ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ УРОК № 28 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-розповідь на основі власного досвіду Мета: навчити школярів складати твори-розповіді на основі власного

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ УРОК № 62 Тема. Застарілі слова і нові слова (неологізми) Мета: дати поняття про застарілі слова та неологізми, їх особливості; вчити учнів правильно

ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ Урок № 24 Тема: Головні члени речення: підмет і присудок Мета: поглибити знання учнів про члени речення, зокрема головні; вдосконалювати

Тема: Культура мовленого слова. Перевірна робота. Диктант Мета: перевірити вміння учнів правильно писати речення диктування; розвивати культуру писемного мовлення; вчити учнів виявляти у навчальних текстах,

СТИЛІСТИКА МОВИ. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ФОНЕТИКИ Урок № 26 ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ Мета: повторити правопис слів іншомовного походження; удосконалювати уміння правильно писати слова

Тема. Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність окремих іменників. Пряме і переносне значення іменників. (Вправи 92-96). Мета. Повторити відомості про синоніми та антоніми на прикладах іменників; удосконалити вміння

Тема. Вимова і правопис дієслів на – ся (-сь). (Вправи 390-395). Мета. Ознайомити учнів із особливостями дієслів на – ся (-сь). Розвивати навички вимови і

Урок № 10 Тема. Види простих речень Мета: повторити та узагальнити знання учнів про поділ речень на двоскладні та односкладні, поширені та непоширені, повні і

СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ЛЕКСИКОЛОГІЇ І ФРАЗЕОЛОГІЇ Урок № 31 СТИЛІСТИЧНО НЕЙТРАЛЬНА ЛЕКСИКА. ЕМОЦІЙНО Й ЕКСПРЕСИВНО ЗАБАРВЛЕНІ ЗАСОБИ, ЩО НАДАЮТЬ МОВЛЕННЮ СТИЛЬОВОГО ВІДТІНКУ Мета: повторити поняття про

Тема. Правопис закінчень іменників у множині. Контрольна робота: аудіювання. Г. Вієру “Найкращі квіти”. (Вправи 141 – 146). Мета. Ознайомити учнів з відмінюванням іменників у множині:

Тема. Речення. Види речень за метою висловлювання. (Вправи 58-62). Мета. Повторити вивчений у попередніх класах теоретичний матеріал про види речень за метою висловлювання (розповідні, питальні,

Тема. Вправляння у відмінюванні іменників у однині. (Вправи 114-119). Мета. Закріпити вивчене про поняття відмінювання за допомогою практичних вправ на засвоєння відмінювання іменників жіночого, чоловічого

Фонетика. Орфоепія. Орфографія Урок № 61 Тема. Орфограма (практично). Орфографічний словник. Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення Мета: – навчальна: поглибити знання про орфограми та

Фонетика. Орфоепія. Орфографія Урок № 120 Тема. Фонетичний розбір слова Мета: – навчальна: повторити та поглибити знання учнів про звуки мови та мовлення; формувати вміння

Урок 62 Тема. Вживання знака м’якшення перед закінченнями прикметників чоловічого і середнього роду в родовому, давальному і місцевому відмінках однини. Паралельні форми прикметників чоловічого і

Урок 33 Тема. Спонукальні речення. Розділові знаки в кінці спонукальних речень. Форми спонукання Мета: розширити уявлення учнів про речення, ознайомити зі спонукальними реченнями, їх характерними

Тема: Текст-міркування. Перевірна робота. Перевірка знань за темами “Мова і мовлення”, “Текст” Мета: формувати уявлення учнів про текст-міркування; виробляти вміння визначати його основні частини; розвивати

Фонетика. Орфоепія. Орфографія Урок № 75 Тема. Правила вживання знака м’якшення Мета: – навчальна: поглибити знання учнів про вживання знака м’якшення; формувати загально пізнавальні вміння

Урок 5 Тема. Культура мовлення й спілкування Мета: активізувати отримані знання з мовної культури; познайомити з основними характеристиками культурного мовлення; виробити уміння застосовувати їх у

СТИЛІСТИКА МОВИ. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ФОНЕТИКИ Урок № 8 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 4. ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

