Predmety

Фінансовий ринок

now browsing by category

 

Облігації цільові

Теорія Доу

Валютний кошик

Фінансова політика, її зміст і завдання

Міжнародні розрахунки

Чек банківський

Банк універсальний

Регулювання фінансового ринку державне

Характеристика цільових фондів фінансових ресурсів

Опціон на купівлю (опціон колл)

Грошовий мультиплікатор

Пенсійний фонд

Класифікація фінансових ринків

Бенефіціар

Акції, допущені до обігу на біржі

Ліквідація

Цінні папери комерційні

Плаваюча відсоткова ставка

Нота казначейська

Цінні папери старші

Розділ 8. Податки і податкова система – МОДУЛЬ 3

Акції іменні

Маклер біржовий

Розділ 1. Передумови виникнення, сутність та функції фінансів – МОДУЛЬ 1

Облігації боргові

Спекулянт

Недержавні фінансові фонди

Комісії з цінних паперів

Кліринг

Іпотека

Бюджетний процес в Україні

Ліцензія

Державні фінанси провідних країн світу

Банківський кредит

Розділ 6. Бюджет і бюджетна система – МОДУЛЬ 2

Операції довірчі

Фундаментальні властивості цінних паперів

Дефляція

Історичні передумови виникнення і розвиток фінансів

Міжбюджетні відносини і їх регулювання

Одиниця угоди

Андеррайтер

Компанія інвестиційна закритого типу

Сертифікат акціонерний

Міжбанківська відсоткова ставка

Світові фінансові центри

Форфейтинг

Ринок капіталів

Інвестиції портфельні

Вексель фінансовий

Цінні папери відсоткові

Розміщення цінних паперів пряме

Дилер

Брокер

Єврооблігації

Бюджетний дефіцит

Валютний паритет

Аутсайдер

Вексель

Державний борг, його формування і обслуговування

Банк депозитний

Фінанси громадських організацій і доброчинних фондів

Акції конвертовані

Характеристика облікового ринку та його особливості

Банківський прибуток

Реальна ставка відсотка

Кредит акцептний

Зберіганні цінних паперів

Сеньйораж

Заставні

Організаційні основи функціонування фінансової системи

Дилерство

Тратта

Соло-вексель

Депозитарний договір

Хеджер

Принципи і форми бюджетного фінансування

Купонна ставка

Кредит роловерний

Спот

Акредитив безвідзивний

Сутність і відмінні ознаки фінансів

Індосант

Ризик кредитний, або діловий

Чек іменний

Цінні папери, їхні види і характеристика

Операції облікові

Акції засновницькі

Ринок цінних паперів

Акціонерне товариство

Вексельний кредит

Акредитив поновлюваний

Облігації зі змінним курсом (відсотком)

Фонд соціального страхування від нещасних випадків

Нотифікація

Діяльність щодо ведення реєстру

Опціон європейський

Гра на біржі

Соціально-економічна сутність та функції фінансів

Діяльність клірингово-розрахункова