УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ № 5. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І КОМУНІКАЦІЯ. МОДЕЛЬ ВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. ВИКОРИСТАННЯ ВЕРБАЛЬНОГО Й НЕВЕРБАЛЬНОГО КОДУ В КОМУНІКАЦІЇ. МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ І ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. УНІВЕРСАЛЬНЕ Й НАЦІОНАЛЬНЕ В МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ. СИМВОЛІКА В МІЖМОВНІЙ КОМУНІКАЦІЇ

ВСТУП. ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ

Урок № 8

УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ № 5.

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І КОМУНІКАЦІЯ. МОДЕЛЬ ВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. ВИКОРИСТАННЯ ВЕРБАЛЬНОГО Й НЕВЕРБАЛЬНОГО КОДУ В КОМУНІКАЦІЇ. МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ І ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

УНІВЕРСАЛЬНЕ Й НАЦІОНАЛЬНЕ В МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ. СИМВОЛІКА В МІЖМОВНІЙ КОМУНІКАЦІЇ

Мета: формувати поняття міжкультурної комунікації, вчити ураховувати її особливості під час спілкування,

удосконалювати вміння уникати й виправляти комунікативні помилки під час спілкування, готувати старшокласників до використання мовних і позамовних ресурсів в усіх ланках виробничої та невиробничої сфери, збагачувати словниковий запас учнів термінологічною лексикою; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, мислення (аналітичне, синтетичне, критичне); виховувати у школярів за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу повагу до культури свого й інших народів.

Обладнання: схеми-опори, роздавальні матеріали, картки з афоризмами, пам’ятки.

Внутрішньо-предметні зв’язки:

синтаксис (текст), лексикологія (терміни), культура мовлення.

Міжпредметні зв’язки: психологія, історія, література.

Тип уроку: урок розвитку мовленнєвих умінь.

Вид уроку: урок-практикум.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Мотиваційно-організаційний етап

Ознайомлення із темою, метою і завданнями уроку

– За афоризмами сформулюйте тему, мету й завдання уроку.

1. Мова – універсальна, але користування нею вкрай індивідуальне (П. Мовчан). 2. Людина має схильність спілкування з собі подібними, тому що в такому стані більше почуває себе людиною (І. Кант). 3. Мовна культура – це надійна опора у вираженні незалежності думки, розвиненості людських почуттів, у вихованні діяльного, справжнього патріотизму… (В. Русанівський).

4. Є 50 способів сказати “так” і 150 способів сказати “ні”, і с лише один спосіб написати це (Бернард Шоу).

Актуалізація опорних знань і мотиваційних резервів учнів

Два – чотири – усі разом

– Продовжте думки:

1. Комунікація – процес обміну…

2. Ділове спілкування – процес взаємодії в спілкуванні, за якого…

3. Для здійснення комунікації необхідно…

4. Особливостями ділового спілкування є…

5. Діловий етикет передбачає…

6. Комунікабельність – здатність до…

II. Процесуально-діяльнісний етап

Робота з таблицею

– Розгляньте таблицю. У чому суть невербального коду в комунікації? Чи потрібно мовцеві використовувати всі засоби невербального спілкування? Відповідь обгрунтуйте.

Невербальні засоби спілкування

Засоби невербального спілкування

Загальна характеристика

Наука, що займається поглибленим вивченням цього питання

Пози, жести, міміка

Зовнішні прояви людських почуттів та емоцій. Жестові рухи окремих частин тіла, активність м’язів обличчя. Загальна моторика усього тіла: пози, вміння вмотивовано рухатися тощо

Кінестика

Вимова, тембр голосу, його висота, гучність

Особливості вимови

Паралінгвістика

(просодика)

Паузи, темп мовлення, елементи сміху тощо

Екстралінгвістика

Мовчання

Відсутність звукового оформлення думки

Зони, дистанції

Розташування людей у просторі, урахування дистанцій відповідно до ситуацій спілкування і залежно від самих суб’єктів, залучених у цей процес

Проксеміка

Доторкування, рукостискання

Різного роду дотик у ситуації спілкування

Такесика

Погляд

Контакт очей залежно від обставин спілкування і рівня інтимності між особами

Аудіювання

– Прослухайте уважно інформацію.

Психологи встановили, що в процесі взаємодії людей 60-80 % комунікації здійснюється за рахунок невербальних засобів вираження. І тільки 20-40 % комунікації передається за допомогою вербальних.

