Хімія

now browsing by category

 

Азотні та фосфорні мінеральні добрива

Колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню та його біологічна роль

ВОДА, СКЛАД ЇЇ МОЛЕКУЛИ, ПОШИРЕННІСТЬ У ПРИРОДІ, ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ. ВОДА ЯК РОЗЧИННИК

Сполуки Натрію і Калію

ВИЗНАЧЕННЯ ВАЛЕНТНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ФОРМУЛАМИ БІНАРНИХ СПОЛУК. ЗВ’ЯЗОК МІЖ РОЗМІЩЕННЯМ ЕЛЕМЕНТА У ПЕРІОДИЧНІЙ СИСТЕМІ ТА ЙОГО ВАЛЕНТНІСТЮ

Окисно-відновні реакції

Фізичні та хімічні явища (хімічні реакції). Хімічні властивості речовин

Силіцій

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗНАНЬ ПРО ОБЛАДНАННЯ КАБІНЕТУ ХІМІЇ ТА ЛАБОРАТОРНИЙ ПОСУД

Водень. Фізичні властивості. Добування

Кристалічні гратки

Доменний процес виробництва чавуну

Чисті речовини й суміші. Способи розділення сумішей

Як виникла і розвивалася наука хімія

ЯК ДОСЛІДЖУЮТЬ РЕЧОВИНИ

Значення води і водних розчинів. Кислотні опади

ДОБУВАННЯ ТА ЗБИРАННЯ КИСНЮ. ПОНЯТТЯ ПРО КАТАЛІЗАТОРИ. РЕАКЦІЯ РОЗКЛАДУ

Характеристика хімічного елемента за його місцем періодичній системі та будовою атома

ЧИСТІ РЕЧОВИНИ І СУМІШІ. СПОСОБИ РОЗДІЛЕННЯ СУМІШЕЙ

Будова електронних оболонок атомів

ФІЗИЧНІ ТІЛА І РЕЧОВИНИ. МАТЕРІАЛИ

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ЯВИЩ

Хлор. Фізичні властивості. Добування

Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій між розчином солі та металом

Колообіг Карбону в природі

Солі амонію

ДОБУВАННЯ КИСНЮ З ГІДРОГЕНПЕРОКСИДУ, ЗБИРАННЯ, ДОВЕДЕННЯ ЙОГО НАЯВНОСТІ

Розчин і його компоненти. Вода як розчинник

ПОВІТРЯ, ЙОГО СКЛАД І ВЛАСТИВОСТІ

ВІДНОСНА МОЛЕКУЛЯРНА МАСА. МАСОВА ЧАСТКА ЕЛЕМЕНТА В СКЛАДНІЙ РЕЧОВИНІ

Реакції води з оксидами

ВЗАЄМОДІЯ ВОДИ З ОКСИДАМИ. ПОНЯТТЯ ПРО ОСНОВИ, КИСЛОТИ, ІНДИКАТОРИ

ПРОБЛЕМА ЧИСТОЇ ВОДИ. ОХОРОНА ВОДОЙМ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ. ОЧИЩЕННЯ ВОДИ НА ВОДООЧИСНИХ СТАНЦІЯХ ТА В ДОМАШНІХ УМОВАХ

Охорона навколишнього середовища від забруднення промисловими викидами. Кислотні дощі

ПРОСТІ РЕЧОВИНИ. МЕТАЛИ Й НЕМЕТАЛИ, МЕТАЛІЧНІ Й НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

Алюміній як хімічний елемент і проста речовина

Карбонатна кислота та її солі

Відносна молекулярна маса речовини. Масова частка елемента в складній речовині

Сполуки Силіцію(ІV)

Сполуки Магнію і Кальцію

Гідроліз солей

МАСА АТОМА. АТОМНА ОДИНИЦЯ МАСИ. ВІДНОСНІ АТОМНІ МАСИ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

ПРАВИЛА РОБОТИ З ПРОБІРКАМИ І НАГРІВНИМИ ПРИЛАДАМИ

Вода. Поширеність у природі. Вода розчинник

Методи розділення сумішей

Короткі відомості з історії хімії

Загальні наукові принципи хімічного виробництва

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини та їх фізичні властивості

Добування кисню

Відносна молекулярна маса

Загальна характеристика хімічних елементів ІІА групи

Ферум

Загальна характеристика

Сірка

ОКСИГЕН І КИСЕНЬ. ПОШИРЕНІСТЬ ОКСИГЕНУ І КИСНЮ В ПРИРОДІ. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КИСНЮ

Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи

Фосфор

3 Правила роботи в хімічному кабінеті. Лабораторний посуд і обладнання

Сплави

ОБЧИСЛЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ І МАСИ РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ В РОЗЧИНІ

Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння

РОЗЧИН І ЙОГО КОМПОНЕНТИ: РОЗЧИННИК, РОЗЧИНЕНА РЕЧОВИНА

17

ХІМІЧНІ ФОРМУЛИ РЕЧОВИН

Сполуки Алюмінію

Залізо

Сполуки Феруму

Виявлення лугів і кислот у розчинах за допомогою індикаторів

Прості речовини Карбону. Адсорбція

Проблема чистої води

ХІМІЧНИЙ КАБІНЕТ, ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ТА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ В НЬОМУ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ОБЛАДНАННЯМ ТА ЛАБОРАТОРНИМ ПОСУДОМ

ЗНАЧЕННЯ ВОДИ І ВОДНИХ РОЗЧИНІВ У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ. КИСЛОТНІ ДОЩІ

Сучасні уявлення про будову атома

Колообіг Нітрогену в природі

Масова частка елемента у складній речовині

Виробництво сульфатної кислоти

Колообіг Фосфору в природі

Небезпечні речовини та їх маркування

Фтор. Бром. Йод

Хімічні властивості кисню. Реакція сполучення. Оксиди

Хімічний зв’язок

Хімічні формули

ВИГОТОВЛЕННЯ РОЗЧИНУ

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують

КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД РОЗЧИНУ. МАСОВА ЧАСТКА РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ

ХІМІЯ

Прості речовини. Метали і неметали

Загальна характеристика хімічних елементів ІА групи

ОКИСНЕННЯ. ГОРІННЯ УМОВИ ВИНИКНЕННЯ І ПРИПИНЕННЯ ГОРІННЯ

Вода

Промисловий синтез амоніаку

Хлороводень. Хлоридна кислота. Хлориди

Нітратна кислота

Речовини. Атоми, молекули

Обчислення виходу продукту

Хімічні властивості кисню: реакції зі складними речовинами. Процеси окиснення

Хімічні властивості кисню: реакції з простими речовинами. Оксиди

ВАЛЕНТНІСТЬ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. СКЛАДАННЯ ФОРМУЛ БІНАРНИХ СПОЛУК ЗА ВАЛЕНТНІСТЮ

Нітрити та нітрати

Обчислення за хімічними рівняннями