Мета: розкрити роль фізичного знання в житті людини, суспільному виробництві і техніці, сутність наукового пізнання засобами фізики; виробляти в учнів первинні дослідницькі навички; розвивати і

1-й семестр МЕХАНІЧНІ ЯВИЩА 1. Механічний рух Урок 2/2 Тема. Прямолінійний рівномірний рух Мета уроку: ознайомити учнів з характерними ознаками прямолінійного рівномірного руху; дати поняття

1-й семестр ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 3. Електромагнітне поле УРОК 2/29 Тема. Сила Ампера Мета уроку: розглянути дія магнітного поля на провідник зі струмом. Тип уроку: урок вивчення

Мета: сформувати знання про безперервний хаотичний рух молекул та залежність швидкості руху від температури; сформувати експериментальні навички учнів; виховувати акуратність під час проведення експериментів, розвивати

2-й семестр ТЕПЛОВІ ЯВИЩА 4. Кількість теплоти. Теплові машини Урок 18/60 Тема. Графіки випаровування, кипіння й конденсації Мета уроку: поглибити розуміння учнями процесів випаровування й

1-й семестр МЕХАНІЧНІ ЯВИЩА 2. Взаємодія тіл Урок 3/16 Тема. Сили пружності Мета уроку: увести поняття сили пружності, з’ясувати залежність сили пружності від деформації. Тип

Мета: формувати експериментальні навички учнів; виховувати акуратність під час проведення дослідів, бережливе ставлення до експериментального обладнання, розвивати логічне мислення та вміння роботи висновки з експерименту.

“ДИНАМІКА РУХУ ТІЛА ПО КОЛУ” Урок із груповою формою роботи Мета. Поглибити знання учнів та формувати вміння користуватися алгоритмом розв’язування задач із динаміки; узагальнити і

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА Електромагнітне поле УРОК 7/19 Тема. Енергія магнітного поля котушки зі струмом Мета уроку: ознайомити учнів з однією з характеристик провідного контуру – індуктивністю; навчити

РОЗДІЛ IV ТЕПЛОВІ ЯВИЩА УРОК № 15/60 Тема уроку. Випаровування і конденсація Тип уроку: комбінований. Мета уроку: закріпити знання учнів про зміну агрегатного стану речовини;

1-й семестр ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЯВИЩА 2. Електричний струм Урок 11/17 Тема. Зміна сили струму в колі. Реостати Мета уроку: ознайомити учнів із пристроєм і використанням реостатів

Мета: сформувати експериментальні навички учнів з визначення ціни поділки та меж вимірювання різних приладів; виховувати акуратність під час проведення експериментів, розвивати логічне мислення та вміння

ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ* Практична робота № 1 Тема. Вивчення руху тіла під дією сили тяжіння Обладнання: пістолет балістичний лабораторний; стрічка вимірювальна з сантиметровими поділками; штатив для

Розділ 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧАТИ ФІЗИКУ УРОК № 6 ТЕМА. Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму. Лабораторна робота

1-й семестр ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 1. Електричне поле УРОК 6/6 Тема. Провідники в електростатичному полі Мета уроку: навчити учнів пояснювати з погляду електронної теорії явища, що відбуваються

ВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ, РІДИН, ТВЕРДИХ ТІЛ* Урок № 8 Тема. Ізопроцеси в газах Мета: встановити кількісні залежності між двома параметрами газу за фіксованим значенням третього параметра.

Тип уроку: комбінований урок. Мета: надати учням уявлення про атмосферний тиск і пояснити його існування на основі молекулярно-кінетичних уявлень, ознайомити з приладами для вимірювання атмосферного

Тип уроку: урок формування навичок розв’язування задач. Мета: навчити розв’язувати задачі, застосовуючи формули роботи, потужності, коефіцієнта корисної дії простого механізму; розвивати логічне мислення учнів, уміння

2-й семестр ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 4. Електромагнітні коливання й хвилі УРОК 6/48 Тема. Реактивний опір у колі змінного струму Мета уроку: розглянути фазові співвідношення між струмом і

