М. Коцюбинський). 3. За словами Сергійка, вчора над містом ішов справжній тропічний дощ (С. Музиченко). 4. Не знайти, мабуть, на земній кулі людей, яких би не чарувала світла музика квітів (С. Приходько).

II. Складіть і запишіть три речення із вставними словами, які належать до різних груп.

139 Життєва ситуація Уявіть, що вас попросили висловити своє ставлення до прізвиськ, які дають школярі один одному. Якими словами ви виразите впевненість у тому, про що будете говорити. А якими наголосите на тому, що висловлюєте саме свою точку зору? Складіть усно невеликий текст-відповідь (4-6 речень).

І. Спишіть речення, виділяючи розділовими знаками вставні слова та сполучення слів, а також звертання. Обгрунтуйте вживання розділових знаків.

1. Пробач мені серпневий мій світанок бо завинив здається знов, і на побачення до тебе я не зібрався, не прийшов (В. Крищенко). 2. Мабуть кожна дівчинка вміє плести віночок (О. Кириченко). 3. На жаль деяких видів тварин залишилося дуже мало (3 журналу). 4. Того можливо не знайду я слова, щоб наш прекрасний оспівати світ (М. Рильський). 5. Це може навіть і не вірші, а квіти, кинуті тобі (Л. Костенко).

ІІ. Поясніть значення вставних слів у реченнях. Які із цих слів можна замінити синонімічними словами?

Треба розрізняти

Залежно від змісту речення слова може, правда, кажуть, видно, здається, на щастя та деякі інші можуть бути або не бути вставними. Щоб переконатися, що слово є вставним, спробуйте вилучити його з речення. Якщо при цьому речення не втратить первинного змісту, то слово є вставним. Порівняймо

Речення без вставних слів

Речення зі вставними словами

Подарували квіти на щастя.

3 берега видно далеко.

На щастя, дощу сьогодні не було.

Сьогодні, видно, буде сніг.

140 Складіть і запишіть по два речення зі словами здається, видно так, щоб у першому реченні слово було вставним, а в другому – членом речення.

141 Попрацюйте в парах Один з вас має доповнити подані речення вставними словами (сполученнями слів), які вказували б на джерело повідомлення чи виражали б певне почуття. Інший – вставними словами (сполученнями слів), які вказували б на порядок викладу думок або виражали б упевненість, невпевненість. Утворені речення запишіть.

1. Весь день іде дощ. 2. Сергійко купив цікаву книжку.

3. Україна може пишатися досягненнями наших спортсменів.

4. За допомогою книжок ми поповнюємо свої знання. 5. Багато птахів відлетіло у вирій, з дерев осипається листя.

142 Прочитайте речення. Які помилки у вживанні вставних слів ви в них помітили? Запишіть, уникаючи помилок, за потреби скористайтеся табличкою “Культура мовлення”.

1. Завтра, кажеться, буде погана погода. 2. Наверно, я не встигну виконати домашнє завдання. 3. Пожалуйста, сідайте на вільний стілець. 4. Таким образом, результати нашого дослідження були найбільш достовірними. 5. Вибачаюся, пені потрібно вийти.

Культурне мовлення

Правильно

Неправильно

Мабуть

Здається

Будь ласка

Таким чином

Вибачте

Навєрно

Кажеться

Пожалуйста

Таким образом

Вибачаюся

Синтаксичний розбір простого речення

Послідовність розбору

1. Визначити вид речення за метою висловлювання (розповідне, питальне, спонукальне).

2. Визначити вид речення за емоційним забарвленням (окличне, неокличне).

3. Указати, що речення просте.

4. Визначити граматичну основу (підмет, присудок, один головний член речення).

5. Визначити другорядні члени речення (якщо є).

6. Назвати однорідні члени речення, звертання, вставні слова (якщо є) й пояснити розділові знаки при них.

Зразок письмового розбору

 ВСТАВНІ СЛОВА

Розпов., неокл., просте.

Зразок усного розбору

Речення розповідне, неокличне, просте. Граматична основа складається з підмета я та присудка слухаю. З другорядних членів речення є додаток мелодію та означення осінню.

143 І. Прочитайте речення. Обгрунтуйте вживання розділових знаків.

1. Вересень уже запалив осінні вогнища в лісах і дібровах (І. Цюпа). 2. Вечір висипав зорі на чорнющого неба чоло (В. Гужва). 3. Без упину, без утоми, в бурі, в громі, в льодоламі, з-під зимової кори міцно вирвавсь Дніпр старий! (Г. Чупринка). 4. Ми полюбили і гомін вулиці, і тишу Дніпра, і хащі лісу (В. Іваненко).

II. Виконайте усний синтаксичний розбір речень. Розбір двох з них запишіть.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


ВСТАВНІ СЛОВА - Українська мова


ВСТАВНІ СЛОВА