КОРІНЬ, ПРЕФІКС І СУФІКС: ЗНАЧЕННЯ, ВИМОВА, ПРАВОПИС І СТИЛІСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

СЛОВОТВОРЧІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ

Урок № 67

КОРІНЬ, ПРЕФІКС І СУФІКС: ЗНАЧЕННЯ, ВИМОВА, ПРАВОПИС І СТИЛІСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Мета: закріпити й удосконалити практичні навички учнів; розвивати вміння узагальнювати засвоєний матеріал; виховувати любов до слова, бережливого ставлення до нього.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Будова слова: значущі частини слова.

Словотвір: творення слів за допомогою суфіксів і префіксів.

Орфографія: правопис морфем.

Орфоепія: вимова голосних і приголосних в зазначених морфемах.

Синтаксис:

словосполучення, речення, текст.

Стилістика: стилістичні можливості зазначених морфем, стилі мовлення.

Міжпредметні зв’язки: іноземна мова, художня література.

Тип уроку: систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Ознайомлення учнів із темою, метою і завданнями уроку

III. Мотивація пізнавальної діяльності десятикласників

IV. Закріплення, систематизація та узагальнення знань, умінь і навичок

> Попереджувальний диктант із додатковими завданнями.

МАЛОРОСІЙСЬКА САФО

…Ось вирушають полки Богдана

Хмельницького на історичні битви 1648 року до Жовтих Вод і Корсуня. Яких пісень співали тоді козаки? Важко назвати всі, а от “Марусю” напевно:

Засвіт встали козаченьки

В похід з полуночі,

Заплакала Марусепька

Свої ясні очі.

Саме “засвіт встали козаченьки”. Це вже потім, коли з’явилися варіанти пісні, співали “засвистали козаченьки”. Втім, так і ви мовляється легше, і не порушується задум пісні, бо у війську за порозькому свист був не тільки певним сигналом, а й закликом до бою, до звитяги.

І все ж – за ким плакала Марусенька? І чи всі знають, що Марусенька в пісні зовсім не абстрактний образ, а конкретна історична особа, яка плакала теж за конкретним парубком, козаком Грицем…

Дівчина ця – Маруся Чурай із Полтави, пісні якої підхоплю вав народ. По всій Україні лунали “Засвіт встали козаченьки”, “На городі верба рясна”, “Прилетіла зозуленька”, “Зелененький барвіночку”, “В кінці греблі шумлять верби”, “Ой не ходи, Грицю” та численні інші.

Малоросійська Сафо. Так називали її дослідники минулого століття, прирівнюючи талант дівчини до таланту античної поетеси.

> Визначити склад виділених слів, пояснити правопис коренів, префіксів і суфіксів у них.

> До якого стилю належить цей текст?

Творчі вправи

> Від поданих слів утворіть іменники за допомогою префіксів про-, уз-, па-, су-, без-, анти-, контр-, ультра-. Пояснити нове значення утворених слів. Які префікси надають забарвлення книжного стилю?

Ліс, дід, внук, гора, синок, пісок, тінь, вість, теза, атака, звук.

> Від основ поданих слів утворіть за допомогою префіксів пре-, най-, перед-, за-, анти-, ультра – прикметники з новим значенням; уведіть їх у словосполучення і запишіть; визначте стилістичні відтінки, що надають словам зазначені префікси.

Мудрий, розумний, святковий, широкий, вірусний, фіолетовий.

> Від основи дієслова писати утворіть нові дієслова за допомогою префіксів від-, в-, ви-, до-, за-, на-, над-, об-, пере-, під-, по-, при-, про-, роз-. Якого відтінку надає кожен із префіксів?

> Від основ поданих слів утворіть іменники за допомогою суфікса – ість. Якого відтінку надає цей суфікс слову? З утвореними іменниками складіть речення і запишіть їх; підкресліть усі члени речення.

Мужній, властивий, міцний, потужний, знаменитий.

> Виразно прочитайте речення. Який стиль вони характеризують? Усно поясніть, якого додаткового значення надають суфікси у виділених словах. Запишіть 2-3 речення (на вибір), підкресліть граматичііу основу, визначте їх вид.

1. За сонцем хмаронька пливе, червоні поли розстилає і сонце спатоньки зове у синє море (Т. Шевченко). 2. Рученьки терпнуть, злипаються віченьки (П. Грабовський). 3. Босі ноженята ступали по втоптаній стежці (М. Коцюбинський). 4. Миколка, Прокопів хлопчик, такий школярик гарнесенький був: сумирненький, соромливенький, млявенький, як дівчинка (А. Тесленко). 5. Талого снігу платочки сивенькії, дощик дрібненький, холодний вітерець, проліски в травиці блідненькїі, то ж була провесна, щастя вінець (Леся Українка).

> Наведіть приклади на різні правила правопису коренів, суфіксів, префіксів (робота в групах). Зробіть повідомлення від кожної з трьох груп.

V. Підсумок уроку

> Яку роль відіграють префікси і суфікси в слові?

> Узагальніть правила про правопис голосних і приголосних у коренях, префіксах і суфіксах.

VI. Домашнє завдання

Прочитайте байки Л. Глібова “Лисиця-жалібниця”, “Зозуля і Півень”. Знайдіть слова, утворені суфіксальним, префіксальним, префіксально-суфіксальним способами, дослідіть їх стилістичні відтінки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


КОРІНЬ, ПРЕФІКС І СУФІКС: ЗНАЧЕННЯ, ВИМОВА, ПРАВОПИС І СТИЛІСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ - Плани-конспекти уроків по українській мові


КОРІНЬ, ПРЕФІКС І СУФІКС: ЗНАЧЕННЯ, ВИМОВА, ПРАВОПИС І СТИЛІСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