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА Електромагнітне поле 10 уроків – Взаємодія магнітів і струмів – Магнітне поле – Сила Ампера й сила Лоренца – Магнітні властивості речовини – Явище

2-й семестр МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА Й ТЕРМОДИНАМІКА 1. Властивості газів, рідин, твердих тіл Урок 4/75 Тема. Газові закони Мета уроку: встановити залежність між двома макропараметрами газу

1-й семестр МЕХАНІЧНІ ЯВИЩА 2. Взаємодія тіл Урок 13/26 Тема. Тиск газів і рідин Мета уроку: пояснити тиск газів і рідин з погляду молекулярно-кінетичної теорії

Тип уроку: урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв’язування задач. Мета: узагальнити вивчений навчальний матеріал розділу “Механічна робота та енергія”, підготувати учнів до контрольної

2-й семестр ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 5. Хвильова й квантова оптика УРОК 3/61 Тема. Відбиття світла. Плоске дзеркало Мета уроку: ознайомити учнів з особливістю поширення світла на границі

Тип уроку: урок формування навичок розв’язування задач. Поточний контроль знань. Мета: формувати вміння розв’язувати задачі: аналізувати умову, грамотно оформлювати задачі, робити необхідні креслення; здійснити поточний

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 2-й семестр Коливання й хвилі УРОК 12/34 Тема. Дослідне підтвердження існування електромагнітних хвиль Мета уроку: ознайомити учнів з експериментальним свідченням існування електромагнітних хвиль. Тип

2-й семестр МЕХАНІКА 5. Релятивістська механіка – Принцип відносності Ейнштейна – Основні положення СТВ – Швидкість світла у вакуумі – Взаємозв’язок маси й енергії Тематичне

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНІВ ДИНАМІКИ Урок № 18 Тема. Кінетична і потенціальна енергія Мета: дати поняття про кінетичну і потенціальну енергію тіла. Тип уроку: урок вивчення нового

Тип уроку: комбінований урок. Мета: ознайомити учнів з причинами виникнення та методами обчислення похибок експерименту; ввести поняття “вимірювання, фізичні величини, одиниці фізичних величин”, ознайомити учнів

1-й семестр ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЯВИЩА 2. Електричний струм Урок 2/8 Тема. Дії електричного струму Мета уроку: ознайомити учнів з діями електричного струму. Тип уроку: урок вивчення

Тип уроку: комбінований урок. Мета: увести поняття сили тяжіння та ваги тіла, ознайомити учнів з природою цих сил; надати уявлення про невагомість; показати, чим поняття

РОЗДІЛ II ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ УРОК № 2/15 Тема уроку. Маса – міра інертності тіла Тип уроку: засвоєння нових знань. Мета уроку: сформувати уявлення про інертність

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА Електричне поле. Електричний струм УРОК 1/1 Тема. Електричні взаємодії Мета уроку: ознайомити учнів з електричними взаємодіями; роз’яснити їм фізичний зміст закону збереження заряду й

Тип уроку: комбінований урок. Мета: увести поняття рівноваги тіла, стійкості рівноваги, поняття моменту сили; надати учням уявлення про види простих механізмів; з’ясувати умову рівноваги важеля,

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 2-й семестр Коливання й хвилі УРОК 6/28 Тема. Перетворення енергії під час коливання Мета уроку: ознайомити учнів з перетвореннями енергії, що відбуваються під час

“МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИНИ” Урок роботи в базово-перехресних групах Мета. Дати учням поняття про магнітні властивості речовин; розвивати уміння спостерігати, аналізувати, робити висновки; самостійно працювати з

2-й семестр ТЕПЛОВІ ЯВИЩА 4. Кількість теплоти. Теплові машини Урок 13/55 Тема. Плавлення й кристалізація твердих тіл Мета уроку: навчити учнів розуміти суть теплових процесів

2-й семестр ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 4. Електромагнітні коливання й хвилі УРОК 10/52 Тема. Електромагнітні хвилі Мета уроку: ознайомити учнів з механізмом утворення електромагнітних хвиль. Тип уроку: урок

2-й семестр ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 5. Хвильова й квантова оптика УРОК 12/70 Тема. Лабораторна робота № 4 “Спостереження інтерференції світла”. Лабораторна робота № 5 “Спостереження дифракції світла”

2-й семестр ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЯВИЩА 3. Магнітне поле Урок 5/42 Тема. Електромагніти Мета уроку: познайомити учнів із пристроєм електромагнітів і їх застосуванням. Тип уроку: комбінований урок.

