Недержавні фінансові фонди

ФІНАНСИ

Модуль 3

ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН І МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ 9

ФОНДИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

9.3. Недержавні фінансові фонди

За рахунок державних фондів цільового призначення держава виконує лише основні функції. Допоміжні та додаткові, а також функції суто комерційного характеру виконуються виробничими й громадськими структурами, а держава може частково фінансово підтримувати ці структури. Однією з таких структур є недержавні пенсійні фонди (НПФ). НПФ є індикаторами

добровільного пенсійного страхування, які залучають на добровільних засадах внески юридичних та фізичних осіб з метою формування фонду пенсійних накопичень, з якого здійснюються додаткові пенсійні виплати учасникам фонду, що дає змогу підвищити рівень пенсійного забезпечення громадян.

Діяльність НПФ регулюється законами України “Про недержавне пенсійне забезпечення” (2003 р.), “Про фінансові послуги та держане регулювання ринків фінансових послуг” (2001 р.) та ін.

НПФ можуть утворюватись як відкриті пенсійні фонди, корпоративні пенсійні фонди та професійні пенсійні фонди.

До

доходів фонду входять:

Ø частина інвестиційного прибутку, отриманого від пенсійних внесків, що розміщені на іменних пенсійних рахунках, котрі залишаються в розпорядженні фонду і є його власністю. Вона визначається у відсотках від суми прибутку, встановлюється відповідно до умов пенсійного договору і становить 20-25 %;

Ø комісійні збори, що встановлюються у відсотках від суми першого пенсійного вкладу вкладника, якщо це передбачено умовами договору;

Ø доходи з обороту власних коштів пенсійного фонду;

Ø надходження з інших джерел, не заборонених законодавством.

Недержавні пенсійні фонди надають такі послуги:

Ø складання договору про додаткове пенсійне забезпечення громадян;

Ø відкриття іменних пенсійних рахунків учасників;

Ø розміщення пенсійних внесків на депозитних рахунках;

Ø регулярного ознайомлення учасників з розміром пенсійного нагромадження;

Ø здійснення пенсійних виплат;

Ø надання послуг додаткового пенсійного забезпечення працівникам підприємств (трудові пенсії);

Ø здійснення одноразових пенсійних виплат;

Ø виплати всієї накопиченої на рахунку учасника суми протягом декількох років;

Ø здійснення комбінованих виплат;

Ø здійснення виплат з інвалідності.

НПФ можуть здійснювати такі види пенсійних виплат: пенсія на певний строк; одноразова пенсійна виплата. НПФ користується послугами адміністратора (юридичної особи), компанії з управління активами, банку-зберігача, аудитора на договірних умовах з Радою фонду.

Благодійні фонди. Важливим чинником підтримки життєвого рівня населення, народжуваності, виховання дітей, творчо обдарованої молоді, медичного обслуговування, допомоги малозабезпеченим верствам населення є гуманітарна допомога, що надається різноманітними благодійними та релігійними організаціями.

Благодійні фонди – це особлива форма організації фінансових відносин, яка характеризується виключно добровільними находженнями коштів для створення фондів і використання наявних коштів на благодійні цілі. Благодійні фонди, як правило, функціонують на правах юридичної особи і є самоврядними суб’єктами. Метою створення їх є благодійна діяльність, що здійснюється передусім стосовно хворих та громадян пенсійного віку. Кошти цих фондів створюються за рахунок:

Ø добровільних внесків, дарунків, відрахувань, громадських організацій, творчих спілок, колективів підприємств, установ, окремих громадян;

Ø прибутку, одержаного від виробничо-господарської діяльності організацій та підприємств, створюваних фондами;

Ø надходження від закордонних фондів та окремих осіб;

Ø доходів від заходів, що проводяться на користь фонду, лотерей, платних послуг, видавничої та іншої діяльності.

Напрями використання грошових коштів, що надходять у благодійні фонди, визначаються правлінням фонду або пленумом представників засновників і фіксуються в кошторисі доходів та витрат. Витрачання коштів визначається цілями створення фонду, які конкретизують статутні завдання фонду. Головною рисою є витрачання коштів на безоплатній основі з благодійною спрямованістю.

В Україні зареєстровано 1500 таких організацій, а реальною діяльністю займається лише 200 фондів та громадських організацій. Так, фонд “Від серця до серця” опікується дитячими будинками, реабілітаційними центрами, медичними закладами, відпочинком потерпілих внаслідок аварій. Національний фонд соціального захисту матерів та дітей “Україна дітям” створено в 1996 р. з метою поліпшення соціального захисту інтересів дітей, матерів та сім’ї, забезпечення гармонійного розвитку підростаючого покоління, підвищення рівня життя дітей в Україні. Фонд соціальних інвестицій, створений за постановою КМУ від 28 квітня 2000 р., займається поліпшенням умов життя бідних місцевих громадян і вразливих груп населення шляхом полегшення доступності та підвищення якості соціальних послуг, вирішення гострих кризових ситуацій.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Недержавні фінансові фонди - Фінансовий ринок


Недержавні фінансові фонди