Мета: – актуалізувати знання про клімат, основні кліматичні показники; сформувати загальні уявлення про основні кліматотвірні чинники; сприяти розумінню ролі сонячної радіації та підстильної поверхні у

І СЕМЕСТР РОЗДІЛ І Географічне пізнання Землі Тема 4. Сучасні географічні дослідження Урок 8. Сучасні географічні дослідження Мета: у вигляді усного журналу ознайомити учнів із

РОЗДІЛ ІV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ УРОК 43. ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН Очікувані результати: учень застосовує типовий план для складання характеристики економічного району; порівнює економічні райони за

РОЗДІЛ ІV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ УРОК 48. ПІДСУМКОВИЙ УРОК. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ * Навчальна мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання з вивчених тем; перевірити рівні

УРОК 20. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ. МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ Навчальна мета: охарактеризувати головні форми міжнародного співробітництва, визначити обсяги та структуру зовнішньоекономічних зв’язків; розглянути особливості основних видів міжнародного

РОЗДІЛ V. ГЕОГРАФІЯ СВОЄЇ ОБЛАСТІ УРОКИ 49-51. ГЕОГРАФІЯ СВОЄЇ ОБЛАСТІ (АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ) Очікувані результати: учень порівнює географічне положення своєї області з іншими; пояснює походження назв

Мета: Навчальна: поглибити та розширити поняття “тип клімату”, “кліматичний пояс”, сформувати уявлення про розташування кліматичних поясів та особливості їх утворення на материку, ознайомити з основними

Розділ І. УКРАЇНА ТА ЇЇ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМА 2. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ УРОК 6. ВІДОБРАЖЕННЯ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТАХ Тема. Способи зображення географічних об’єктів

РОЗДІЛ ІІІ. ГОСПОДАРСТВО УРОК 12. ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА ГОСПОДАРСТВА Очікувані результати: учень визначає суттєві ознаки понять “господарство”, “галузь”; називає галузі виробничої й невиробничої сфер; характеризує особливості

Розділ I ОКЕАНИ Урок № 10 Тема. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ ІНДІЙСЬКОГО ОКЕАНУ. СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ В ГЕОГРАФІЧНОМУ ПОЛОЖЕННІ ІНДІЙСЬКОГО І ТИХОГО ОКЕАНІВ. ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДІЙСЬКОГО

Розділ II МАТЕРИКИ Урок № 42 Тема. ПІВНІЧНА АМЕРИКА. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. СВОЄРІДНІСТЬ ПРИРОДИ МАТЕРИКА, ПОВ’ЯЗАНА З ЙОГО ГЕОГРАФІЧНИМ ПОЛОЖЕННЯМ. ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ ТА ОСВОЄННЯ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

УРОК 65. ЗМІНА ПРИРОДИ ПІД ВПЛИВОМ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 12 “ВИВЧЕННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Й УСТАНОВЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ ЇХ НАДХОДЖЕННЯ” Навчальна мета:

РОЗДІЛ ІІІ. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТЕМА 5. ЗОНА СТЕПУ УРОК 37. ЗОНА СТЕПУ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6 Тема. Географічне положення, межі та розміри степу.

Мета: – сформувати загальні уявлення про особливості внутрішніх вод Африки, головні річкові системи, озера, підземні води; продовжити формувати практичні вміння характеризувати компоненти природи материка за

Мета: Навчальна: дослідити своєрідність клімату Південної Америки, з’ясувати причини, що обумовлюють її найвологіший клімат, удосконалити уміння й навички роботи з картами, кліматичними діаграмами; Розвивальна: формувати

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ ТЕМА 3. РЕЛЬЄФ. ГЕОМОРФОЛОГІЧНА БУДОВА УРОК 15. ГЕОМОРФОЛОГІЧНА БУДОВА Тема. Геоморфологічна будова. Навчальна мета: сформувати

УРОК 24. СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА АФРИКИ Навчальна мета: поглибити та систематизувати знання про головні держави Африки, їх розміщення, особливості розвитку; вдосконалювати практичні уміння характеризувати географічне

І СЕМЕСТР РОЗДІЛ ІІ Земля на плані та карті Тема 2. Градусна сітка Землі. Географічні координати точок Урок 17. Географічні координати Мета: закріпити знання учнів

УРОК 37. КИТАЙ. ОСОБЛИВОСТІ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ГОСПОДАРСТВА. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ Навчальна мета: ознайомити з досягненнями та проблемами сучасної економічної політики Китаю, визначити особливості

