Валовий оборот – сумарна вартість усіх видів виробленої підприємством продукції за певний час. В. о. характеризує обсяг виробничої діяльності підприємства, в той час як валова

Військовий облік – облік усіх військовозобов’язаних і призовників з метою планомірного комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України. В.

Цілі: – навчальна: удосконалити вміння виконувати множення многочленів, розв’язувати задачі, які передбачають множення многочленів; – розвивальна: формувати вміння бачити закономірності; сприяти удосконаленню обчислювальних навичок; –

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 6 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 6.6. ПОРТИ УКРАЇНИ Портові збори У морському порту справляються такі цільові портові збори: корабельний, причальний, якірний, канальний, маяковий,

Екологія – охорона природи ДЕНДРАРІЙ, арборетум – колекція дерев та чагарників, що вирощуються у відкритому грунті. Насадження Д., що звичайно формуються у стилі ландшафтного парку,

Законодавство валютне – сукупність правових норм, які регулюють порядок укладання та виконання угод з валютними цінностями всередині країни, угод між резидентами й нерезидентами, а також

Реалізація застави – 1) вступ у володіння заставою за умови, що дебітор не виконує умов оплати кредиту; 2) вимога гарантій під наданий кредит у разі

Тема. ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ УРОК 40. ВИД, ВИДОУТВОРЕННЯ. МІКРОЕВОЛЮЦІЯ Цілі уроку: розглянути поняття виду і процеси ви­доутворення, проаналізувати механізми мікроеволюції; розвивати аналітичне мислення; виховувати бережливе

Культурологічний словник УНІВЕРСАЛЬНА УНІЯ (від лат. universalis – загальний, всеохопний і unio – об’єднання) – умовна назва здійснюваних у 1629, 1635-1638, 1647-1648 рр. спроб до

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Облігації цільові – облігації, що випускаються у вигляді позик під відповідні товари і послуги. Надають право утримувачу на придбання цих

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ФОРМУВАТИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ НАВИЧКИ, ЗАКРІПЛЮВАТИ ВМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ НА СПІЛЬНУ РОБОТУ ТА РІВНЯННЯ І. Перевірка домашнього завдання Фронтально перевірити план та пояснити вибір

Валютна монополія (валютная монополия) – виключне право держави на здійснення операцій з валютними цінностями, а також розпоряджатися належним їй золотом – валютними резервами. В. м.

Прогалина у праві – відсутність нормативно-правової регламентації певної групи суспільних відносин у сфері правового регулювання. На першій стадії правозастосувальної діяльності іноді не вдається знайти юридичну

ТЕПЛОТВОРЕННЯ У БДЖІЛ – має величезне значення для бджолосім’ї. Організм бджоли може регулювати температуру тіла: знижувати до 12 °С і нижче та підвищувати до 44

Екологія – охорона природи БІОТРОФ, біофаг – організм, який харчується іншими живими організмами.

Політологічний словник Зенон Елейський (бл. 490 – бл. 430 до н. е.) – давньогрецький філософ, представник елейської школи, засновник діалектики як правності в тлумаченні суперечностей

Аварійний комісар – фізична або юридична особа, яка виступає посередником між страхувальником і страхівником і до послуг якої вдаються страхувачі для захисту своїх інтересів. Страхувач

Організація транспортних подорожей і перевезень туристів ДОДАТОК Закон України “Про транспорт” (витяг) ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 51, cт. 446) { Вводиться

Навроцький Володимир (1847-1882) – економіст-статистик, який досліджував причини зубожіння населення на території Галичини (передусім на прикладі сільського господарства). З цією метою він вивчав процес диференціації

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.1. Організаційні документи Правила Правила – це службові документи організаційного характеру, в яких викладаються настанови або вимоги,

Соціологія короткий енциклопедичний словник МАКОВЕЦЬКИЙ Адам Мефодійович (1937) – укр. соціолог. Закінчив Чернівецький держ. ун-т, філол. ф-т (1964). Пройшов шлях від лаборанта до зав. кафедри

Культурологічний словник ФУНКЦІЇ РЕЛІГІЇ – способи, рівень, напрями впливу релігії на соціум, його структурні елементи та особистість.