“ПО КРАЇНІ ЕЛЕКТРИКА” Урок-подорож Мета. Узагальнити та систематизувати знання учнів про електричний струм, закон Ома для ділянки кола, види з’єднання провідників, роботу і потужність струму;

АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА УРОК 2/51 Тема. Теорія атома Бора Мета уроку: розкрити шляхи виходу із кризи класичної фізики. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

РОЗДІЛ II ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ УРОК № 11/24 (із резерву) Тема уроку. Тиск. Розв’язування задач Тип уроку: комбінований. Мета уроку: формувати навички розв’язування задач, вміння аналізувати

“РЕАКТИВНИЙ РУХ. РОЗВИТОК КОСМОНАВТИКИ. ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ У РОЗВИТОК КОСМОНАВТИКИ” Урок-занурення Мета. З’ясувати поняття “реактивний рух”, розглянути будову і рух ракети; поглибити знання учнів про

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА Електромагнітне поле УРОК 8/20 Тема. Змінний струм. Генератор змінного струму Мета уроку: сформувати в учнів уявлення про змінний струм і способи його одержання. Тип

1-й семестр ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЯВИЩА 2. Електричний струм Урок 9/15 Тема. Електричний опір. Закон Ома Мета уроку: установити залежність між силою струму, напругою на однорідній ділянці

1-й семестр МЕХАНІЧНІ ЯВИЩА 1. Механічний рух Урок 7/7 Тема. Рівномірний рух по колу Мета уроку: ознайомити учнів із природою рівномірного руху по колу, з

2-й семестр МЕХАНІКА 3 . Закони збереження в механіці Урок 14/58 Тема. Узагальнювальний урок Мета уроку: систематизувати й узагальнити знання учнів з теми “Закони збереження

2-й семестр ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 4. Електромагнітні коливання й хвилі УРОК 4/46 Тема. Змінний електричний струм Мета уроку: сформувати в учнів уявлення про змінний струм як вимушені

2-й семестр МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА Й ТЕРМОДИНАМІКА 2. Основи термодинаміки Урок 6/95 Тема. Теплові машини Мета уроку: розкрити фізичні принципи дії теплових двигунів Тип уроку: вивчення

2-й семестр ТЕПЛОВІ ЯВИЩА 4. Кількість теплоти. Теплові машини Урок 5/47 Тема. Теплова рівновага й температура Мета уроку: познайомити учнів з умовою теплової рівноваги; пояснити

“УРОК ПРИСВЯЧЕНИЙ ЧОРНОБИЛЮ” Урок-ділова гра Чорнобиль – чорний біль Душевний і тілесний. Лиш чую звідусіль: “Чи ми колись воскреснемо?” Лиш чую звідусіль: “Чорнобиль – чорний

КІНЕМАТИКА Урок № 6 Тема. Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість тіла і пройдений шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху. Графіки руху Мета: сформувати знання про рівноприскорений

1-й семестр ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЯВИЩА 2. Електричний струм Урок 12/18 Тема. Лабораторна робота № 4 “Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра й вольтметра” Мета уроку: навчитися

2-й семестр ТЕПЛОВІ ЯВИЩА 4. Кількість теплоти. Теплові машини Урок 21/63 Тема. Принцип дії теплових двигунів Мета уроку: розглянути застосування закону збереження й перетворення енергії

Тип уроку: комбінований урок. Мета: з’ясувати закономірність встановлення рівня рідин у сполучених посудинах, пояснити принцип дії водопроводу, шлюзів, гідравлічного пресу; розвивати інтерес учнів до вивчення

Мета: проаналізувати якість виконання контрольної роботи; скорегувати знання учнів; удосконалювати навички розв’язання задач. Тип уроку: урок систематизації, повторення та узагальнення знань. Обладнання та наочність: тексти

