ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ. МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ

УРОК 20. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ. МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ

Навчальна мета: охарактеризувати головні форми міжнародного співробітництва, визначити обсяги та структуру зовнішньоекономічних зв’язків; розглянути особливості основних видів міжнародного туризму; розвивати уміння порівнювати та узагальнювати, аналізувати статистичні та картографічні матеріали, створювати мультимедійні презентації.

Обладнання: політична карта світу, підручник, довідники, атласи, таблиці, діаграми, комп’ютер, мультимедійний проектор.

Основні

поняття: зовнішня торгівля, ринок послуг, туризм, експортери, імпортери, інвестиції.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

– Назвіть основні види транспорту та розкрийте головні особливості територіальної організації кожного з них.

– Який вид транспорту відіграв вирішальну роль у формуванні світового господарства?

– Чи існує залежність між рівнем економічного розвитку країни та особливостями організації її транспортної системи? Підтвердьте свою думку конкретними прикладами.

– Які форми зовнішніх економічних

зв’язків вам відомі?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Сучасне світове господарство не може існувати без різноманітних форм міжнародних економічних зв’язків. Головними їх формами є: зовнішня торгівля товарами, кредитно-фінансові відносини, науково-технічні зв’язки, надання послуг та міжнародний туризм. Вони охоплюють велику кількість міжнародних операцій, в яких беруть участь практично всі країни. Розглянемо та охарактеризуємо сучасні тенденції розвитку головних форм міжнародних відносин.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Зовнішня торгівля товарами

Обсяг світового експорту товарів на початку ХХІ ст. перевищив 12 трлн дол. США та продовжує щорічно збільшуватися на декілька відсотків. В епоху НТР суттєво змінилася товарна структура торгівлі. У структурі експорту спостерігається зниження часток сільськогосподарської продукції та мінеральної сировини.

Завдання 1. Ознайомтеся з частками регіонів у зовнішній торгівлі світу та поясніть, чому їх розподіл відбувається саме таким чином.

Більша частина обороту загальносвітової зовнішньої торгівлі товарами – це результат взаємних торговельних зв’язків між економічно розвиненими країнами. Останніми десятиріччями стрімко зростає частка Китаю.

Завдання 2. Порівняйте показники експорту та імпорту провідних країн та визначте, які країни мають позитивне торгівельне сальдо, а які – від’ємне. Чому?

Завдання 3. Наведіть декілька прикладів товарів, які експортують або імпортують провідні країни.

2. Кредитно-фінансові відносини

Кредитно-фінансові відносини (міжнародна міграція капіталу) полягають у вивезенні капіталу, що відбувається у різних формах: міжнародні займи і кредити (вивезення позикового капіталу); прямі закордонні інвестиції (капіталовкладення, що передбачають створення власного виробництва за кордоном, або придбання контрольного пакету акцій місцевих кампаній). Важливими регуляторами міжнародного руху капіталу є Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародний валютний фонд (МВФ).

3. Надання послуг

Світовий ринок послуг – це система міжнародних відносин обміну, які існують на основі міжнародного поділу праці та інших форм міжнародних економічних відносин, де основним товарним об’єктом виступають різноманітні види послуг. Світовий ринок послуг охоплює науково-технічне співробітництво, міжнародний туризм, транспортні послуги.

Завдання 4. Наведіть приклади, в яких галузях науко-технічного співробітництва Україна може брати участь як повноправний партнер.

4. Міжнародний туризм

За цілями розрізняють п’ять основних напрямів туризму: рекреаційний (оздоровчий), екскурсійний (пізнавальний), науковий, діловий, релігійний.

Доходи від туризму складають 8 % світового експорту і 30 % міжнародної торгівлі послугами. Щорічне зростання світових туристичних потоків на 4-5 %. За прогнозами Всесвітньої організації туризму (ВОТ) найближчим часом кількість туристів перевищить 1 млрд., а доходи від туризму в 2010 складуть 1550 млрд. дол. США, а в 2020 р. – до 2000 млрд. дол. США. У деяких країнах туризм є однією з пріоритетних галузей, внесок у валовий національний дохід яких складає 15-35 % (Угорщина, Чехія, Австрія, Швейцарія, Італія, Франція, Іспанія, Португалія).

Завдання 5. Проаналізуйте карту атласу “Міжнародний туризм” та визначте: а) напрямки основних туристичних потоків; б) країни, в яких прибутки від туризму перевищують видатки на туризм; поясніть причини цього явища; в) країни, в яких видатки на туризм перевищують прибутки від туризму; поясніть причини цього явища.

Виступи учнів, які підготували мультимедійні презентації за темами: “Найбільш популярні туристичні об’єкти Європи”; “Найбільш популярні туристичні об’єкти США та Канади”.

Запитання. Яке значення для економіки України має розвиток туризму?

V. Закріплення нових знань і умінь учнів

Завдання 6 (робота в парах). Запропонуйте власний план заходів, яких необхідно вжити в Україні для збільшення кількості іноземних туристів.

Завдання 7. Визначте позитивні та негативні наслідки розвитку туризму в будь-якій країні світу.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

– Опрацювати § .

– За текстом параграфа підготувати 10 тестових запитань закритого типу (4 варіанти відповіді з позначенням правильної).

– Продовжити підготовку до ділової гри за темою “Розширене засідання ООН з питань глобальних проблем людства”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ. МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ - Плани-конспекти уроків по географії


ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ. МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