УРОК 17. ПРОМИСЛОВІСТЬ. ГЕОГРАФІЯ ОСНОВНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ СВІТУ Навчальна мета: охарактеризувати склад, особливості розвитку й розміщення основних галузей промисловості світу; розвивати уміння визначати закономірності розміщення

УРОК 6. ТИХИЙ ОКЕАН. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ДНА ОКЕАНУ Навчальна мета: поглибити та систематизувати знання учнів про особливості природи Світового

УРОК 44. ВОДИ СУХОДОЛУ. ОСНОВНІ РІЧКОВІ СИСТЕМИ. ОЗЕРА. ПРАКТИЧНА РОБОТА 10 “СКЛАДАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНІЄЇ З РІЧОК МАТЕРИКА” Навчальна мета: формувати знання про особливості вод

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ ТЕМА 2. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА УРОК 13. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ Тема. Геологічна карта України. Вік

УРОК 46. ПРИКЛАДИ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. СТИХІЙНІ ЯВИЩА ПРИРОДИ. ЗАПОВІДНИКИ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПАРКИ Навчальна мета: повторити та систематизувати знання про стихійні

Мета: – ознайомити з поняттям “Антарктика”, загальними відомостями про Антарктиду, особливостями водних мас Південного океану; забезпечити розуміння своєрідності фізико-географічного положення материка; поглибити та систематизувати знання

Мета: Навчальна: актуалізувати знання про клімат та кліматотвірні чинники; формувати уявлення про характерні ознаки клімату Євразії; сприяти виявленню та розумінню прояву кліматотвірних чинників на материку;

Мета: Навчальна: формувати загальні уявлення про природу, населення та господарство ключових європейських країн; вдосконалювати практичні вміння визначати географічне положення країн Євразії, виявляти головні риси населення

Мета: – поглибити та систематизувати знання учнів про особливості природи. Світового океану; формувати вміння визначати географічне положення Тихого океану, пояснювати особливості його природи; вдосконалювати навички

Мета: Навчальна: перевірити рівень знань і практичних умінь та навичок учнів за наведеною темою; удосконалити у процесі виконання роботи навички узагальнення, систематизації, аналізу здобутих знань;

Мета: Навчальна: сформувати знання про основні види та джерела забруднення навколишнього середовища, міжнародні організації з охорони природи; формувати практичні вміння та навички характеризувати екологічні проблеми

Мета: Навчальна: поглибити та систематизувати знання про кліматотвірні чинники; формувати знання про особливості клімату Північної Америки, кліматичні пояси і типи клімату; вдосконалювати практичні уміння та

7 КЛАС АВСТРАЛІЯ – НАЙМЕНШИЙ КОНТИНЕНТ ЗЕМЛІ Мета: дати загальний огляд материка Австралія за типовим планом, виділивши його особливості; розвивати географічне мислення, вміння аналізувати, встановлювати

Мета: – сформувати знання про особливості розміщення природних зон Африки; сприяти розумінню взаємозв’язків природних компонентів у складі природної зони; сформувати практичні вміння порівнювати природні зони

РОЗДІЛ ІІІ. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТЕМА 3. ЗОНА МІШАНИХ І ШИРОКОЛИСТИХ ЛІСІВ УРОК 35. ЗОНА МІШАНИХ І ШИРОКОЛИСТИХ ЛІСІВ Тема. Географічне положення, межі й

Мета: Навчальна: сформувати в учнів систему знань про особливості внутрішньої будови Південної Америки, розташування форм рельєфу та родовищ корисних копалин на материку; удосконалювати розуміння закономірностей

Мета: Навчальна: поглибити знання про закономірності розташування природних компонентів на прикладі Африки, про взаємозв’язки природних компонентів у складі природних зон; сформувати вміння складати характеристику природних

6 КЛАС ГІДРОСФЕРА. СВІТОВИЙ ОКЕАН КВК уже багато років є популярним серед школярів і має переваги перед іншими формами організації позаурочноїроботи. Можна використовувати КВК і

РОЗДІЛ ІV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ УРОК 47. ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН Очікувані результати: учень застосовує типовий план для складання характеристики економічного району; порівнює економічні райони за

Мета: Навчальна: формувати знання про населення Південної Америки, його расовий склад та розміщення, походження та формування сучасного населення материка; познайомити з особливостями політичної карти материка

