Як розвивав марксистське економічне вчення в Україні М. Зібер?

Історія економічних вчень

ЕКОНОМІЧНА ДУМКА УКРАЇНИ (ХІХ-ХХ ст.)

Як розвивав марксистське економічне вчення в Україні М. Зібер?

Марксистські економічні ідеї в Україні розвивались на благодатному грунті соціалістичних теорій громадівців і народників. Марксистська політична економія почала набувати значного поширення в Україні починаючи із 70- 80-х років XIX ст. серед прихильників теорії трудової вартості та її логічного продовження – теорії додаткової вартості К. Маркса. Серед них варто виділити таких учених, як С. Подолинський,

Г. Цехановецький, М. Коссовський, але особливе місце займав М. Зібер.

Приват-доцент, а пізніше професор Київського університету Микола Зібер (1844-1888) зробив чи не найбільший внесок у поширення марксистського економічного вчення в Україні.

Зібер із марксистських позицій досліджував широке коло економічних проблем. Зокрема, у праці “Нариси первісної економічної культури” (1883 р.) він велику увагу приділив вивченню закономірностей економічного розвитку первісного суспільства, виникненню та еволюції різних форм власності, великого і дрібного виробництва в землеробстві.

Зібер довів, що через

общинну форму власності пройшли всі народи Землі, а на грунті общинного землеволодіння виникла приватна власність. Виходячи з цього, він заперечив тезу народників про унікальність економічного шляху Росії, якій властива общинна власність на землю, і наголосив на тому, що російська економіка розвивається на основі дії об’єктивних і загальних законів і неминуче прийде до капіталізму.

Проте серед українських економістів 70-80-х років Зібер найбільш відомий як популяризатор і захисник економічного вчення К. Маркса. Ще у магістерській дисертації “Теорія цінності й капіталу Д. Рікардо у зв’язку з пізнішими доповненнями і роз’ясненнями”, яку Зібер захистив у1871 р., він доводив, що теорія вартості й капіталу К. Маркса є прямим продовженням і розвитком теорії А. Сміта і Д. Рікардо в нових умовах. Протягом 1876-1882 рр. Зібер пише й публікує низку статей під загальною назвою “Економічна теорія Карла Маркса”, в яких викладає і коментує зміст першого тому “Капіталу”. У 1885 р. побачила світ його праця “Давід Рікардо і Карл Маркс у їх суспільно-економічних дослідженнях”, у якій продовжується широка популяризація марксистської політичної економії. Як коментатор і популяризатор марксистського економічного вчення Зібер намагається показати антагоністичні суперечності капіталістичного виробництва, всіляко обстоює теорію трудової цінності й теорію додаткової вартості, детально аналізує розвиток форми вартості та процес виникнення грошей, характеризує їх функції.

Значну увагу в своїх працях Зібер приділяв аналізу категорій капіталу і прибутку. Теорію додаткової вартості К. Маркса він називає найвищим досягненням людської економічної думки. Український економіст повністю сприйняв марксистську ідею про закономірність зміни суспільно-економічних формацій, проте заперечував її революційні висновки. Новий суспільний лад – соціалізм, – на його думку, здійсниться внаслідок поступового еволюційного розвитку капіталізму, в межах якого відбудеться соціалізація виробничих відносин. Він сподівався також, що новий колективістський соціальний устрій виникне на основі міжнародної домовленості урядів провідних капіталістичних країн.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Як розвивав марксистське економічне вчення в Україні М. Зібер? - Економічні учення


Як розвивав марксистське економічне вчення в Україні М. Зібер?