Загальні положення, класифікація заходів захисту

Економічна безпека підприємства

Розділ 4. СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВА

Вивченню даної проблеми приділяли увагу багато авторів, які розглядали питання класифікації заходів захисту, способів захисту, проблеми захисту комерційної таємниці, економічної безпеки та безпеки підприємництва. Найбільш чітко та цікаво для сприйняття питання економічного захисту підприємства викладені A. A. Чернявським та В. Е. Духовим, бачення яких в основному наведено нижче.

4.1. Загальні положення і класифікація заходів захисту

Під безпекою підприємства

розуміється стан його стійкої діяльності, при якому реалізуються його програми, забезпечуються прибуток і захист від зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих чинників.

Безпека підприємства повинна забезпечуватися за такими напрямками :

– економічна безпека, включаючи комерційну;

– науково-технічна безпека;

– фізична безпека;

– соціальна безпека.

– Дестабілізуючі чинники – це реальні або потенційні дії, які заподіюють або можуть заподіяти шкоду діяльності підприємства або зробити її неможливою.

До зовнішніх дестабілізуючих чинників відносяться:

зміни законодавства, введення нормативних державних актів, які припиняють, гальмують підприємницьку діяльність або роблять її неможливою;

– дія криміногенних структур;

– недобросовісна конкуренція.

До внутрішніх дестабілізуючих чинників відносяться:

– промислове і комерційне шпигунство;

– соціальні потрясіння;

– незадовільна організація управління підприємством.

Система заходів забезпечення безпеки підприємства включає сукупність державно-правових, адміністративних, режимних заходів, організацію попереджувально-профілактичної роботи з персоналом, фізичну охорону об’єктів і працівників підприємства, впровадження технічних засобів захисту від промислового і комерційного шпигунства.

Заходи по забезпеченню безпеки підприємства можна підрозділити на дві групи :

1. Заходи загального забезпечення безпечної діяльності і функціонування підприємства, покликані попереджати і утруднювати можливість негативної дії на діяльність підприємства будь-якого з дестабілізуючих чинників.

2. Заходи, направлені безпосередньо на боротьбу з ворожою діяльністю конкурентів; їх призначення – виявляти, локалізувати і не допускати конкретних ворожих дій конкурентів.

Група заходів загального забезпечення безпечної діяльності і функціонування підприємства включає:

А) державно-правові заходи;

Б) адміністративні заходи;

В) заходи, здійснювані службою безпеки підприємства.

Державно-правові заходи покликані забезпечити безпеку підприємства в правовому відношенні на державному рівні.

– На практиці державно-правові заходи можуть бути реалізовані за допомогою організації вивчення державних і нормативних актів по захисту підприємства державними органами. З цією метою на підприємстві створюється юридично-правова служба, яка від стежу є інформацію в галузі забезпечення захисту підприємств.

У першу чергу вивчаються законодавчі і нормативні акти – закони, постанови Верховної Ради, укази Президента; потім аналізуються підзаконні акти міністерств і відомств щодо захисту й забезпечення безпеки підприємств. Вивчаються проблеми захисту підприємств від зовнішніх дестабілізуючих чинників. Аналізуються матеріали засобів масової інформації про виникнення потенційних загроз підприємництву внаслідок відсутності законодавчих актів або недоліків законодавчої бази; вивчається криміногенна ситуація в районах функціонування підприємства і його контрагентів, постачальників та інших суб’єктів економічних відносин.

Керівниками підприємства можуть бути встановлені ділові контакти з депутатами Верховної Ради і представниками державної адміністрації на державному і регіональних рівнях для доведення до їх відома проблем, пов’язаних із захистом підприємств, а також для обговорення питань про внесення необхідних поправок в чинні законодавчі і нормативні акти з питань захисту підприємництва.

Адміністративні заходи призначені для забезпечення безпеки підприємства і всіх його співробітників, а також для здійснення контролю виконання встановлених норм і правил, сприяння керівникам різних структур в підтримці встановленого режиму безпеки на об’єктах підприємства. Вони можуть бути реалізовані за допомогою організаційно-правового впливу на діяльність керівників об’єктів і інших структур підприємства в галузі забезпечення захисту цих об’єктів і структур.

Заходи, здійснювані службою безпеки підприємства включають в себе :

– режимні заходи;

– фізичну охорону;

– технічні засоби захисту;

– попереджувально-профілактичну роботу.

Режимні заходи покликані не допустити нанесення збитку підприємству з боку конкурентів. Для цього на об’єктах вводяться різні режими безпеки; розробляються інструкції і положення, які регламентують поведінку працівників і забезпечують захист комерційних інтересів підприємства. Такими документами можуть бути:

– положення щодо забезпечення безпеки об’єктів;

– інструкція, що регламентує перебування працівників на своїх робочих місцях, їх пересування територією, а також контакти між собою;

– інструкція, що регламентує контакти з представниками інших підприємств;

– інструкція по роботі з конфіденційною інформацією.

Контроль виконання режимних заходів забезпечується шляхом проведення планових перевірок і експериментів за оцінкою ефективності функціонування системи безпеки в цілях виявлення недоліків, вдосконалення методів захисту підприємництва.

На підприємстві необхідно організувати фізичну охорону території і будівель шляхом їх огородження, встановлення сигналізації, захисту дверей, воріт, вікон, встановлення зовнішніх і внутрішніх постів, захисту окремих приміщень за допомогою встановлення металевих дверей, грат, охоронної сигналізації тощо. Необхідно також забезпечити фізичний захист персоналу і керівників підприємства різними методами залежно від криміногенної обстановки.

Технічні засоби захисту покликані обмежити можливості отримання інформації про об’єкт структурами економічної розвідки, організованої злочинності і окремими особами. Особливу увагу слід надавати захисту комп’ютерної інформації. Крім організаційно-режимних заходів дана система повинна передбачати своєчасне виявлення встановленої шпигунської техніки шляхом систематичного проведення силами компетентних фахівців інструментальних перевірок приміщень на об’єктах, де можливе отримання конкурентами інформації, що їх цікавить. Слід розробляти і застосовувати додаткові заходи технічного захисту від шпигунства під час проведення переговорів.

Попереджу вально-профілактичні роботи з персоналом є запорукою успіху загальної системи захисту підприємництва. Вони включають вивчення морально-психологічного клімату на підприємстві, виховання у працівників морально-психологічних якостей, що забезпечують дотримання ними вимог безпеки, відчуття відданості фірмі, здійснення профілактики негативних процесів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Загальні положення, класифікація заходів захисту - Довідник з економіки


Загальні положення, класифікація заходів захисту