ГДЗ з мови

now browsing by category

 

Особливості вживання в мовленні повних і неповних простих речень, слів-речень

Апостроф після префіксів

Синоніміка обставин. Порівняльний зворот. Його функції в реченні

ДІЄПРИКМЕТНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА

Особливості вживання в мовленні та інтонування різних виді, складних речень

Вправи 501-540

Вправи 250-299

Написання слів а найуживанішими орфограмами

ЧАСТИНИ МОВИ. ВИВЧЕНІ ОРФРГРАМИ

ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ

Вправи 564-649

Вправи 200-242

Інтонування речень із прямою мовою, діалогом. Цитування

Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах. Пунктуація

Аудіювання різностильових текстів

Вправи 601-697

Етика полемічної майстерності

Вправи 801-893

Чергування голосник і приголосних звуків у коренях слів

Ділове спілкування. Комунікація в професійній сфері

НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКОВИХ СПОЛУЧЕНЬ

Вправи 507-548

Діалоги на професійну тему

Правопис власних назв. Написання слів разом, окремо і через дефіс. Пунктуація

ДІЄПРИСЛІВНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА

Морфологічна будова слова

ДІЄПРИСЛІВНИКИ ДОКОНАНОГО ТА НЕДОКОНАНОГО ВИДУ

Етика професійного спілкування

ВИГУК ЯК ЧАСТИНА МОВИ

Вправи 653-699

Закінчення слова

Спільнокореневі слова. Корінь

Мова і мовлення

Змінювання іменників за відмінками

ПИСЬМОВИЙ ТВІР

МАЙБУТНІЙ ЧАС

Виступ на семінарах, зборах, конференціях. Переговори

Вправи 200-243

Стилістична роль порядку слів

Слово, словосполучення, речення

Стилістична роль другорядних членів речення

Вправи 321-324

Пунктограми в реченні з прямою мовою та в діалозі. Способи цитування

Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях. Ненаголошені [е], [и], які перевіряються наголосом

ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Вправи 51-96

Вправи 159-248

Стилістика і культура мовлення

Переклад різностильових текстів

Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу

НАПИСАННЯ И ТА І В КІНЦІ ПРИСЛІВНИКІВ

Змінювання іменників за числами (однина і множина)

Вправи 202-299

ДІЄСЛОВА НАКАЗОВОГО СПОСОБУ

Уживання простого речення в тексті

Що таке текст

Текст і його ознаки. Текст у професійному спілкуванні

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 10 КЛАСІ

Одиниці мови

Вправи 251-348

УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ “СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. ВИГУК”

Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками

Синхронний переклад текстів на професійну тематику

ОПИС ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ. УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ

УСНИЙ ТВІР-РОЗДУМ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ

Риторичне запитання, його стилістичні функції

Словосполучення як одиниця синтаксису

Міжкультурна комунікація

Загальне поняття про іменник

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ТЕКСТ

Вправи 109-200

ОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА

Основні пунктограми. Складні випадки вживання розділових знаків

Уживання складного речення в тексті

Комунікативна діяльність

Пряма й непряма мова

НАПИСАННЯ НЕ З ДІЄПРИСЛІВНИКАМИ

НАПИСАННЯ НЕ З ДІЄПРИКМЕТНИКАМИ

Префікс

Культура усного і писемного мовлення

Вправи 153-195

Період

Стилістичні функції додатка. Активний і пасивний звороти

Основні пунктограми в реченнях з прямою мовою та в діалозі. Оформлення цитат

Українська мова у світі. Українська діаспора

Уживання м’якого знака, апострофа, спрощення груп приголосних, передача на письмі сумнівних голосних та приголосних. Пунктуація

Вправи 250-297

ДІЄСЛОВО ЯК ЧАСТИНА МОВИ. ФОРМИ ДІЄСЛОВА

Вправи 252-293

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

СПОЛУЧНИКИ СУРЯДНОСТІ ТА ПІДРЯДНОСТІ

Загальне поняття про дієслово. Зв’язок дієслова з іменником у реченні

Стилістичні аспекти дієслівних категорій

НАПИСАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ

Синоніміка узгоджених і неузгоджених означень. Написання прикладок

Вправи 7-100

Слова, протилежні за значенням (антоніми)

Види і типи текстів

Вправи 300-347

НАПИСАННЯ СПОЛУЧНИКІВ