Розділ 13. Фінансовий ринок – МОДУЛЬ 4

ФІНАНСИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

МОДУЛЬ 4 . ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТРАХУВАННЯ ТА СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ І МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ

Розділ 13. Фінансовий ринок

1. Фінансовий ринок – це:

А) специфічна сфера грошових відносин, яка функціонує за умов наявності в економіці реальних власників;

Б) ринок, який складається із ринку цінних паперів та ринку позичкових капіталів;

В) сукупність економічних відносин у сфері трансформації тимчасово вільних коштів у позичковий капітал через фінансово – кредитні інститути та

ринок цінних паперів на основі попиту та пропозиції;

Г) усі відповіді правильні.

2. Фінансовий ринок – це механізм:

А) утворення капіталу;

Б) використання капіталу;

В) перерозподілу капіталу;

Г) акумуляції капіталу.

3. Фінансовий ринок за інституційною ознакою поділяють на:

А) ринок грошей та ринок капіталів;

Б) фінансово-кредитні інститути та ринок цінних паперів;

В) обліковий та міжбанківський ринок;

Г) ринок позичкових зобов’язань та валютний ринок.

4. Фінансовий ринок за часовою ознакою поділяють на:

А) ринок грошей та ринок капіталів;

Б) обліковий

та міжбанківський ринок;

В) кредитний ринок та фондовий ринок;

Г) ринок позичкових зобов’язань та валютний ринок.

5. Ринок капіталів включає:

А) фондовий та валютний ринок;

Б) ринок грошей та довгострокових банківських кредитів і депозитів;

В) обліковий, міжбанківський, валютний ринок;

Г) ринок цінних паперів, середньо – та довгострокових банківських кредитів.

6. Грошовий ринок включає:

А) фондовий та валютний ринок;

Б) ринок капіталів, довгострокових банківських кредитів та депозитів;

В) обліковий, міжбанківський, валютний ринок;

Г) ринок грошових сурогатів та середньострокових фінансових інструментів.

7. Ринок цінних паперів включає:

А) ринок грошей та ринок капіталів;

Б) первинний та вторинний ринки цінних паперів;

В) біржовий та “вуличний” ринки;

Г) обліковий, міжбанківський та валютний ринки;

8. Суб’єкти фінансового ринку, що вкладають свої грошові кошти в цінні папери виключно в цілях отримання доходу – це:

А) фінансові посередники;

Б) емітенти;

В) індивідуальні інвестори;

Г) портфельні інвестори.

9. Кредитори та позичальники – це суб’єкти:

А) страхового ринку;

Б) ринку позичкових капіталів;

В) ринку цінних паперів;

Г) ринку нерухомості.

10. Об’єктами фінансового ринку є:

А) фінансово-кредитні інститути;

Б) інститути інфраструктури фінансового ринку;

В) держава, суб’єкти господарювання та домашні господарства;

Г) інструменти фінансового ринку.

11. Емітенти – це суб’єкти:

А) що залучають фінансові ресурси;

Б) що вкладають грошові кошти у фінансові інструменти;

В) що перерозподіляють фінансові ресурси;

Г) що реалізують різні види страхових послуг.

12. Суб’єкти фінансового ринку, що купують контрольний пакет акцій для здійснення управління підприємством, – це:

А) фінансові посередники;

Б) емітенти;

В) індивідуальні інвестори;

Г) стратегічні інвестори.

13. До боргових фінансових інструментів належать:

А) акції, облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати;

Б) акції, інвестиційні сертифікати, опціони, свопи, облігації;

В) державні та корпоративні облігації, казначейські та комерційні векселі, чеки;

Г) первинні фінансові інструменти та деривативи.

14. За характером фінансових зобов’язань фінансові інструменти поділяють на такі види:

А) інструменти грошового ринку, інструменти валютного ринку, інструменти страхового ринку, інструменти ринку цінних паперів, інструменти ринку золота та нерухомості;

Б) короткострокові та довгострокові фінансові інструменти;

В) боргові та пайові;

Г) первинні та вторинні.

15. Деривативи в основному використовують:

А) для отримання дивідендів;

Б) для отримання процентів;

В) для засвідчення права власності на депозит у банку;

Г) для хеджування цінового ризику.

16. Фінансові інститути на фінансовому ринку – це:

А) емітенти;

Б) інвестори;

В) посередники;

Г) споживачі.

17. Обліковий та міжбанківський ринок – це частини:

А) ринку грошей;

Б) ринку капіталів;

В) валютного ринку;

Г) фондового ринку.

18. До пайових фінансових інструментів належать:

А) акції, облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати;

Б) акції, інвестиційні сертифікати, опціони, свопи, облігації;

В) акції, паї, інвестиційні сертифікати;

Г) первинні фінансові інструменти та деривативи.

19. Ринок цінних паперів – це частина:

А) ринку грошей;

Б) ринку капіталів;

В) валютного ринку;

Г) ринку банківських кредитів.

20. Валютний ринок – це частина:

А) ринку грошей;

Б) ринку капіталів;

В) ринку банківських кредитів;

Г) фондового ринку.

21. До вторинних фінансових інструментів належать:

А) акції, облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати;

Б) акції, інвестиційні сертифікати, опціони, свопи, облігації;

В) державні та корпоративні облігації, казначейські та комерційні векселі, чеки, деривативи;

Г) ф’ючерсні та форвардні угоди, опціони, свопи, варіанти.

22. Яка з організаційних структур є ключовою на фінансовому ринку:

А) лізингові компанії;

Б) пенсійні фонди;

В) страхові компанії;

Г) фондові біржі?

23. Вторинний ринок цінних паперів включає:

А) продаж і купівлю цінних паперів, які щойно випущені;

Б) купівлю і продаж раніше випущених цінних паперів;

В) мобілізацію цінних паперів;

Г) немає правильної відповіді.

24. Емітентом називається юридична особа, яка:

А) купує цінні папери;

Б) випускає цінні папери;

В) продає цінні папери;

Г) немає правильної відповіді.

25. Який із зазначених цінних паперів не є борговим зобов’язанням:

А) облігація;

Б) казначейське зобов’язання держави;

В) акція;

Г) вексель?

26. Які акції гарантують виплату дивідендів у заздалегідь зазначеному розмірі, незалежно від суми отриманого прибутку:

А) іменні;

Б) прості;

В) привілейовані;

Г) на пред’явника?

27. Основною установою, що регулює функціонування ринку цінних паперів, є:

А) Міністерство фінансів України;

Б) Національний банк України;

В) Фонд державного майна;

Г) Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Розділ 13. Фінансовий ринок – МОДУЛЬ 4 - Фінансовий ринок


Розділ 13. Фінансовий ринок – МОДУЛЬ 4