Цінні папери, їхні види і характеристика

Фінансовий ринок

Змістовний модуль 2

РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ФОНДОВИЙ РИНОК)

8 ТЕМА

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

8.1. Цінні папери, їхні види і характеристика

Цінні папери (ЦП) – документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов’язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам.

В

Україні в обороті можуть бути такі групи цінних паперів:

– пайові цінні папери – цінні папери, які посвідчують участь їх власника у статутному капіталі (крім інвестиційних сертифікатів), надають власнику право на участь в управлінні емітентом і отримання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини майна у разі ліквідації емітента. До пайових цінних паперів відносяться:

– акції;

– інвестиційні сертифікати;

– боргові цінні папери – цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов’язання емітента сплатити у визначений строк кошти

відповідно до зобов’язання. До боргових цінних паперів відносяться:

– облігації підприємств;

– державні облігації України;

– облігації місцевих позик;

– казначейські зобов’язання України;

– ощадні (депозитні) сертифікати;

– векселі;

– іпотечні цінні папери – цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів. До іпотечних цінних паперів відносяться:

– іпотечні облігації;

– іпотечні сертифікати;

– заставні;

– сертифікати ФОН;

– приватизаційні цінні папери – цінні папери, які посвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки манна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду;

– похідні цінні папери – цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов’язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів;

– товаророзпорядчі цінні папери – цінні папери, які надають їхньому власнику право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах.

За основними характеристиками цінні папери можна класифікувати в спосіб.

Незважаючи на розмаїтість цінних паперів і чисельність їх типів і видів, будь-який цінний папір характеризується трьома універсальними ознаками:

По-перше, цінний папір є безвідкличним свідченням емітенту, що він узяв на себе визначені зобов’язання перед інвестором;

По-друге, інвестор не повинний підтверджувати якими-небудь іншими документами своїх прав, що випливають із самого факту володіння цінним папером;

По-третє, для передачі прав власності на цінний папір досить внести ім’я нового власника до реєстру акціонерів або в реєстратора депозитарію.

Ознаки, без яких документ не може претендувати на статус цінного папера:

– цінні папери є грошовими документами, що засвідчують майнове право у формі титулу власності або майнового права, як відносини позики власника документа до особи, що його випустило;

– цінні папери є документами, що свідчать про інвестування коштів;

– цінні папери – це документи, у яких відбиваються вимоги до реальних активів;

– цінні папери приносять дохід і це робить їх капіталом для власника. Однак такий капітал істотно відрізняється від реального капіталу, він не функціонує в процесі виробництва.

Таблиця

КЛАСИФІКАЦІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ПО ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

Критерій класифікації

Характеристика

1

2

За терміном існування

Термінові, що мають установлений термін існування: безстрокові, що існують вічно

За формою існування

Паперові (документарні) – сертифікати цінних паперів, містять реквізити відповідного виду ЦП певної емісії, дані про кількість ЦГ1 та засвідчують сукупність прав, наданих цими ЦП; безпаперові (бездокументарні) – існують у вигляді записів на рахунках

За національною

Приналежністю

Вітчизняні – ЦП з правами та обов’язками в Україні; іноземні вкладення або зобов’язання в іноземному активах

За типом використання

– інвестиційні, що є об’єктом вкладення капіталу;

– не інвестиційні, що обслуговують грошові розрахунки на товарних та інших ринках

За формою вкладення

На пред’явника – не фіксують імені їхнього власника; іменні – містять ім’я їхнього власника і, крім цього, реєструються в спеціальному реєстрі; ордерні – передаються іншій особі шляхом здійснення на них передатного напису (індосаменту)

За формою випуску

Емісійні – випускаються великими серіями, у великій кількості, і в границях кожної серії всі цінні папери є абсолютно ідентичними;

Неемісійні – випускають поштучно або невеликими серіями

За характером обертання

Ринкові, які вільно обертаються на ринку ЦП; неринкові – обіг яких обмежено

За рівнем ризику

Безризиковані – не приносять збитків; ризиковані, які можуть принести збитки

За наявністю доходу

Дохідні, які надають прибуток; недоходні – не приносять прибутку

За формою вкладення

Боргові – за якими є грошові зобов’язання; пайові, які надають право власності на відповідні активи

За ознакою володіння

Іменні цінні папери, які містять ім’я (назву) їхнього власника і передаються іншим особам шляхом повного індосаменту (передатного запису); на пред’явника, які переходять до інших осіб шляхом простої передачі. При передачі ЦП після їхнього випуску (вторинне обертання), до нового власника, як правило, переходять і всі права, пов’язані з ЦП

Функції цінних паперів:

1) Регулятивна – забезпечує приплив та відтік коштів у різні галузі економіки, вирівнює обіг грошової маси.

2) мобілізаційна – об’єднує вільні капітали для інвестування.

3) Інформаційна – біржові курси, рейтинги та ін., це барометр змін в економіці;

4) контролююча – передбачає контроль за дотриманням законодавства.

5) Єднальна – відбиває, процеси в суспільстві, економіці, політиці та переносить їх вплив на фондовий ринок.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Цінні папери, їхні види і характеристика - Фінансовий ринок


Цінні папери, їхні види і характеристика