Мета: повторити вивчений матеріал про слова, протилежні за значенням; закріпити навички письма вивчених букв; удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу слів; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати увагу

Мета: закріпити навички письма вивчених букв; удосконалювати навички звуко – буквеного аналізу слів; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати увагу при списуванні з друкованого шрифту. Хід

ВСТУП Урок № 3 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 1. ВИДИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. РІЗНОВИДИ АУДІЮВАННЯ Й ЧИТАННЯ Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про рецептивні

Урок 24. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. СКЛАДАННЯ ТВОРУ НА ОСНОВІ ВРАЖЕНЬ ВІД ЕКСКУРСІЇ “КРАСА ОСІННЬОГО ПАРКУ” Мета: ознайомити учнів з осінніми змінами в природі; вчити

Мета: повторити вивчене про види речень за метою висловлювання та інтонацією, про головні та другорядні члени речення; вчити застосовувати здобуті протягом навчання у початкових класах

Тема 2. Особливості української орфографії у професійному мовленні та її значення для правильного оформлення ділових паперів 5. Подвоєння літер на позначення подовження і збігу приголосних.

І СЕМЕСТР ІМЕННИК Урок № 29 Тема: Відмінювання іменників четвертої відміни Мета: пояснити особливості відмінювання іменників четвертої відміни, формувати вміння відмінювати такі іменники; удосконалювати навички

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ УРОК № 91 Тема. Чергування приголосних у коренях слів Мета: ознайомити школярів з основними випадками чергування приголосних звуків; навчити їх правильно

Урок 107 Тема. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення (ь). Перенос слів із ь. Звуко-буквений аналіз слів Мета: удосконалити знання учнів про позначення м’якості приголосних знаком

Мета: ознайомити учнів з основними ознаками прислівника як частини мови; вчити розрізняти серед поданих слів прислівники, ставити до них питання, зв’язувати їх з дієсловами у

Фонетика. Орфоепія. Орфографія Урок № 113 Тема. Лексикологія. Тренувальні вправи Мета: – навчальна: повторити знання учнів про лексикологію, систематизувати й поглибити знання про синоніми, антоніми,

Мета: вчити учнів використовувати лексичні засоби для зв’язку речень у тексті; розвивати вміння зв’язувати речення в тексті за допомогою особових займенників (він, такий, цей), слів

Урок № 5 ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ Тема. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Види аудіювання. Навчальне аудіювання Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про види

Урок 35 Тема. Закріплення знань про види речень за метою висловлювання. Складання усної розповіді “День народження” за малюнком та поданим планом. Вимова й написання слова

Мета: вчити учнів писати велику букву К та поєднувати її з іншими буквами, розрізняти звуки, які вона позначає; розвивати мовлення, вміння аналізувати структуру букв, слів,

Урок 106 Тема. Порівняльна характеристика прислівників і прикметників. Основна граматична ознака прислівників Мета: закріплювати вміння розпізнавати прислівники у тексті, розширити уявлення про прислівник на основі

СТИЛІСТИКА МОВИ. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ФОНЕТИКИ Урок № 16 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 6. ВИСТУП НА ЗБОРАХ, СЕМІНАРАХ (ПІДГОТОВЛЕНИЙ) Мета: вчити самостійно готуватися

Урок № 18 Тема. Види складних речень. Тематичне тестування Мета: закріпити знання учнів про види складних речень; з’ясувати рівень засвоєння ними вказаної теми; розвивати логічне

Урок 109 Тема. Подовжені м’які приголосні, позначення їх на письмі двома однаковими буквами. Навчальний диктант. Засвоєння форм луг – луже, друг – друже Мета: мати

Мета: закріплювати знання учнів про текст-міркування, його характерні ознаки; вдосконалювати вміння складати тексти-міркування на основі поданих тверджень, дотримуючи структури тексту-міркування; розвивати мовлення учнів; виховувати старанність.

Урок 90 Тема. Вправи на закріплення знань про правила перевірки ненаголошених е, и в корені слова. Складання усної розповіді на тему “Зустріч птахів” Мета: продовжувати

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів, отримані на уроках навчання грамоти; перевірити рівень сформованості мовних знань та мовленнєвих умінь; виховувати культуру письма. Хід уроку I.

