Загальні наукові принципи хімічного виробництва

 Загальні наукові принципи хімічного виробництва

РОЗДІЛ 4 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО НАЙВАЖЛИВІШИХ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

§ 70. Загальні наукові принципи хімічного виробництва

Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу:

Пояснювати основні наукові принципи хімічного виробництва, в яких апаратах і з якою метою вони здійснюються; називати і формулювати наукові принципи; знати означення хімічної технології, хімічної промисловості.

Ви вже ознайомилися з великою кількістю різних речовин, які мають важливе значення для промисловості і сільського господарства,

а також повсякденного життя людини. Тепер дізнаєтесь, якими способами ці речовини добувають у промисловості, зокрема хімічній.

Хімічна промисловість – це галузь господарства, що виробляє продукцію на основі хімічної переробки сировини.

Як ви уже знаєте, промислові методи здійснення хімічних процесів вивчає хімічна технологія (у буквальному значенні слово “технологія” – це наука про ремесла). Хімічна технологія – наука про найбільш раціональні й економічні методи і засоби

масової хімічної переробки сировини, напівфабрикатів і промислових відходів на продукти споживання.

Головна мета хімії і хімічної технології – виробництво різноманітних речовин і матеріалів з певним комплексом механічних, фізичних, хімічних та біологічних властивостей за допомоги хімічних реакцій. Хімічна технологія вирішує ці питання на основі загальних наукових принципів (табл. 22).

Т а б л и ц я 22

Наукові принципи хімічного виробництва

Загальні принципи

Часткові принципи

1. Вибір сировини

Доступність і поширеність у природі (глибина залягання сировини), ступінь розробки промислових методів її вилучення, концентрація сировини (вміст основної речовини і домішок), можливість транспортування

2. Створення оптимальних умов проведення хімічних реакцій

Збільшення площі поверхні зіткнення (взаємодії) реагентів, наявність каталізатора, підвищення тиску, нагрівання чи охолодження, концентрація реагентів

3. Повне і комплексне використання сировини

Циркуляція, створення суміжних виробництв (з переробки відходів)

4. Принцип

Конструювання апаратів

Відбір конструкційних матеріалів, теплообмін, утилізація теплоти хімічних реакцій, протитечія і прямотечія реагентів

5. Принцип безперервності

Механізація й автоматизація виробництва

6. Захист довкілля і людини

Автоматизація шкідливих виробництв, герметизація апаратів, утилізація відходів, нейтралізація викидів у атмосферу

На основі загальних принципів хімічної технології розробляється технологічна схема виробництва того чи іншого продукту.

Коротко про головне

Виробництво найважливіших неорганічних речовин здійснює хімічна промисловість, основою якої є хімічна технологія як наука про найбільш раціональні та економічні методи і засоби масової переробки сировини (природних матеріалів), напівфабрикатів, промислових відходів на необхідні продукти за допомоги хімічних реакцій.

Хімічна технологія розв’язує низку проблем: у яких апаратах проводити реакції; з яких матеріалів виготовляти обладнання; якою має бути технологічна схема виробництва; як забезпечити умови, за яких реакції відбуватимуться швидко; як здійснювати контроль за процесом і забезпечити його безпеку. Хімічна технологія вирішує зазначені питання на основі наукових принципів організації хімічного виробництва.

 Загальні наукові принципи хімічного виробництва

 Загальні наукові принципи хімічного виробництва

Мал. 130. Протитечійні апарати: а – змійовиковий і кожухотрубний теплообмінники; б – поглинальна і промивна башти
Загальні наукові принципи хімічного виробництва