Як розкривається зміст поняття “електорат”?

60 Як розкривається зміст поняття “електорат”?

Сучасні політологи багато уваги приділяють вивченню електорату (від лат. elector – виборець) – кола осіб, які мають право голосу на виборах до органів державної влади або міждержавних організацій.

Аналіз електорату має за мету виявлення ступеня впливу на політичний вибір громадян таких чинників, як вік, стать, соціальна, релігійна та національна належність тощо. Крім цього, треба знати, які форми, методи та засоби впливу на політичну поведінку громадян найефективніші. Наприклад,

для визначення механізмів формування поведінки виборців доцільно провести аналіз результатів опитування громадської думки.

Важливим є і дослідження ролі у виборчих кампаніях засобів масової інформації. Виборчі технології обов’язково передбачають вивчення мотивацій не лише на рівні групи, а й на рівні окремого індивіда (що спонукає його взяти участь у виборах чи утриматися від голосування). Аналізується взаємозв’язок не тільки між соціально-політичними показниками та електоральною поведінкою виборців, а й між усталеною в них орієнтацією й реально зробленим вибором.

Отже, загальна тенденція

електоральних досліджень може бути зведена до такого: не піддаючи сумніву основні інститути демократичної системи, уточнити уявлення про реальний характер її діяльності й розвитку. Тому значну увагу слід приділяти емпіричному аналізу інституту виборів.

Кількісний склад електорату залежить від таких основних чинників: чисельності населення певної країни та ступеня демократичності її виборчої системи; типу виборів (загальнодержавні, в суб’єктах федерацій, парламентські, місцеві); рівня політичного впливу певної партії чи окремої особи на виборців та їхньої готовності підтримати тих чи тих кандидатів.

Будь-яка політична система в окремій країні потребує легітимації соціальної верстви, партійно-політичного угруповання, що перебуває при владі. Процес такої легітимації здійснюється у формі забезпечення масової підтримки влади через плебісцити, референдуми, вибори.

Усе це зумовлює постійну боротьбу між політичними організаціями, орієнтованими на завоювання влади, за розширення свого електорату, яка становить головний зміст і мету їхньої участі у виборчих кампаніях.

У більшості країн світу у політичному житті беруть участь від 10 до 50 % населення. Це вважається нормальним для правової держави показником рівня електоральної активності.

Проте дедалі частіше ми зустрічаємо прояви абсентеїзму (від лат. absens – відсутній) – байдужого ставлення людей до здійснення своїх політичних прав, неучасть у виборах.

Абсентеїзм є наслідком того, що частина населення не лише не цікавиться політикою, а навіть не визнає її значущості у своєму житті, не довіряє політикам, вважає політику “брудною справою”, а відтак зовсім не орієнтується у політичній ситуації в країні.

Громадяни України мають звикнути до того, що свій голос потрібно цінувати й шанувати, вимагати від влади поважного ставлення до нього.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Як розкривається зміст поняття “електорат”? - Довідник з політології


Як розкривається зміст поняття “електорат”?