Зв’язок між класами неорганічних сполук – НАЙВАЖЛИВІШІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

Розділ 6. НАЙВАЖЛИВІШІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

§ 6.6. Зв’язок між класами неорганічних сполук

Між простими речовинами, оксидами, кислотами, основами і солями існує генетичний зв’язок, а саме – можливість їх взаємного переходу. Наприклад, проста речовина метал кальцій внаслідок сполучення його з киснем перетворюється на оксид кальцію. Оксид кальцію під час взаємодії з водою утворює гідроксид кальцію, а останній під час взаємодії з

кислотою перетворюється на сіль. Ці перетворення можна подати схемою:

Са −> СаО -> Са(OН)2 −> CaSO4.

До цього самого продукту можна дійти, виходячи з неметалу, наприклад сірки:

S -> SO -> H2SO4 -> CaSO4.

Отже, різними шляхами добута одна й та сама сіль. Можливий і зворотний перехід – від солі до інших класів неорганічних сполук і простих речовин. Наприклад, від сульфату купруму(ІІ) шляхом його взаємодії з лугом можна перейти до гідроксиду купруму(ІІ), від нього за допомогою прожарювання – до оксиду купруму(ІІ), а з останнього – відновленням воднем при нагріванні добути просту речовину –

мідь:

CuSO4 -> Cu(OH)2 −> СuО −> Сu.

Подібний зв’язок між класами неорганічних сполук, оснований на добуванні речовин одного класу з речовин іншого класу, називається генетичним. Однак слід мати на увазі, що часто добування речовин здійснюється не прямим, а опосередкованим шляхом. Наприклад, гідроксид купруму(ІІ) не можна добути реакцією взаємодії оксиду купруму(ІІ) з водою, оскільки у цьому разі взаємодії немає. Тоді застосовують непрямий шлях: на оксид купруму(ІІ) діють кислотою, добувають сіль, а із солі дією розчину лугу добувають гідроксид купруму(ІІ).

Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук можна виразити схемою:

Метал -> Основний оксид -> Основа

Сіль

Неметал -> Кислотний оксид -> Кислота
Зв’язок між класами неорганічних сполук – НАЙВАЖЛИВІШІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК - Довідник з хімії


Зв’язок між класами неорганічних сполук – НАЙВАЖЛИВІШІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК