ЗОНА СТЕПУ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6

РОЗДІЛ ІІІ. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

ТЕМА 5. ЗОНА СТЕПУ

УРОК 37. ЗОНА СТЕПУ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6

Тема. Географічне положення, межі та розміри степу. Головні ознаки природних умов. Поділ на підзони. Несприятливі природні процеси. Природоохоронні території. Практична робота № 6. Складання порівняльної характеристики природних зон і країв України (за вибором).

Навчальна мета: сформувати знання про географічне положення зони степу; удосконалювати навички давати комплексну характеристику зони; продовжити

формувати навички порівняння природних комплексів; удосконалювати навички роботи з різними тематичними картами, їх використання на практиці.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, карта фізико-географічного районування, карти України: фізична, кліматична, грунтів, рослинності.

Опорні та базові поняття: фізико-географічна зона, фізико-географічна підзона, фізико-географічний край, фізико-географічна область, природні компоненти, змінені природні ландшафти, антропогенні ландшафти, природоохоронні території.

Географічна номенклатура: фізико-географічні підзони, краї

та області зони; раніше вивчені об’єкти рельєфу, гідрографії, адміністративні області.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

– На карті покажіть межу між лісостеповою і степовою зонами.

– Які несприятливі метеорологічні явища характерні для східних та південних частин рівнинної території України?

– У чому полягає особливість формування внутрішніх вод півдня України?

– Які підзони виділяються в зоні степів? За якими ознаками?

– До яких умов існування пристосовані тварини степової зони?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Для повної картини природи рівнинної фізико-географічної країни слід з’ясувати особливості степової зони.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Географічне положення

S? 240 тис км2, 40 % території України; смугою більш ніж на 1000 км, завширшки від 100 км на заході до 300 км на сході, подекуди до 450 км.

2. Особливості природи

– Різноманітний низовинний і височинний рельєф; поверхня складена лесами та лесовидними суглинками, пісками, продуктами вивітрювання кристалічних порід.

– Клімат континентальний з інтенсивним тепловим режимом; випаровуваність удвічі переважає над кількістю опадів; найтриваліший в Україні вегетаційний період.

– Густота річкової сітки найнижча в країні (0,1 км/км2), великі річки є транзитними; озера переважно лиманні, заплавні, деякі солоні; грунтові води високомінералізовані.

– 90 % зони зайнято чорноземами звичайними та південними, є каштанові грунти в комплексі із солонцями.

– Природна рослинність трав’яниста, залісеність – 3 % (переважно полезахисні насадження, байрачні ліси). Природні степові угруповання збереглися лише в заповідниках та на схилових ділянках.

– Переважними природними ландшафтами були різнотравні ковилові, типчакові, лучні степові на чорноземах, зараз майже повністю замінені господарськими.

3. Фізико-географічні одиниці

На відміну від інших, зона поділяється на 3 підзони. Ті, у свою чергу, діляться на 7 країв, а потім на 22 області. Змінюються відповідно до зональних закономірностей в широтному напрямку та за умов посилення континентальності – із заходу на схід, а також впливають азональні фактори (рельєф).

4. Ресурси та їх використання

Орні землі становлять понад 75 % території. Зона багата земельними, мінерально-сировинними ресурсами, на окремих ділянках – рекреаційними, водними, кліматичними.

5. Проблеми зони

Часті посухи, суховії, наростають несприятливі природні процеси: водна та вітрова ерозія, засолення грунтів. Цілинні степи збереглися лише в заповідниках.

6. Природоохоронні території та заходи

Біосферні заповідники: Асканія-Нова, Чорноморський, Дунайський, створено ряд природних заповідників, заказників. Заходи залежать від інтенсивності господарської діяльності та несприятливих природних процесів.

V. Закріплення вивченого матеріалу. Систематизація отриманих знань. Виконання практичної роботи № 6

1. Актуалізація опорних знань, повідомлення теми й мети роботи

– Назвіть найважливіші фактори виділення фізико-географічних: а) зон; б) підзон; в) країв; г) областей.

– Які природні компоненти утворюють ПТК?

2. Вступні та тренувальні вправи

Оберіть дві природні області різних природних зон. Назвіть їх основні природні компоненти. За цими даними визначте ознаки подібності та значної відмінності. Поясніть їх.

3. Самостійне виконання завдань

– Аналогічно оберіть два ПТК одного рангу, але різних природних зон. Результати оформіть у зручному і наочному (на вашу думку) вигляді.

– На основі виконаної роботи зробіть висновок про причини відмінності ПТК, що порівнюються.

VI. Підсумки уроку

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати §___.

2. Доопрацювати практичну роботу № 6.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


ЗОНА СТЕПУ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6 - Плани-конспекти уроків по географії


ЗОНА СТЕПУ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6