Педагогічна психологія: навчальний-методичний посібник РОЗДІЛ 3 2 ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ УЧІННЯ 2.5. Рівневий аналіз навчальної діяльності Структуру навчальної діяльності можна аналізувати на трьох рівнях її організації:

ПСИХОЛОГІЯ СІМ’Ї Розділ І ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ СІМ’Ї Тема 1 СІМ’Я ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН – Соціально-психологічна сутність сім’ї та її структура. – Специфіка сім’ї як

ПСИХОЛОГІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОДАТКИ Опитувальник діагностики агресивних та ворожих реакцій людини Басса-Дарки Інструкція. Уважно прочитайте кожне висловлювання. Якщо воно підходить вам, поставте поруч знак “+”,

ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Лекція 12 ЕТИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ВИСТУПУ В АУДИТОРІЇ Психологічні та етичні основи спілкування в аудиторії Для того щоб спілкування лектора

ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК УЯВА Поняття уяви Уява постійно балансує на межі свідомого і несвідомого, одного асоціативного контексту та іншого, деструктивності та конструктивності. Тому вона завжди

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА 2. Особистість у діяльності і спілкуванні 2.3. Психологія особистості 2.3.4 Самосвідомість і Я-концепція особистості Свідомість людини зорієнтована не тільки на відображення зовнішніх

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА 2. Особистість у діяльності і спілкуванні 2.4. Міжособистісні стосунки в групах 2.4.2 Міжособистісні стосунки в групах (колективах) Особливості міжособистісних стосунків у групах

ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК БІОПСИХІЧНА І МЕНТАЛЬНО-ПСИХІЧНА ПІДСТРУКТУРИ ОСОБИСТОСТІ Ментально-психічна підструктура особистості Ментально-психічна складова у психіці людини – це психоенергетичний потенціал, який утворився в процесі життєдіяльності

ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Лекція 6 МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ ТА СЛУЖБОВИЙ ЕТИКЕТ Моральна культура спілкування як складова загальнолюдської культури “…Особистості людей не входять готовими у цей

ПСИХОЛОГІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ РОЗДІЛ 1 ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ Тема 2. Чинники девіантної поведінки особистості – Соціальні чинники девіантної поведінки. – Соціально-психологічні чинники девіантної

ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК УЯВА Процеси уяви Уява відтворює образ предметів та явищ, що сприймалися раніше, чи створює нові образи та ситуації, які раніше не виникали.

ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ВОЛЯ Вольові якості Воля особистості виражається у вольових якостях. Вольові якості – це відносно стійкі, незалежні від конкретної ситуації психічні утворення, які

ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ЗДІБНОСТІ Поняття здібностей та їхній розвиток Здібності тісно пов’язані з загальною спрямованістю особистості. В. Є. Чудновський зазначає, що співвідношення спрямованості особистості й

ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ЕМОЦІЇ ТА ПОЧУТТЯ Фрустраційні емоції Поняття “фрустрація” (від лат. frustratio – розлад (планів), катастрофа (задумів, надій)) використовують у двох значеннях: а) акт

ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ “СВІДОМІСТЬ-САМОСВІДОМІСТЬ” “Я-концепція” “Я-концепція” – це виявлення самосвідомості. Вона становить собою динамічну систему уявлень людини про себе. “Я-концепція” формується під впливом

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА Основи педагогіки 3. Теорія і методика виховного процесу 3.4. Методи і форми виховання Запитання. Завдання Доведіть взаємозумовленість і взаємозв’язок різних методів і

ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ОСОБИСТІСТЬ ТА ЇЇ ПСИХІКА Концепція психоенергетичної цілісності особистості Під час свого становлення як особистості індивід є об’єктом соціального впливу і суб’єктом цілеспрямованого

ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ “СВІДОМІСТЬ-САМОСВІДОМІСТЬ” Самосвідомість особистості Усвідомлення людиною світу не зводиться до відображення лише зовнішніх об’єктів. Фокус свідомості може бути спрямовано і на

Педагогічна психологія: навчальний-методичний посібник Розділ 4 4 ПСИХОЛОГІЯ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ 4.3. Правила ефективного сімейного виховання дітей Що робити батькам, а також іншим людям, які хочуть

ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК СОЦІОПСИХІЧНА ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ Спрямованість СПРЯМОВАНІСТЬ – це властивість особистості, що становить собою систему взаємопов’язаних внутрішніх спонукань, які спрямовують та орієнтують її життєвий