6 КЛАС ЗЕМЛЯ НА ПЛАНЕ И КАРТЕ Тематическое оценивание Цель: повторить усвоенные учащимися знания по темам “Способи изображения Земли”, “Градусная сетка Земли. Географические координати”; закрепить

Мета: Навчальна: формувати уявлення про розташування кліматичних поясів та особливості їх утворення на материку Євразія, вдосконалювати вміння виявляти основні характеристики кліматичних поясів, пояснювати причини їх

Розділ II МАТЕРИКИ Урок № 17 (варіант А) Тема. АФРИКА. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ МАТЕРИКА, ЕЛЕМЕНТИ БЕРЕГОВОЇ ЛІНІЇ. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСВОЄННЯ Мета: розкрити зміст, систематизувати та

Розділ II МАТЕРИКИ Урок № 53 (варіант Б) Тема. ВІДМІННІСТЬ ЄВРАЗІЇ ЗА ГЕОЛОГІЧНОЮ БУДОВОЮ ВІД ІНШИХ МАТЕРИКІВ. ДАВНІ МАТЕРИКОВІ ЗЛЕДЕНІННЯ. СЕЙСМІЧНО АКТИВНІ ЗОНИ Мета: порівняти

РОЗДІЛ ІІІ. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТЕМА 8. ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ МОРІВ, ЩО ОМИВАЮТЬ УКРАЇНУ УРОК 42. ЧОРНЕ МОРЕ Тема. Фізико-географічна характеристика природних комплексів Чорного моря.

І СЕМЕСТР РОЗДІЛ ІІІ Географічна оболонка та її складові Тема 1. Літосфера Урок 25. Внутрішні процеси (магматизм) Мета: продовжити формувати вміння учнів працювати з тематичними

Розділ II МАТЕРИКИ Урок № 35 Тема. СВОЄРІДНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ МАТЕРИКА. ПРИРОДНІ ЗОНИ. ВИСОТНА ПОЯСНІСТЬ В АНДАХ. ЗМІНА ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ ЛЮДИНОЮ. СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ Мета:

Мета: Навчальна: сформувати уявлення про унікальність органічного світу материка та причини, що його обумовили, систематизувати причиново-наслідкові зв’язки закономірного розміщення природних зон материка, на прикладі материка

РОЗДІЛ ІV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ УРОК 46. КАРПАТСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН Очікувані результати: учень застосовує типовий план для складання характеристики економічного району; порівнює економічні райони за

Мета: – актуалізувати знання про клімат та кліматотвірні чинники; формувати систему знань про характерні риси клімату Євразії; сприяти розумінню особливостей прояву кліматотвірних чинників на материку;

ІІ СЕМЕСТР РОЗДІЛ І ІІ Географічна оболонка та її складові Тема 3. Гідросфера Урок 54. Варіант 2. Гідросфера (підсумковий урок) Мета: узагальнити і систематизувати знання

Мета: – узагальнити та систематизувати знання учнів за вивченими темами; вдосконалити навички та вміння працювати з картами атласу, виконувати тестові завдання різних типів; визначити рівень

УРОК 3. ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ КРАЇН СВІТУ. ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ КРАЇН Навчальна мета: актуалізувати й поглибити знання про форми державного правління та адміністративно-територіального устрою; формувати

І СЕМЕСТР РОЗДІЛ ІІ Земля на плані та карті Тема 1. Способи зображення Землі Урок 14. Зображення нерівностей земної поверхні Мета: сформувати в учнів елементарні

Розділ II МАТЕРИКИ Урок № 55 Тема. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КЛІМАТУ. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ І ТИПИ КЛІМАТУ ЄВРАЗІЇ. ЇХ ПОРІВНЯННЯ З ПІВНІЧНОЮ АМЕРИКОЮ Мета: ознайомити учнів з

І СЕМЕСТР РОЗДІЛ ІІ Земля на плані та карті Тема 2. Градусна сітка Землі. Географічні координати точок Урок 18. Визначення географічних координат Практична робота №

УРОК 30. ПІВДЕННА АМЕРИКА. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ Й ОСВОЄННЯ МАТЕРИКА Навчальна мета: поглибити та систематизувати знання про етапи відкриття та освоєння Південної Америки; вдосконалювати

Мета: Навчальна: повторити, поглибити та систематизувати знання про внутрішні води материка; формувати систему знань про найбільші озера Євразії, їх походження, особливості природи, господарське значення; Розвивальна:

Розділ II МАТЕРИКИ Урок № 59 Тема. ПРИРОДНІ ЗОНИ. ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РОЗМІЩЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ МАТЕРИКА. ГРУНТИ, РОСЛИННІСТЬ ТА ТВАРИННИЙ СВІТ ПРИРОДНИХ ЗОН ЄВРАЗІЇ. ВИСОТНА ПОЯСНІСТЬ

Розділ II МАТЕРИКИ УРОК № 26 ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ “АФРИКА” І варіант ІІ варіант ІІІ варіант І рівень (4 з 6 запитань на вибір учня по

Розділ II МАТЕРИКИ Урок № 21 Тема. СПЕЦИФІЧНІСТЬ ГРУНТОВО-РОСЛИННОГО ПОКРИВУ АФРИКИ. ТВАРИННИЙ СВІТ. ПРИРОДНІ ЗОНИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ РОЗМІЩЕННЯ Мета: дати учням знання про грунтово-рослинний

Мета: Навчальна: сформувати цілісну систему знань про особливості природи Світового океану; продовжити вдосконалювати вміння та навички характеризувати географічне положення океану та його природні компоненти за

Мета: Навчальна: повторити й удосконалити систему знань про атмосферні процеси, що визначають клімат на Землі, сформувати стійке розуміння кліматотвірних чинників, удосконалити знання про закономірності розподілу

Мета: – продовжити формувати знання про характерні ознаки природи Тихого океану Та природні багатства; скласти загальні уявлення про особливості природи островів; удосконалювати практичні вміння складати

Розділ II МАТЕРИКИ Урок № 58 Тема. ВНУТРІШНІ ВОДИ, ЇХ РОЗПОДІЛ. НАЙБІЛЬШІ РІЧКИ ТА ОЗЕРА ЄВРАЗІЇ. ОСНОВНІ ТИПИ ЖИВЛЕННЯ І РЕЖИМУ РІЧОК. ЗМІНА СТАНУ ВОДОЙМ

РОЗДІЛ ІІІ. ГОСПОДАРСТВО УРОК 29. ТВАРИННИЦТВО. ЗОНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ Очікувані результати: учень характеризує тваринництво; наводить конкретні приклади змін, що відбуваються в галузі; показує на карті

Мета: – актуалізувати, поглибити та систематизувати знання про природні ресурси материків і океанів; ознайомити з основними видами природних ресурсів; формувати практичні вміння розрізняти раціональне та

Мета: – узагальнити та систематизувати знання учнів за вивченими темами; вдосконалити навички та вміння працювати з картами атласу, виконувати тестові завдання різних типів; визначити рівень

УРОК 25. ВЕЛИКА БРИТАНІЯ Навчальна мета: формувати в учнів систему знань про особливості географічного положення, населення та господарства Великої Британії; удосконалювати навички складання комплексної економіко-географічної

УРОК 27. ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІМАТУ. ВОДИ СУХОДОЛУ Навчальна мета: сформувати знання про загальні особливості клімату і внутрішніх вод, кліматичні пояси і типи клімату Австралії; сприяти

Мета: – повторити, поглибити та систематизувати знання про особливості клімату Євразії, кліматичні пояси та типи клімату; формувати знання про розміщення кліматичних поясів на материку; вдосконалювати

ІІ СЕМЕСТР РОЗДІЛ І ІІ Географічна оболонка та її складові Тема 3. Гідросфера Урок 53. Підземні води Мета: сформувати в учнів систему знань про підземні

Розділ II МАТЕРИКИ Урок № 47 (варіант Б) Тема. НАСЕЛЕННЯ. ЙОГО РАСОВИЙ ТА ЕТНІЧНИЙ СКЛАД. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСЕЛЕННЯ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. ПОЛІТИЧНА КАРТА. ДЕРЖАВИ. ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ З

УРОК 41. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 “ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА ЕКОНОМІЧНИХ РАЙОНІВ США: ПІВНОЧІ, ПІВДНЯ ТА ЗАХОДУ” Навчальна мета: актуалізувати знання про галузеву та територіальну структуру

УРОК 21. СТИХІЙНІ ЯВИЩА ПРИРОДИ. ЗАПОВІДНИКИ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПАРКИ АФРИКИ. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ Навчальна мета: поглибити та систематизувати знання о природних зонах Африки; сформувати знання про

