Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Облігації цільові – облігації, що випускаються у вигляді позик під відповідні товари і послуги. Надають право утримувачу на придбання цих

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Теорія Доу – теорія, відповідно до якої аналіз статистичної інформації за значний період підвищення і падіння цін на акції дають

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Валютний кошик – метод визначення середньозваженого курсу однієї валюти щодо певного набору інших валют.

ФІНАНСИ Модуль 1 СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ РОЗДІЛ 3 ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ Ключові терміни: Ø фінансова політика, Ø

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Міжнародні розрахунки – регулювання платежів за грошовими зобов’язаннями, які виникають між юридичними та фізичними особами країн на основі економічних, політичних,

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Чек банківський – чек, який використовується для здійснення комерційних платежів (наприклад, сплата авансових, гарантійних сум). Використовується в основному для здійснення

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Банк універсальний – банк, який здійснює всі основні види операцій: депозитні, кредитні, фондові, розрахункові, довірчі й Інші, за винятком емісії

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Регулювання фінансового ринку державне – здійснення державою комплексних заходів для впорядкування, контролю, нагляду за фінансовим ринком і запобігання зловживанням і

ФІНАНСИ Модуль 3 ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН І МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗДІЛ 9 ФОНДИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 9.2. Характеристика цільових фондів фінансових ресурсів Соціальне

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Опціон на купівлю (опціон колл) – опціон, що надає право придбання ф’ючерсного контракту, товару або іншої цінності за заздалегідь установленою

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Грошовий мультиплікатор – коефіцієнт, що характеризує зв’язок між збільшенням надлишкових резервів банківської системи і сумою нових кредитних грошей, яку вона

ФІНАНСИ Розділ 10. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ 10.2. Фонди державного соціального страхування Соціальне страхування – це самостійна галузь страхування, що охоплює сукупність відносин з приводу формування

Фінансовий ринок ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТЕМА ФІНАНСОВИЙ РИНОК: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ І РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ 1.2. Класифікація фінансових ринків Фінансовий ринок такий же різноманітний, як

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Бенефіціар – особа, на користь якої відбуваються платежі, виставляється акредитив, перераховуються кошти за страховим полісом.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Акції, допущені до обігу на біржі – акції, торгівля якими відбувається на фондовій біржі. Різні фондові біржі мають різні стандарти

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Ліквідація – 1) трансформація цінних паперів або інших фінансово-матеріальних цінностей у готівку; 2) закриття підприємства, розпродаж його майна та оплата

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Цінні папери комерційні – 1) цінні папери, що емітуються підприємствами, організаціями (векселі, чеки, заставні свідоцтва). Підставою для їхнього випуску служить

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Плаваюча відсоткова ставка – відсоткова ставка за позиками, розмір якої фіксується на весь термін користування кредитом, а переглядається через узгоджені

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Нота казначейська – 1) різновид паперових грошей, що випускаються Міністерством фінансів, спеціальними державними фінансовими органами в порядку казначейської емісії; 2)

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Цінні папери старші – цінні папери, що надають переважне право на активи компанії у разі її ліквідації в порівнянні з

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Акції іменні – акції, на бланках яких вказуються імена їхніх власників. Можуть вільно продаватися і перепродаватися, але угоди купівлі –

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Маклер біржовий – посередник, який працює на біржі. Реєструє усну згоду брокерів на укладання угод.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Облігації боргові – облігації, гарантовані тільки репутацією компанії і не забезпечені ніякою заставою майна або інших цінностей.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Спекулянт – 1) особа, яка бере на себе значний ризик, сподіваючись на одержання прибутку в процесі біржової гри; 2) учасник

ФІНАНСИ Модуль 3 ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН І МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗДІЛ 9 ФОНДИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 9.3. Недержавні фінансові фонди За рахунок державних

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Комісії з цінних паперів – органи виконавчої влади, що забезпечують виконання відповідних законодавчих актів, здійснюють регулювання ринкових відносин із цінними

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Кліринг – система безготівкових розрахунків за товари, цінні папери та надані послуги шляхом заліку взаємних вимог. Розрізняють внутрішній, міжбанківський та

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Іпотека – різновид застави нерухомого майна з метою одержання позики.

