ЄВРОПЕЙСЬКІ СУБРЕГІОНИ. ЗАХІДНА ЄВРОПА

Розділ 2. Регіони і країни світу.

Тема 1. Країни європи

§ 24. ЄВРОПЕЙСЬКІ СУБРЕГІОНИ. ЗАХІДНА ЄВРОПА

Поділ Європи на субрегіони: Субрегіон – це частина географічного регіону світу, що відрізняється схожими географічними умовами, населенням, господарством, а часто й історичним розвитком. За пропозицією ООН Європу зазвичай поділяють на такі субрегіони, як Північна, Південна, Західна і Східна (мал. 61). Цей поділ є суто географічним. Залежно від політичної та економічної ситуації окремі країни можуть належати до різних груп країн і відповідно

субрегіонів. Наприклад, Велику Британію та Ірландію суто за географічними ознаками – розташуванням поза межами материкової Європи – відносять до Північної Європи, а за економічними показниками – до Західної Європи. Останніми роками, особливо після потужного розширення ЄС у 2004 р., стало актуальним виділення субрегіону Центральна Європа.

Нині до Північного субрегіону, окрім країн Скандинавії, Фінляндії та Ісландії, відносять Прибалтійські республіки – Латвію, Литву й Естонію. Це зумовлено не тільки розташуванням останніх трьох країн на півночі Європи, а й історичними особливостями

їхнього розвитку.

До Південної Європи належать три країни Піренейського півострова – Португалія, Іспанія та Андорра, а також Італія, Мальта, Греція, Албанія та більшість країн Балканського півострова – колишніх республік Югославії. Звісно, до Середземномор’я належать такі країни-карлики, як Сан-Марино і Ватикан. У зв’язку зі вступом Кіпру до ЄС та асоційованим членством у ЄС Туреччини ці країни часто також відносять до Південної Європи

 ЄВРОПЕЙСЬКІ СУБРЕГІОНИ. ЗАХІДНА ЄВРОПА

Мал. 61 Європейські субрегіони

Субрегіон Західна Європа включає Німеччину, Францію, Монако, Велику Британію, Ірландію, Бельгію, Нідерланди, Люксембург, Ліхтенштейн, Австрію, Швейцарію.

Країнами сучасної Східної Європи є Росія, Україна, Білорусь та Молдова. А такі країни, як Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Словенія, Румунія і Болгарія, тобто ті, які нещодавно стали членами ЄС, виділяють в окрему групу країн Центральної Європи.

Західна Європа. Субрегіон розташований у найвужчій західній суходільній частині Європи, що омивається водами Атлантичного океану, і включає Британські острови. Він охоплює площу понад 1,42 млн км2 з населенням близько 255 млн осіб. Західноєвропейський субрегіон є ядром Західної цивілізації. Головними його рисами є переважання розвинутих країн, так званих країн-лідерів, наявність зрілої демократії та громадянського суспільства.

Географічне положення країн Західної Європи сприятливе. Це пов’язано з тим, що більшість з них мають вихід до моря, що позитивно впливає на розвиток міцних економічних зв’язків не тільки в межах субрегіону, а й з іншими регіонами Європи і світу. Важливим є також незначна віддаленість країн одна від одної. Це сприяє встановленню добросусідських відносин і розбудові єдиної Європи. Незважаючи на певну складність і мозаїчність рельєфу території субрегіону, кордони між окремими державами проходять переважно через такі форми поверхні, які не створюють значних перешкод для транспортних зв’язків.

Природні умови і природні ресурси країн Західної Європи загалом сприятливі для розвитку господарства. Тут видобувають різноманітні мінерально-сировинні ресурси, зокрема вугілля у Великій Британії та ФРН, боксити у Франції, цинко-свинцеві руди у ФРН та Ірландії, калійні солі у ФРН та Франції, уран у Франції, нафту і газ на шельфі Північного моря та ін. Незважаючи на різноманітність корисних копалин, запаси багатьох з них близькі до виснаження. Так, вугільні басейни Англії та Німеччини, а також залізорудні басейни Франції, що були базою розвитку важкої промисловості, нині відіграють дедалі меншу роль як сировинні для паливно-енергетичної і металургійної галузей. Більшість країн Західної Європи не забезпечують власних потреб у мінеральних ресурсах, особливо енергетичних, тому змушені їх імпортувати. Західноєвропейські країни володіють різноманітними природно – рекреаційними ресурсами, які вдало використовують для розвитку туризму.