Мета: розкрити роль фізичного знання в житті людини, суспільному виробництві і техніці, сутність наукового пізнання засобами фізики; виробляти в учнів первинні дослідницькі навички; розвивати і

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ОРГАНІЧНА ХІМІЯ АЛКІНИ Фізичні властивості алкінів Фізичні властивості алкінів схожі на властивості алканів

Кооперативне підприємство (кооператив) – добровільне об’єднання індивідуальних виробників на основі кооперативної власності на різноманітні об’єкти привласнення й демократичного управління нею з метою раціонального використання всіх

Рента економічна – форма економічної реалізації власності на окремі фактори виробництва, яку привласнює підприємець внаслідок зменшення витрат на одиницю продукції порівняно з іншими товаровиробниками. Якщо

ЛЕКСИКА Антоніми Антоніми (від грецького Anti – “проти” й Onyma – “ім’я”) – це слова з протилежним лексичним значенням. Наприклад: Початок – кінець, сильний –

Безпека життєдіяльності 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 3.6. Надзвичайні ситуації екологічного характеру 3.6.1. Основні причини та класифікація Діяльність людини стає дедалі несуміснішою зі звичайними

Аналіз ринку (анализ рынка) – комплекс дій, спрямований на глибоке вивчення всієї багатогранності факторів, умов, ситуацій, які впливають на стан і розвиток ринку, на зміни

Тема 1 КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ УРОК 3 Тема. Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Стала Авогадро Цілі уроку: сформувати уявлення учнів

Левередж “короткий” – угода, згідно з якою клієнт бере на себе зобов’язання продати цінні папери фірмі, яка використовує левередж, за певною ціною, сподіваючись, що ціни

Тема. Алгоритми з розгалуженням. Створення та виконання алгоритмів з розгалуженням для виконавців у визначеному середовищі. “Якщо – то – інакше”. Аналіз тексту задачі. Мета. Закріпити

Педагогічна психологія: навчальний-методичний посібник РОЗДІЛ 3 2 ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ УЧІННЯ 2.5. Рівневий аналіз навчальної діяльності Структуру навчальної діяльності можна аналізувати на трьох рівнях її організації:

Політологічний словник Групи тиску – певна група людей, метою діяльності яких є тиск на вибір і прийняття політичних рішень. Характерними ознаками Г. т. є мінімум

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ УРОК № 28 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-розповідь на основі власного досвіду Мета: навчити школярів складати твори-розповіді на основі власного

Політологічний словник Біди влади (colamitees / misfortunes of power) – негаразди, труднощі, складнощі, що супроводжують певну владу під час її невдач, неефективного функціонування. Відтак виникає

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.2. Розпорядчі документи Документи з кадрових питань Заява. Характеристика. Автобіографія. Резюме. Ключові слова: · заява, · характеристика,

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Теорія Доу – теорія, відповідно до якої аналіз статистичної інформації за значний період підвищення і падіння цін на акції дають

Соціологія короткий енциклопедичний словник КЕТЛЕ Ламбер Адольф Жак (1796 – 1874) – бельг, – франц. математик, астроном, соціолог, один з основоположників сучасної статистики, учень П.

Екологія – охорона природи РАДІОЕКОЛОГІЯ – розділ екології, що вивчає вплив радіоакт. речовин середовища на організми та їх угруповання. Досліджує розподіл, концентрування та міграцію радіонуклідів

ФАШИЗМ – правоекстремістська політична течія та ідеологія, що спирається на войовничий антидемократизм, расизм, шовінізм, доведені до істерії, на звеличування тоталітарної держави, обстоювання сильної, авторитарної партії,

Резолюція бюджетна – нормативний документ, що визначає пріоритети бюджетної політики держави на наступний бюджетний рік.

Екологія – охорона природи АНІЗОФІЛІЯ – явище утворення різних за розміром листків на верхній і нижній частинах горизонтальних пагонів. Листки верхньої частини таких пагонів менші,

Балансовий лист (балансовый лист) – документ, у якому зафіксовані кошти, що знаходяться на балансі.

