Плани-конспекти уроків по географії

now browsing by category

 

КЛІМАТОТВІРНІ ЧИННИКИ. РОЗПОДІЛ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ЗЕМЛІ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ І ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ОКЕАНІВ

Сучасні географічні дослідження

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН

ПІДСУМКОВИЙ УРОК. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ

ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ. МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ

ГЕОГРАФІЯ СВОЄЇ ОБЛАСТІ (АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ)

КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ І ТИПИ КЛІМАТУ АФРИКИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 4. ВИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ КЛІМАТУ АФРИКИ ЗА КЛІМАТИЧНИМИ ДІАГРАМАМИ

ВІДОБРАЖЕННЯ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТАХ

ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА ГОСПОДАРСТВА

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІМАТУ. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ І ТИПИ КЛІМАТУ

ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ ІНДІЙСЬКОГО ОКЕАНУ. СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ В ГЕОГРАФІЧНОМУ ПОЛОЖЕННІ ІНДІЙСЬКОГО І ТИХОГО ОКЕАНІВ. ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДІЙСЬКОГО ОКЕАНУ. РЕЛЬЄФ ДНА. ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДИ ОКЕАНУ: ВИСОКІ ТЕМПЕРАТУРА І СОЛОНІСТЬ ВОД, СИСТЕМА МОРСЬКИХ ТЕЧІЙ

ПІВНІЧНА АМЕРИКА. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. СВОЄРІДНІСТЬ ПРИРОДИ МАТЕРИКА, ПОВ’ЯЗАНА З ЙОГО ГЕОГРАФІЧНИМ ПОЛОЖЕННЯМ. ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ ТА ОСВОЄННЯ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

ЗМІНА ПРИРОДИ ПІД ВПЛИВОМ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 12 “ВИВЧЕННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Й УСТАНОВЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ ЇХ НАДХОДЖЕННЯ”

ЗОНА СТЕПУ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6

ВНУТРІШНІ ВОДИ АФРИКИ

Варіант 1. Земля на плані та карті (підсумковий урок)

ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ КЛІМАТУ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ І ТИПИ КЛІМАТУ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 6. ВИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ КЛІМАТУ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ ЗА КЛІМАТИЧНИМИ ДІАГРАМАМИ

ГЕОМОРФОЛОГІЧНА БУДОВА

СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА АФРИКИ

Географічні координати

КИТАЙ. ОСОБЛИВОСТІ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ГОСПОДАРСТВА. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ

ПРОМИСЛОВІСТЬ. ГЕОГРАФІЯ ОСНОВНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ СВІТУ

ТИХИЙ ОКЕАН. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ДНА ОКЕАНУ

ВОДИ СУХОДОЛУ. ОСНОВНІ РІЧКОВІ СИСТЕМИ. ОЗЕРА. ПРАКТИЧНА РОБОТА 10 “СКЛАДАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНІЄЇ З РІЧОК МАТЕРИКА”

ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

НТР ТА ЇЇ ОСНОВНІ ОЗНАКИ. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО В ПЕРІОД НТР

Варіант 3. У пошуках скарбу (підсумковий урок)

ПРИКЛАДИ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. СТИХІЙНІ ЯВИЩА ПРИРОДИ. ЗАПОВІДНИКИ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПАРКИ

ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ВІДКРИТТЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ АНТАРКТИДИ

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КЛІМАТУ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ І ТИПИ КЛІМАТУ МАТЕРИКА

ЗАГАЛЬНІ РИСИ КЛІМАТУ ЄВРАЗІЇ

НАЙБІЛЬШІ ДЕРЖАВИ ЄВРОПИ. НІМЕЧЧИНА. ФРАНЦІЯ. ВЕЛИКА БРИТАНІЯ. ІТАЛІЯ

ТИХИЙ ОКЕАН. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. РЕЛЬЄФ ДНА. КЛІМАТ І ВОДИ

Біосфера. складові біосфери. Географічні закономірності поширення грунтів, рослин і тварин