ФІНАНСИ Розділ 7. БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА 7.3. Бюджетний процес в Україні Бюджетний процес – це регламентована нормами права діяльність, пов’язана зі складанням, розглядом, затвердженням

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Ліцензія – документ, що видається органом державного управління; надає право здійснення певних видів діяльності з дотриманням чинного законодавства і ліцензійних

ФІНАНСИ Модуль 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ СФЕР І ЛАНОК ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН РОЗДІЛ 5 ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ 5.4. Державні фінанси провідних країн світу11 Державні фінанси в зарубіжних країнах

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Банківський кредит – основна форма кредиту, при якій кошти надаються банкам у тимчасове користування. Банківський кредит виступає як надання банками

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Операції довірчі – операції комерційних банків з управління майном і надання інших послуг на правах довіреної особи в інтересах і

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Фундаментальні властивості цінних паперів – конкретні властивості цінних паперів, що обумовлюють їхній економіко – правовий статус як особливого виду майна.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Дефляція – процес стримування зростання грошової маси в обігу.

ФІНАНСИ Розділ 7. БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА 7.5. Міжбюджетні відносини і їх регулювання Під час передання державою права на здійснення видатків виникають міжбюджетні відносини. Міжбюджетні

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Одиниця угоди – мінімальна кількість цінних паперів, необхідна для укладання угоди купівлі – продажу.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Андеррайтер – інвестиційний дилер (або їх група), що обслуговує і гарантує первинне розміщення цінних паперів, здійснюючи купівлю їх для наступного

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Компанія інвестиційна закритого типу – інвестиційна компанія, що має фіксований розмір статутного фонду, а також фіксовані розміри капіталізації. Акції інвестиційної

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Сертифікат акціонерний – документ, що засвідчує право власника на частку капіталу акціонерного товариства.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Міжбанківська відсоткова ставка – середня ставка за короткостроковими банківськими позиками, що діє на міжбанківському грошовому ринку.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Світові фінансові центри – центри зосередження банків та інших фінансово-кредитних інститутів, що здійснюють міжнародні валютні і кредитні операції, угоди з

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Форфейтинг – фінансова операція з рефінансування дебіторської заборгованості за комерційним кредитом шляхом передачі переказного векселя на користь банку.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Ринок капіталів – 1) частина фінансового ринку, де формуються попит і пропозиція па середньо – та довгостроковий позиковий капітал; 2)

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Інвестиції портфельні – вкладення коштів у довгострокові цінні папери.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Вексель фінансовий – вексель, що видається банківською установою іншій банківській установі для одержання замість нього грошей. Вексельна ставка – відсоткова

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Цінні папери відсоткові – цінні папери – боргові зобов’язання, що забезпечують визначений відсоток на вкладений у них капітал.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Розміщення цінних паперів пряме – розміщення нових випусків цінних паперів безпосередньо інституційним інвестором.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Дилер – 1) фізична або юридична особа, що виконує не лише посередницькі (брокерські) функції при купівлі – продажу цінних паперів,

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Брокер – посередник між продавцями і покупцями при укладанні угод із цінними паперами як на біржовому, так і позабіржовому ринках.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Єврооблігації – міжнародні боргові цінні папери на пред’явника, що випускаються позичальником при одержанні довгострокової (від 5 до 15 років) позики

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Бюджетний дефіцит – перевищення видатків бюджету над його надходженнями.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Валютний паритет – співвідношення між валютами різних країн.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Аутсайдер – брокер, який не є членом біржі. Може одержати тимчасовий цільовий дозвіл на роботу в торговому залі, взявши на