Мета: вчити учнів складати опис дерев, використовувати його для складання твору; розвивати мовлення учнів; збагачувати словниковий запас; вдосконалювати вміння використовувати у мовленні синоніми, антоніми, епітети,

Тема: Поняття “орфограма” Мета: ознайомити учнів з поняттям “орфограма”; вчити знаходити слова з орфограмами і перевіряти їх написання; розвивати мовлення, мислення; виховувати любов до прекрасного.

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ УРОК № 8 Тема. Прислівник. Сполучник. Прийменник Мета: повторити вивчене про прислівник, сполучник, прийменник; формувати вміння розпізнавати ці частини мови

Урок 97 Тема. Звуки [дж], [дз], [дз’], позначення їх буквосполученнями дж, дз. Перенос слів із буквосполученнями дж, дз. Складання усного опису джмеля за поданими запитаннями

Тема. Культура мовлення і культура спілкування. (Вправи 11-15). Мета. Активізувати уявлення учнів про мовний етикет, повторити правило відокремлення звертання на письмі. Формувати активне бажання розвивати

ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ Урок № 45 Тема: Діалог. Тире при діалозі Мета: поглибити поняття про діалог, з’ясувати відмінність діалогу від прямої мови, формувати

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ Урок № 54 Тема: Співвідношення звуків і букв. Тематичне тестування (Звуки мовлення та знаки письма) Мета: удосконалювати навички визначати звукове значення

Мета: вдосконалювати вміння учнів визначати відмінок прикметників за закінченням і формою іменника; розвивати аналітичні вміння; виховувати спостережливість. ХІД УРОКУ I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ Сіроокі дівчатка, Ясноокі

І СЕМЕСТР ІМЕННИК Уроки № 39, 40 Тема: Зв’язне мовлення. Письмовий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи Мета: на основі здобутих текстологічних

Мета: ознайомити учнів із чергуванням голосних звуків у коренях в окремих іменниках жіночого та чоловічого роду; розвивати мовлення школярів; виховувати любов до рідного слова. Хід

Урок 80 Тема. Займенники 2-ї особи однини і множини Мета: вчити змінювати займенники 2-ї особи однини і множини за відмінками, спостерігати за зміною цих займенників,

Тема. Інтегрований урок. Спостереження за мовленнєвими явищами – вживанням у мовленні прислівників-антонімів, прислівників-синонімів. (Вправи 406-415). Мета. Вчити учнів виявляти виражальні можливості прислівників-синонімів і прислівників-антонімів, зіставляти

Тема. Повторення вивченого за рік. (Вправи 351-358). УРОК 110 Урок розвитку мовлення УРОК 111 Тема. Повторення вивченого за рік. (Вправи 359 362). УРОК 112 Тема.

Мета: вчити учнів писати малу букву ж, правильно поєднувати її з іншими буквами в складах і словах; розвивати виразність вимови, вміння співставляти, порівнювати, перетворювати; виховувати

Мета: вчити учнів дотримувати літературної вимови і правопису дієслів на – ся, утворювати і пояснювати (за зразком) значення дієслів на – ся, вживати їх у

Тема. Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого про дієслово. Загальне поняття про дієслово як частину мови. Вправи 261-264. Мета. Актуалізувати і поглибити знання учнів про граматичні

Тема: Творення слів із найуживанішими префіксами Мета: вчити учнів утворювати нові слова за допомогою різних префіксів; розвивати мовлення; мислення; виховувати інтерес до слова. Тип уроку:

СЛОВОТВОРЧІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ Урок № 63. ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ В КОРЕНЯХ Мета: закріпити навички правопису голосних і приголосних у коренях слів; розвивати творчі здібності та навички

Тема 2. Особливості української орфографії у професійному мовленні та її значення для правильного оформлення ділових паперів 9. Основні правила оформлювання документів Назва організації відтворюється на