УРОК 16. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА АФРИКИ. РЕЛЬЄФ МАТЕРИКА. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН Навчальна мета: поглибити знання про геологічну будову, закономірності розміщення основних форм рельєфу та родовищ

УРОК 15. АФРИКА. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ. ЕЛЕМЕНТИ БЕРЕГОВОЇ ЛІНІЇ. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСВОЄННЯ Навчальна мета: сформувати загальні уявлення про зміст та структуру розділу “Материки”; ознайомити з

Розділ II МАТЕРИКИ Урок № 32 (варіант А) Тема. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА. ОСНОВНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН Мета: сформувати в учнів

РОЗДІЛ ІІІ. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТЕМА 1. ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ УРОК 33. ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ Тема. Природно-територіальні комплекси (ПТК), взаємодія факторів і компонентів, що їх формують.

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ ТЕМА 4. МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННІ РЕСУРСИ УРОК 18. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 Тема. Практична робота № 3.

РОЗДІЛ ІV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ УРОК 39. ДОНЕЦЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН Очікувані результати: учень застосовує типовий план для складання характеристики економічного району; порівнює економічні райони за

УРОК 31. ПОЛЬЩА. БІЛОРУСЬ Навчальна мета: сформувати знання учнів про особливості економіко-географічного положення, природно-ресурсного потенціалу, господарства країн, що порівнюються; виявити економіко-географічну специфіку Польщі і Білорусі;

УРОК 2. ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. ГЕОГРАФІЧНІ НАСЛІДКИ РУХУ ЗЕМЛІ НАВКОЛО СВОЄЇ ОСІ ТА НАВКОЛО СОНЦЯ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 1 “АНАЛІЗ КАРТИ “ГОДИННІ ПОЯСИ” ТА ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕВОГО ТА

Мета: – формувати знання про загальні особливості клімату і внутрішніх вод, кліматичні пояси та типи клімату Австралії; забезпечити розуміння причин, що обумовлюють особливості клімату материка,

РОЗДІЛ ІV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ УРОК 44. ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН Очікувані результати: учень застосовує типовий план для складання характеристики економічного району; порівнює економічні райони за

Мета: Навчальна: актуалізувати, поглибити та систематизувати знання про природні ресурси материків і океанів; ознайомити з основними видами природних ресурсів; формувати практичні вміння розрізняти раціональне та

РОЗДІЛ IV. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА ТЕМА 1. ГЕОЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ УРОК 46. АВАРІЯ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС Тема. Аварія

Розділ І. УКРАЇНА ТА ЇЇ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМА 2. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ УРОК 5. ГЕОГРАФІЧНІ КАРТИ Тема. Карти – джерела географічних знань, їх зміст і

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ ТЕМА 6. ВНУТРІШНІ ВОДИ УРОК 24. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВЕРХНЕВИХ ВОД Тема. Поверхневі води. Основні річкові

Розділ I ОКЕАНИ Урок № 9 Тема. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ, ТИПИ КЛІМАТУ. ВОДНІ МАСИ. ОРГАНІЧНИЙ СВІТ. ПРИРОДНІ БАГАТСТВА. ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ ВОД АТЛАНТИЧНОГО ОКЕАНУ Мета: поглибити та

9 КЛАС ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ Мета: сформувати в учнів поняття про електроенергетику країни як складову частину паливно-енергетичного комплексу; познайомити з різними типами електростанцій, з принципами їх

Мета: Навчальна: повторити й закріпити поняття “тип клімату”, “кліматичний пояс”, узагальнити уявлення про розташування кліматичних поясів, особливості їх утворення, основні характеристики, сприяти формуванню вміння визначати

РОЗДІЛ ІІІ. ГОСПОДАРСТВО УРОК 20. ТРАНСПОРТНЕ І ТОЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ Очікувані результати: учень називає галузевий склад транспортного й точного машинобудування; характеризує ці галузі машинобудування та фактори

Мета: Навчальна: ознайомити із загальними відомостями про материк; формувати знання про особливості географічного положення та берегової лінії Євразії; вдосконалювати практичні вміння та навички характеризувати географічне

Мета: – формувати загальні уявлення про природу, населення та господарство Німеччини, Франції, Великої Британії; вдосконалювати практичні вміння визначати географічне положення країн Євразії, характеризувати населення та

ІІ СЕМЕСТР РОЗДІЛ І ІІ Географічна оболонка та її складові Тема 5. Географічна оболонка Урок 59. Практична робота № 13. Ознайомлення з компонентами природи своєї

