ЯК В АФІНАХ УТВЕРДЖУВАЛАСЯ ДЕМОКРАТІЯ

Розділ ІІІ ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

Тема 2. АНТИЧНА ГРЕЦЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ДОБИ

§ 34. ЯК В АФІНАХ УТВЕРДЖУВАЛАСЯ ДЕМОКРАТІЯ

1. АФІНИ ЗА ЧАСІВ ПЕРИКЛА

Чому часи правління Перикла вважають “золотою добою” Афінської держави? Для відповіді використайте ілюстрації на с. 174.

Після перемоги греків над персами Афіни стають наймогутнішим грецьким полісом. Цей період 479-481 pp. до н. е. справедливо називають “золотою добою” Афінської держави.

Найвизначніша частина цього періоду пов’язана з правлінням Перикла

(50-30-і pp. V ст. до н. е.), видатного державного діяча, талановитої та освіченої людини. Представник знатного і багатого афінського роду, в особистому житті він був скромним, заощадливим і повністю присвятив себе служінню афінському демосу, відмовившись від святкових бенкетів та розваг. Тому Перикл користувався великою довірою народу: 15 років поспіль народні збори обирали його першим стратегом і доручали керівництво найважливішими державними справами.

 ЯК В АФІНАХ УТВЕРДЖУВАЛАСЯ ДЕМОКРАТІЯ

Перикл

– Стратег – у давньогрецьких полісах із кінця V до середини І ст. до н. е. – посада головнокомандувача військом,

який також опікувався зовнішніми справами держави і частково фінансами.

На яку рису Перикла вказує Фукідід? Чи є вона важливою і для державного діяча в стародавньому світі? А в сучасному? Чому?

Давньогрецький історик Фукідід про Перикла

Перикл був дуже красномовним. Коли він виступав на народних зборах, друзі порівнювали його із Зевсом, а його промови – з громами й блискавицями, що їх кидає бог Самого Перикла за його величний вигляд та розум називали Олімпійцем, Перикл умів переконувати людей у своїй правоті.

2. УПРАВЛІННЯ АФІНСЬКОЮ ДЕРЖАВОЮ ЗА ЧАСІВ ПЕРИКЛА

Які opгани влади були в Афінському полісі? Якими справами вони керували?

Перикл здійснив глибокі перетворення в управлінні державою, спрямовані на захист інтересів демосу. Найпомітнішим кроком було введення оплати за несення державної служби. Це давало можливість незаможним громадянам Афін спокійно займатися державними справами, а не пошуками заробітку.

Верховним органом управління в Афінах були народні збори. Вони скликалися 3-4 рази на місяць. У них могли брати участь усі громадяни, яким виповнилося 20 років.

 ЯК В АФІНАХ УТВЕРДЖУВАЛАСЯ ДЕМОКРАТІЯ

Свобода слова давала право вносити пропозиції та критикувати будь-які заходи чи посадових осіб. Рішення на народних зборах ухвалювали більшістю голосів.

Другим за значенням органом управління Афінського поліса була Рада п’ятисот (вона постійно складалася з 500 членів) і щороку поповнювалася за жеребом громадянами, що досягли 30-річного віку. Між народними зборами вона відала всіма справами.

Велике значення в житті Афінської держави відігравав суд присяжних*, які вибиралися щорічно жеребкуванням із тих, хто бажає.

Колегію десяти стратегів обирали щороку на народних зборах із представників знатних і багатих людей. Під час війни вони командували армією та флотом, а в мирні дні опікувалися станом військ, розпоряджались коштами, що їх виділяли на військові потреби.

* Суд, який здійснюють безпосередньо громадяни.

3. ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯНИНА АФІНСЬКОГО ПОЛІСА

Якими були права і обов’язки громадянина Афінського поліса?

Афіняни пишалися устроєм свого поліса і вважали його найдемократичнішим в усій Греції. Одним із досягнень грецької античної цивілізації було введення самого поняття “громадянин”, на відміну від інших країн Стародавнього світу, всі мешканці яких вважалися “підданими” правителя.