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Вексель – цінний папір, що підтверджує безумовне грошове зобов’язання боржника (векселедавця) сплатити після настання певного терміну визначену суму грошей власнику

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Банк депозитний – банк, що приймає вклади від населення. Спеціалізується на залученні тимчасово вільних коштів приватних осіб і підприємств, наданні

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Акції конвертовані – привілейовані акції, що дають право власникам в разі потреби обміняти їх на прості (звичайні) акції.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Банківський прибуток – результат діяльності, який по. в перевищенні доходів над витратами. Розрізняють валовий і чистий прибутки.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Реальна ставка відсотка – ставка відсотка, встановлена з урахуванням змін споживчої вартості грошей у зв’язку з інфляцією.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Кредит акцептний – банківський кредит, одержуваний експортером або імпортером шляхом передачі банку своїх векселів, виставлених па даний банк. Такі векселі

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Зберіганні цінних паперів – банк або торговець цінними паперами, який має дозвіл на зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Сеньйораж – дохід від емісій грошей.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Заставні – фінансові інструменти, довгострокові цінні папери, що випускаються переважно іпотечними банками під заставу земельних ділянок, будинків та іншого нерухомого

ФІНАНСИ Розділ 2. ФІНАНСОВА СИСТЕМА 2.2. Організаційні основи функціонування фінансової системи Ефективне функціонування кожної із складових фінансової системи можливе за умов чіткого законодавчого урегулювання їхньої

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Дилерство – операції з купівлі і /або продажу цінних паперів, які здійснюються маклерськими (брокерськими) фірмами й окремими дилерами за власний

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Тратта – переказний вексель. Основний розрахунковий документ у зовнішній торгівлі.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Соло-вексель – 1) див. Вексель простий, 2) вексель, на якому є тільки один підпис особи, зобов’язаної здійснити платіж за векселем.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Депозитарний договір – договір між зберігачем та обраним ним депозитарієм, за яким депозитарій веде для зберігання рахунків у цінних паперах,

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Хеджер – фізична особа або компанія, що здійснюють операції на ф’ючерсному ринку.

ФІНАНСИ Модуль 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ СФЕР І ЛАНОК ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН Розділ 7 ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 7.3. Принципи і форми бюджетного фінансування Витрачанню бюджетних

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Купонна ставка – ставка відсотка, за якою сплачується купонний прибуток власнику облігації або ощадного сертифіката за певний період часу.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Кредит роловерний – одна з форм довгострокового банківського кредиту з плаваючою процентною ставкою.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Спот – 1) угода на цінні папери й інші фінансові інструменти, що потребує негайної оплати; 2) ціна, за якою відбувається

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Акредитив безвідзивний – 1) відкритий на певний термін акредитив, що не може бути анульований до кінця цього терміну; 2) акредитив,

ФІНАНСИ Розділ 1. СУТЬ ФІНАНСІВ, ЇХ ФУНКЦІЇ І РОЛЬ 1.3. Сутність і відмінні ознаки фінансів Висхідним положенням для розкриття сутності фінансів є розуміння того, що

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Індосант – особа, яка здійснює передатний напис на звороті чеків, векселів та інших ордерних цінних паперів і несе солідарну відповідальність

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Ризик кредитний, або діловий – ризик того, що емітент, який випустив боргові цінні папери, виявиться не в змозі виплачувати відсотки

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Чек іменний – чек, що виписується на певну особу.

