Загальна характеристика сільського господарства

Розділ 3 ГОСПОДАРСТВО

Тема 13. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Сільське господарство є другою після промисловості важливою галуззю матеріального виробництва, що забезпечує населення продуктами харчування, а промисловість – сировиною. У перші роки незалежності в сільському господарстві спостерігався величезний спад виробництва, а в окремих його галузях – повний занепад. Така критична ситуація спонукала уряд країни до грунтовного реформування галузі. Для цього було розроблено програму реформування і визначено завдання аграрної політики

України на найближчу перспективу. Згідно з програмою, головним завданням сільського господарства є створення продовольчої безпеки країни, формування власників землі, засобів і результатів сільськогосподарської праці, виведення галузі на світовий рівень розвитку.

Вивчивши цю тему, ви дізнаєтеся, як розвивається сільське господарство нині, які особливості розміщення основних галузей сільськогосподарського виробництва.

§27. Загальна характеристика сільського господарства

Географічна розминка

Пригадайте, що таке земельні ресурси.

Спираючись на знання з курсу фізичної географії

України, вкажіть, що таке меліорація. Які позитивні й негативні наслідки меліорації?

Особливості сільського господарства. Основним засобом виробництва у сільському господарстві є земля, насамперед грунти, що відрізняються родючістю. Грунти України, особливо чорноземи, характеризуються високою як природною, так і господарською родючістю. В Україні зосереджена третина світових запасів чорноземів, якими охоплено більше половини грунтового покриву її території.

Для сільського господарства України характерні сезонні цикли виробництва, що зумовлено зміною погодно-кліматичних умов протягом року.

 Загальна характеристика сільського господарства

Мал. 91. Структура сільськогосподарських угідь, %

Тобто, якщо порівняти з іншими галузями господарського комплексу, на сільськогосподарське виробництво набагато більше впливають природні умови території – кліматичні, грунтові, водні. Саме вони здебільшого визначають рівень розвитку й особливості розміщення галузі.

Сільськогосподарські угіддя. Земельний фонд України становить 60,4 млн га, з них близько 70 % – це сільськогосподарські угіддя, до яких відносять ріллю, пасовища, сіножаті та багаторічні насадження (мал. 91). Отже, сільськогосподарські угіддя – це частина земельного фонду країни, що використовується у сільському господарстві.

Практичне завдання

Проаналізуйте діаграму (мал. 91) і вкажіть, яка частка у структурі сільськогосподарських угідь припадає на орні землі, пасовища, сіножаті та багаторічні насадження.

Україна у світі

Земельні рекорди України. Нині забезпеченість земельними ресурсами в нашій країні досить висока – 0,65 га на душу населення. Для порівняння в Європі цей показник дорівнює 0,26 га, у світі – 0,29 га. Україна належить також до країн з високим душовим показником орних земель.

Найбільше сільськогосподарських угідь розташовано в степовій зоні, найменше – у передгір’ях Карпат і Криму. Найбільше забезпечені ріллею південні області України – Херсонська, Миколаївська, а також Кіровоградська, де на душу населення припадає в середньому 1,3-1,4 га орних земель. Найменше забезпечені ріллею з розрахунку на душу населення Закарпатська (0,15 га), Івано-Франківська (0,26 га), Львівська (0,29 га), Чернівецька (0,3 га) області.

Проблема

За останні півстоліття в Україні зменшилася площа сільськогосподарських земель. Так, у 1950 р. на душу населення припадало 1,2 га сільськогосподарських земель і 1 га ріллі, в 1965 р. – відповідно 0,95 та 0,78 га. У 1996 р. ці показники знизилися ще суттєвіше і становили відповідно 0,8 та 0,6 га. Однією з причин цього явища є використання сільськогосподарських земель не за призначенням. Як ви вважаєте, що треба зробити для вирішення цієї проблеми? Як зупинити “захоплення” сільськогосподарських земель?

Надмірна розораність території України призводить до розвитку несприятливих ерозійних процесів. Ерозія руйнує верхній шар грунту, зменшуючи в ньому вміст гумусу, що знижує його родючість. Земельним ресурсам також завдають шкоди і хімічні засоби захисту рослин, і використання на полях недосконалої техніки, і забруднення грунтів різними шкідливими відходами виробництва. Науково обгрунтованого використання земельних ресурсів дотримується меліорація – сукупність заходів, вжитих для поліпшення властивостей земель. Це система внесення добрив, захист рослин від шкідників, зрошення й осушення земель, закріплення пісків, ярів тощо (мал. 92).