Невербальні засоби спілкування несуть у собі величезну кількість інформації. Алан Піз, який сприяв широкому поширенню явища невербального спілкування під назвою “мова тіла”, підкреслював, що “більша частина людського спілкування відбувається за допомогою жестів, поз і дотримання певної дистанції між людьми. Слова, натомість, займають зовсім незначну частину цього складного процесу”. Про це свідчать і дані Н. Якименко, згідно з якими словесно людина здобуває 35% інформації, а за допомогою “мови тіла” – 65%.

– Дайте відповідь на запитання: Для чого потрібно розуміти мову тіла?

Проблемна бесіда за питаннями

– Чи допомагає мова жестів у спілкуванні? Обгрунтуйте.

– Яке місце в сучасному спілкуванні посідає мова жестів?

– Чи можна порозумітися за кордоном без знання іноземної мови?

– Чому необхідно слідкувати за своїми жестами?

– Якими жестами ми найчастіше користуємось і чому?

– Яким чином поводяться люди бізнесу під час ділових переговорів? Про що це може свідчити?

– Правильність відповіді з’ясуйте за поданим текстом.

ПОВЕДІНКА ЛЮДЕЙ ПІД ЧАС ДІЛОВИХ ПЕРЕГОВОРІВ

Знання мови тіла (значення різноманітних жестів, міміки і т. ін.) на Сході обов’язкове для менеджерів, починаючи з середньої ланки. Спеціалісти помітили, що під час успішних переговорів учасники випрямляють ноги, пересуваються на край стільця ближче до столу, який відділяє їх від співрозмовника.

Жестами захисту реагують на можливі загрози, конфліктні ситуації. Коли ми бачимо, що співбесідник схрестив на грудях руки, слід переглянути те, як відбувається розмова. Руки, стислі в кулаки, також означають захисну реакцію співрозмовника.

Ходіння – жест, що позначає спробу розв’язати складну проблему або ухвалити рішення. Пощипування перенісся із заплющеними очима – жест, що говорить про глибоку зосередженість (За матеріалами інтернет-джерел).

Міні-дослідження

– Відредагуйте текст. Проаналізуйте описану життєву ситуацію.

Що допомогло підприємцю?

Я багато років займаюсь підприємницькою діяльністю. Провів успішно велику кількість ділових переговорів і неодноразово мене виручала мова жестів. Мені було потрібно нове обладнання для молочного заводу. Розізнавши через Інтернет, що обладнання можна купити в італійських виробників я назначив їм зустріч. Приїхали дуже енергійні люди. Відразу порадили придбати саме дороге обладнання, але я помітив., що вони дивляться не прямо мені в очі, а в сторону. Я запідозрив брехню. Так і вийшло, обладнання, яке мені радили, було застарілим.

Групова робота

– Працюючи в групах, продемонструйте за допомогою жестів:

– підозрілість;

– прагнення захиститися від співрозмовника;

– зосередженість;

– небажання продовжувати розмову.

Робота з текстом

– Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку, адресата й мету тексту. Висловіть власну думку з приводу прочитаного. Окресліть можливі труднощі міжкультурних ділових стосунків.

Міжкультурне спілкування – це обмін інформацією, почуттями, думками представників різних культур.

Культурні, психологічні, національні особливості народу не можуть не позначатися на його діловій культурі, не можуть не впливати па культуру спілкування та взаємодії. Відмінності культур можуть бути досить істотними і стосуватися мови, правил етикету, стереотипів поведінки, використання певних засобів спілкування. Взаємодія з іноземними партнерами – це завжди зіткнення різних національних культур. Саме через неусвідомлення цього при контактах представників різних країн відбуваються непорозуміння, а іноді й конфлікти. На стадії реалізації контактів виявляються певні національні особливості, притаманні окремим народам. Ці особливості слід враховувати, готуючись до будь-яких переговорів з іноземцями, і відповідним чином коригувати свої дії. Так, характерним для поведінки представників різних країн під час переговорів відповідно до їхніх національних та психологічних особливостей є:

– для американців – прагнення обговорити не тільки загальні підходи, а й деталі, пов’язані з реалізацією домовленостей. Для них типовими є мажорний настрій, відкритість, енергійність, не дуже офіційна манера ведення переговорів. Водночас вони поводяться впевнено і прагнуть домінувати, вважаючи, що їхня позиція єдино правильна. Професіоналізм представників американських делегацій звичайно високий, і поводяться вони під час ухвалення рішень відносно самостійно. Люблять ухвалювати пакетні рішення, вміють торгуватися, виявляють наполегливість у досягненні своїх цілей;

– для англійців – прагнення вирішити всі питання під час переговорів залежно від позиції партнерів. Тому вони мало уваги приділяють підготовці до переговорів, ставляться до розгляду питань досить гнучко, як правило, позитивно реагують на пропозиції іншої сторони, намагаються уникати конфронтації;