РОЗДІЛ І. УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ УРОК 3. УКРАЇНСЬКІ ІСТОРИЧНІ ЗЕМЛІ Очікувані результати: учень називає та розрізняє українські історичні землі, показує їх на карті України;

Мета: Навчальна: ознайомити з причинами та наслідками впливу господарської діяльності на природні комплекси Північної Америки; сприяти розумінню екологічних проблем материка; формувати загальні уявлення про найвідоміші

УРОК 4. ТИПОЛОГІЇ ДЕРЖАВ Навчальна мета: ознайомити із поняттями “тип країни”, “типологія”, сприяти розумінню особливостей сучасної соціально-економічної типології; розвивати уміння визначати тип країн світу, користуючись

Мета: Навчальна: поглибити та систематизувати знання про особливості заселення Північної Америки, кількісний, расовий та етнічний склад населення материка; формувати знання про найбільші держави Північної Америки;

УРОК 29. ДЕРЖАВИ – СУСІДИ УКРАЇНИ. РОСІЯ Навчальна мета: актуалізувати знання учнів про геополітичне положення України; пояснити особливе значення для України партнерських відносин з сусідськими

Розділ І. УКРАЇНА ТА ЇЇ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМА 2. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ УРОК 8. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 Тема. Практична робота № 2. Опис місцевості

УРОК 46. КРАЇНИ АФРИКИ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ КРАЇН Навчальна мета: охарактеризувати загальні ознаки ЕГП, особливості галузевої структури і територіальної організації господарства окремих країн Африки; визначити причини

УРОК 44. КРАЇНИ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВІДНИХ КРАЇН Навчальна мета: визначити географічні, природні та соціально-економічні особливості провідних країн Латинської Америки; розвивати уміння працювати в групах,

РОЗДІЛ ІV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ УРОК 42. СТОЛИЧНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН Очікувані результати: учень застосовує типовий план для складання характеристики економічного району; порівнює економічні райони за

РОЗДІЛ ІІ. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ УРОК 7. НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ. УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА Очікувані результати: учень характеризує особливості національного складу населення; називає етнографічні групи українців

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ ТЕМА 7. ГРУНТИ І ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ УРОК 29. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ Тема.

УРОК 22. НАСЕЛЕННЯ АФРИКИ Навчальна мета: сформувати первинні знання про етнічний склад населення Африки, особливості його формування, динаміку й розміщення; сприяти розумінню демографічних проблем Африки

Мета: – формувати систему знань про природу Антарктиди та Антарктики; забезпечити розуміння причин утворення суцільного покривного зледеніння та його впливу на природу материка, проблем використання

УРОК 15. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ПРАЦІ. ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА Навчальна мета: сформувати систему знань про світове господарство, міжнародний поділ та інтеграцію

Мета: – ознайомити зі своєрідним органічним світом Південної Америки; сформувати знання про природну зональність та вертикальну поясність на материку, зміну природних комплексів людиною, сучасні екологічні

Мета: – узагальнити та систематизувати знання учнів за темою “Океани”; формувати вміння використовувати географічні знання та вміння в нестандартній ситуації; – формувати вміння організовувати навчальну

УРОК 27. ІТАЛІЯ Навчальна мета: сформувати в учнів систему знань про особливості ЕГП, населення, господарства Італії; визначити вплив ЕГП на розвиток господарства, територіальні відмінності у

Мета: – формувати знання про характерні ознаки географічного положення Австралії, етапи відкриття й дослідження, основні форми рельєфу та корисні копалини; вдосконалювати практичні вміння характеризувати особливості

Мета: – сформувати первинні знання про етнічний склад населення Африки, особливості його формування, динаміку і розміщення; сприяти розумінню демографічних проблем Африки та шляхів їх вирішення;

Мета: Навчальна: сформувати в учнів поняття про особливості сучасного населення Австралії; продовжити формування умінь складати характеристику країни; удосконалити практичні навички учнів працювати з картами атласу;

УРОК 7. НАСЕЛЕННЯ СВІТУ: КІЛЬКІСТЬ, ВІДТВОРЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ. ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ І ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА Навчальна мета: сформувати в учнів систему знань про кількість, склад та закономірності розміщення

УРОК 34. КРАЇНИ АЗІЇ. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД Навчальна мета: охарактеризувати склад регіону, особливості розміщення та формування населення, ресурсозабезпеченість, загальні ознаки господарства країн Азії; визначити роль азіатських