2-й семестр ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЯВИЩА 3. Магнітне поле – Постійні магніти. Взаємодії магнітів – Магнітне поле Землі. Магнітна дія струму – Дія магнітного поля на провідник

1-й семестр ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 3. Електромагнітне поле УРОК 10/37 Тема. Енергія магнітного поля Мета уроку: вивести формулу для розрахунку енергії магнітного поля струму й роз’яснити учням

Мета: формувати в учнів початкові уявлення про фізику як природничу науку, про зміст фізики, про фізичні тіла та явища, формувати інтерес до вивчення фізики, її

Мета: охарактеризувати основні структурні рівні фізичного світу (мікро-, макро – і мегасвіти); формувати поняття про фізичні величини, одиниці та способи їх вимірювання; ознайомити учнів з

РОЗДІЛ I МЕХАНІЧНИЙ РУХ УРОК № 9/9 Тема уроку. Механічні коливання. Математичний маятник Тип уроку: засвоєння нових знань. Мета уроку: ознайомити учнів із коливальним рухом;

2-й семестр ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 4. Електромагнітні коливання й хвилі УРОК 13/55 Тема. Радіолокація. Телебачення Мета уроку: пояснити принцип радіолокації й принцип передання й прийому телевізійного зображення.

“ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ У РОЗВИТОК КОСМОНАВТИКИ” Урок-конференція Мета. Поглибити знання учнів про розвиток ракетно-космічної техніки; ознайомити учнів з досягненнями українських учених у галузі космонавтики; розвивати

1-й семестр ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЯВИЩА 2. Електричний струм Урок 13/19 Тема. Лабораторна робота № 5 “Вивчення залежності електричного опору від довжини провідника й площі його поперечного

1-й семестр МЕХАНІЧНІ ЯВИЩА 1. Механічний рух Урок 3/3 Тема. Графічне представлення руху Мета уроку: познайомити учнів із графічною інтерпретацією руху; навчити будувати графіки залежності

Мета: сформувати вміння розв’язувати задачі на застосування формул сили тяжіння, тертя, пружності, ваги; розвивати обчислювальні навички, мислення, вміння аналізувати; виховувати охайність, старанність; розширювати кругозір учнів.

2-й семестр ЯДЕРНА ФІЗИКА 4. Атомне ядро. Ядерна енергетика Урок 3/50 Тема. Радіоактивні перетворення атомних ядер Мета уроку: розкрити природу радіоактивного розпаду та його закономірності.

Мета: навчити учнів визначати густину твердого тіла та рідини; формувати навички розв’язування задач; розвивати логічне мислення; виховувати старанність, охайність. Обладнання: важільні ваги з важками, мензурка,

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 2-й семестр Коливання й хвилі УРОК 9/31 Тема. Інфразвук і ультразвук Мета уроку: розкрити учням сутність поняття енергії й закону збереження енергії в механічних

Орієнтовні теми: 1. Визначення середньої швидкості нерівномірного руху. 2. Порівняння швидкостей рухів тварин, техніки тощо. 3. Обертальний рух у природі – основа відліку часу. 4.

“БУДЬМО ЗНАЙОМІ: Я – ФІЗИКА!” Урок-вистава Мета. Ознайомити учнів з тим, що вивчає фізика, з деякими фізичними поняттями; розвивати науковий світогляд учнів, логічне мислення, зв’язне

“ФІЗИКА І МИСТЕЦТВО” Інтегрований урок Мета. Поглибити знання учнів про фізичні явища і пояснити, яким чином використовуються досягнення фізики у створенні та збереженні творів мистецтва;

Тип уроку: комбінований урок. Мета: навчити учнів описувати перетворення кінетичної енергії в потенціальну і навпаки, наводити приклади перетворення одного виду механічної енергії в інший, пояснити

2-й семестр ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 5. Хвильова й квантова оптика УРОК 2/60 Тема. Прямолінійне поширення світла Мета уроку: ознайомити учнів із прямолінійним поширенням світла. Тип уроку: урок