Тема: Види речень за метою висловлювання Мета: розширити знання учнів про види речень за метою висловлювання; вчити правильно ставити розділові знаки в кінці речення; формувати

Мета: – навчальна: повторити найважливіші теоретичні відомості з морфології та орфографії; удосконалити вміння й навички семикласників правильно писати слова на вивчені орфограми в числівниках і

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ Урок № 15 Тема: Прийменник. Написання окремо прийменників з іншими частинами мови. Сполучник. Уживання сполучників і, та, й, а, але

І СЕМЕСТР ПРИКМЕТНИК Урок № 48 Аналіз контрольного диктанту. Контрольне аудіювання Мета: з”ясувати рівень сформованості комунікативних умінь, зокрема вміння слухати-розуміти; проаналізувати допущені учнями в диктанті

Мета: навчальна: дати поняття про фразеологізми, збагачувати мову учнів фразеологізмами; розвивальна: розвивати культуру мовлення; виховна: виховувати естетичне ставлення до образного слова, шану до багатства української

СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ЛЕКСИКОЛОГІЇ І ФРАЗЕОЛОГІЇ Урок № 42 НЕОЛОГІЗМИ, ЇХ СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ Мета: поглибити знання про неологізми та засвоїти їх стилістичні функції; розвивати розуміння взаємозв’язків

Мета: навчальна: ознайомити учнів із фразеологічним одномовним словником, особливостями роботи з ним та з двомовним; розвивальна: розвивати інтерес до словників, потребу користуватися ними; виховна: виховувати

Фонетика. Орфоепія. Орфографія Урок № 78 Тема. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків Мета: – навчальна: дати знання про

Тема. Спостереження за роллю прислівників-антонімів v мовленні. (Вправи 329-331). Мета. Ознайомити учнів із прислівниками-антонімами; вчити спостерігати за роллю прислівників-антонімів у тексті; виробляти вміння добирати прислівники-антоніми

Мета: навчальна: виявити та оцінити рівень сформованості в учнів вмінь і навичок письмово докладно відтворювати зміст прослуханого тексту художнього стилю з елементами опису приміщення; розвивальна:

Тема: Корінь слова. Спільнокореневі слова Мета: сприяти усвідомленню учнями поняття про спільнокореневі слова на основі дослідження спорідненості слів; вчити визначати корінь у ряді спільнокореневих слів;

СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ЛЕКСИКОЛОГІЇ І ФРАЗЕОЛОГІЇ Урок № 35 ПРОФЕСІЙНО-ВИРОБНИЧА, НАУКОВА Й ДІЛОВА ЛЕКСИКА Мета: повторити відомості про наукову, профєсійно-виробничу й ділову лексику; навчити визначати її

Тема: Написання префіксів з – (с-). Перевірна робота. Аудіювання Мета: перевірити аудіативні навички учнів; вправляти школярів у вимовлянні і написанні префіксів з – і с-;

Тема 2. Особливості української орфографії у професійному мовленні та її значення для правильного оформлення ділових паперів 7. Документ як основний вид офіційно-ділового стилю. Вимоги до

Тема. Уживання іменників із прийменниками в різних відмінках. Засвоєння літературних форм іменників у місцевому відмінку множини з прийменником по. (Вправи 147-150). Мета. Розширювати знання учнів

СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ЛЕКСИКОЛОГІЇ І ФРАЗЕОЛОГІЇ Урок № 33 СПЕЦИФІЧНО ПОБУТОВА ЛЕКСИКА. ПРОСТОРІЧНІ СЛОВА Мета: повторити поняття про специфічно побутову лексику та просторічні слова; удосконалювати вміння

Урок 1 Тема. Вступ. Звуки мовлення. Букви. Каліграфічне написання малих букв українського алфавіту. Вимова та правопис слів азбука, абетка, алфавіт і вересень Мета: ознайомити учнів

Мета: продовжити ознайомлення учнів із типами текстів за їх метою; звернути увагу характерні ознаки текстів-описів; збагачувати словниковий запас школярів; вихо вати бережливе ставлення до природи.