Інтенсивність праці – напруженість живої праці, яка визначається витратами робочої сили за одиницю часу. Динаміка І. п. вимірюється витратами фізичної, розумової, нервової енергії протягом однієї

Політологічний словник Сценарний підхід у політиці – один з методів аналізу політичних явищ та процесів. Сутність С. п. п. полягає у його синтезі різноманітних методів,

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ДОДАТКИ (зразки первинних документів) Додаток 25 ПОТОЧНИЙ РАХУНОК В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ Відкрити поточний рахунок №___________________________________ У____________________________________ (найменування валюти) ____________________________________________________

Консерватизм економічний (від лат. conservare – охороняти, зберігати)- сукупність економічних теорій та політика, що передбачають обмежене втручання держави в економіку, посилення саморегуляції ринку. До консервативного

Покриття фіксованих витрат – показник, за допомогою якого визначають, у скільки разів загальна сума прибутків підприємства, фірми або компанії перевищує суму, що виплачується у формі

Екологія – охорона природи АРХАНТРОПИ – найдавніші викопні люди. До А. належать пітекантропи (найдавніші А.; існували близько 1,5-1 млн років тому в Сх. Африці, на

Довідник з біології ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ ЕВОЛЮЦІЙНЕ ВЧЕННЯ ДОДАРВІНОВСЬКИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ БІОЛОГІЇ Перший етап розвитку еволюційного вчення пов’язаний з ді­яльністю античних філософів (Геракліт, Емпедокл, Лукрецій, Гіппократ,

Політологічний словник Мандат (від лат. mandatum – доручення) – доручення, надане повноваження бути представником. Термін може використовуватись як визначення правовідносин, пов’язаних з представництвом, або безпосередньо

Мета: Повторити лексичний матеріал. Продовжувати формувати комунікативні вміння учнів. Тренувати в аудіюванні. Розвивати ерудицію учнів. Виховувати інтерес до традицій різних країн. Обладнання: Підручник, дошка, картки

Виробіток (выработка) – кількість виробленої продукції та наданих послуг одним працівником за одиницю часу.

Культурологічний словник ОРАКУЛ (лат. orakulum, від oro – кажу, прошу) – 1) У давніх греків, римлян та інших народів пророцтво, яке нібито було відповіддю богів

Збалансований портфель цінних паперів – сукупність, набір цінних паперів, які надаються інвестору і раціонально поєднують дохідність, ліквідність, надійність.

Культурологічний словник АТЛАНТИДА (грец. Atlantis) – міфічний острів; Платон у діалогах “Крітій” і “Тімей”, посилаючись на давньоєгипетські перекази, що їх Солон почув від єгипетських жерців,

Організація транспортних подорожей і перевезень туристів Розділ 4. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТУРИСТІВ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ 4.1. Техніко-економічні особливості водного транспорту та його роль в системі обслуговування туристів

Мертон (Меrtоn) Роберт К. (н. 1944) – професор Гарвардського університету (США), лауреат Нобелівської премії в галузі економіки (1977) “за новий метод оцінки деривативів” (див. Дериват).

Екологія – охорона природи ЧИННИК СОЛОНОСТІ – чинник-1, що визначається наявністю водорозчинних сполук у воді чи грунті.

Екологія – охорона природи БІОГЕНЕТИЧНИЙ ЗАКОН (Е. ГЕК-КЕЛЯ ТА Ф. МЮЛЛЕРА) – див. Закон біогенетичний (Е. Геккеля та Ф. Мюллера).

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 1 БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 1.3. Онтогенетичний рівень організації життя 1.3.2. Основи генетики людини 1.3.2.17. Методи вивчення спадковості людини Метод гібридизації соматичних

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ УРОК № 62 Тема. Застарілі слова і нові слова (неологізми) Мета: дати поняття про застарілі слова та неологізми, їх особливості; вчити учнів правильно

II СЕМЕСТ Р УРОК 51 Тема. Диалогическая речь. Самостоятельное составление диалогов на основе просмотренных фильмов. Этикетные формулы, используемые в диалогах Цель: формировать у учащихся умение

Облігація купонна (облигация купонная) – облігація, що містить відрізні купони, за якими після певного строку виплачується відсотковий дохід.

ФІЗИКА Частина 2 МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА Розділ 5 ЯВИЩА ПЕРЕНЕСЕННЯ 5.3. Дифузія газів Дифузією називається явище взаємопроникнення двох або кількох речовин, які дотикаються одна

Екологія – охорона природи АЗОТОБАКТЕРІЇ, азотфіксатори – група аеробних бактерій, які здатні фіксувати молек. азот повітря і перетворювати його в доступний для рослин стан.

