Хімічні властивості металів – ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Розділ 12. ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ

§ 12.3. Хімічні властивості металів

Атоми металів порівняно легко віддають валентні електрони і перетворюються на позитивно заряджені іони. Тому метали є відновниками. В цьому, власне, і полягає їх головна і найзагальніша хімічна властивість.

 Хімічні властивості металів   ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ

Рис. 12.2. Криві температур плавлення і кипіння металів Vl періоду

Очевидно, метали як відновники вступатимуть в реакції з різними

окисниками, серед яких можуть бути прості речовини, кислоти, солі менш активних металів та деякі інші сполуки. Сполуки металів з галогенами називаються галогенідами, із сульфуром – сульфідами, з нітрогеном – нітридами, з фосфором – фосфідами, з карбоном – карбідами, з силіцієм – силіцидами, з бором – боридами, з гідрогеном – гідридами і т. д. Багато з цих сполук знайшли важливе застосування в новій техніці. Наприклад, бориди металів використовуються в радіоелектроніці, а також у ядерній техніці як матеріали для регулювання нейтронного випромінювання та захисту від нього.

Взаємодія

металів з кислотами – окисно-відновний процес. Окисником є іон гідрогену, який приймає електрон від атома металу:

 Хімічні властивості металів   ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ

Са + 2Н+ = Са2+ + Н2.

Взаємодію металів з водними розчинами солей менш активних металів можна показати на прикладі:

Ni + CuSO4 = NiSO4 + Cu;

 Хімічні властивості металів   ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ

У цьому випадку відбувається відщеплення електронів від атомів більш активного металу (Ni) і приєднання їх іонами менш активного (Cu2+).

Активні метали взаємодіють з водою, яка виступає в ролі окисника. Наприклад:

 Хімічні властивості металів   ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ

2Na + 2H2O = 2Na+ + 2OH + Н2↑.

Метали, гідроксиди яких амфотерні, як правило, взаємодіють з розчинами і кислот, і лугів. Наприклад:

Be + 2НСl = ВеСl2 + Н2;

Be + 2NaOH + 2Н2О = Na2 + H2↑.

Отже, характер взаємодії металів з неметалами, кислотами, розчинами солей менш активних металів, водою і лугами підтверджує їх головну хімічну властивість – відновну здатність.

Метали можуть утворювати хімічні сполуки між собою. Вони мають загальну назву – інтерметалічні сполуки, або інтерметаліди. Прикладом можуть бути сполуки деяких металів із стибієм: Na2Sb, Ca3Sb2, NiSb, Ni4Sb, FeSbx (x = 0,72 – 0,92). У них найчастіше не витримуються ступені окиснення, характерні в сполуках з неметалами. Звичайно це бертоліди.

Хімічний зв’язок в інтерметалідах переважно металічний. За зовнішнім виглядом вони схожі на метали. Твердість інтерметалідів, як правило, вища, а пластичність набагато нижча, ніж у металів, що їх утворюють. Багато інтерметалідів знайшли практичне застосування. Наприклад, стибій-алюміній AlSb, стибій-індій InSb та інші широко використовуються як напівпровідники.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Хімічні властивості металів – ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ - Довідник з хімії


Хімічні властивості металів – ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