“ФЕНОМЕН ЮРІЯ КОНДРАТЮКА” Урок-конференція Мета. Ознайомити учнів з неповторним життєписом визначної постаті в космічній епопеї – Ю. Кондратюка (О. Шаргея); розвивати пізнавальні здібності учнів, зацікавленість

2-й семестр УЗАГАЛЬНЮЮЧІ УРОКИ Тематичне планування № з/п Тема уроку Дата проведення 1 Фізична картина світу 2 Фізика та науково-технічний прогрес 3 Підсумкове заняття Урок

Тип уроку: урок контролю знань. Мета: оцінити знання, уміння та навички з вивченої теми. Обладнання та наочність: тексти контрольної роботи. Відеофрагмент:______________________________ Хід уроку I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ

РОЗДІЛ IV ТЕПЛОВІ ЯВИЩА УРОК № 10/55 Тема уроку. Теплота згоряння палива Тип уроку: засвоєння нових знань. Мета уроку: показати, за рахунок чого виділяється енергія

Мета: дати учням знання про будову і принцип дії рідинних насосів; ознайомити учнів із використанням цих приладів у промисловості та побуті; виховувати в учнів зацікавленість

2-й семестр АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА УРОК 2/79 Тема. Спектри випромінювання атомів і молекул Мета уроку: ознайомити учнів з лінійчастими й молекулярними спектрами випромінювання. Тип

2-й семестр ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 4. Електромагнітні коливання й хвилі УРОК 2/44 Тема. Коливальний контур Мета уроку: ознайомити учнів з вільними електромагнітними коливаннями в ідеальному коливальному контурі.

Мета: перевірити й оцінити якість засвоєних учнями знань; вчити учнів працювати самостійно; формувати вміння грамотно та охайно оформлювати роботу. Тип уроку: урок контролю знань. Обладнання

ДОДАТОК РОЗРОБКИ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ УРОК № 2/68 Тема уроку. Дослідження і освоєння космосу Тип уроку: узагальнення та закріплення знань із використанням інтерактивних методик. Мета уроку:

Мета: пояснити фізичні властивості речовини в різних агрегатних станах, виходячи з молекулярно-кінетичних уявлень; пояснити відмінності фізичних характеристик кристалічних та аморфних тіл; експериментально показати залежність лінійних

1-й семестр МЕХАНІКА 1. Кінематика Урок 13/15 Тема. Вільне падіння Мета уроку: дати учням уявлення про вільне падіння й рух тіла, кинутого вертикально вгору, як

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 2-й семестр Коливання й хвилі УРОК 8/30 Тема. Звукові хвилі Мета уроку: дати поняття про звукову хвилю й увести її основні характеристики – швидкість,

1-й семестр ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЯВИЩА 2. Електричний струм Урок 16/22 Тема. Паралельне з’єднання провідників Мета уроку: ознайомити учнів з паралельним з’єднанням провідників і закономірностями, що існують

1-й семестр МЕХАНІЧНІ ЯВИЩА 2. Взаємодія тіл Урок 12/25 Тема. Тиск твердих тіл Мета уроку: познайомити учнів з тиском як фізичною величиною; з’ясувати залежність тиску

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА Хвильова й квантова оптика УРОК 7/44 Тема. Дисперсія світла. Поляризація світла Мета уроку: дати поняття про дисперсію та поляризацію світла й пояснити їх з

РОЗДІЛ II ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ УРОК № 4/17 Тема уроку. Сила пружності. Закон Гука Тип уроку: комбінований. Мета уроку: перевірити засвоєння понять “сила”, “інертність”; почати ознайомлення

2-й семестр ТЕПЛОВІ ЯВИЩА 4. Кількість теплоти. Теплові машини Урок 2/44 Тема. Способи зміни внутрішньої енергії Мета уроку: познайомити учнів із двома способами зміни внутрішньої

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА Хвильова й квантова оптика УРОК 9/46 Тема. Застосування фотоефекту Мета уроку: закріпити знання учнів про закони фотоефекту під час розв’язання конкретних завдань; ознайомити їх

2-й семестр МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА Й ТЕРМОДИНАМІКА 1. Властивості газів, рідин, твердих тіл Урок 16/87 Тема. Рідкі кристали. Полімери Мета уроку: познайомити учнів з властивостями рідких

