За яких умов виникає держава? Які її найважливіші ознаки?

53 За яких умов виникає держава? Які її найважливіші ознаки?

Найперші державні форми, що виникли у східних деспотіях, спиралися на стрімке піднесення сільського господарства. Величні іригаційні споруди у Межиріччі та Єгипті перетворили розливи річок на виробничу силу. Зростання масштабів сільськогосподарського виробництва і поява “додаткового продукту” зробили можливим існування класу (жерців, армії та чиновництва), який, не беручи участі у виробництві, водночас виконував низку функцій, необхідних для підтримання і відтворення

спільного життя, які нині ми називаємо первісною формою державності.

Учені й досі тлумачать державу як реальність сили та насильства, а її підвалинами вважають поліцію, армію та систему збирання податків. На думку Е. Дюркгейма, держава – це форма “легітимного насильства”, а П. Шмідта – “статус у міждержавних стосунках, які спираються на можливість застосування сили”. Деякі сучасні теорії розглядають державу як результат процесів “інституціоналізації рекету”, коли найвпливовіший клан бере на себе функції центральної влади. З погляду сучасного американського політолога Р. Ноцика,

держава виникає як результат конкуренції приватних об’єднань, створених для захисту своїх членів в епоху переходу від середньовіччя до нового часу.

Середземноморські міста – держави, які виникають у той самий час, на відміну від східних деспотій, спираються на нові види діяльності – торгівлю й ремесла. Це були суспільства відносно вільних людей, які будували своє співжиття на принципах участі у прийнятті значущих рішень усіх дорослих чоловіків. Збираючись на “агорі” – площі, яка могла вмістити всіх дорослих чоловіків, – громадяни грецького поліса навіть гадки не мали, що закладають підвалини майбутньої демократії, а боротьба аристократичного і демократичного начал буде віссю історії впродовж кількох століть.

Водночас їхній досвід дає підставу говорити про державу як про реальність смислу та авторитету, спору та доказу своєї правоти, публічної комунікації і розумного прийняття рішень. Від тієї доби сучасна державність успадкувала інститути представницької демократії та виборчого права.

Держава й державність є доволі дорогим утворенням, в якому витрати на утримання апарату насильства і публічної комунікації мають відповідати прибуткам суспільства незалежно від джерел їх формування. Історія державних форм є складним поєднанням різних засобів і технологій присвоєння та розподілу суспільних благ, де насильство й авторитет (ідеократія) завжди йдуть поряд, взаємно визначаючи та доповнюючи одне одного.

З цього погляду надзвичайно важлива історична місія імперій та імперських форм співорганізації різнорідних територіальних утворень (конгломератів). Імперії можна розглядати як перехідні форми, своєрідні інкубатори нової державності, що на певний час поєднують зовнішні ресурси для переходу від одних форм державного управління до інших. Починаючи від Олександра Македонського, імперії завжди живились як внутрішніми, так і зовнішніми джерелами доходів – продуктами торгівлі, колонізації та освоєння. І античні імперії, й особливо колоніальні імперії нового часу були наддержавними чи метадержавними утвореннями – середовищем, в якому зароджувалися майбутні форми державності.

Із накопиченням у процесі колоніальних загарбань і торгівлі багатства, зростанням продуктивності мануфактури і появою промислового виробництва, у боротьбі між феодальними групами за право збирати і привласнювати частину вироблених населенням благ, у постійній конкуренції світської та церковної влади виникає відома нам форма національної держави, що об’єднує адміністративні, військові, поліцейські, судові та соціальні функції.

Отже, до найважливіших ознак держави належать:

– суверенітет влади (тобто її верховенство, єдність, неподільність, загальність);

– наявність особливої публічної влади, відокремленої від решти суспільства (тобто системи органів упровадження влади – так званого апарату);

– територія (відокремлена кордонами частина земної кулі, населення якої поділяється за адміністративно-територіальним принципом, а не за родовим, племінним чи за іншими ознаками кровної спорідненості);

– наявність обов’язкових правил поведінки, що встановлюються й охороняються державою (правових норм);

– система податків, що встановлюються для утримання державного апарату.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


За яких умов виникає держава? Які її найважливіші ознаки? - Довідник з політології


За яких умов виникає держава? Які її найважливіші ознаки?