Мета: Навчальна: продовжити формувати знання про характерні ознаки природи Тихого океану та його природні багатства; скласти загальні уявлення про особливості природи островів; вдосконалювати практичні вміння

Мета: – створити загальні уявлення про особливості внутрішніх вод Євразії; повторити, поглибити та систематизувати знання про найбільші річки материка; вдосконалювати практичні вміння характеризувати річки за

УРОК 24. ФРН Навчальна мета: ознайомити учнів з основними етапами складання комплексної економіко-географічної характеристики країни; сформувати систему знань про основні особливості географічного положення, населення і

Розділ II МАТЕРИКИ Урок № 65 ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ. ЄВРАЗІЯ І варіант ІІ варіант ІІІ варіант І рівень (6 запитань по 0,5 бала за кожне) 1.

Мета: Навчальна: ознайомити з особливостями формування клімату Австралії, поглибити і систематизувати знання учнів про кліматотвірні чинники; закріпити вміння визначати за допомогою кліматичних карт основні ознаки

УРОК 51. ВІДМІННІСТЬ ЄВРАЗІЇ ЗА ГЕОЛОГІЧНОЮ БУДОВОЮ ВІД ІНШИХ МАТЕРИКІВ. НАЙБІЛЬШІ ГОРИ І РІВНИНИ. ВІДМІННОСТІ У РЕЛЬЄФІ РІЗНИХ ЧАСТИН Навчальна мета: актуалізувати знання про основні

Мета: Навчальна: сформувати знання про природні зони Євразії та закономірності їхнього розміщення територією материка; вдосконалювати практичні уміння та навички характеризувати природні зони материка за тематичними

УРОК 64. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ Навчальна мета: поглибити та систематизувати знання про природні ресурси материків і океанів та

УРОК 33. ПІДСУМКОВИЙ УРОК ЗА ТЕМОЮ “КРАЇНИ ЄВРОПИ” * Навчальна мета: узагальнити та систематизувати знання за вивченими темами; визначити рівень оволодіння знаннями, уміннями та навичками;

ІІ СЕМЕСТР РОЗДІЛ І ІІ Географічна оболонка та її складові Тема 2. Атмосфера Урок 34. Температура повітря Практична робота № 8. Спостереження за погодою і

Мета: Навчальна: повторити, удосконалити, узагальнити та систематизувати знання про взаємозв’язок природних компонентів й утворення на Землі природних комплексів різного порядку; сформувати стійке уявлення про закономірності

ІІ СЕМЕСТР РОЗДІЛ V Людина і географічна оболонка Тема 2. Населення і природокористування Урок 63. Населення і природокористування Мета: дати уявлення про природні багатства нашої

УРОК 14. ОКЕАНИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 6 “СКЛАДАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВОХ ОКЕАНІВ”. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ Навчальна мета: узагальнення та систематизація знань учнів за вивченими

УРОК 23. ПОЛІТИЧНА КАРТА АФРИКИ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСТВА КРАЇН АФРИКИ Навчальна мета: сформувати первинні знання про сучасну політичну карту Африки, головні держави, загальні ознаки господарства

І СЕМЕСТР РОЗДІЛ ІІІ Географічна оболонка та її складові Тема 1. Літосфера Урок 24. Внутрішні процеси Мета: закріпити і систематизувати знання учнів про літосферу шляхом

Мета: – поглибити та систематизувати знання про освоєння материка, формування сучасного населення Південної Америки; сформувати знання про особливості населення материка, його кількість, склад та розміщення;

Мета: – сформувати знання про особливості географічного положення, природи, населення та господарства основних держав материка; вдосконалювати уміння та навички характеризувати основні держави материка, наводити приклади

Мета: Навчальна: формувати в учнів уявлення про особливості природних зон Південної Америки, про рослинний та тваринний світ материка; сприяти поглибленню розуміння учнями причин виникнення висотної

УРОК 1. ВСТУП. ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ КУРСУ “ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ”. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ. МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. КЛАСИФІКАЦІЯ КАРТ Навчальна мета: поглибити та систематизувати знання учнів

УРОК 10. ТРУДОВІ РЕСУРСИ І ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 “ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ І ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В ОСНОВНИХ СФЕРАХ ГОСПОДАРСТВА КРАЇН ТА РЕГІОНІВ