Тема. Особливості речень з однорідними присудками. Контрольна робота: аудіювання. “Посієш вчинок – виросте звичка”; В. Оберемок “Колючі гості”. (Вправи 270-274). Мета. Спостерігати за однорідними присудками

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ УРОК № 63 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Докладний письмовий твір-опис тварини Мета: навчити учнів складати письмові перекази текстів розповідного характеру з елементами опису

Тема. Змінювання прикметників за родами та числами. (Вправи 204-213). Мета. Вчити учнів змінювати прикметники за числами у сполученні з іменниками. Вдосконалювати вміння ставити питання від

Тема. Спостереження над засобами зв’язку речень у тексті. Лексичні засоби зв’язку речень у тексті. Навчальний діалог. (Вправи 25-28). Мета. Поглибити знання учнів про текст; вчити

Тема 3. Особливості лексичного складу української літературної мови у професійному мовленні План: 1. Поняття про терміни і професіоналізми як невід’ємну складову частину професійного мовлення. 2.

Урок № 14 ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ Тема. Заява. Автобіографія Мета: закріпити та систематизувати знання учнів про особливості ділового спілкування та особливості офіційно-ділового стилю, ознайомити з призначенням

СЛОВОТВОРЧІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ Урок № 64. ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ В ПРЕФІКСАХ Мета: повторити та узагальнити знання учнів про правопис префіксів; закріпити й удосконалити відповідні орфографічні навички;

Тема 2. Особливості української орфографії у професійному мовленні та її значення для правильного оформлення ділових паперів 2. Вживання м’якого знака Коли м’який знак пишеться: 1.

Мета: навчити учнів складати речення; розвивати зв’язне мовлення учнів, збагачувати, уточнювати словник; удосконалювати навички списування з рукописного та друкованого шрифту; виховувати старанність та охайність під

Мета: перевірити рівень аудіативних умінь учнів; розвивати уважність, самостійність; виховувати пізнавальний інтерес. ХІД УРОКУ I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ III. ПЕРЕВІРНА РОБОТА

Урок 101 Тема. Значення дієслівних форм на – ся (-сь). Вимова і написання дієслів на – ся (-сь) Мета: познайомити із зворотними формами дієслова (без

СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ЛЕКСИКОЛОГІЇ І ФРАЗЕОЛОГІЇ Урок № 28 СЛОВО ТА ЙОГО ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ Мета: повторити поняття про лексичне значення слова, види лексичних значень – пряме

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ УРОК № 33 Тема. Сполучення йо, ьо Мета: познайомити учнів із правилами вживання буквосполучень йо, ьо, формувати навички правильного написання й

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 60 1. Перевірка домашнього завдання (вправа203, с. 103-104) 2. Робота над прислів’ями – Прочитайте, поясніть зміст, спишіть. Прикметники родового відмінка підкресліть

Фонетика. Орфоепія. Орфографія Урок № 85 Тема. Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях. Культура мовлення. Доцільність використання слів із переносним значенням. Лексична помилка

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 11 КЛАСІ. РІВЕНЬ СТАНДАРТУ № зп Дата Зміст уроку Примітки ВСТУП. ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ 3 СИНТАКСИСУ І

СТИЛІСТИКА МОВИ. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ФОНЕТИКИ Урок № 18 ПРАВОПИС СЛІВ ІЗ НЕНАГОЛОШЕНИМИ ГОЛОСНИМИ Мета: повторити правила про написання слів із ненаголошеними голосними; удосконалювати

Урок 113 Тема. Аналіз контрольної роботи. Текст, його головна думка, заголовок. Порядок виконання звуко-буквеного аналізу слова. Порядок розбору слів за будовою Мета: повторити й закріпити

Мета: повторити вивчений матеріал про слова-близнюки; розвивати зв’язне мовлення; розширювати словниковий запас; виховувати повагу та любов до краси та багатства української мови. Хід уроку I.