Педагогічна психологія: навчальний-методичний посібник РОЗДІЛ 2 4 НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО НАВЧАННЯ 4.1. Класифікація видів навчання Для усвідомлення широкого розмаїття сучасних психологічних теорій навчання їх можна

Педагогічна психологія: навчальний-методичний посібник Розділ 4 4 ПСИХОЛОГІЯ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ 4.1. Характеристика сім’ї як інституту соціалізації Погляд на дитину як на суб’єкт соціалізації, який змінюється

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА Основи педагогіки 2. Теорія освіти і навчання (дидактика) 2.2. Зміст освіти в Україні Запитання. Завдання Розкрийте наукові засади формування змісту освіти в

ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ Знання, навички і вміння Здійснення будь-якої діяльності потребує від людини оволодіння необхідними для неї засобами. Насамперед воно передбачає вироблення

ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ПАМ’ЯТЬ Процеси пам’яті Розрізняють такі головні процеси пам’яті: запам’ятовування, зберігання, відтворення та забування. ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ – це утворення й закріплення тимчасових нервових зв’язків.

ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Лекція 12 ЕТИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ВИСТУПУ В АУДИТОРІЇ Ораторське мистецтво промовця як умова переконання Поняття “ораторське мистецтво”, або “красномовство”, має

ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ВОЛЯ Поняття волі та її функції Питання, які стосуються волі, у світовій філософії і психології розв’язували по-різному. У психології часто виокремлюють три

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА Основи педагогіки 3. Теорія і методика виховного процесу 3.5. Суспільні інститути виховання 3.5.3 Виховання дітей і молоді в позашкільних установах Позашкільна виховна

Педагогічна психологія: навчальний-методичний посібник РОЗДІЛ 1 2 МЕТОДОЛОГІЯ Й МЕТОДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 2.2. Методи педагогічної психології Методи педагогічної психології можна розглядати в системі різних класифікацій.

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА 5. Психологія індивідуальності 5.2. Характер У процесі пізнання і діяльності індивіда в певних соціальних умовах життя утворюються специфічні для нього ставлення до

Педагогічна психологія: навчальний-методичний посібник РОЗДІЛ 3 3 . ПОКОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 3.4. Рефлексивно-оціночний компонент. Контроль і оцінка Самостійна навчальна діяльність учня, як і будь-яка

ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Лекція 10 ІНДИВІДУАЛЬНА БЕСІДА ЯК ФОРМА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Орієнтування в ситуації та людях Орієнтування в умовах спілкування передбачає вивчення особливостей зовнішнього середовища

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА Основи педагогіки 3. Теорія і методика виховного процесу 3.3. Мета, завдання і основні напрями виховання 3.3.12 Сучасна зарубіжна педагогіка про мету виховання

Педагогічна психологія: навчальний-методичний посібник Розділ 4 5 ПСИХОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ПЕРЕВИХОВУВАННЯ Й ПСИХОКОРЕКЦІЇ 5.4. Основні симптоми шкільної психологічної дезадаптації Шкільну психологічну дезадаптацію як одну з психологічних

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА 2. Особистість у діяльності і спілкуванні 2.3. Психологія особистості 2.3.2 Теорії особистості Проблема особистості є центральною у психології. Вирішити її намагаються представники

ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ПСИХІЧНІ СТАНИ Сутність психічних станів Важливість вивчення психічних станів пояснюється тим, що від їхньої зміни залежить ефективність поведінки й діяльності. Особливо це

ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Лекція 10 ІНДИВІДУАЛЬНА БЕСІДА ЯК ФОРМА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Обговорення проблеми і прийняття рішення На цьому етапі особливого значення набувають вміння слухати співрозмовника,

Педагогічна психологія: навчальний-методичний посібник РОЗДІЛ 3 2 ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ УЧІННЯ 2.4. Теорія цілеспрямованої навчальної діяльності Відомий психолог Д. Б. Ельконін – автор популярної періодизації онтогенезу

ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Лекція 3 МОРАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Основні поняття гуманістичної етики Щоб зрозуміти моральність спілкування, потрібно знати основні поняття етики, об’єднані в цілісну

ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК МИСЛЕННЯ ТА ІНТЕЛЕКТ Мислення та інтелект Мислення та інтелект – близькі терміни. Ми кажемо “розумна людина”, позначаючи цим індивідуальні особливості інтелекту. Ми

ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Лекція 8 ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ ТА МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ Логіко-психологічні правила конструювання повідомлень Існують залежності між ефективністю мовлення та особливостями ситуації, характеристиками аудиторії

ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Лекція 12 ЕТИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ВИСТУПУ В АУДИТОРІЇ Особистісний вплив промовця на характер спілкування в аудиторії У двостронній взаємодії в

ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК СОЦІОПСИХІЧНА ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ Соціопсихічна підструктура особистості утримує в собі психічні компоненти особистості, які сформувалися переважно під час соціалізації і забезпечують її рух

ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Лекція 13 ЕТИКА ТА ЕТИКЕТ У ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННІ З ІНОЗЕМЦЯМИ Етика усного ділового спілкування з іноземцями. Знайомство Особливості ділового усного спілкування проявляються

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ Тема 5. Етапи експериментального дослідження психіки Експеримент у психології проводиться в кілька етапів. На теоретичному етапі визначається тема дослідження, передбачається попередня постановка проблеми,

ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Лекція 4 ПСИХОЛОГІЧНА ПРИРОДА СПІЛКУВАННЯ Роль міжособистісних взаємин у спілкуванні Міжособистісні взаємини у спілкуванні – це такі взаємозв’язки між людьми, які суб’єктивно

ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Лекція 5 ВЗАЄМОДІЯ ТА ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ В КОНТЕКСТІ ЕТИКИ ТА КУЛЬТУРИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Мораль і особистісний вплив У психології вплив – це процес

ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ПСИХІЧНІ СТАНИ Особливості психічних станів Психічним станам властиві такі особливості: – Цілісність. Хоча стани і належать здебільшого до певної сфери психіки (пізнавальної,

ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Лекція 2 СПІЛКУВАННЯ ЯК НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОБЛЕМА Дослідження етики й культури спілкування на сучасному етапі Вивченням спілкування до початку XX ст. наука не

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА Основи педагогіки 2. Теорія освіти і навчання (дидактика) 2.1. Дидактика як наука Передавання знань, умінь, навичок, способів пізнавальної діяльності підростаючим поколінням почалося

ПСИХОЛОГІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОДАТКИ Самооцінка типового сімейного стану Інструкція. Прочитайте опитувальник. Якщо ви загалом з ним згодні, обведіть на бланку кружком номер твердження, якщо не

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ Тема 1. Становлення і розвиток експериментального методу в психології Знання є наукове тоді, коли його можна підтвердити в емпіричному дослідженні, результати якого є

Педагогічна психологія: навчальний-методичний посібник Розділ 4 4 ПСИХОЛОГІЯ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ 4.2. Соціально-психологічні особливості сімейного виховного впливу Суттєве значення для прогнозу ефективності сімейних впливів на розвиток

ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Лекція 4 ПСИХОЛОГІЧНА ПРИРОДА СПІЛКУВАННЯ Види та рівні спілкування Спілкування – це багатовимірний, поліфункціональний, різновидовий процес. У психології існує кілька класифікацій видів

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА Основи педагогіки 1. Загальні засади педагогіки 1.3. Цілісний педагогічний процес 1.3.2 Закономірності і принципи педагогічного процесу Філософія трактує закономірність як об’єктивний, стійкий,

ПСИХОЛОГІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОДАТКИ Самооцінка депресії Інструкція. Відповідаючи на запитання, закресліть цифру праворуч залежно від відповідності суджень вашому звичайному стану. 1 – “майже ніколи”, 2

ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Лекція 13 ЕТИКА ТА ЕТИКЕТ У ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННІ З ІНОЗЕМЦЯМИ Етичні засади спілкування з іноземцями Етичні засади спілкування складались у світовій культурі

Педагогічна психологія: навчальний-методичний посібник РОЗДІЛ 1 1 ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ДИСЦИПЛІНА 1.1. Предмет і завдання педагогічної психології Педагогічна психологія – це галузь психологічної науки,

ПСИХОЛОГІЯ СІМ’Ї Розділ II ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА ЩОДО НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ СІМ’Ї Тема 5 ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ: ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ І ПСИХОТРЕРАПІЯ – Відмітні риси

ПСИХОЛОГІЯ СІМ’Ї Додатки Додаток 3 ОПИТУВАЛЬНИК “АНАЛІЗ СІМЕЙНИХ ВЗАЄМИН (АСВ)” Шановний батько! Пропонований Вам опитувальник містить твердження щодо процесу виховання дітей. Твердження пронумеровані. Такі самі

ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Лекція 8 ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ ТА МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ Культура говоріння Розглянемо характеристику “говоріння”, тобто механізми мовлення, побудови висловлювань, індивідуальні особливості людини, що

Педагогічна психологія: навчальний-методичний посібник Розділ 4 5 ПСИХОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ПЕРЕВИХОВУВАННЯ Й ПСИХОКОРЕКЦІЇ 5.1. Поняття важковиховуваності У широкому розумінні важковиховуваність – це поняття, що пояснює випадки

ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Лекція 9 НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ ТА КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ Кінесика Найвиразнішим і найуживанішим засобом невербаліки є жест. Саме класифікації і характеристиці жестів присвячено

ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ЕМОЦІЇ ТА ПОЧУТТЯ Комунікативні емоції Веселощі визначають як безтурботно-радісний настрій, який виражається в схильності до забав, сміху. Веселий настрій виражається, крім згадуваного

ПСИХОЛОГІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ РОЗДІЛ 1 ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ Тема 1. Зміст і види девіантної поведінки особистості – Поняття про девіантну поведінку. – Прояви

ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЇ ЯК НАУКИ Основні підходи до визначення історичних етапів розвитку психологічної науки Вживання слова “психологія” (від давньогрецьких слів “psyche” (душа) і

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА Основи педагогіки 3. Теорія і методика виховного процесу 3.5. Суспільні інститути виховання 3.5.4 Роль церкви у вихованні підростаючого покоління Важливим аспектом сучасного

Педагогічна психологія: навчальний-методичний посібник РОЗДІЛ 1 2 МЕТОДОЛОГІЯ Й МЕТОДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 2.1. Методологічні принципи “Метод” (у перекладі з грецької означає “шлях” або “спосіб”) –

Педагогічна психологія: навчальний-методичний посібник Розділ 4 1 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ 1.3. Методологічні й методичні принципи виховання Сучасна вітчизняна психолого-педагогічна наука через аналіз і узагальнення основних

ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ГРУП Поняття соціальних груп, їхня класифікація СОЦІАЛЬНА ГРУПА – це певна сукупність людей, об’єднаних за умовними або реальними ознаками

ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Лекція 12 ЕТИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ВИСТУПУ В АУДИТОРІЇ Вербальні та невербальні засоби спілкування з аудиторією Для успішного спілкування з аудиторією

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА Основи педагогіки 1. Загальні засади педагогіки 1.4. Система освіти в Україні Запитання. Завдання Охарактеризуйте основні принципи побудови системи освіти в Україні. Чому

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА 1. Психологія як наука 1.3. Методологічні аспекти психології 1.3.3 Теорія і експеримент у психологічній практиці З розширенням та ускладненням спектра практичних завдань

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА 3. Пізнавальна діяльність особистості 3.2. Раціональні форми освоєння дійсності Суспільна практика показує, що чуттєві форми відображення дійсності є лише необхідним, але не

ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК СПІЛКУВАННЯ Функції і труднощі спілкування Функції спілкування різноманітні. їх можна виявити під час порівняльного аналізу спілкування людини з різними партнерами, у різних

ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Лекція 10 ІНДИВІДУАЛЬНА БЕСІДА ЯК ФОРМА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Встановлення контакту в бесіді Починаючи спілкування, зокрема індивідуальну бесіду, бажано встановити контакт. Контакт –

ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Лекція 9 НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ ТА КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ Невербальні засоби і культура спілкування та поведінки Людина, яка має високий рівень культури спілкування,

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ВСТУП Хоча в сучасній літературі існують різні думки щодо ролі експерименту в здобутті психологічних знань, безперечно, саме експериментальний метод може бути певною “точкою

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА 5. Психологія індивідуальності 5.1. Темперамент 5.1.4 Психологічна характеристика типів темпераменту Кожен тип темпераменту характеризується різним рівнем вираження окремих властивостей і їх своєрідним

ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Лекція 1 ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ Спілкування як основа життєдіяльності людей та їхньої взаємодії Щоб зрозуміти наукову природу спілкування, можна скористатися підходами,

ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗЛОЧИННИХ ГРУП Загальнокримінальна злочинність: соціально-психологічний аналіз В основі загально-кримінальної (вуличної, побутової) злочинності досить часто є насильство. Водночас варто розрізняти насильство

