ПІДЗЕМНІ ВОДИ. БОЛОТА. ВОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ТЕМА 6. ВНУТРІШНІ ВОДИ

УРОК 27. ПІДЗЕМНІ ВОДИ. БОЛОТА. ВОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

Тема. Підземні води. Основні артезіанські басейни України. Болота, їх типи і поширення. Причини заболочення. Водний баланс і водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання та охорони. Практична робота № 4 (закінчення). Позначення на контурній карті річок, озер, водосховищ, каналів, боліт. Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних

територій України.

Навчальна мета: поглибити знання про особливості та розміщення підземних вод і боліт на прикладі України; учити робити висновки про закономірності розподілу поверхневих вод і водних ресурсів територією країни; сформувати уявлення про значимість збереження всіх видів вод; формувати уміння аналізувати дані про внутрішні води України.

Тип уроку: комібнований.

Обладнання: підручник, атлас, фізична, тектонічна карти України.

Опорні та базові поняття: підземні води, грунтові води, артезіанські води, мінеральні води, термальні води, артезіанський басейн, болото, верхове болото,

низове болото, водний баланс, місцевий стік, транзитний стік, водозабезпеченість.

Географічна номенклатура: Полісся, артезіанські басейни: Дніпровсько-Донецький, Волино-Подільський, Причорноморський.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

1. Які місцеві кліматичні зміни з’являються в районі великого водосховища?

2. Взаємоперевірка практичної роботи № 4.

3. Чи існує закономірність в розміщенні по території України різних озер: а) за походженням озерної улоговини; б) за ступенем мінералізації? Відповідь обгрунтуйте, наведіть приклади, покажіть на карті.

III. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

– Що називається підземними водами?

– За якими ознаками можна класифікувати підземні води?

– Що називається болотом? За якою ознакою вони поділяються на низові та верхові?

IV. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

У 70-ті роки ХХ ст. у Поліссі почались активні роботи з осушування боліт. Великі території ставали придатними для сільського господарства, розроблялись торфовища. Минули десятки років, і всі зрозуміли, що знищення боліт призвело до цілої низки негативних змін у природних комплексах, до знищення малих річок і струмків, що є основою життєдіяльності великих водних артерій країни – головного джерела прісних вод країни.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Підземні води – вивчає наука гідрогеологія. Загальні запаси цих вод оцінюються в 22 км3.

Комплекси напірних вод, пов’язаних з тектонічними западинами, прогинами, утворюють артезіанські басейни:

– Дніпровсько-Донецький – у межах ДДЗ, 49 % запасів підземних вод;

– Волино-Подільський – у межах Волино-Подільської плити, Львівської западини;

– Причорноморський – відповідає Причорноморській западині.

Серед мінеральних велике значення мають лікувально-мінеральні води. На основі їх родовищ працюють курорти Передкарпаття, Вінницької області, Криму, району ДДЗ. Термальні води Криму та Карпат є перспективними як джерело тепла та енергії.

Робота підземних вод: карстові процеси, зсувоутворення, хімічне вивітрювання, суфозійні процеси.

2. Болота

Низинні (переважають в Україні) – в Поліссі; верхові (на північному заході Полісся, в лісостепу, Українських Карпатах); перехідні (на північному заході Полісся, в лісостепу, Українських Карпатах).

Займають територію близько 9,5 тис. км2, з них в Поліссі – понад 6 тис. км2. 10 % боліт охороняються.

3. Водний баланс і водні ресурси

Водний баланс – кількісне співвідношення прибутку, витрат та накопичення води за певний час для певної території чи водного об’єкта.

Прибуток відбувається за рахунок атмосферних опадів, надходження поверхневих та підземних вод, витрати – випаровування, поверхневого та підземного стоку.

Місцевий стік формується в межах країни, транзитний – приходить із суміжних територій.

Сумарні водні ресурси складаються з 48-59 км3 місцевого поверхневого стоку, близько 28 км3 транзитного стоку (без Дунайських вод) та близько 7 км3 підземних вод. Кількість водних ресурсів змінюється залежно від водності року і коливається від 94 км3 (у рік середньої водності) до 54 км3 (у рік дуже низької водності).

Запаси прісних вод в Україні становлять близько 1 тис. м3 на людину (при нормі понад 1,5 м3/люд.) > Україна є водонезабезпеченою.

4. Проблеми раціонального використання і збереження водних багатств

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Виконання практичної роботи № 4 (завершення):

– За картами атласа та додатковими джерелами з’ясуйте, як області України забезпечені водними ресурсами.

– Зробити загальний висновок про особливості розташування водних об’єктів по території України та стан забезпеченості водними ресурсами різних її частин.

VII. Підсумки уроку

VIІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати §___.

2. Закінчити оформлення практичної роботи № 4.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


ПІДЗЕМНІ ВОДИ. БОЛОТА. ВОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 - Плани-конспекти уроків по географії


ПІДЗЕМНІ ВОДИ. БОЛОТА. ВОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4