У розумінні греків, громадянин – це особистість, наділена певними правами й обов’язками. Кожен афінський громадянин мав свободу слова, право на землю на території поліса, на участь у державному управлінні. Громадянська община через чинні закони захищала інтереси та права своїх громадян, їхнє життя, майно і свободу. І лише за вироком суду (наприклад, за певний злочин) афінського громадянина могли обмежити в правах чи навіть ув’язнити.

Обов’язком афінських громадян було підтримувати та захищати поліс, дотримуватися законів і брати активну участь у суспільному житті, поважати богів, приносити їм жертви. Заможні афіняни несли додаткові фінансові повинності – за свій кошт організовували свята, театральні вистави, спортивні змагання, споряджали військові кораблі тощо.

Що було головним у присязі афінян? З якою метою проголошувалася присяга? Якими були головні обов’язки афінян?

Присяга громадянина Афін

Я не зганьблю священної зброї й не покину товариша, з яким ітиму в строю, а захищатиму і храми, і святині – сам і разом із багатьма.

Вітчизну залишу після себе не зменшеною, а більшою й кращою, ніж сам її успадкував. І я підкорятимусь владі, яка постійно існує, і дотримуватимусь установлених законів, а також тих нових, які запровадить у згоді народ. І якщо хтось скасовуватиме закони чи не підкорятиметься їм, я не допущу цього, а захищатиму їх і сам, і разом з усіма. І я шануватиму батьківські святині.

 ЯК В АФІНАХ УТВЕРДЖУВАЛАСЯ ДЕМОКРАТІЯ

Ф. фон Фолтц. Промова Перикла на народних зборах в Афінах

4. НЕГРОМАДЯНСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ АФІНСЬКОГО ПОЛІСА

Чому демократія в Афінах була обмеженою?

Високо оцінюючи суспільний устрій Афін, не слід уважати його ідеальним. Жінки в Афінах (а це приблизно половина дорослого населення поліса) не мали громадянських прав. їм навіть заборонялося бути присутніми на народних зборах.

Значну частину населення Афінського поліса складали метеки, вихідці з інших міст Греції. Але навіть проживання в Афінах упродовж кількох поколінь не було підставою для отримання ними громадянства.

Проте відсутність громадянських прав не звільняла метеків від обов’язків перед полісом: вони служили в армії, сплачували особливі податки, ухиляння від яких загрожувало рабством. Шлюби між метеками і громадянами Афінського поліса були заборонені.

Раби в Афінах не мали жодних прав і були власністю свого господаря або держави.

Не підлягає сумніву, що устрій Афінського поліса все ж таки був найдемократичнішим серед країн античного світу.

Однак “золота доба” тривала недовго. Між Афінами й Спартою розпочалася Пелопоннеська війна, яка тривала 27 років (431-404 pp. до н. е.). Перемогла в цій війні Спарта. Афінам було заборонено тримати свій флот. Демократичний устрій знову змінився владою тиранів.

Перевірте засвоєне на уроці

1. Хто такий Перикл? Охарактеризуйте його як особистість та як історичного діяча.

2. Як народні збори керували Афінським полісом?

3. Назвіть права й обов’язки громадян Афін.

4. Як в Афінах називали вихідці в з інших міст?

5. Які переваги та недоліки, на вашу думку, притаманні афінській демократії?

6. Порівняйте державний устрій в Афінах і Спарті.

Домашнє завдання

1. Вправи з “історичної математики”:

А) Скільки років минуло від реформ Солона до початку правління Перикла?

Б) У якому столітті правив Перикл? У першій чи другій половині століття?

В) Скільки років тому розпочалася Пелопоннеська війна?

2. Який період називають “золотою добою” Афін? Чому?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ЯК В АФІНАХ УТВЕРДЖУВАЛАСЯ ДЕМОКРАТІЯ - Історія


ЯК В АФІНАХ УТВЕРДЖУВАЛАСЯ ДЕМОКРАТІЯ