Урок 47 Тема. Закріплення знань про слова, що означають назви предметів. Навчальне аудіювання за текстом “Ніч і день”. Вимова і правопис слова театр та назв

Тема. Аналіз контрольної роботи. Спостереження за зміною закінчень у різних відмінкових формах. (Вправи 182-186). Мета. Закріпити вміння визначати відмінок прикметників у реченнях за питаннями, закінченням

Мета: формувати вміння учнів визначати рід, число, відмінок іменників; перевірити аудіативні навички школярів; розвивати пам’ять, увагу; виховувати старанність. Хід уроку I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ II. АКТУАЛІЗАЦІЯ

Урок 28 Тема. Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідних речень. Складання розповідних речень Мета: розширити уявлення учнів про речення; розпочати ознайомлення з типами речень

Мета: вдосконалювати вміння учнів визначати рід і число іменників, змінювати іменники за числами; розвивати мовлення школярів; виховувати пильність у поводженні з вогнем. Хід уроку ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ

Тема. Аналіз диктанту. Правопис закінчень іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в орудному відмінку однини. (Вправи 166-171). Мета. Ознайомити учнів з особливостями

Зв’язне мовлення Аналіз письмового переказу. Контрольне читання мовчки Мета: з’ясувати рівень сформованості комунікативних умінь, зокрема вміння читати мовчки й розуміти прочитане; підбити підсумки учнівських письмових

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 45 1. Перевірка домашнього завдання – Прочитайте опис синички, який ви знайшли у вправі 154. – Які слова допомогли зобразити синичку?

Тема: Відмінювання дієприкметників. Голосні в закінченнях дієприкметників. Мета: Пояснити особливості відмінювання дієприкметників, формувати вміння визначати їх відмінки в реченнях, ставити дієприкметники в потрібній відмінковій формі,

Мета: навчальна: удосконалювати вміння аналізувати тексти, усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення; розвивати навички сприймання письмового тексту, створення простого й

Тема. Правопис найуживаніших прислівників. (Вправи 342-345). Мета. Вправляти учнів у правописі найуживаніших прислівників. Обладнання: мовний матеріал. Хід уроку I. Організація класу. II. Перевірка домашнього завданим

Тема. Особливості змісту та побудови тексту-міркування. Наявність певного твердження, доказів та висновків. (Вправи 33-36). Мета. Закріпити знання учнів про текст; формувати уявлення про текст-міркування, про

Мета: повторити правила переносу слів з буквою ь; удосконалювати навички письма під диктовку складів, слів, словосполучень, невеликих речень; списування з друкованого та рукописного шрифтів; виховувати

Фонетика. Орфоепія. Орфографія Урок № 110 Тема. Синтаксичний розбір речення Мета: – навчальна: повторити відомості з теми “Синтаксис і пунктуація”, удосконалювати вміння робити синтаксичний аналіз

Фонетика. Орфоепія. Орфографія Урок № 65 Тема. Контрольний диктант Мета: – навчальна: оцінити рівень орфографічної і пунктуаційної грамотності учнів; – розвивальна: розвивати фонематичний слух, мовне

Мета: навчальна: формувати вміння і навички визначати роль уживання застарілих слів і неологізмів у мовленні; розвивальна: розвивати стилістичні смаки; виховна: виховувати почуття гордості за багатство

Мета: повторити отримані знання про звукові значення букви я; закріпити навички письма вивчених букв; удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу слів; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати увагу

Мета: ознайомити учнів з осінніми змінами у природі; вчити висловлювати свої враження, використовуючи мовні засоби спілкування; збагачувати словниковий запас; розвивати вміння правильно будувати речення у

Мета: повторити знання учнів про звукове значення букви ї; закріпити навички письма вивчених букв; удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу слів; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати увагу

Тема. Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів: художньому і науковому. (Вправи 160-162). Мета. Вчити учнів розрізняти тексти за їх стилістичними ознаками, вживати прикметники

Урок 11. ВПРАВИ НА ПОРІВНЯННЯ ХУДОЖНЬОГО І НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОГО ОПИСІВ Мета: продовжити закріплювати знання учнів про текст; формувати вміння порівнювати однотемні тексти-описи художнього і науково-популярного стилів;

ВСТУП. ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ Урок № 9 ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ В МОВЛЕННІ ОДНОСКЛАДНИХ І ДВОСКЛАДНИХ, ПОШИРЕНИХ І НЕПОШИРЕНИХ, ПОВНИХ І

