Плани-конспекти уроків по українській мові

now browsing by category

 

Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-розповідь на основі власного досвіду

Застарілі слова і нові слова (неологізми)

Головні члени речення: підмет і присудок

Культура мовленого слова. Перевірна робота. Диктант

ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Зв’язне мовлення Письмовий стислий переказ тексту

Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність окремих іменників. Пряме і переносне значення іменників. (Вправи 92-96)

Вимова і правопис дієслів на

Види простих речень

СТИЛІСТИЧНО НЕЙТРАЛЬНА ЛЕКСИКА. ЕМОЦІЙНО Й ЕКСПРЕСИВНО ЗАБАРВЛЕНІ ЗАСОБИ, ЩО НАДАЮТЬ МОВЛЕННЮ СТИЛЬОВОГО ВІДТІНКУ

Спостереження за роллю прикметників у загадках. Складання загадок

Урок розвитку мовлення. Правопис закінчень іменників у множині. Контрольна робота: аудіювання. Г. Вієру “Найкращі квіти”. (Вправи 141-146)

Іменник. Іменники, що означають назви істот і неістот. Голосні у відмінкових закінченнях

Речення. Види речень за метою висловлювання

Вправляння у відмінюванні іменників у однині

Орфограма (практично). Орфографічний словник. Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення

Фонетичний розбір слова

Вживання знака м’якшення перед закінченнями прикметників чоловічого і середнього роду в родовому, давальному і місцевому відмінках однини. Паралельні форми прикметників чоловічого і середнього роду в місцевому відмінку однини

Спонукальні речення. Розділові знаки в кінці спонукальних речень. Форми спонукання

Текст-міркування. Перевірна робота. Перевірка знань за темами “Мова і мовлення”, “Текст”

АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАЛОЇ І ВЕЛИКОЇ БУКВ Єє. ПОРІВНЯННЯ ВЕЛИКОЇ БУКВИ Є З ВЕЛИКИМИ БУКВАМИ, ЇХ ЕЛЕМЕНТАМИ

Правила вживання знака м’якшення

Культура мовлення й спілкування

УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 4. ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

СЛОВА, ПРОТИЛЕЖНІ ЗА ЗНАЧЕННЯМ

РОЗПОДІЛ ПРЕДМЕТІВ ЗА ГРУПАМИ

Зв’язне мовлення Письмовий твір-опис зовнішності людини

Зв’язне мовлення. Стилі мовлення. Офіційно-діловий стиль. План роботи. Оголошення

УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 1. ВИДИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. РІЗНОВИДИ АУДІЮВАННЯ Й ЧИТАННЯ

УРОК РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. СКЛАДАННЯ ТВОРУ НА ОСНОВІ ВРАЖЕНЬ ВІД ЕКСКУРСІЇ “КРАСА ОСІННЬОГО ПАРКУ”

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ, ІНТОНАЦІЄЮ, ПРО ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Подвоєння літер на позначення подовження і збігу приголосних. Подвоєння приголосних на письмі

Відмінювання іменників четвертої відміни

БУКВИ Е, И В ОСОБОВИХ ЗАКІНЧЕННЯХ ДІЄСЛІВ І ТА ІІ ДІЄВІДМІН

Чергування приголосних у коренях слів

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ІМЕННИК ЯК ЧАСТИНУ МОВИ

Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення (ь). Перенос слів із ь. Звуко-буквений аналіз слів

АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНОЇ РОБОТИ. ПОНЯТТЯ ПРО ПРИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНУ МОВИ (значення, питання, роль у реченні, зв’язок з дієсловами)

Відмінки іменників (повторення). Кличний відмінок. Типи відмін іменників

Лексикологія. Тренувальні вправи

Розрізнення спільнокореневих слів і слів, близьких за значенням

Змінювання дієслів минулого часу за родами і числами

Змінювання дієслів з іменниками за зразком “один

ЗАСОБИ ЗВЯЗКУ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТІ

Змінювання прикметників з іменниками за зразком “один

Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Види аудіювання. Навчальне аудіювання

Вставні слова (практично); виділення їх на письмі комами

Закріплення знань про види речень за метою висловлювання. Складання усної розповіді “День народження” за малюнком та поданим планом. Вимова й написання слова листопад

ПОЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ ВЕЛИКОЇ БУКВИ К. ПОРІВНЯННЯ З ВЕЛИКОЮ РУКОПИСНОЮ БУКВОЮ Н. ПИСЬМО ВЕЛИКОЇ БУКВИ К, СКЛАДІВ, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З НЕЮ. ЗАКРІПЛЕННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА ВИВЧЕНИХ ВЕЛИКИХ ЛІТЕР

Порівняльна характеристика прислівників і прикметників. Основна граматична ознака прислівників

УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 6. ВИСТУП НА ЗБОРАХ, СЕМІНАРАХ (ПІДГОТОВЛЕНИЙ)

Види складних речень. Тематичне тестування

Подовжені м’які приголосні, позначення їх на письмі двома однаковими буквами. Навчальний диктант. Засвоєння форм луг

ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ТЕКСТ-МІРКУВАННЯ

Вправи на закріплення знань про правила перевірки ненаголошених е, и в корені слова. Складання усної розповіді на тему “Зустріч птахів”

КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ТЕСТУВАННЯ ЗА МОВНОЮ ТЕМОЮ

УРОК РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ ОПИС ДЕРЕВ. СКЛАДАННЯ КАЗКИ ЗА ПОДАНИМ ПЛАНОМ І ОПОРНИМИ СЛОВАМИ “ГОРОБИНА І ЯЛИНА В ЗИМОВОМУ ЛІСІ”

Написання прислівників разом і окремо Тематичне тестування

Поняття “орфограма”

Прислівник. Сполучник. Прийменник

Звуки [дж], [дз], [дз’], позначення їх буквосполученнями дж, дз. Перенос слів із буквосполученнями дж, дз. Складання усного опису джмеля за поданими запитаннями

Культура мовлення і культура спілкування

ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ. УЖИВАННЯ ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННИКІВ У ТЕКСТАХ

Діалог. Тире при діалозі

Співвідношення звуків і букв. Тематичне тестування (Звуки мовлення та знаки письма)

Зв’язне мовлення. Контрольне аудіювання. Аналіз переказу

ЗАКРІПЛЕННЯ ВМІНЬ УЖИВАТИ В МОВЛЕННІ ПРИКМЕТНИКИ В РІЗНИХ ВІДМІНКОВИХ ФОРМАХ

Зв’язне мовлення. Письмовий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи

ЧЕРГУВАННЯ КОРЕНЕВИХ ЗВУКІВ [о], [е] З [і] В ІМЕННИКАХ ЖІНОЧОГО ТА ЧОЛОВІЧОГО РОДУ З ОСНОВОЮ НА ПРИГОЛОСНИЙ

Займенники 2-ї особи однини і множини

Інтегрований урок. Спостереження за мовленнєвими явищами

Практичне ознайомлення з формами родового відмінка числівників 50-80

Повторення вивченого за рік. (Вправи 351-358). Урок розвитку мовлення. Повторення вивченого за рік. (Вправи 359-362). Контрольна робота: диктант

Речення з однорідними членами (без сполучників і з сполучниками а, але, одиничним і). Кома між однорідними членами

ПОЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ МАЛОЇ БУКВИ ж. ПОРІВНЯННЯ З ІНШИМИ БУКВАМИ. ПИСЬМО МАЛОЇ БУКВИ ж. ПИСЬМО СКЛАДІВ, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З МАЛОЮ БУКВОЮ ж

ДІЄСЛОВА НА

Урок розвитку мовлення. Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого про дієслово. Загальне понятгя про дієслово як частину мови. Вправи 261-264

Творення слів із найуживанішими префіксами

ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ В КОРЕНЯХ

Основні правила оформлювання документів

Види речень за метою висловлювання

УЖИВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ ДЛЯ ВСЕБІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТІВ

ПРАВОПИС І ВЖИВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ ТА ЗАЙМЕННИКІВ

Прийменник. Написання окремо прийменників з іншими частинами мови. Сполучник. Уживання сполучників і, та, й, а, але для зв’язку слів у реченні. Кома перед сполучниками а, але

Аналіз перевірної роботи. Поняття про закінчення

Аналіз контрольного диктанту. Контрольне аудіювання

ПОНЯТТЯ ПРО ФРАЗЕОЛОГІЗМ, ЙОГО ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

НЕОЛОГІЗМИ, ЇХ СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ

ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ ФРАЗЕОЛОГІЧНИМ СЛОВНИКОМ

Уявлення про мову як засіб спілкування між людьми

Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків

Урок розвитку мовлення. Спостереження за роллю прислівників-антонімів y мовленні. (Вправи 329-331)

Вимова і написання слів із подовженими м’якими приголосними

УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 9. КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕКАЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПРИМІЩЕННЯ

Корінь слова. Спільнокореневі слова

Основа слова і закінчення змінних слів. Форми слова і спільнокореневі слова

Узагальнення знань учнів про написання ненаголошених е, и в коренях слів. Звуко-буквений аналіз слів

ПРОФЕСІЙНО-ВИРОБНИЧА, НАУКОВА Й ДІЛОВА ЛЕКСИКА

Написання префіксів з

Документ як основний вид офіційно-ділового стилю. Вимоги до документа. Реквізит як елемент документа. Поділ документів за структурними ознаками