Фінансовий ринок Змістовний модуль 2 РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ФОНДОВИЙ РИНОК) 8 ТЕМА ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 8.1. Цінні папери, їхні види і характеристика

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Операції облікові – 1) операції банків з обліку (дисконту) векселів і деяких інших видів боргових зобов’язань; 2) засіб авансування коштів.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Акції засновницькі – акції, що розподіляються серед засновників акціонерного товариства і надають їм ряд переваг, у т. ч.: підвищені дивіденди,

ФІНАНСИ Модуль 4 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТРАХУВАННЯ ТА СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ І МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ РОЗДІЛ 13 ФІНАНСОВИЙ РИНОК 13.3. Ринок цінних паперів Важливою складовою фінансового

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Акціонерне товариство – товариство, яке має статутний фонд, поділений на певну кількість акцій однакової номінальної вартості, І несе відповідальність за

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Вексельний кредит – це банківська операція з урахування (дисконту) векселів і видачі позик до запитання під забезпечення векселів.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Акредитив поновлюваний – акредитив, який використовується при регулярних закупівлях товарів у одного постачальника або через узгоджені проміжки часу.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Облігації зі змінним курсом (відсотком) – облігації, в яких прибутковість змінюється залежно від зміни ринкового курсу, але має певний мінімум.

ФІНАНСИ Розділ 10. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ 10.2. Фонди державного соціального страхування 10.2.4. Фонд соціального страхування від нещасних випадків Страхування від нещасного випадку та професійного захворювання

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Нотифікація – повідомлення векселетримачем індосанта чи аваліста про опротестування виданого векселя.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Діяльність щодо ведення реєстру – збір, фіксація, опрацювання, зберігання реєстру даних про іменні цінні папери, їх емітентів І власників.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Опціон європейський – опціон, реалізація якого може бути здійснена тільки в останній день терміну його дії.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Гра на біржі – спекулятивні операції на біржі з метою одержання прибутку за рахунок передбачення динаміки котирувань біржових товарів, фондових

ФІНАНСИ Модуль 1 СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ РОЗДІЛ 1 ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ, СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ 1.3. Соціально-економічна сутність та функції

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Діяльність клірингово-розрахункова – діяльність щодо визначення взаємних зобов’язань, які стосуються угод із цінними паперами і розрахунків за ними.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Векселетримач – власник векселя, тобто особа, що одержала вексель від векселедавця. Має право на одержання тієї суми, на яку видано

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Обмінний курс (ОК) – 1) ціна грошової одиниці країни, виражена в іноземній валюті; 2) гнучкий (плаваючий) – ОК, який встановлюється

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Форфетування – кредитування зовнішньоекономічних операцій у формі купівлі в експортера векселів, акцептованих імпортером. Здійснюється комерційними банками, а також спеціалізованими інститутами

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Міжбанківський ринок – частина фінансового ринку, де тимчасово вільні грошові ресурси кредитних установ залучаються та розміщуються поміж ними переважно у

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Грошовий ринок – це ринок готівкових грошей, короткострокових кредит них операцій, валюти. На грошовому ринку мають обіг надійні короткострокові інструменти,

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Вексель казначейський – вексель, що випускається державою для покриття своїх витрат.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Проспект емісії – циркулярний лист, який повідомляє покупцям усю необхідну для них інформацію про предмет емісії. Зміст проспекту повинен відповідати

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Діяльність інформаційна – діяльність, здійснювана спеціалізованими і неспеціалізованими суб’єктами фінансового ринку. Пов’язана зі збиранням, опрацюванням і продажем інформації про стан

Фінансовий ринок ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 4 ТЕМА ОЦІНКА РИЗИКУ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ 4.3. Методи управління фінансовими ризиками Управління ризиком – це вид діяльності, спрямований

Фінансовий ринок ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 1 Сферою економічних відносин, де об’єктом операцій виступає наданий на певних умовах у борг капітал, є: A) кредитний

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Фінансові посередники – 1) інвестиційно-кредитні фінансові інститути, які акумулюють кошти індивідуальних інвесторів і використовують їх для інвестування або кредитування; 2)

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Норма обов’язкових резервів банків – встановлене юридичним актом процентне відношення суми обов’язкових резервів, що утворюються за окремими статтями банківських пасивів,

Фінансовий ринок ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТЕМА ФІНАНСОВИЙ РИНОК: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ І РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ 1.4. Суб’єкти фінансового ринку Основними суб’єктами фінансового ринку виступають: –

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Облігації заставні – облігації, забезпечені заставною під нерухомість.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Облігації на пред’явника – облігації без вказівки імені власника на бланку цінного папера як частини реквізиту.