“АРХІМЕДОВА СИЛА”. ЛЕГЕНДА ПРО АРХІМЕДА Театралізований урок Мета. Поглибити та закріпити знання учнів про закон Архімеда та Архімедову силу; розвивати логічне мислення, виховувати інтерес до

2-й семестр ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 5. Хвильова й квантова оптика УРОК 14/72 Тема. Зародження квантової теорії Мета уроку: ознайомити учнів з історією зародження квантової теорії. Тип уроку:

Мета: сформувати експериментальні навички учнів; виховувати акуратність під час проведення експериментів, розвивати логічне мислення та вміння робити висновки з експерименту. Тип уроку: урок формування практичних

ДИНАМІКА Урок № 10 Тема. Контрольна робота “Закони динаміки” Мета: з’ясувати рівень освітньої підготовки учнів, провести контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів з тем; розвивати

2-й семестр ТЕПЛОВІ ЯВИЩА 4. Кількість теплоти. Теплові машини Урок 1/69 Тема. Способи заощадження енергетичних ресурсів Мета уроку: показати учням роль енергії в житті людини.

Тип уроку: урок формування практичних навичок. Мета: експериментально перевірити виконання закону Гука; виховувати в учнів охайність під час проведення експерименту, дбайливе ставлення до лабораторного обладнання;

1-й семестр ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЯВИЩА 2. Електричний струм Урок 28/34 Тема. Електричний струм у газах Мета уроку: роз’яснити учням фізичну природу електропровідності газів. Тип уроку: урок

2-й семестр ТЕПЛОВІ ЯВИЩА 4. Кількість теплоти. Теплові машини Урок 3/45 Тема. Конвекція Мета уроку: познайомити учнів з конвекцією як одним зі способів передачі енергії

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 2-й семестр Коливання й хвилі УРОК 2/24 Тема. Гармонічні коливання Мета уроку: ознайомити учнів з поняттям гармонічних коливань. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

1-й семестр ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 2. Електричний струм УРОК 14/25 Тема. Електричний струм у вакуумі Мета уроку: роз’яснити учням природу електричного струму у вакуумі. Тип уроку: урок

“ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ” Урок-гра “Брейн ринг” Мета. Узагальнити й систематизувати знання учнів з електромагнітної індукції та електромагнітних коливань, а також з’ясувати, де застосовуються ці

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА Електромагнітне поле УРОК 2/14 Тема. Магнітне поле Мета уроку: сформувати подання учнів про магнітне поле як виді матерії. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Мета: сформувати уявлення про світло, джерела світла, прямолінійне поширення світла; навчити пояснювати утворення тіні, півтіні, сонячного та місячного затемнень; показати практичне значення набутих знань; розвивати

Розділ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА УРОК № 30 ТЕМА. Оптичні прилади Мета: ознайомити учнів із призначенням та принципом дії оптичних приладів; виховувати в учнів прагнення до

Розділ 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧАТИ ФІЗИКУ УРОК № 4 Тема. Зв’язок фізики з повсякденним життям, технікою і виробничими технологіями. Творці фізичної науки. Внесок українських учених у

ВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ, РІДИН, ТВЕРДИХ ТІЛ* Урок № 4 Тема. Маса і розміри молекул. Кількість речовини Мета: конкретизувати положення про масу молекул, відносну молекулярну масу, кількість

1-й семестр ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЯВИЩА 2. Електричний струм Урок 25/31 Тема. Електричний струм у рідинах Мета уроку: роз’яснити учням фізичну природу електропровідності рідин. Тип уроку: урок

Орієнтовні теми: 1. Розвиток судно-та повітроплавання. 2. Дослід Торрічеллі. Спостереження за зміною атмосферного тиску. 3. Насоси. Тип уроку: навчальний проект. Мета: поглибити та розширити знання

2-й семестр МЕХАНІЧНІ ЯВИЩА 3. Робота й енергія Урок 6/40 Тема. Розв’язання задач Мета уроку: з’ясувати рівень засвоєння учнями вивченого матеріалу; перевірити їхнє вміння застосовувати