Тема: УРЗМ 8. Навчальний переказ Мета: вчити складати письмовий переказ тексту за планом; розвивати увагу, пам’ять, спостережливість, усне і письмове мовлення; виховувати любов до тварин,

Фонетика. Орфоепія. Орфографія Урок № 106 Тема. Тренувальні вправи з теми “Будова Слова. Орфографія”. Культура мовлення. Використання в мовленні слів із префіксами та суфіксами, що

Мета: навчальна: навчити уточнювати лексичне значення фразеологізмів; розвивальна: розвивати гнучкість і образність мислення учнів; виховна: виховувати увагу та повагу до народної мудрості. Внутрішньопредметні зв’язки: лексика,

Урок 9 Тема. Роздільне написання слів у реченнях. Складання розповіді за малюнком. Вимова й правопис слів завдання, ведмідь Мета: повторити й вдосконалити знання про будову

Мета: навчати учнів писати перекази, використовуючи художні тексти; збагачувати словниковий запас; формувати вміння письмово передавати зміст прослуханого тексту; розвивати усне і писемне мовлення, пам’ять, творче

Тема. Аналіз контрольної роботи. Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини. (Вправи 151-155). Мета. Ознайомити із правописом іменників чоловічого роду в родовому відмінку

І СЕМЕСТР ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО Урок № 4 Тема: Зв ‘ язне мовлення. Спілкування та мовлення. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Сприйняття

ВСТУП. ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ Урок № 8 УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ № 5. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І КОМУНІКАЦІЯ. МОДЕЛЬ ВЕРБАЛЬНОЇ

Урок 110 Тема. Спостереження за роллю прислівників у художніх і науково-популярних текстах Мета: показати роль прислівників у художніх і науково-популярних текстах, формувати вміння використовувати прислівники

Мета: вчити учнів писати велику букву Ж; закріплювати навички письма малої букви ж; розвивати вміння аналізувати, співставляти, порівнювати; виховувати працездатність. Хід уроку I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Тема: Дієприслівники доконаного і недоконаного виду, їхнє творення. Мета: Пояснити особливості творення дієприслівників доконаного й недоконаного виду; формувати вміння визначати вид дієприслівників, утворювати дієприслівники певного

Урок 9. ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ТА ПОБУДОВИ ТЕКСТУ-МІРКУВАННЯ Мета: формувати в учнів уявлення про текст-міркування, його характерні ознаки: твердження, доказ, висновок; вчити складати тексти-міркування; виховувати інтерес

Тема. Спостереження за зв’язком прикметників з іменниками в реченнях. Узагальнення знань про змінювання прикметників за родами і числами. (Вправи 171-173). Мета. Узагальнити знання учнів про

ВСТУП Урок № 1 МОВЛЕННЯ ЯК ПРЕДМЕТ СТИЛІСТИКИ Й КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ. СТИЛІСТИКА ТА ЇЇ ПІДРОЗДІЛИ: СТИЛІСТИКА МОВИ Й СТИЛІСТИКА МОВЛЕННЯ, ЇХ ВІДМІННІСТЬ Мета: навчити учнів

ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ Урок № 27 Тема. Головні та другорядні члени речення. Тематичне тестування (тема: Словосполучення, речення) Мета: систематизувати й узагальнити знання про

Тема: Прислівник:загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Мета: Дати поняття про прислівник як частину мови, формувати вміння розпізнавати прислівники в реченнях, визначати їхнє загальне значення

Мета: ознайомити учнів з вимовою і правописом іменників жіночого роду на – а, – я в орудному відмінку однини; формувати правильні правописні вміння і навички;

Мета: повторити вивчені матеріали про звуки і букви; вдосконалювати навички письма вивчених букв, слів, речень, списування рукописного і друкованого шрифту; розвивати мовлення учнів; виховувати естетичні

Мета: перевірити знання учнів за темами “Числівник”, “Займенник”; розвивати мислення, пам’ять; виховувати самостійність, культуру оформлення письмових робіт. ХІД УРОКУ I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ,

Page 1 of 71234567