Педагогічна психологія: навчальний-методичний посібник РОЗДІЛ 3 3 . ПОКОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 3.6. Вікова динаміка формування компонентів навчальної діяльності Психологічні принципи формування навчальної діяльності Навчальна

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА 5. Психологія індивідуальності 5.1. Темперамент Запитання. Завдання 1. У чому можуть проявлятися властивості темпераменту? 2. Охарактеризуйте відмінності між поняттями “властивість нервової системи”,

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА 4. Емоційно-вольова сфера особистості 4.2. Воля 4.2.3 Вольові якості особистості Способи здійснення вольових актів у різних людей індивідуально-своєрідні. Набувши у поведінці людини

ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК МИСЛЕННЯ ТА ІНТЕЛЕКТ Поняття мислення Абстрактне пізнання здійснюється за допомогою мислення та уяви. Видатний філософ Р. Декарт стверджував таку максиму: “Я мислю,

Педагогічна психологія: навчальний-методичний посібник РОЗДІЛ 3 4 ЗДІБНОСТІ В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 4.1. Поняття навчальності та її структура Навчальність – це характеристика індивідуальних можливостей учня до

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА 3. Пізнавальна діяльність особистості 3.2. Раціональні форми освоєння дійсності 3.2.3 Уява Взаємодіючи з навколишнім світом, людина не тільки сприймає, запам’ятовує і осмислює

ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Лекція 9 НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ ТА КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ Невербальні засоби та етикет ділового спілкування Ділове спілкування стає тим ефективнішим, чим краще в

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА Основи педагогіки 1. Загальні засади педагогіки 1.3. Цілісний педагогічний процес 1.3.3 Технологія педагогічного процесу Технологічний процес є певною системою технологічних одиниць, зорієнтованих

ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК БІОПСИХІЧНА І МЕНТАЛЬНО-ПСИХІЧНА ПІДСТРУКТУРИ ОСОБИСТОСТІ Темперамент Темперамент – головна властивість особистості. Його вважають найбільш стійкою характеристикою особистості людини, яка майже не змінюється

ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Лекція 5 ВЗАЄМОДІЯ ТА ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ В КОНТЕКСТІ ЕТИКИ ТА КУЛЬТУРИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Спільна діяльність і вплив на неї етичних норм і правил

ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ПАМ’ЯТЬ Різновиди пам’яті Залежно від того, що запам’ятовують і відтворюють, розрізняють за змістом чотири різновиди пам’яті: образну, емоційну, рухову і словесно-логічну. Суть

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА 4. Емоційно-вольова сфера особистості 4.1. Емоції і почуття 4.1.4 Основні якості і форми переживання почуттів Об’єктивний світ специфічно відображається в емоційній сфері

ПСИХОЛОГІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОДАТКИ Проективна методика К. Маховер “Намалюй людину” (за Л. Міщик) Досліджуваному пропонується намалювати людину, як він побажає. Усі запитання, репліки, витирання та

ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Лекція 9 НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ ТА КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ Класифікація невербальних засобів спілкування Серед невербальних засобів спілкування першою слід назвати оптико-кінетичну систему, що

Педагогічна психологія: навчальний-методичний посібник Розділ 4 1 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ 1.2. Позиція особистості як психологічний об’єкт Виховання Кожна людина має у своєму арсеналі принаймні дві

Педагогічна психологія: навчальний-методичний посібник РОЗДІЛ 2 1 НАВЧАННЯ Й ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК 1.3. Основні лінії психічного розвитку в процесі навчання й виховання Психічний розпиток дитини як

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ Тема 7. Інтерпретація результатів експериментального дослідження психіки Під інтерпретацією розуміють сукупність значень (смислів), які приписуються певним чином різним даним. Отже, інтерпретувати експериментальні дані

ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ Психологічна підсистема системи національної безпеки Психологічна складова (підсистема) системи національної безпеки виражається сукупністю індивідуально-психологічних, соціально-психологічних, політично-психологічних, релігійно-психологічних, морально-психологічних,

ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ІНТРАІНДИВІДУАЛЬНА ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ: ВІДЧУТТЯ І СПРИЙНЯТТЯ Поняття інтраіндивідуальної підструктури особистості Інтраіндивідуальна підструктура особистості виражає особливості перебігу й вияву всієї сукупності психічних пізнавальних

Історія психології: навчальний посібник РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК РАДЯНСЬКОЇ (РОСІЙСЬКОЇ) ПСИХОЛОГІЇ 3.1. РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЇ У РОСІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX – ПОЧАТОК XX СТ.) Соціальні умови, що

