Запитання. Завдання – Раціональні форми освоєння дійсності – Пізнавальна діяльність особистості

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА

3. Пізнавальна діяльність особистості

3.2. Раціональні форми освоєння дійсності

Запитання. Завдання

1. Поясніть вислів: “Пам’ять – це дорога з минулого в майбутнє”.

2. Які недоліки мають різні теорії пам’яті?

3. Розкрийте відмінності між сенсорною і короткочасною пам’яттю.

4. Як відбувається розвиток і формування пам’яті?

5. Чим довільне запам’ятовування відрізняється від мимовільного?

6. За допомогою яких прийомів можна сповільнити процес забування потрібного матеріалу

або запобігти йому?

7. Чим можна обгрунтувати величезні можливості пам’яті людини?

8. Які причини індивідуальних відмінностей у пам’яті людей?

9. Поясніть, чому початок і кінець розмови запам’ятовуються краще, ніж її середина.

10. Поясніть, чим мислення відрізняється від процесів чуттєвого пізнання.

11. Чому мислення має суспільну природу?

12. У чому проявляється суб’єктивність мислення?

13. Визначте роль інтуїції, гіпотези і плану в мисленнєвій діяльності на матеріалі предмета вашої спеціалізації.

14. Чим мислення людини відрізняється від практичного мислення

тварин?

15. Порівняйте задачу з проблемною ситуацією. Яка між ними відмінність?

16. Складіть алгоритми розв’язування задачі.

17. Покажіть можливі шляхи формування самостійності, критичності та інших якостей мислення у студентів.

18. У чому полягає відмінність уяви від інших психічних процесів?

19. З’ясуйте, чи можна назвати уяву образним мисленням.

20. Чому фантазія краще розвинута у дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях?

21. Як впливає уява на фізіологічні та органічні процеси людини?

22. Проілюструйте роль уяви у творчій діяльності людини.

23. Чому не може бути уяви у тварин?

24. Сучасні комп’ютери здатні здійснювати складні обчислення, грати в шахи, складати вірші і музику, читати і перекладати тексти. Чим таке мислення комп’ютера відрізняється від мислення людини?

Література

Адамар Ж. Очерки психологии открытия в области математики. – М.. 1974.

Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения. – М., 1980.

Балл Г. А. Теория учебных задач. – М., 1990.

Беркинблит М., Петровский А. Фантазия и реальность. – М., 1968.

Брунер Д. Психология познания. – М., 1977.

Брушлинский А. В. Психология мышления и кибернетика. – М., 1979.

Вейн А. М., Каменецкая Б. И. Память человека. – М., 1973.

Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6 т. – М., 1982. – Т. 2.

Давыдов В. В. Виды обобщений в обучении. – М., 1972.

Дергачев В. В. Молекулярные и клеточные механизмы памяти. – М., 1977.

Загальна психологія/ О. Скрипченко, Л. Долинська, 3. Огороднійчук та ін. – К., 1999.

Зинченко П. И. Непроизвольное запоминание. – М., 1961.

Зінченко П. І., Репкіна Г. В. Пам’ять і її розвиток. – К., 1965.

Иванов С. Отпечаток перстня. – М., 1974.

Исследование мышления в советской психологии/ Под ред. Е. В. Шо – роховой. – М., 1966.

Калмыкова 3. И. Продуктивное мышление как основа обучаемости. – М„ 1981.

Коршунова Л. С. Воображение и его роль в познании. – М., 1989.

Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К., 1989.

Линдсей П., Норман Д. Переработка информации у человека. – М., 1974.

Лурия А. Р. Маленькая книжка о большой памяти. – М., 1968.

Моляко В. А. Психология конструкторской деятельности. – М., 1983.

М’ясоїд П. А. Загальна психологія. – К., 1998.

Петровский А. В. Роль фантазии в развитии личности. – М., 1961.

Психологія/ За ред. Г. С. Костюка. – К., 1968.

Психологія/ За ред. Ю. Л. Трофімова. – К., 1999.

Роменець В. А. Фантазія, пізнання, творчість. – К., 1965.

Рубинштейн С. Л. О мышлении и путях его исследования. – М., 1958.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: В 2-х т. – M., 1989.

Скрипченко О. В. Психічний розвиток учнів. – К., 1974.

Смирнов А. А. Проблемы психологии памяти. – М., 1966.

Тихомиров О. К. Психология мышления. – М., 1984.

Фрейд 3. Толкование сновидений. – К., 1991.

Хофман И. Активная память. – М., 1986.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Запитання. Завдання – Раціональні форми освоєння дійсності – Пізнавальна діяльність особистості - Довідник з психології


Запитання. Завдання – Раціональні форми освоєння дійсності – Пізнавальна діяльність особистості