КРАЇНИ ЄВРАЗІЇ. НІМЕЧЧИНА. ФРАНЦІЯ. ВЕЛИКА БРИТАНІЯ. ІТАЛІЯ. РОСІЯ

ПІДСУМКОВИЙ УРОК З РОЗДІЛУ “ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ”

ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В РОЗВ’ЯЗАННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЙ З ОХОРОНИ ПРИРОДИ

ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ

ЗАГАЛЬНІ РИСИ КЛІМАТУ. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ І ТИПИ КЛІМАТУ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ. МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

АВСТРАЛІЯ – НАЙМЕНШИЙ КОНТИНЕНТ ЗЕМЛІ

ПРИРОДНІ ЗОНИ АФРИКИ

ЗОНА МІШАНИХ І ШИРОКОЛИСТИХ ЛІСІВ

ТЕКТОНІЧНІ СТРУКТУРИ, РЕЛЬЄФ, КОРИСНІ КОПАЛИНИ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 5. ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ)

ПРИРОДНІ ЗОНИ АФРИКИ, ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ РОЗМІЩЕННЯ

ПІВНІЧНА АМЕРИКА: ТЕКТОНІЧНА БУДОВА, РЕЛЬЄФ, КОРИСНІ КОПАЛИНИ

ГІДРОСФЕРА. СВІТОВИЙ ОКЕАН

РОСІЯ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСТВА КРАЇНИ. ЗВ’ЯЗКИ З УКРАЇНОЮ

ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН

НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ДЕРЖАВИ. ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ З ДЕРЖАВАМИ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 5. ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ (ЗАКІНЧЕННЯ)

ВПЛИВ ГЕОЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Тематическое оценивание

КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ Й ТИПИ КЛІМАТУ ЄВРАЗІЇ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 11. ВИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ КЛІМАТУ В МЕЖАХ ПОМІРНОГО ПОЯСУ ЗА ДОПОМОГОЮ КЛІМАТИЧНИХ ДІАГРАМ

АФРИКА. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ МАТЕРИКА, ЕЛЕМЕНТИ БЕРЕГОВОЇ ЛІНІЇ. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСВОЄННЯ

ВІДМІННІСТЬ ЄВРАЗІЇ ЗА ГЕОЛОГІЧНОЮ БУДОВОЮ ВІД ІНШИХ МАТЕРИКІВ. ДАВНІ МАТЕРИКОВІ ЗЛЕДЕНІННЯ. СЕЙСМІЧНО АКТИВНІ ЗОНИ

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ “ПІВНІЧНА АМЕРИКА”

АФРИКА. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСВОЄННЯ

ЧОРНЕ МОРЕ

Внутрішні процеси (магматизм)

СВОЄРІДНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ МАТЕРИКА. ПРИРОДНІ ЗОНИ. ВИСОТНА ПОЯСНІСТЬ В АНДАХ. ЗМІНА ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ ЛЮДИНОЮ. СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

УНІКАЛЬНІСТЬ РОСЛИННОСТІ І ТВАРИННОГО СВІТУ АВСТРАЛІЇ. ПРИРОДНІ ЗОНИ. ЗМІНА ПРИРОДИ МАТЕРИКА ЛЮДИНОЮ. НАЙВІДОМІШІ ПРИРОДНІ ОБ’ЄКТИ СПИСКУ ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО

КАРПАТСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН

ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА. РЕЛЬЄФ МАТЕРИКА ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ КЛІМАТУ

Варіант 2. Гідросфера (підсумковий урок)

ПІДСУМКОВИЙ УРОК ЗА ТЕМАМИ “ВСТУП. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ”

ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ КРАЇН СВІТУ. ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ КРАЇН

Зображення нерівностей земної поверхні

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КЛІМАТУ. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ І ТИПИ КЛІМАТУ ЄВРАЗІЇ. ЇХ ПОРІВНЯННЯ З ПІВНІЧНОЮ АМЕРИКОЮ