Оферта (лат. offero – пропоную) – пропозиція укласти договір, в якій містяться всі суттєві умови. Може бути в усній чи письмовій формі. Зроблена в усній

Хімія – універсальний довідник КІЛЬКІСНІ ВІДНОШЕННЯ В ХІМІЇ ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ МАСИ Рівняння хімічної реакції – це, фактично, рівняння матеріального балансу речовин, що вступили в реакцію,

Урок 18 Тема. Типи текстів. Прийоми форматування текстів Мета: 1. Навчити дітей формувати текст. 2. Розвивати логічне мислення, пам’ять. 3. Виховувати самостійність, цікавість до інформатики.

Інформатика Прикладне програмне забезпечення Бази даних База даних (БД) – це організована структура, призначена для зберігання інформації: даних і методів, за допомогою яких відбувається взаємодія

Екологія – охорона природи АВТОХОРІЯ – поширення насіння, плодів, спор та вегетативних частин рослинного організму за допомогою пристосувань самої рослини без залучення зовн. чинників. Такі

Партнершіп з обмеженою відповідальністю – вид командитного товариства, створеного двома або більше особами, одна з яких несе необмежену відповідальність перед кредиторами, а друга – відповідальність

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ Урок 12 . ВИРОБНИЦТВО ТА ЙОГО ФАКТОРИ Мета: актуалізувати та систематизувати знання учнів про виробництво, розширити їхні уявлення про сутність

Урок № 20 Тема. Друга ознака рівності трикутника Мета: домогтися розуміння учнями другої ознаки рівності трикутників та поняття “сторона і прилеглі до неї кути трикутника”.

Культурологічний словник АНІМІЗМ (від лат. anima, animus – душа, дух) – віра в духів і безсмертну душу. Одна з давніх форм релігійного світосприймання. Однією з

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ 3. Хімічний зв’язок 3.6. Найважливіші характеристики ковалентного зв’язку Характерні властивості ковалентного зв’язку –

Екологія – охорона природи ЧИННИК ЕКОСИСТЕМНИЙ – вплив, джерелом та середовищем якого є структура, історія чи функція екосистеми. Це поняття близьке до “Чинника біоценотичного” та

Філософія світ людини Комунікативна природа людського буття Екзистенційне бачення світу людини й комунікації: його резони та обмеженість ХХ сторіччя було позначене антропологічним поворотом у сфері

Екологія – охорона природи ВИД ЗНИКЛИЙ – вид, що не трапляється у природі протягом кількох років, але, можливо, ще зберігся в окремих малодоступних місцях або

5.4. Методика навчання будови слова і словотвору Будова слова – традиційний розділ шкільної програми, в якому розглядаються значущі частини слова, відношення між спорідненими словами. Словотвір

Кредит довготерміновий – кредит, наданий на тривалий термін насамперед з метою розширеного відтворення основних фондів, проведення наукових досліджень та ін. К. д. надають на термін

Мета: продовжити формувати в учнів поняття “птахи”; вдосконалювати вміння описувати птахів, визначати їх за істотними ознаками; розвивати спостережливість, мовлення, мислення, пам’ять; виховувати дбайливе ставлення до

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Валютний кошик – метод визначення середньозваженого курсу однієї валюти щодо певного набору інших валют.

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА ОБМІН РЕЧОВИН У КЛІТИНІ Біосинтез білків Біосинтез білків відбувається у цитоплазмі клітини на спеціальних органелах –

Географія Фізична географія України Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України Несприятливі фізикогеографічні процеси та природні явища на території України До несприятливих фізико-географічних процесів

Аграрна політика держави – курс та система заходів, спрямованих на інтенсивний розвиток продуктивних сил села, на вдосконалення або докорінну зміну існуючих там форм власності, на

Емісія цінних паперів (эмиссия ценных бумаг) – випуск в обіг акцій, сертифікатів, облігацій та інших цінних паперів будь-якими емітентами, у т. ч. державою, кредитними установами,

Зайнятість гнучка – постійна трудова діяльність з гнучкою формою оплати, неповним робочим днем, високою мобільністю працівників (територіальною та професійно-кваліфікованою). До З. г. належать тимчасова робота,

ВЕРОНІКА – багаторічна трав’яниста рослина родини ранникових. Чудовий медонос, особливо В. довголиста. Поширена скрізь. Першорядний луговий медонос, тому що цвіте протягом усього літа й рясно

Цілі: формувати навички вживання нових лексичних одиниць; вдосконалювати навички читання, аудіювання й усного монологічного мовлення; розвивати пізнавальні інтереси учнів; виховувати правильне ставлення до мистецтва, а

Магазин – підприємство роздрібної торгівлі, яке здійснює реалізацію товарів і надає послуги для кінцевого споживання. Складається з торговельного залу, підсобних і допоміжних приміщень. Повніше сутність

Соціологія короткий енциклопедичний словник УХИЛ – властивість статист, розподілу змінної. Див. Симетрія.