 Загальна характеристика сільського господарства

Мал. 92. Зрошення – меліоративний захід, покликаний поліпшити водний режим грунту

Галузевий склад й організація сільськогосподарського виробництва. У структурі сільського господарства виокремлюють дві основні галузі – рослинництво і тваринництво (мал. 93). Співвідношення між ними за обсягами виробництва залежить від конкретних соціально-економічних умов розвитку господарського комплексу, від особливостей організації сільськогосподарського виробництва, від потреб населення (мал. 94). Після 1990 p., коли дві галузі сільського господарства за обсягами виробництва були збалансовані, більше продукції почали виробляти рослинницькі галузі. Це пояснюється значним попитом на окрему продукцію рослинництва (наприклад, вирощування соняшнику, картоплі й овочів) і серйозними кризовими явищами, зокрема недостатністю кормової бази у тваринництві. Нині рослинництво за обсягами виробництва продукції суттєво випереджає тваринництво. Саме ця галузь вивозить свою продукцію до інших країн. Загалом частка сільського господарства в українському експорті становить 8,6 %.

 Загальна характеристика сільського господарства

Мал. 93. Галузі сільського господарства

 Загальна характеристика сільського господарства

Мал. 94. Обсяги виробництва продукції основних галузей сільського господарства, %

За роки незалежності в галузях сільського господарства виникли нові форми організації виробництва на основі трансформації колгоспів і радгоспів. Серед таких, що засновані на приватній власності та оренді землі і засобів виробництва, найтиповішими є селянські фермерські господарства. Окремі з них перетворилися на високотехнологічні агрофірми. Однак поки що фермерські господарства не можуть повністю задовольнити потреби населення у сільськогосподарській продукції і створити належну конкуренцію колективним господарствам та особистим підсобним господарствам селян. Причинами цього є дуже дрібні за площею угіддя, брак достатньої матеріально-технічної бази, мала кількість спеціально підготовлених кадрів, здатних до підприємницької діяльності.

Міжгалузеві зв’язки. У результаті взаємодії сільського господарства з багатьма галузями промисловості та інфраструктурою в Україні утворився потужний аграрно-промисловий комплекс (АПК) (мал. 95). Сучасний АПК охоплює сільське господарство і галузі промисловості, які забезпечують сільське господарство технікою, знаряддями праці. До АПК входять також галузі, що переробляють сільськогосподарську продукцію (харчова й легка промисловість), добувні галузі промисловості (соляна), рибне господарство (вилов риби і морепродуктів), лісове господарство (збирання грибів, ягід, горіхів тощо). Важливою складовою АПК є виробнича і соціальна інфраструктура (транспорт і зв’язок, установи, що здійснюють меліоративні роботи, забезпечують заготівлю, збереження і збут сільськогосподарської продукції, житлово-комунальне господарство, медично-оздоровче та культурне обслуговування селян тощо). Останнім часом до складу АПК включають оптову торгівлю сировинними ресурсами і продовольчими товарами, яка реалізує головну мету комплексу – задоволення потреб населення у продуктах харчування, а промисловість – сировиною.

 Загальна характеристика сільського господарства

Мал. 95. Склад аграрно-промислового комплексу

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 9

Аналіз статистичних даних щодо виробництва сільськогосподарської продукції

Проаналізуйте дані таблиці в Додатку 14 і визначте загальні тенденції виробництва сільськогосподарської продукції усіма категоріями господарств.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Сільське господарство – галузь матеріального виробництва, на розвиток якої значно впливають природні умови.

Сільськогосподарські угіддя – це частина земельного фонду країни, що використовується у сільському господарстві; найбільше земель припадає на ріллю.

У структурі сільського господарства виокремлюють дві основні галузі – рослинництво і тваринництво; за обсягами виробництва переважає рослинництво.

Новими формами організації сільськогосподарського виробництва с фермерські господарства й агрофірми, колективні селянські, особисті підсобні господарства.

У результаті взаємодії сільського господарства з іншими галузями утворився потужний аграрно-промисловий комплекс.

Ключові терміни і поняття

Сільське господарство сільськогосподарські угіддя рослинництво тваринництво аграрно-промисловий комплекс

Самоперевірка

Оцініть економічне значення процесу створення фермерських господарств і агрофірм. Чи є такі підприємства у вашій місцевості?

На прикладі своєї місцевості поясніть взаємозв’язки між сільським господарством та іншими галузями господарства.

Який вид сільськогосподарських угідь найбільше представлений у вашій області? Поясніть чому.

Назвіть ті природні умови вашої місцевості, які найбільше впливають на розвиток сільського господарства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Загальна характеристика сільського господарства - Географія


Загальна характеристика сільського господарства