Плани-конспекти уроків по фізиці

now browsing by category

 

Навчальний проект. Становлення і розвиток знань про фізичні основи машин і механізмів

Прямолінійний рівномірний рух

Сила Ампера

РУХ І ВЗАЄМОДІЯ АТОМІВ І МОЛЕКУЛ. ЗАЛЕЖНІСТЬ ШВИДКОСТІ РУХУ АТОМІВ І МОЛЕКУЛ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ ТІЛА. ДИФУЗІЯ

Графіки випаровування, кипіння й конденсації

Сили пружності

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 “ВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ (МЕТРОНОМ, СЕКУНДОМІР, ГОДИННИК)”

ДИНАМІКА РУХУ ТІЛА ПО КОЛУ

Дослідне підтвердження атомістичної будови речовин

Період власних коливань у коливальному контурі

Енергія магнітного поля котушки зі струмом

Лабораторна робота № 5 “Спостереження інтерференції й дифракції світла”

Випаровування і конденсація

Зміна сили струму в колі. Реостати

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 “ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ВИМІРЮВАЛЬНИМИ ПРИЛАДАМИ. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ ПОДІЛКИ ШКАЛИ ПРИЛАДУ”

Вологість повітря. Методи вимірювання вологості повітря

Вивчення руху тіла під дією сили тяжіння

Тематичне оцінювання з теми “Атомна і ядерна фізика”

Лабораторна робота № 1 “Визначення прискорення тіла в разі рівноприскореного руху”

Тематичне оцінювання за темою “Електромагнітне поле”

Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння

Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму. Лабораторна робота № 4 “Вимірювання лінійних розмірів тіл і площі поверхні”

Лабораторна робота № 12 “Вивчення теплового балансу при змішуванні води різної температури”

Провідники в електростатичному полі

Лабораторна робота № 1 “Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму”

Ізопроцеси в газах

АТМОСФЕРНИЙ ТИСК. ДОСЛІД ТОРРІЧЕЛЛІ. ВИМІРЮВАННЯ АТМОСФЕРНОГО ТИСКУ. БАРОМЕТРИ

МЕХАНІКА І МЕХАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА. МЕХАНІКА У ЖИВІЙ ПРИРОДІ

Рівномірний прямолінійний рух. Розв’язування задач

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Реактивний опір у колі змінного струму

ВІДБИВАННЯ СВІТЛА. ЗАКОНИ ВІДБИВАННЯ. ПЛОСКЕ ДЗЕРКАЛО

Методи реєстрування іонізуючого випромінювання

Взаємодії магнітів і струмів

Визначення маси та об’єму тіла за густиною речовини

Газові закони

Тиск газів і рідин

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. ПІДГОТОВКА ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Боротьба за ліквідацію загрози ядерної війни

Розв’язування задач на застосування закону Архімеда

Механізм електризації різних тіл. Електроскоп

Енергія. Потенціальна і кінетична енергія

Відбиття світла. Плоске дзеркало

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. Самостійна робота № 7

Тематична атестація розділу “Основи кінематики”

Дослідне підтвердження існування електромагнітних хвиль

Основні положення СТВ

Підсумковий урок з теми “Релятивістська механіка”

Кінетична і потенціальна енергія

Рівняння теплового балансу при плавленні й кристалізації

ВЛАСТИВОСТІ ТІЛ. ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ. ВИМІРЮВАННЯ. ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ. ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ. МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ОДИНИЦЬ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН

Узагальнювальний урок з теми “Електромагнітне поле”

Дії електричного струму

Узагальнюючий урок з теми “Коливання й хвилі”

СИЛА ТЯЖІННЯ. ВАГА ТІЛА. НЕВАГОМІСТЬ

Маса

Електричні взаємодії

МОМЕНТ СИЛИ. УМОВИ РІВНОВАГИ ВАЖЕЛЯ

Перетворення енергії під час коливання

Питома теплота плавлення. Розв’язування задач

МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИНИ

Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху

Плавлення й кристалізація твердих тіл

Контрольна робота № 5 з теми “МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ”

ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА. ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СИЛ. ДОДАВАННЯ СИЛ. РІВНОДІЙНА

Електромагнітні хвилі

Лабораторна робота № 4 “Спостереження інтерференції світла”. Лабораторна робота № 5 “Спостереження дифракції світла”

Сила тяжіння. Рух тіла під дією сили тяжіння

Розв’язування задач з теми “Питома теплота пароутворення”

Електромагніти

ПО КРАЇНІ ЕЛЕКТРИКА

Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску

Внутрішня енергія тіла та способи її змінення

Теорія атома Бора

Тиск. Розв’язування задач

РЕАКТИВНИЙ РУХ. РОЗВИТОК КОСМОНАВТИКИ. ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ У РОЗВИТОК КОСМОНАВТИКИ

Змінний струм. Генератор змінного струму

Електричний опір. Закон Ома

Рівномірний рух по колу

Узагальнювальний урок

Змінний електричний струм

Теплові машини

Теплова рівновага й температура

УРОК ПРИСВЯЧЕНИЙ ЧОРНОБИЛЮ

Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість тіла і пройдений шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху. Графіки руху

Лабораторна робота № 2. ВИМІРЮВАННЯ ОБ’ЄМУ ТВЕРДИХ ТІЛ, РІДИН І СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ

Лабораторна робота № 4 “Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра й вольтметра”

Принцип дії теплових двигунів

СПОЛУЧЕНІ ПОСУДИНИ. МАНОМЕТРИ

АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ПОВТОРЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ. РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ЛІНЗИ. ОПТИЧНА СИЛА І ФОКУСНА ВІДСТАНЬ ЛІНЗИ

Магнітні взаємодії

Енергія магнітного поля

ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА

НАВКОЛИШНІЙ СВІТ, В ЯКОМУ МИ ЖИВЕМО

Механічні коливання. Математичний маятник

Радіолокація. Телебачення

ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ У РОЗВИТОК КОСМОНАВТИКИ

Лабораторна робота № 5 “Вивчення залежності електричного опору від довжини провідника й площі його поперечного перерізу”

Графічне представлення руху