Ростоу (Rostow) Волт (н. 07.10.1916) – відомий американський економіст, який 1960 сформулював концепцію стадій економічного зростання у роботі за такою ж назвою. Такими стадіями він

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА ГЕНЕТИКА ТА СЕЛЕКЦІЯ Взаємодія генів Відношення між генами й ознаками досить складне. В організмі не завжди

Біологія Розмноження та індивідуальний розвиток організмів Основи екології Біосфера, її структура і функції Структура і властивості біосфери Засновником науки про біосферу є В. І. Вернадський

ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ Урок № 24 Тема: Головні члени речення: підмет і присудок Мета: поглибити знання учнів про члени речення, зокрема головні; вдосконалювати

ФІНАНСИ Модуль 1 СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ РОЗДІЛ 3 ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ Ключові терміни: Ø фінансова політика, Ø

Знижка оптова (скидка оптовая) – знижка, яка залежить від розміру партії товару, що купується.

Мета: – актуалізувати знання про клімат, основні кліматичні показники; сформувати загальні уявлення про основні кліматотвірні чинники; сприяти розумінню ролі сонячної радіації та підстильної поверхні у

Набір послуг – комплекс різноманітних некласифікованих послуг (побутових, торговельних, готельних, освітніх, туристичних та ін.), логічно зумовлених характером, призначенням, повнотою набору та ін. ознаками. Н. п.

Екологія – охорона природи САНАТОРІЙ – лік.-профілактичний заклад, де застосовують прир. чинники (мін. води, грязі тощо) у поєднанні з фізіотерапією, лік. фізкультурою та ін. методами.

Довідник з біології ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ ОСНОВИ ЦИТОЛОГІЇ КЛІТИННА ТЕОРІЯ Клітинна теорія – одне з найважливіших біологічних уза­гальнень, згідно якому всі організми мають клітинну будову. Клі­тинна

Політологічний словник Католикос (від грецьк. katholikos – загальний, вселенський) – вищий церковний титул глави Вірменської апостольської церкви (запроваджений у IV ст.) і титул глави Грузинської

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ Словотвірні ланцюжки При словотворенні виникають групи споріднених слів, які можна розмістити з урахуванням послідовності приєднання префіксів і суфіксів, утворивши Словотвірний ланцюжок. Наприклад: _

Модель шприца – концепція комунікацій маркетингу, згідно з якою засоби інформації можуть прямо, швидко і суттєво впливати на прийняття нового виробу або послуги споживачами.

Ділові операції (деловые операции) – комерційні біржово-підприємницькі операції, спрямовані на розвиток підприємництва, активізацію ділового партнерства, збільшення виробництва товарів та послуг, товарообороту, а також різного роду

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Словосполучення Способи зв’язку слів у словосполученні У залежності від характеру підрядного зв’язку між головними і залежними словами розрізняють три способи зв’язку слів

Економічна безпека підприємства Розділ 4. СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВА 4.7. Технічні засоби захисту бізнесу Захист комп’ютерних систем Найбільшу інформаційну цінність представляють комп’ютерні системи. – Захист комп’ютерних

1-й семестр МЕХАНІЧНІ ЯВИЩА 1. Механічний рух Урок 2/2 Тема. Прямолінійний рівномірний рух Мета уроку: ознайомити учнів з характерними ознаками прямолінійного рівномірного руху; дати поняття

Витрати факторні – витрати, пов’язані з витратами певних факторів виробництва та обігу в грошовій формі щодо кожного фактора.

Стилістика української мови Український менталітет і стилістика української мови Стилістична своєрідність слів, словосполучень і речень нерідко створюється такою логічно-значеннєвою й емоційною ознакою, як менталітет, ментальність.

Перспективний план (перспективный план) – 1.Проект економічного розвитку в цілому, господарського комплексу окремих галузей, підприємств, фірм на довгострокову перспективу. 2.Багатообіцяючий проект.