Усі країни субрегіону належать до першого типу відтворення населення з низькою народжуваністю і низьким рівнем природного приросту населення. Населення старіє, а коефіцієнт природного приросту в більшості країн не досягає нині відтворювального рівня і коливається в межах від 1,0 %о в Ірландії до 0,2 %о у Німеччині. Це змінило роль субрегіону у світовій системі зовнішніх міграцій населення. Нині він перетворився на головний осередок трудової імміграції, особливо з країн Центральної Європи та інших регіонів світу.

Більшість народів країн Західної Європи належить до індоєвропейської мовної сім’ї, однак їхня етнічна карта дуже строката. Тут є однонаціональні країни, наприклад Ірландія, ФРН, Австрія. Є країни, де одна нація, але наявні національні меншини, наприклад Велика Британія, Франція. Трапляються двонаціональні країни, як-от Бельгія, та країни зі строкатішим національним складом, наприклад Швейцарія. В усіх країнах Західної Європи панівною релігією є християнство – католицизм і протестантизм. Західна Європа є однією з густозаселених територій світу (мал. 62). Зокрема, країни Бенілюксу належать до таких, де густота населення є однією з найбільших у світі.

Пересічно в країнах субрегіону на площі 1 км2 проживає 120 осіб. Понад 80 % людей живе в містах. Тут спостерігається значна концентрація великих міст і міських агломерацій. Як і в більшості розвинутих, урбанізованих територій, населення Західної Європи зайняте переважно у сфері послуг, включаючи туризм і фінасновий бізнес.

Проблема

У країнах Західної Європи скорочується кількість робочих місць у таких високотехнологічних галузях промисловості, як автомобільна, електронна, авіакосмічна, що пов’язано з автоматизацією виробництва і кризовими фінансовими та іншими економічними процесами, які періодично охоплюють ці галузі у зв’язку з глобалізацією світового господарства. Запропонуйте свої способи виходу із цієї проблеми сьогодення.

Країни Західної Європи відрізняються високим рівнем охорони здоров’я, освіти і соціальної захищеності, низьким рівнем бідності, а середня тривалість життя населення тут наближається до 80 років.

Західноєвропейські країни – Німеччина, Велика Британія, Франція – є економічними лідерами за показником ВВП не тільки у Європі, а й у світі, а їхній ВВП на душу населення в кілька разів перевищує середньо – світовий рівень.

Прогноз

За оцінкою МВФ, попри фінансово-економічні негаразди, показник ВВП на душу населення в країнах Західної Європи загалом буде зростати (див. таблицю 1).

 ЄВРОПЕЙСЬКІ СУБРЕГІОНИ. ЗАХІДНА ЄВРОПА

Мал. 62. Густота населення в країнах Західної Європи

Таблиця 1.

Прогноз зміни показника ВВП на душу населення в країнах Західної Європи, дол.

Назва країни

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Австрія

38 744

38 920

39 632

40 949

42 543

44 314

Бельгія

34 905

34 872

35 436

36 396

37 679

39 058

Велика Британія

35 286

34 881

35 402

36 541

37 838

38 808

Ірландія

39 383

38 253

38 746

39 926

41 404

42 947

Люксембург

78 108

77 228

78 569

80 629

83 276

86 160

Нідерланди

38 675

38 393

39 105

40 526

42 337

44 242

Німеччина

33 804

33 638

34 383

35 580

37 030

38 641

Франція

33 334

33 445

34 046

35 060

36 372

37 788

Швейцарія

41 840

41 822

42 431

43 592

45 109

46 694

У галузевій структурі господарства західноєвропейських країн переважає сфера послуг (так звані галузі сервісного сектору), при цьому ефективно розвивається й матеріальне виробництво (промисловість і сільське господарство), яке є надзвичайно високотехнологічним. Ці країни мають провідні позиції у сфері інновацій, високий рівень конкурентоспроможності національних господарств, високі соціальні стандарти.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Європу поділяють на такі субрегіони, як Північна, Південна, Західна, Східна та Центральна Європа.

Головними рисами субрегіону є переважання розвинутих країн, наявність зрілої демократії та громадянського суспільства з високими соціальними стандартами.

У країнах Західної Європи спостерігаються старіння населення, трудова імміграція, значна концентрація великих міст і міських агломерацій. ФУгалузевій структурі господарства країн субрегіону переважає сфера послуг і високотехнологічні галузі промисловості та сільського господарства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ЄВРОПЕЙСЬКІ СУБРЕГІОНИ. ЗАХІДНА ЄВРОПА - Географія


ЄВРОПЕЙСЬКІ СУБРЕГІОНИ. ЗАХІДНА ЄВРОПА