Визначення географічних координат

ПІВДЕННА АМЕРИКА. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ Й ОСВОЄННЯ МАТЕРИКА

ВОДИ СУХОДОЛУ ЄВРАЗІЇ. ОЗЕРА

ПРИРОДНІ ЗОНИ. ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РОЗМІЩЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ МАТЕРИКА. ГРУНТИ, РОСЛИННІСТЬ ТА ТВАРИННИЙ СВІТ ПРИРОДНИХ ЗОН ЄВРАЗІЇ. ВИСОТНА ПОЯСНІСТЬ У ГОРАХ МАТЕРИКА

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ “АФРИКА”

СПЕЦИФІЧНІСТЬ ГРУНТОВО-РОСЛИННОГО ПОКРИВУ АФРИКИ. ТВАРИННИЙ СВІТ. ПРИРОДНІ ЗОНИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ РОЗМІЩЕННЯ

ПІВНІЧНИЙ ЛЬОДОВИТИЙ ОКЕАН. ПРАКТИЧНА РОБОТА 12. ПОЗНАЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ТА ТЕЧІЙ ОКЕАНІВ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ

КЛІМАТОТВІРНІ ЧИННИКИ. РОЗПОДІЛ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ЗЕМЛІ. ВПЛИВ ПІДСТИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ НА КЛІМАТ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ І ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ОКЕАНІВ

ПІДСУМКОВИЙ УРОК ЗА ТЕМАМИ “АНТАРКТИДА. ПІВНІЧНА АМЕРИКА”*

ТИХИЙ ОКЕАН. ОРГАНІЧНИЙ СВІТ. ОСТРОВИ В ТИХОМУ ОКЕАНІ, ЇХНІ ПРИРОДНІ ОСОБЛИВОСТІ. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ. ОХОРОНА ПРИРОДИ ОКЕАНУ

ВНУТРІШНІ ВОДИ, ЇХ РОЗПОДІЛ. НАЙБІЛЬШІ РІЧКИ ТА ОЗЕРА ЄВРАЗІЇ. ОСНОВНІ ТИПИ ЖИВЛЕННЯ І РЕЖИМУ РІЧОК. ЗМІНА СТАНУ ВОДОЙМ ПІД ВПЛИВОМ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. БАГАТОРІЧНА МЕРЗЛОТА. СУЧАСНЕ ЗЛЕДЕНІННЯ

ТВАРИННИЦТВО. ЗОНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

МОВНИЙ ТА ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ. РЕЛІГІЇ НАРОДІВ СВІТУ

ЕКОНОМІЧНА Й СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ

ПРИРОДНІ БАГАТСТВА МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ, НАСЛІДКИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

ПІДСУМКОВИЙ УРОК ЗА ТЕМОЮ “АФРИКА”

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІМАТУ. ВОДИ СУХОДОЛУ

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ “ПІВДЕННА АМЕРИКА”

КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ Й ТИПИ КЛІМАТУ

ПІДЗЕМНІ ВОДИ. БОЛОТА. ВОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

Підземні води

НАСЕЛЕННЯ. ЙОГО РАСОВИЙ ТА ЕТНІЧНИЙ СКЛАД. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСЕЛЕННЯ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. ПОЛІТИЧНА КАРТА. ДЕРЖАВИ. ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

ВОДИ СУХОДОЛУ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. НАЙБІЛЬШІ РІЧКОВІ СИСТЕМИ

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 “ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА ЕКОНОМІЧНИХ РАЙОНІВ США: ПІВНОЧІ, ПІВДНЯ ТА ЗАХОДУ”

СТИХІЙНІ ЯВИЩА ПРИРОДИ. ЗАПОВІДНИКИ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПАРКИ АФРИКИ. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА АФРИКИ. РЕЛЬЄФ МАТЕРИКА. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

АФРИКА. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ. ЕЛЕМЕНТИ БЕРЕГОВОЇ ЛІНІЇ. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСВОЄННЯ

ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА. ОСНОВНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Зміни природи під впливом господарської діяльності людини