2-й семестр ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ (7 годин) Уроки № 96-102 Список робіт фізичного практикуму, з яких учитель може вибрати будь-які 7 для виконання. № з/п Тема

Мета: перевірити й оцінити якість засвоєних учнями знань; вчити учнів працювати самостійно; формувати вміння грамотно та охайно оформлювати роботу. Тип уроку: урок контролю знань. Обладнання

2-й семестр МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА Й ТЕРМОДИНАМІКА 2. Основи термодинаміки – Теплові явища – Внутрішня енергія тіл – Перший закон термодинаміки – Теплові двигуни Тематичне планування

РОЗДІЛ III МЕХАНІЧНА РОБОТА. ЕНЕРГІЯ УРОК № 6/40 Тема уроку. Коефіцієнт корисної дії механізму Тип уроку: засвоєння нових знань. Мета уроку: сформувати уявлення про ККД;

“ПРОСТІ МЕХАНІЗМИ. ВАЖІЛЬ” Урок з елементами гри Мета. Сформувати поняття про важіль, як простий механізм; з’ясувати правило рівноваги сил на важелі та розкрити роль простих

2-й семестр ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 5. Хвильова й квантова оптика УРОК 5/63 Тема. Лінзи. Побудова зображень у лінзах Мета уроку: розповісти учням про лінзи, їхні фізичні властивості

“ДВИГУН ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ” Урок-діалог Мета. Сформувати поняття про роботу пари і газу; вивчити будову та принцип дії двигуна внутрішнього згоряння; розвивати вміння учнів працювати з

1-й семестр ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЯВИЩА 2. Електричний струм Урок 30/36 Тема. Електричний струм у напівпровідниках Мета уроку: сформувати уявлення про вільних носіїв електричного заряду в напівпровідниках

2-й семестр МЕХАНІКА 5. Релятивістська механіка Урок 4/71 Тема. Взаємозв’язок маси та енергії Мета уроку: розглянути фізичну сутність закону взаємозв’язку маси й енергії Тип уроку:

“ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ” Урок-змагання Мета. Узагальнити і поглибити знання учнів за темою “Закони постійного струму”; закріпити уміння і навички розв’язування розрахункових та експериментальних задач; формувати

“УРОК-ПОДОРОЖ У КРАЇНУ “ТИСК” Урок-подорож Мета. Закріпити і поглибити знання учнів з теми; розвивати інтерес учнів до фізики шляхом створення позитивних емоцій, яскравих емоційних вражень;

ДИНАМІКА Урок № 3 Тема. Лабораторна робота “Дослідження залежності видовження пружини від прикладеної до неї сили” Мета: за даними дослідів знайти відношення прикладеної до пружини

Мета: сформувати поняття “тиск газу”, з’ясувати особливості передавання тиску рідинами та газами; допомогти учням сформулювати закон Паскаля; вчити учнів систематизувати результати спостережень за явищами природи,

РЕЛЯТИВІСТСЬКА МЕХАНІКА Урок № 2 Тема. Основні наслідки спеціальної теорії відносності Мета: з’ясувати відносність одночасності подій у різних ІСВ, відносність часу та відстаней; розвивати логічне

1-й семестр МЕХАНІЧНІ ЯВИЩА 2. Взаємодія тіл – Взаємодія тел. Закон інерції – Взаємодії та сили. – Сили пружності – Сила ваги. Вага й невагомість

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА Електричне поле. Електричний струм УРОК 3/3 Тема. Потенціал і різниця потенціалів Мета уроку: ознайомити учнів з енергетичною характеристикою електричного поля. Тип уроку: комбінований урок.

1-й семестр МЕХАНІЧНІ ЯВИЩА 2. Взаємодія тіл Урок 7/20 Тема. Сили тертя Мета уроку: з’ясувати природу сили тертя; розглянути способи зменшення й збільшення сили тертя.

Мета: сформувати експериментальні навички учнів; виховувати акуратність під час проведення експериментів, розвивати логічне мислення, вміння пояснювати, аналізувати фізичні явища, робити висновки з експерименту. Тип уроку:

Page 1 of 3123