ФІНАНСИ Розділ 3. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ 3.2. Фінансовий механізм і його елементи 3.2.3. Фінансові важелі Важливими елементами фінансового механізму є фінансові норми, нормативи,

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Акредитив відзивний – 1) акредитив, дія якого може бути припинена до настання зазначеного в ньому терміну; 2) акредитив, що може

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Заощадження – різниця між поточним доходом і поточним споживанням.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Ринкові державні цінні папери – казначейські векселі, ноти, облігації, що вільно продаються і купуються на фінансовому ринку, їх емітентом виступає

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Емісія – випуск державою, підприємствами, організаціями цінних паперів (акцій, облігацій), банківських нот, грошей.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Кредит консорціумний – вид великого кредиту, коли банк, обслуговуючи підприємство, залучає до кредитування інші комерційні банки.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Вексель банківський – вексель, що засвідчує право його власника одержати і безумовне зобов’язання векселедавця сплатити при настанні домовленого терміну визначену

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Цінні папери безготівкові – цінні папери, операції з якими реєструються лише в бухгалтерських книгах. Учасники операцій ними не обмінюються.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Вексель акцептований – вексель з акцептом, тобто зі згодою платника оплатити його.

ФІНАНСИ Розділ 3. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ 3.2. Фінансовий механізм і його елементи 3.2.2. Фінансовий контроль Фінансовий контроль як одна із функцій управління фінансами

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Кредит звальний – кредит банку, призначений для гарантованого зобов’язання клієнта.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Своп – 1) одночасна обмінна операція із цінними паперами; 2) банківська операція з обміну валюти.

ФІНАНСИ Розділ 5. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ Ключові терміни: державні фінанси, фінансові ресурси держави, державні доходи, державні видатки, кошторисне фінансування, державні дотації, державні субсидії, менеджмент державних фінансів.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Сертифікат облігаційний – документ, що підтверджує заборгованість компанії перед власниками облігацій.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Чекодавець – особа, що виписала чек.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Реінвестування дивідендів – капіталізація частини прибутку акціонерного товариства, отриманого у формі дивідендів.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Спліт (дроблення акцій) – операція, що приводить до збільшення числа акцій в акціонерів пропорційно їхній частці в капіталі. Дроблення акцій

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Акцепт вексельний – згода на оплату векселя. Оформлюється у вигляді відповідного напису акцептанта на векселі.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Диверсифікація – вкладення капіталу в різноманітні види цінних паперів і компанії, що працюють у різних сегментах ринку.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Джобер – 1) фаховий біржовик – спекулянт на фондовій біржі; 2) дилер Лондонської фондової біржі, що виконує функції брокера і

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Аудитор – незалежна організація, яка підтверджує акціонерам достовірність звітності їхнього акціонерного товариства.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Обліковий ринок – частина грошового ринку, де короткострокові кошти перерозподіляються між кредитними інститутами шляхом купівлі – продажу векселів та цінних

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Актив – частина бухгалтерського балансу; характеризує склад, розміщення і використання коштів, згрупованих за їх економічними ознаками в процесі відтворення.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Ефективний портфель – портфель, що забезпечує інвестору як максимально очікувану дохідність при заданому рівні ризику, так і мінімальний ризик при

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Діяльність депозитарна – діяльність щодо надання послуг зберігання цінних паперів і обліку прав власності на них, а також обслуговування угод

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Облігації дохідні – облігації, за якими відсоток не виплачується, якщо емітент не має прибутку.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Дроблення акцій – прийом, що застосовується акціонерними компаніями, в результаті чого відбувається збільшення кількості акцій у утримувачів при пропорційному зменшенні

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Емісія казначейська – випуск в обіг казначейських білетів і державних цінних паперів, здійснюваний казначейством та іншими державними фінансовими органами з