– для французів – приділення уваги попереднім домовленостям та попередньому обговоренню проблем. Представники їхніх делегацій намагаються зберігати незалежність, але вони менш вільні під час ухвалення рішень і пов’язані наданими їм інструкціями. Часто вибирають конфронтаційний стиль взаємин. Вони прагнуть використовувати французьку мову як офіційну під час переговорів;

– для німців – бажання вести переговори тільки тоді, коли впевнені в позитивному розв’язанні проблеми. Вони докладно виробляють свою позицію, поетапно обговорюють питання. Німці дуже пунктуальні, дотримуються суворої регламентації поведінки. Для них мають значення статус, титули і звання людей, що беруть участь у переговорах;

– для китайців – чітке розмежування окремих етапів переговорів. Спочатку вони оцінюють зовнішній вигляд та поведінку партнерів, їхній статус. Намагаються з’ясувати позицію та можливості партнерів і тільки після цього висувають свої пропозиції, вміло використовують чужі помилки. Остаточні рішення ухвалюють тільки після затвердження їх своїм керівництвом. Велику увагу приділяють виконанню досягнутих домовленостей, навіть використовуючи різні форми тиску;

– для японців – ввічливе ставлення до учасників спілкування, прагнення уникнути зіткнення позицій під час офіційних переговорів. Вони йдуть на поступки, якщо поступки робить й інша сторона. Приділяють велику увагу розвитку особистих взаємин з партнерами. Вони дотримуються точності та обов’язковості у всьому, підкреслено демонструють свою увагу, слухаючи співрозмовників (але це не означає, що вони з ними погоджуються). Особливістю є групова солідарність, вміння працювати в команді. Представники делегацій рішення самі не ухвалюють, обов’язково його погоджують зі своїм керівництвом, на що витрачають багато часу;

– для представників арабських країн – увага до дрібниць, яким іноді інша сторона не приділяє уваги. Труднощі й конфлікти під час переговорів іноді виникають через їхню звичку торгуватися, а також тому, що вони побоюються, що їх можуть зневажати і ними хочуть керувати;

– на думку зарубіжних спеціалістів, представники Росії та інших країн Співдружності па переговорах часто звертають увагу на загальні питання і мало уваги приділяють тому, як їх реалізувати. У них переважає бажання критикувати партнерів, а не висувати власні варіанти конструктивних рішень, є прагнення не ухвалювати ризикованих рішень (За матеріалами інтернет-джерел).

Проблемне питання

– Як українці поводяться під час переговорів?

III. Контрольно-рефлексивний етап

Ділова гра “Зустріч іноземної делегації” або “Ділові переговори з іноземцями”

– Змоделюйте можливу ситуацію ділової міжкультурної комунікації, враховуючи знання, здобуті на уроці.

Вікторина

– Швидко відповідайте на питання, використовуйте жести.

– Що означає жест “рука біля щоки”?

– Що почувають люди, коли плечі спадають уперед?

– Що означав жест у Давньому Римі “великий палець повернутий донизу”?

– Якими жестами користуються армійські командири, міліціонери, а також керівники?

– Яка нація вважається найбільш емоційною?

– Жест привітання у людей з Японії.

IV. Домашнє завдання (на вибір)

1. Дібрати цікаву інформацію про парадокси міжкультурної комунікації, користуючись матеріалами сайту www. etno. us. org. ua.

2. Сформулювати правила використання невербальних засобів для однокласників.

3. Дібрати із науково-популярної літератури тексти про позу мовця, погляд, міміку, жести.

4. Підготувати лінгвістичне повідомлення за темою “Невербальні засоби спілкування”.

5. Розробити проект “Схожість чи різниця мови тіла у різних народів світу”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ № 5. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І КОМУНІКАЦІЯ. МОДЕЛЬ ВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. ВИКОРИСТАННЯ ВЕРБАЛЬНОГО Й НЕВЕРБАЛЬНОГО КОДУ В КОМУНІКАЦІЇ. МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ І ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. УНІВЕРСАЛЬНЕ Й НАЦІОНАЛЬНЕ В МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ. СИМВОЛІКА В МІЖМОВНІЙ КОМУНІКАЦІЇ - Плани-конспекти уроків по українській мові


УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ № 5. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І КОМУНІКАЦІЯ. МОДЕЛЬ ВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. ВИКОРИСТАННЯ ВЕРБАЛЬНОГО Й НЕВЕРБАЛЬНОГО КОДУ В КОМУНІКАЦІЇ. МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ І ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. УНІВЕРСАЛЬНЕ Й НАЦІОНАЛЬНЕ В МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ. СИМВОЛІКА В МІЖМОВНІЙ КОМУНІКАЦІЇ