Культурологічний словник МЕАНДР – геометричний орнамент у формі ламаної або кривої лінії з закрутками, від давньої назви звивистої річки у Малій Азії. Широко застосовувався в

Післякласична політична економія – комплекс ідей, поглядів, концепцій економістів різних країн, що сформувалися після появи теорії англійських економістів А. Сміта і Д. Рікардо та методологічних

Майнові спори (имущественные споры) – спори, що виникають при порушенні права власності на майно. Власник має право вимагати повернення свого майна, яке перебуває у незаконному

Мета: формувати в учнів уявлення про квіткові рослини; розвивати мовлення, мислення; виховувати спостережливість. Хід уроку I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ – Що потрібно

Матеріалознавство швейного виробництва АСОРТИМЕНТ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОЗДОБЛЕННЯ ОДЯГУ ТА ФУРНІТУРА Асортимент матеріалів для оздоблення одягу Асортимент матеріалів для оздоблення одягу дуже різноманітний: стрічки,

Екологія – охорона природи АЛЕВРИТ – дрібнозерниста пухка осадова гірська порода, за розмірами уламків (0,1-0,01 мм) проміжна між глинами та піском (мул, лес).

Тема: Культура мовленого слова. Перевірна робота. Диктант Мета: перевірити вміння учнів правильно писати речення диктування; розвивати культуру писемного мовлення; вчити учнів виявляти у навчальних текстах,

Трудовий стаж – тривалість трудової діяльності працівника. З його величиною пов’язують умови службового росту, підвищення заробітної плати, права на отримання різних пільг від підприємства, забезпечення

ОСНОВИ ПОПУЛЯЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ Розділ 11. ПОПУЛЯЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ВИКОРИСТАННЯ Основні терміни і поняття: Флуктуації, осциляції, середня і специфічна швидкість росту популяції, коефіцієнт приросту популяції. 11.1.

Паблик рилейшнз СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ПАБЛІСИТІ “Вона включає надання інформації, яка є фактичною, цікавою й новинною, в мас-медіа, не контрольованих вами, такими, як радіо, телебачення,

Урок 1. Пісня, танець, марш Мета уроку: поглибити знання учнів про основні типи музики. Учити визначати відмінності в характері маршу, танцю і пісні. Закріпити поняття

Штати (нім. Staat – держава) – чисельний склад адміністративного та іншого виробничого і невиробничого персоналу підприємств, організацій та установ і їхніх частин.

Unit 1 HOUSEHOLD CHORES Lesson 1 C. 14, впр. 2 A) Мама: Віллє, іди сюди та вимий посуд, будь ласка. Білл: Я не можу, мамо.

Світовий ринок золота – сукупність економічних відносин між країнами світу (в т. ч. окремими компаніями, банківськими домами, спеціалізованими фірмами тощо) з приводу регулярної купівлі-продажу золота.

Екологія – охорона природи АВАРІЯ НА ЧАЕС – 26 квітня 1986 р. на 4-му енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) в Україні виникла найбільша з відомих

Зобов’язання державні боргові – державні цінні папери, облігації, що засвідчують відносини позики, в яких боржником виступають держава, орган державної влади, управління.

Хімія – універсальний довідник ВОДЕНЬ ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДНЮ Молекула водню двохатомна – Н2. За звичайних умов – це газ без кольору, запаху і смаку. Водень

Соціологія короткий енциклопедичний словник ГЕНОЦИД – свідомо умисне масове знищення населення певної країни, держави чи території шляхом одноразових чи багаторазових, поступових, нищівних дій з боку

Культурологічний словник ДИФУЗНА ГРУПА – група, в якій переважають безпосередні взаємини між індивідами, зведено до мінімуму значення спільної предметної діяльності. Д. г. характеризується низьким рівнем

Інтегральні показники конкурентоспроможності (интегральные показатели конкурентоспособности) – числова характеристика конкурентоспроможності товару, що є відношенням групового показника за технічними параметрами до групового показника за економічними параметрами.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Міжнародні розрахунки – регулювання платежів за грошовими зобов’язаннями, які виникають між юридичними та фізичними особами країн на основі економічних, політичних,

ОБЖ Надзвичайні ситуації, що загрожують добробуту людини та суспільства Поведінка людей у надзвичайних ситуаціях Реанімаційна допомога Реанімаційні заходи 1) Покласти потерпілого на спину на тверду

Адміністративні методи управління (административные методы управления) – методи управління, які грунтуються на організаційних засадах впливу. За характером впливу адміністративні методи управління поділяються на дисциплінарні, розпоряджувальні

Сад і город (енциклопедія) ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ОКРЕМИХ ГОРОДНІХ КУЛЬТУР ПЕКІНСЬКА КАПУСТА Пекінська капуста здавна вирощується в країнах Східної Азії. Це однолітня трав’яниста рослина, що утворює

Сертифікат грошового ринку – різновид короткотермінових депозитних сертифікатів, випущених банками для залучення заощаджень.