УРОК 63. ТЕМА. ЄВРАЗІЯ. ПІДСУМКОВИЙ УРОК * Навчальна мета: узагальнення та систематизація знань учнів за вивченими темами; вдосконалення навичок та вмінь роботи з картами атласа;

Мета: Навчальна: узагальнити та систематизувати знання учнів за темою “Океани”; формувати вміння використовувати географічні знання та вміння в нестандартній ситуації; Розвивальна: формувати вміння організовувати навчальну

ІІ СЕМЕСТР РОЗДІЛ І ІІ Географічна оболонка та її складові Тема 3. Гідросфера Урок 50. Поверхневі води. Річки Практична робота № 12. Визначення за картою

Розділ I ОКЕАНИ Урок № 7 (варіант А) Тема. ОКЕАНІЯ. ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ. ОСТРОВИ, ЇХ ПОХОДЖЕННЯ. ЗАСЕЛЕННЯ ОКЕАНІЇ. СУЧАСНЕ НАСЕЛЕННЯ І КРАЇНИ В ОКЕАНІЇ. ПРОБЛЕМА

УРОК 31. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА. ФОРМУВАННЯ РЕЛЬЄФУ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. КОРИСНІ КОПАЛИНИ Навчальна мета: сформувати систему знань про геологічну будову, основні форми рельєфу, корисні копалини Південної Америки;

УРОК 38. АНТАРКТИДА Й АНТАРКТИКА. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. ВІДКРИТТЯ ТА СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Навчальна мета: ознайомити з поняттям “Антарктика”, загальними відомостями про Антарктиду, особливостями водних мас Південного

І СЕМЕСТР РОЗДІЛ ІІ Земля на плані та карті Тема 2. Градусна сітка Землі. Географічні координати точок Урок 16. Градусна сітка на глобусі й карті

РОЗДІЛ ІV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ УРОК 40. ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН Очікувані результати: учень застосовує типовий план для складання характеристики економічного району; порівнює економічні райони за

Розділ II МАТЕРИКИ Урок № 36 Тема. НАСЕЛЕННЯ, ЙОГО РАСОВИЙ СКЛАД ТА РОЗМІЩЕННЯ. ПОХОДЖЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ПОЛІТИЧНА КАРТА. ОСНОВНІ ДЕРЖАВИ. УКРАЇНА

УРОК 2. СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ. ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КАРТИ СВІТУ Навчальна мета: актуалізувати й поглибити знання про поняття “політична карта”, “держава”, “країна”, “залежна країна”,

Розділ I ОКЕАНИ Урок № 12 Тема. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. ПІВНІЧНИЙ ЛЬОДОВИТИЙ ОКЕАН – НАЙМЕНШИЙ ОКЕАН НА ЗЕМЛІ. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ ОКЕАНУ ТА АРКТИКИ В ЦІЛОМУ.

Мета: Навчальна: формувати в учнів загальне уявлення про географічне положення, розміри та форму материка; закріпити практичне вміння складати характеристику фізико-географічного положення материка за допомогою карт

І СЕМЕСТР РОЗДІЛ ІІІ Географічна оболонка та її складові Тема 1. Літосфера Урок 32. Літосфера (підсумковий урок) Мета: систематизувати знання, уміння і навички учнів з

Мета: Навчальна: актуалізувати знання про основні форми рельєфу та тектонічні структури, формувати знання про загальні ознаки тектонічної будови та рельєфу Євразії, вдосконалювати практичні уміння та

ІІ СЕМЕСТР РОЗДІЛ І ІІ Географічна оболонка та її складові Тема 3. Гідросфера Урок 47. Рух води в океані Мета: з’ясувати причини руху води в

ІІ СЕМЕСТР РОЗДІЛ І ІІ Географічна оболонка та її складові Тема 2. Атмосфера Урок 33. Атмосфера: її склад та будова Мета: сформувати знання учнів про

УРОК 12. МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ СВІТУ Навчальна мета: актуалізувати знання про основні закономірності розміщення родовищ певних видів корисних копалин, обгрунтувати роль і значення мінеральних ресурсів для

РОЗДІЛ ІІІ. ГОСПОДАРСТВО УРОК 26. ПІДСУМКОВИЙ УРОК. ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ * Навчальна мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання з вивчених тем; перевірити рівні засвоєння навчального матеріалу,

Мета: – сформувати знання про основні види та проблеми забруднення навколишнього середовища, міжнародні організації з охорони природи; формувати практичні вміння та навички характеризувати екологічні проблеми

Page 1 of 3123