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Фінансові інструменти – цінні папери, строкові контракти (ф’ючерси), інструменти грошового обігу, відсоткові строкові контракти (форварди), строкові контракти на обмін (на

Фінансовий ринок ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ГРОШОВИЙ РИНОК ТА ЙОГО СКЛАДОВІ 5.3. Міжбанківський ринок як складова грошового ринку Важливу роль у забезпеченні функціонування грошового ринку

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Аукціон – спосіб продажу товарів із публічного торгу в попередньо обумовлений час і в певному місці.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Фінансово-кредитні установи – державні, приватні, комерційні організації, які мають право здійснювати фінансові операції з кредитування, депонування вкладів, ведення розрахункових рахунків,

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Фонд пенсійний – спеціалізована фінансова установа, що акумулює кошти і виплачує з них пенсії особам, які мають на це право.

ФІНАНСИ Модуль 3 ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН І МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Розд іл 8 ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА 8.6. Адміністрування податків в Україні Фіскальна та

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Акціонер – власник акцій акціонерного товариства, компанії або підприємства, який одержує прибуток за акціями у вигляді дивідендів. За зобов’язаннями товариства

ФІНАНСИ Розділ 6. ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА СИСТЕМА 6.7. Податковий менеджмент на підприємстві Проблема мінімізації податкових платежів значною мірою вирішується через формування ефективної податкової політики підприємства.

ФІНАНСИ Розділ 7. БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА Ключові терміни: бюджет, бюджетний механізм, бюджетна політика, бюджетний устрій, бюджетна система, бюджетний процес, субсидіювання, вилучення коштів, бюджетні позички,

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Вексель переказний – вексель, що виписується кредитором. Містить наказ векселетримача платнику сплатити визначену суму пред’явнику векселя або особі, зазначеній у

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Своп-облігації – твердо-відсоткові цінні папери, при випуску яких умови виплати прибутку і/або валюта погашення залежать від умов обміну валют (своп-угод).

ФІНАНСИ Модуль 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ СФЕР І ЛАНОК ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН РОЗДІЛ 5 ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ Ключові терміни: Ø державні фінанси, Ø фінансові ресурси держави, Ø місцеві

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Облігації іменні – облігації з іменем власника на бланку цінного папера як частини реквізиту.

Фінансовий ринок ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 2 ТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 2.3. Державне регулювання фондового ринку України Згідно Закону України “Про державне регулювання ринку цінних

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Спред – дохід, отриманий на різниці курсів купівлі – продажу.

ФІНАНСИ Розділ 11. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ Ключові терміни: державний кредит, державні позики, облігації державних позик, казначейські зобов’язання, державний борг, поточний державний борг, капітальний

ФІНАНСИ Розділ 4. ФІНАНСИ ГОСПОДАРСЬКИХ СУБ’ЄКТІВ 4.2. Фінанси комерційних підприємств Організація та функціонування фінансів суб’єктів підприємницької діяльності базується на засадах комерційного розрахунку, який передбачає: –

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Консолідація – використання прибутків, отриманих від торгівлі спекулятивними акціями, шляхом вкладення капіталу в надійніші акції.

ФІНАНСИ Модуль 4 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТРАХУВАННЯ ТА СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ І МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ РОЗДІЛ 12 СТРАХУВАННЯ І СТРАХОВИЙ РИНОК 12.3. Страховий ринок Поняття страхового

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Учасники індивідуальні – фізичні особи, які від свого імені беруть участь у процесі ринкової взаємодії, а також фізичні особи, що

ФІНАНСИ Модуль 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ СФЕР І ЛАНОК ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН РОЗДІЛ 4 ФІНАНСИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР 4.2. Організаційні основи функціонування фінансів підприємства Під організацією фінансів підприємств

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Неринкові державні цінні папери – ощадні облігації, ощадні сертифікати й ін. Випускаються головним чином із метою залучення заощаджень населення в

