Які основні виміри національної безпеки України? Що таке національні інтереси?

67 Які основні виміри національної безпеки України? Що таке національні інтереси?

Національна безпека – це державна політика, що забезпечує ефективну діяльність соціальних інститутів щодо підтримання оптимальних умов існування та розвитку особи й суспільства. Існування й розвиток будь-якої країни як суверенної держави залежать від цілеспрямованої політики щодо захисту її національних інтересів. Оцінка загального стану національної безпеки є основою для вироблення стратегічної політики держави.

Головними об’єктами національної

безпеки є: громадянин (його права і свободи), суспільство (його духовні і матеріальні цінності), держава (її конституційний лад), суверенітет, територіальна цілісність і недоторканність кордонів.

Основними принципами гарантування національної безпеки є:

– пріоритет прав людини та мирних засобів у розв’язанні конфліктних ситуацій, верховенство права;

– адекватність заходів щодо захисту національних інтересів реальним та потенційним загрозам;

– демократичний цивільний контроль над воєнною сферою, а також іншими структурами в системі гарантування національної безпеки;

додержання балансу інтересів особи, суспільства та держави, їхня взаємна відповідальність;

– чітке розмежування повноважень органів державної влади.

Національні інтереси – інтегральне вираження інтересів усіх членів суспільства, що реалізуються через політичну систему відповідної держави як комплекс у поєднанні запитів кожної людини і суспільства в цілому.

Наголошуючи на важливій ролі національних інтересів, американський політолог Г. Моргентау розробив їх класифікацію.

З одного боку, він виокремлює постійні, фундаментальні інтереси, до яких, на його думку, належать:

– захист території, населення, державних інститутів від зовнішньої загрози;

– розвиток зовнішньої торгівлі та зростання інвестицій;

– захист інтересів приватного капіталу за кордоном;

– взаємовідношення із союзниками та вибір зовнішньополітичного курсу.

З іншого боку, він розрізняє проміжні інтереси, зокрема:

– виживання (загроза існуванню самої держави);

– життєві (можливість завдання значних збитків безпеці та добробуту нації);

– важливі (потенційно значні збитки для країни);

– периферійні, або дрібні (що мають локальний характер).

Пріоритетними національними інтересами України є:

– створення громадянського суспільства, підвищення ефективності діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, розвиток демократичних інститутів для забезпечення прав і свобод людини;

– досягнення національної злагоди, політичної і соціальної стабільності, гарантування прав української нації та національних меншин України;

– забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів;

– створення самодостатньої соціально орієнтованої ринкової економіки;

– забезпечення екологічно та технологічно безпечних умов життєдіяльності суспільства;

– збереження й зростання науково-технічного потенціалу;

– зміцнення генофонду українського народу, його фізичного і морального здоров’я та збереження інтелектуального потенціалу (на жаль, останнім часом посилилася тенденція до виїзду наукових кадрів за межі України.

– розвиток історичної свідомості та національної гідності української нації, а також етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності громадян усіх національностей, що становлять український народ;

– налагодження рівноправних та взаємовигідних відносин з усіма державами, інтеграція у європейську та світову спільноту.

Для формування збалансованої державної політики й ефективного проведення комплексу узгоджених заходів щодо захисту національних інтересів у політичній, економічній, соціальній, воєнній, екологічній, науково-технологічній, інформаційній та інших сферах створюється система гарантування національної безпеки держави. Під такою системою слід розуміти організовану державою сукупність суб’єктів (державних органів, громадських організацій, посадових осіб та окремих громадян),

Об’єднаних цілями та завданнями щодо захисту національних інтересів, які здійснюють узгоджену діяльність у межах законодавства країни.

Застосування системного підходу до вивчення національних інтересів дає змогу зробити висновок, що вони є не тільки основою функціонування всіх складових політичної системи суспільства, а й формуються всіма її елементами.

Процес формування та втілення національних інтересів доволі складний, адже зрештою у будь-якому суспільстві інтереси людей бувають протилежними. Проте суспільство в цілому може функціонувати лише за умови узгодження інтересів на основі компромісу. В умовах України – це широка демократія як одна з найдієвіших форм узгодження національних інтересів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Які основні виміри національної безпеки України? Що таке національні інтереси? - Довідник з політології


Які основні виміри національної безпеки України? Що таке національні інтереси?