Зміни в балансі, спричинені господарськими операціями

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Розділ 3.

Бухгалтерський баланс

3.2. Зміни в балансі, спричинені господарськими операціями

В процесі діяльності кожного підприємства як господарські засоби, так і джерела їх утворення постійно змінюються. Такі зміни відбуваються, зокрема, під впливом здійснюваних господарських операцій.

Господарська операція являє собою дію, яка призводить до змін в структурі господарських засобів і джерел їх утворення. В свою чергу господарські операції можуть

бути як позитивними (відпущено виробничі запаси із складу у виробництво), так і негативними (частина готової продукції не відповідала технічними вимогам і була остаточно забракована).

Є чотири типи господарських операцій, які призводять до змін або лише в структурі господарських засобів, або лише у структурі джерел утворення господарських засобів, або у структурі господарських засобів і джерел їх утворення одночасно. Якщо взяти до уваги, що господарські засоби і джерела їх утворення знаходять своє відображення відповідно в активі і пасиві балансу, то можна зробити висновок, що вказані типи господарських

операцій призводять до змін або в активі, або в пасиві, або в активі і пасиві балансу одночасно.

Отже, дамо характеристику таких операцій і тих змін, до яких вони призводять у бухгалтерському балансі.

Перший тип господарських операцій передбачає, що зміни відбуваються лише в структурі господарських засобів, тобто активі балансу (одна стаття збільшується, а інша зменшується на одну і ту ж суму), але підсумок по активу в цілому залишається незмінним.

Другий тип господарських операцій передбачає, що зміни відбуваються лише в структурі джерел господарських засобів, тобто пасиві балансу (одна стаття збільшується, а інша зменшується на одну і ту ж суму), але підсумок по пасиву в цілому залишається незмінним.

Третій тип господарських операцій передбачає, що відбувається одночасне збільшення як господарських засобів (збільшення окремих статей активу балансу), так і джерел господарських засобів (збільшення окремих статей пасиву балансу) на одну і ту ж саму суму. В цілому підсумок і по активу, і по пасиву балансу зростає, але в рівних частинах, що дозволяє зберегти баланс.

Четвертий тип господарських операцій передбачає, що відбувається одночасне зменшення як господарських засобів (зменшення окремих статей активу балансу), так і джерел утворення господарських засобів (зменшення окремих статей пасиву балансу) на одну і ту ж суму. В цілому підсумок і по активу, і по пасиву зменшується, але в рівних частинах, що дозволяє зберегти баланс.

Для більшої наглядності змін, які відбуваються в структурі активу і пасиву, складемо початковий баланс на прикладі умовного підприємства (табл. 3.3.) з невеликою кількістю статей і розглянемо декілька господарських операцій.

Таблиця 3.3.

Баланс

Підприємства “Росток” (початковий)

АКТИВ

ПАСИВ

Назва статті

Сума,

Грн.

Назва статті

Сума,

Грн.

Основні засоби

25000

Статутний капітал

20000

Виробничі запаси

6000

Прибуток

11500

Незавершене виробництво

2500

Кредити банків

4000

Грошові кошти в національній валюті

5000

Заборгованість по оплаті праці

3000

Баланс

38500

Баланс

38500

Операція першого типу. Відпущено зі складу виробничі запаси у виробництво для виготовлення продукції на суму 4000 грн.

Результатом здійснення цієї операції стало зменшення в структурі активу балансу вартості виробничих запасів (6000-4000) = 2000 грн. та збільшення вартості незавершеного виробництва (2500+4000) = =6500 грн. Поруч з тим підсумок по активу балансу в цілому залишився незмінним, а рівність між активом і пасивом не порушилася.

Результатом здійснення операції першого типу стали відповідні зміни у балансі (табл. 3.4).

До господарських операцій першого типу відносяться також: оприбуткування готової продукції із виробництва на склад, отримання грошей із розрахункового рахунку у касу, видача грошових коштів із каси під звіт працівникам підприємства та ін.

Таблиця 3.4.

Баланс

Підприємства “Росток” (після операції першого типу)

АКТИВ

ПАСИВ

Назва статті

Сума,

Грн.

Назва статті

Сума,

Грн.

Основні засоби

25000

Статутний капітал

20000

Виробничі запаси

2000

Прибуток

11500

Незавершене виробництво

6500

Кредити банків

4000

Грошові кошти в національній валюті

5000

Заборгованість по оплаті праці

3000

Баланс

38500

Баланс

38500

Операція другого типу. Частину прибутку спрямовано на збільшення статутного капіталу підприємства на суму 8000 грн.