ДІЄСЛОВО 6. ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ДІЄСЛОВА Категорія аспектуальності Категорія аспектуальності – загально-дієслівна категорія, яка охоплює всі без винятку дієслівні утворення: особові дієслова, дієприкметник, дієприслівник, інфінітив і

Мета. Ознайомит, і з особливостями жанру квартету та його характерними ознаками як жанру камерно-інструментальної музики, розглянути різницю між жанром квартету та музичними творами, що виконується

Екологія – охорона природи РЕГРЕС (У ЖИВІЙ ПРИРОДІ) – невід’ємна риса еволюц. процесу, його особлива спрямованість. Залежно від рівня організації організмів, що зазнають Р., цей

Хімія – універсальний довідник БУДОВА РЕЧОВИНИ ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК МОЛЕКУЛЯРНІ ОРБІТАЛІ. МОЛЕКУЛА Н2 Для опису розподілу електронної густини в молекулі використовують уявлення про молекулярну орбіталь. Молекулярна

Екологія – охорона природи АБІОГЕННИЙ – 1) процес, що відбувається без участі живих організмів; 2) той, що має неорг. природу.

Unit 4. EVERY COUNTRY HAS ITS CUSTOMS 4.1. When in England Grammar Smart Ex 1(b), p.100 1. The newspapers are delivered by the postman every

УРОК № 10 Тема. Основні задачі на розв’язування трикутників Мета уроку: ознайомити учнів з основними задачами розв’язування трикутників. Тип уроку: комбінований. Наочність і обладнання: таблиця

СТИЛІСТИКА МОВИ. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ФОНЕТИКИ Урок № 26 ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ Мета: повторити правопис слів іншомовного походження; удосконалювати уміння правильно писати слова

Менеджмент японський – система управління підприємствами, фірмами та компаніями в Японії, в основу якої покладено принцип колективізму (колективні цінності, в т. ч. колективна відповідальність, соціальний

Безпека життєдіяльності 2. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯКДЕНІШ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА І У ПОБУТІ 2.1. Фізіологічний вплив чинників існування на життєдіяльність людини 2.1.5. Освітлення 2.1.5.1. Класифікація освітлення

УРОК 30 Тема. Розв’язування тригонометричних нерівностей Мета уроку: формування умінь учнів розв’язувати тригонометричні нерівності. І. Перевірка домашнього завдання. 1. Відповіді на запитання, які виникли у

Політологічний словник Закон Божий – 1) назва сукупності основних принципів і віровчень; 2) навчальна дисципліна в духовних і деяких інших навчальних закладах. М. Головатий

1-й семестр ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 3. Електромагнітне поле УРОК 2/29 Тема. Сила Ампера Мета уроку: розглянути дія магнітного поля на провідник зі струмом. Тип уроку: урок вивчення

Тема. Знаходження числа за його частиною. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за його частиною (№№ 71 – 81). Мета. Формувати вміння

Тема. Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність окремих іменників. Пряме і переносне значення іменників. (Вправи 92-96). Мета. Повторити відомості про синоніми та антоніми на прикладах іменників; удосконалити вміння

Формули й таблиці БІОЛОГІЯ ЦАРСТВО РОСЛИНИ Характеристика: – автотрофи (фотосинтетики); – осмотрофний тип живлення; – зазвичай нерухомі з великою поверхнею тіла та необмеженим ростом; –

Стратегія розвитку підприємства – довготермінова економічна політика підприємства, фірми, компанії та комплекс заходів її реалізації. Складовими С. р. п. є стратегія розробки та впровадження нової

Збагачення праці – якісно нова форма організації праці, яка передбачає зростання зацікавленості людини – працівника у збагаченні змісту самого процесу праці (див. Зміст праці). З.