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА 2. Особистість у діяльності і спілкуванні 2.1. Психологічні основи діяльності людини 2.1.2 Психологічна структура діяльності Аналіз психологічної структури діяльності найчастіше здійснюють, послуговуючись

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА 2. Особистість у діяльності і спілкуванні 2.2. Спілкування Запитання. Завдання 1. Чи можна використовувати внутрішнє мовлення для спілкування з іншими людьми? Поясніть

Педагогічна психологія: навчальний-методичний посібник РОЗДІЛ 3 3 . ПОКОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 3.5. Змістовий компонент. Загальна характеристика знань Розвиток людського індивіда здійснюється через засвоювання фрагментів

Педагогічна психологія: навчальний-методичний посібник Розділ 5 2 ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА В СИСТЕМІ ОСВІТИ 2.2. Основні напрями роботи психолога освіти Види роботи психолога освіти Ефективність роботи освітнього

ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Лекція 11 КОЛЕКТИВНЕ ОБГОВОРЕННЯ ДІЛОВИХ ПРОБЛЕМ Форми колективного обговорення проблем Важливу роль у діловому житті людей відіграють різні форми спільного обговорення проблем.

Педагогічна психологія: навчальний-методичний посібник РОЗДІЛ 3 4 ЗДІБНОСТІ В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 4.2. Вікові особливості навчальності та їх діагностика Згідно з принципом єдності психіки й діяльності,

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА 2. Особистість у діяльності і спілкуванні 2.2. Спілкування 2.2.3 Спілкування як обмін інформацією Існує дуже багато засобів передавання інформації партнеру по спілкуванню.

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА 3. Пізнавальна діяльність особистості 3.1. Чуттєві форми пізнання дійсності Запитання. Завдання 1. Чим зумовлена вибірковість людської уваги? 2. Розкрийте механізм появи орієнтувальної

Педагогічна психологія: навчальний-методичний посібник РОЗДІЛ 3 3 . ПОКОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 3.1. Мотиваційний компонент навчальної діяльності. Загальна характеристика мотивів учіння Проблему мотивації навчальної діяльності

ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Лекція 12 ЕТИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ВИСТУПУ В АУДИТОРІЇ Дискусійний характер спілкування в аудиторії та рівень його моральності Суперечка в аудиторії

Педагогічна психологія: навчальний-методичний посібник Розділ 4 1 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ 1.5. Класифікація виховних впливів Усі виховні впливи можна класифікувати за видами, враховуючи такі психологічні критерії

Педагогічна психологія: навчальний-методичний посібник Розділ 5 1 ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА 1.3. Особистість педагога як предмет психологічного дослідження Особистість учителя – це стрижньовий, системоутворюючий

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА 1. Психологія як наука 1.1. Предмет психології 1.1.4 Психіка і свідомість Розвиток психіки людини підпорядкований суспільно-історичним законам. При цьому її видові та

ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК МИСЛЕННЯ ТА ІНТЕЛЕКТ Індивідуальні особливості мислення Кожна людина мислить неповторно. Алгоритм її мислення індивідуальний. Тому говорять про індивідуальні особливості мислення, а саме:

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ Тема 8. Типи експериментів у психології. Експеримент і квазіексперимент Виокремлюють кілька основ класифікації експериментів у психології. Це, по-перше, віднесеність експериментів до певної галузі

Педагогічна психологія: навчальний-методичний посібник Розділ 4 5 ПСИХОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ПЕРЕВИХОВУВАННЯ Й ПСИХОКОРЕКЦІЇ 5.2. Загальна характеристика девіантної поведінки Важковиховуваність викликає несприйнятливість дитини до позитивного соціального досвіду.

Педагогічна психологія: навчальний-методичний посібник Розділ 5 1 ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА 1.2. Психологічний аналіз педагогічного спілкування Педагогічне спілкування є формою навчальної взаємодії, співробітництва педагога

Педагогічна психологія: навчальний-методичний посібник Розділ 4 2 ПСИХОЛОГІЯ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 2.1 Мораль як сукупність соціальних норм В основі морального виховання лежить процес передавання людині

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА 3. Пізнавальна діяльність особистості 3.2. Раціональні форми освоєння дійсності 3.2.2 Мислення Пізнавальна діяльність людини розпочинається з відчуттів і сприймань, але ними не

Page 1 of 212