Результатом цієї операції стало зменшення в структурі пасиву балансу прибутку підприємства (11500 – 8000) = 3500 грн. та збільшення розміру статутного капіталу (20000 + 8000) = 28000 грн. Поряд з тим підсумок по пасиву балансу в цілому залишився незмінним, а рівність між активом і пасивом балансу не порушилася.

Результатом здійснення операції другого типу стали відповідні зміни у балансі (табл. З.5.).

Таблиця 3.5.

Баланс

Підприємства “Росток” (після операції другого типу)

АКТИВ

ПАСИВ

Назва статті

Сума,

Грн.

Назва статті

Сума,

Грн.

Основні засоби

25000

Статутний капітал

28000

Виробничі запаси

2000

Прибуток

3500

Незавершене виробництво

6500

Кредити банків

4000

Грошові кошти в національній валюті

5000

Заборгованість по оплаті праці

3000

Баланс

38500

Баланс

38500

До господарських операцій другого типу відносяться також: утримання із заробітної плати працівників суми прибуткового податку, утримання із заробітної плати працівників до фондів соціального спрямування, погашення заборгованості перед постачальником за рахунок довгострокового або короткострокового кредиту банку та ін.

Операція третього типу. Отримано на розрахунковий рахунок підприємства кредит банку у розмірі 5000 грн.

Результатом здійснення цієї операції стало одночасне збільшення як по активу балансу, зокрема грошових коштів в національній валюті (5000+5000) = 10000 грн., так і по пасиву балансу, зокрема заборгованості перед банком за кредитами (4000+5000) = 9000 грн. Треба зазначити, що підсумок як по активу, так і по пасиву зріс на одну і ту ж суму, що забезпечило рівність між активом і пасивом балансу.

Результатом здійснення операції третього типу стали відповідні зміни у балансі (табл. 3.6).

Таблиця 3.6.

Баланс

Підприємства “Росток” (після операції третього типу)

АКТИВ

ПАСИВ

Назва статті

Сума,

Грн.

Назва статті

Сума,

Грн.

Основні засоби

25000

Статутний капітал

28000

Виробничі запаси

2000

Прибуток

3500

Незавершене виробництво

6500

Кредити банків

9000

Грошові кошти в національній валюті

10000

Заборгованість по оплаті праці

3000

Баланс

43500

Баланс

43500

До господарських операцій третього типу відносяться також: нараховано заробітну плату працівникам основного виробництва, надійшли від постачальника виробничі запаси, оплата за які не була проведена, проведено нарахування на заробітну плату працівників до фондів соціального спрямування і включено у витрати виробництва та ін.

Операція четвертого типу. Виплачено із каси підприємства заборгованість перед працівниками по оплаті праці у розмірі 2200 грн.

Результатом здійснення цієї операції стало одночасне зменшення як по активу балансу, зокрема грошових коштів в національній валюті (10000-2200) = 7800 грн., так і по пасиву балансу, зокрема заборгованості по оплаті праці перед працівниками підприємства (3000-2200) = 800 грн. Треба зазначити, що підсумок як по активу балансу, так і по пасиву зменшився на одну і ту ж суму, що забезпечило рівність між активом і пасивом балансу.

Результатом здійснення операції четвертого типу стали відповідні зміни у балансі (табл. 3.7).

Таблиця 3.7.

Баланс

Підприємства “Росток” (після операції четвертого типу)

АКТИВ

ПАСИВ

Назва статті

Сума,

Грн.

Назва статті

Сума,

Грн.

Основні засоби

25000

Статутний капітал

28000

Виробничі запаси

2000

Прибуток

3500

Незавершене виробництво

6500

Кредити банків

9000

Грошові кошти в національній валюті

7800

Заборгованість по оплаті праці

800

Баланс

41300

Баланс

41300

До господарських операцій четвертого типу відносяться також: оплата постачальникам за раніше поставлені виробничі запаси, повернення банку раніше отриманого кредиту, перерахування до бюджету податків та ін.

Розглянуті типи операцій охоплюють всі варіанти змін у балансі. Вони мають велике значення для розуміння сутності господарських операцій та правильного їх відображення в системі бухгалтерських рахунків.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Зміни в балансі, спричинені господарськими операціями - Бухгалтерський облік


Зміни в балансі, спричинені господарськими операціями