Матеріальне виробництво – виробництво, безпосередньо пов’язане з виготовленням матеріально – речових благ (цінностей) і наданням матеріальних послуг, а отже, виступає основою життя людського суспільства. До

Мета: сформувати знання про безперервний хаотичний рух молекул та залежність швидкості руху від температури; сформувати експериментальні навички учнів; виховувати акуратність під час проведення експериментів, розвивати

БУДІВНИЦТВО ШТУЧНОЇ ВОЩИНИ – найважливіший спосіб для підвищення продуктивності пасіки. Наростити сильні сім’ї й максимально використовувати медозбір можна тільки тоді, коли кожна бджолина сім’я буде

Історія економічних вчень ЕВОЛЮЦІЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ XX ст. У чому відмінність підходу до аналізу “монополії і конкуренції” Е. Чемберліна від концепції Дж. Робінсон? Відмінність теорії

Сад і город (енциклопедія) ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ОКРЕМИХ ГОРОДНІХ КУЛЬТУР ВИРОЩУВАННЯ БІЛОКАЧАННОЇ КАПУСТИ Капусту вирощують, як правило, із розсади. Про вирощування розсади розказано в розділі про

2-й семестр ТЕПЛОВІ ЯВИЩА 4. Кількість теплоти. Теплові машини Урок 18/60 Тема. Графіки випаровування, кипіння й конденсації Мета уроку: поглибити розуміння учнями процесів випаровування й

Кліринг біржовий – механізм безготівкових розрахунків за біржовими угодами, що забезпечує фінансові гарантії їх здійснення через систему депозитних та маржових внесків учасників біржової торгівлі.

Паблик рилейшнз СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ Фукуяма, нейтральні. “Реакційні ідеї аятоли Хомейні входили в Іран до революції 1978 р. на магнітофонних касетах, які зробила доступними економічна модернізація

Геометрія Приклади розв’язування типових задач з геометрії для найпростіших фігур Треба добре розуміти: коли ми доводимо тео­ре­му або розв’язуємо задачу, кожне твердження треба обгрунтувати, тобто

Тема. Вимова і правопис дієслів на – ся (-сь). (Вправи 390-395). Мета. Ознайомити учнів із особливостями дієслів на – ся (-сь). Розвивати навички вимови і

Блокована валюта (блокированная валюта) – іноземна валюта на рахунках у банках, використання якої заборонене або обмежене відповідними урядовими органами країни, де ця валюта вміщена. До

Політологічний словник Більшовизм – ідеологічна і політична течія XX ст. Більшовизм виник і організаційно оформився на другому з’їзді Російської соціал-демократичної робітничої партії (1903). Група делегатів

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Чек банківський – чек, який використовується для здійснення комерційних платежів (наприклад, сплата авансових, гарантійних сум). Використовується в основному для здійснення

Картка інвентарна – картка, яка містить стислу характеристику об’єкта, його початкову вартість, розмір плати за фонди, обсяг амортизаційних відрахувань тощо.

Соціологія короткий енциклопедичний словник ГЕНЕРАЛЬНА СУКУПНІСТЬ – це сукупність, на яку соціолог бажає розповсюдити висновки дослідження, тобто це множина об’єктів, які мають яку-небудь спільну, чітко

Мережа гуртова (оптова) – сукупність гуртових торговельних підприємств, які функціонують на гуртовому товарному ринку з метою забезпечення товаропросування та привласнення прибутків. Основними об’єктами М. г.

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ 2. СВІТЛОВІ КВАНТИ 2.5. КОРПУСКУЛЯРНО-ХВИЛЬОВИЙ ДУАЛІЗМ У явищі світлового тиску наочно виявляється корпускулярно-хвильовий дуалізм

Екологія – охорона природи КОЧІВЛЯ – 1) короткотермінове відносно недалеке переміщення організмів з однієї місцевості в ін. К. може бути сезонною, періодичною, випадковою, без повернення

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Прийменник як службова частина мови Групи прислівників за значенням Загальне Значення Розряд (що означають) На які питання відповідають Приклади Ознака дії Прислівники способу

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА ІІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ Тема 26. Нітроген Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть

Інформатизація – цілеспрямований, організований процес збирання, обробки, систематизації, нагромадження, зберігання, пошуку та надання (продажу) інформації економічним суб’єктам з метою задоволення їхніх інформаційних потреб. З часу

Екологія – охорона природи ВИД ЕКСПЛУАТОВАНИЙ – вид, який прямо чи опосередковано використовується у нар. госп-ві: в технол. процесах, с. г., лісівництві, рибальстві, мисливському госп-ві,

Потенційна конкуренція (потенциальная конкуренция) – можливість вступу в певну галузь нових фірм, які можуть вплинути на рівень прибутковості вже існуючих.