ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ СИНОНІМИ ТА ЇХ ВИДИ

СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ЛЕКСИКОЛОГІЇ І ФРАЗЕОЛОГІЇ

Урок № 46

ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ СИНОНІМИ ТА ЇХ ВИДИ

Мета: закріпити, розширити та поглибити знання і вміння десятикласників про синоніми; формувати навички ефективно їх використовувати; розвивати навички культури мовлення; виховувати мовне чуття, естетичні смаки учнів.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексика і стилістика: у межах теми уроку.

Синтаксис: словосполучення, речення, текст.

Культура мовлення: виразне читання, стилістично забарвлене письмо.

Міжпредметні

зв’язки: художня література.

Тип уроку: закріплення знань, умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Ознайомлення учнів із темою, метою та завданнями уроку

III. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

> Наведіть приклади лексико-стилістичних синонімів.

> Виразно прочитайте речення. До виділених слів підберіть синоніми. Поясніть авторський їх добір.

1. Зійди, сонце, під моє віконце та й засвіти ясно, позолоти мої чорні терни, нехай буде красно. 2. Сонечко встало, прокинулось ясне, грає вогнем, пломеніє і по степу розлива своє світлонько красне. 3. Онде

балочка весела, в цій хоромі, красні села (Із творів Лесі Українки).

IV. Поглиблення і розширення знань про лексико-стилістичні синоніми

Матеріал для вчителя. Стилістична синонімія охоплює експресивно-смислові відтінки підвищеного значення – урочистість, повага, ввічливість та зниженого – зневага, презирство, а також функціонально-мовні синоніми.

Стилістичний ефект нерідко досягається шляхом вживання слів у непрямому значенні, на базі чого утворюються тропи – метафора, метонімія, синекдоха, оксюморон (зависла думка, дзвінка тиша).

> Виразно прочитайте речення. Визначте стилістичну роль переносного слововживання. Які тропи зустрілися в реченнях? Запишіть речення і поясніть розділові знаки.

1. Ліс співа то грізно, то шовково, Як морська безсмертна глибина,- Не одно ж там розцвілося слово, Запалала пісня не одна (М. Рильський). 2. Він Глінку й Лисенка заграв і Гулака, І усміхнулись люди так гостинно (М. Рильський). 3. Ридма ридають хвилі, а морю пишуть ріки, що води їх сміються від сонця і вітрів (П. Тичина).

V. Закріплення і систематизація засвоєного матеріалу

> До поданих слів підберіть функціонально-мовні синоніми; вкажіть стиль. Складіть 3-4 речення і запишіть. Поясніть роль синонімів.

Зразок. Записувати – фіксувати (наук.)

Спілка, залишок, наказ, дія, відпускати (гроші), час, підрахунок, співець, вигадка, з’єднувати, вимова, співочий, обличчя.

> До поданих слів підберіть синоніми-перефрази офіційно-ділового стилю.

Рішити, телята, було, передплачено, нафта, комбайн.

> Прочитайте речення. Зверніть увагу, як М. Коцюбинський працював над словом, зокрема, підбираючи синоніми (у дужках подано перший варіант). Поясніть доцільність такої заміни. 1. По цій коротенькій прелюдії, виконаній з обох сторін однаковим тоном (одним голосом), знялася ціла буря голосів. 2. Вечір за вечором просиджували вони з Гафійкою у прибраній (чистій), немов на Великдень, хаті, в чистій одежі. 3. Тимчасом рій згадок викликав у пам’яті давно забуті обличчя й події, колись пережиті почуття (емоції). 4. Вона не мої’ла з певністю сказати, чи то був сон, чи привид (галюцинації). 5. При повній (абсолютній) тиші в повітрі, густий гай легко затримав зібране за день тепло.

> Перепишіть речення. Які тропи з стилістичною метою використані в них? Складіть схему останнього речення.

1. Вмирає все в житті, та не вмирає слово… Із небом розмовля, з землею гомонить (А. Малишко). 2. Думаю, що у сильних духом людей страждання повинні перековуватись у мужність. Читаю Лесю Українку. І якось глибше розумію її, ніж розумів до цього часу (С. Будний). 3. Слався ж вовіки на селах і в городах Бронзовим сяйвом у древнім гербі хліборобів – Найіменитіших аристократів труда (С. Олійник). 4. На білі озера цвіту Лебедем виплив світанок, Струшує з крил росу (Л. Клименко). 5. Де хвиля в берег б’є дзвінка, там, де Дніпро гримить і лине, уже поставила турбіни міцна робочого рука (В. Сосюра).

> Користуючись довідкою, до кожного з поданих прикметників підберіть по кілька синонімів і запишіть їх у вигляді синонімічних груп. Поясніть відтінки в їх значеннях, утворіть з кількома групами словосполучення.

1. Гарний. 2. Ненадійний. 3. Старий. 4. Гілястий. 5. Сумний. 6. Чудовий. 7. Товстий. 8. Старанний. 9. Змерзлий.

Довідка. Красивий. Крислатий. Давній. Дивний. Вродливий. Хиткий. Журливий. Чудесний. Хисткий. Жирний. Смутний. Прекрасний. Дорідний. Зажурений. Колишній. Непевний. Стародавній. Журний. Ретельний. Тучний. Задубілий.

VI. Систематизація і узагальнення засвоєних знань, умінь і навичок

> Запишіть речення, підібравши синоніми (що стоять у дужках), які найбільше підходять за змістом.

1. Усі (трудящі, працівники, трудівники) нашої фірми своєг часно подали звіти. 2. За статтю до молодіжної газети я одержав (плату, гонорар). 3. Дрохви дуже (боягузливі, лякливі, полохливі, боязкі).

> Перерахуйте групи лексико-стилістичних синонімів.

VII. Підсумок уроку

VIII. Домашнє завдання (на вибір)

> Письмово доведіть (з наведенням прикладів), що наявність синонімів допомагає урізноманітнити мовлення, уникнути повторів слів, найточніше і виразніше висловити думки і почуття.

> Творчо використовуючи лексико-стилістичні синоніми різних видів, напишіть міні-твір на вільну тему.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ СИНОНІМИ ТА ЇХ ВИДИ - Плани-конспекти уроків по українській мові


ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ СИНОНІМИ ТА ЇХ ВИДИ