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Учасники фінансового ринку – юридичні й фізичні особи, що здійснюють професійну та допоміжну діяльність на фінансовому ринку. Залежно від конкретно

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Акредитив покритий – акредитив, за яким банк передає власні кошти платника або наданий йому кредит у розпорядження банка – постачальника.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Акредитив документальний – акредитив для розрахунків між продавцем і покупцем, за умовами якого банк зобов’язується виплатити, відповідно до інструкцій покупця,

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Котирування біржове – 1) визначення ринкової вартості цінних паперів, за якою вони продаються на біржах. Включає курс (ціну) покупця і

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Фонд грошового ринку – інвестиційний фонд відкритого типу, який вкладає кошти тільки в короткострокові зобов’язання грошового ринку (державні цінні папери,

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Чек лімітований – розрахунковий чек, що виписується чекодавцем на суму, не більшу від обумовленої межі.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Сезонний кредит – цільовий кредит, пов’язаний із необхідністю сезонного фінансування оборотних активів.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Банківські операції – операції банків із залучення коштів та їх вкладання в позики, цінні папери і послуги, випуску в обіг

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Трансферт – передача права володіння іменними цінними паперами однією особою іншій.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Цінні папери іменні – цінні папери, на бланках яких вказуються імена їхніх власників. Інформація про власників (реальних або номінальних) заноситься

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Вексель товарний – комерційний вексель, що виписується па основі реальних угод з купівлі – продажу товарів у кредит.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Кредит заставний – кредит, гарантований іпотечними сертифікатами або орендними договорами.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Ринок позикових капіталів – специфічна сфера товарних відносин, де об’єктом угоди є наданий у позику грошовий капітал та формується попит

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Лістинг – 1) внесення акцій компанії до списку акцій, що котируються на даній біржі; 2) правила допуску цінних паперів до

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Розміщення цінних паперів – перехід права власності на цінні папери від емітента до першого власника.

ФІНАНСИ Модуль 3 ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН І МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Розд іл 8 ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА Ключові терміни: Ø податок, Ø фіскальна функція

ФІНАНСИ Розділ 14. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ 14.2. Міжнародні фінансові організації і міжнародні Фінансові інституції Діяльність міжнародних фінансових організацій пов’язана з виконанням певних функцій, які визначаються їх

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Консалтинг – консультування з широкого кола питань економічної діяльності підприємств, фірм, організацій.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Дисконтування – метод зведення майбутньої вартості коштів до їх вартості в поточному періоді (до реальної вартості грошей).

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Аваль – вексельне зобов’язання, здійснюване особою (авалістом), що бере на себе відповідальність за виконання зобов’язань (цілком або у визначеній частині

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Обов’язкові банківські резерви – кошти комерційних банків, які вони зобов’язані зберігати в Центральному банку як забезпечення деяких своїх операцій у

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Котирування курсів – реєстрація на певний період часу курсу цінних паперів. Здійснюється на основі існуючих на момент котирування ринкових курсів.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Гарант – поручитель, в будь-якій сфері фінансової діяльності яким може виступати держава, установа або особа, яка дає гарантію.

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Діяльність щодо управління цінними паперами – діяльність щодо управління переданими у володіння цінними паперами, що належать на правах власності іншій

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Бонди – облігації, забезпечені активами юридичної або фізичної особи, яка їх випустила. Засвідчують право власника на одержання фіксованого прибутку з

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Фонд інвестиційний – інвестиційна компанія, що використовує свій капітал для придбання цінних паперів інших компаній.

ФІНАНСИ Модуль 4 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТРАХУВАННЯ ТА СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ І МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ РОЗДІЛ 12 СТРАХУВАННЯ І СТРАХОВИЙ РИНОК 12.2. Організаційні форми страхових фондів

ФІНАНСИ Модуль 3 ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН І МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Розд іл 8 ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА 8.5. Характеристика основних податків податкової системи України

Page 1 of 3123